ผ่าน ตม.ญี่ปุ่น ง่ายนิดเดียว

การกรอกเอกสารการเข้าเมืองญี่ปุ่น หรือกรอกใบ ตม. ญี่ปุ่น ที่จำเป็นต้องกรอกแบ่งออกเป็น 2 ใบ คือ ใบ ตม. ( Embarkation – Disembarkation Card ) และใบศุลกากร (Custom Declaration) ซึ่งเอกสารทั้งสองอย่างมีภาษาอังกฤษประกอบทำให้กรอกไม่ยาก เพียงแค๋ต้องมีข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทัวร์ญี่ปุ่น มีวิธีการกรอกข้อมูลเอกสารรูปแบบใหม่ มีดังนี้

การกรอกใบ ตม. (แบบใหม่) ของญี่ปุ่นนั้น มีรายละเอียดในใบขาเข้า ดังนี้

ใบ ตม. (ขาเข้า) คือ เอกสารที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว เพื่อใช้ประกอบในขั้นตอนของด่านตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ ข้อมูลในใบ ตม. ขาเข้า อาทิเช่น ชื่อ-นามสกุลของผู้เดินทาง, หมายเลขพาสปอร์ต, หมายเลขเที่ยวบิน, ที่อยู่ของที่พัก/โรงแรมที่เราจะพักในเมืองนั้นๆ และจุดประสงค์ในการเดินทางเข้าประเทศ เป็นต้น โดยสายการบินจะให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเดินแจกแบบฟอร์ม Disembarkation Card ก่อนที่เครื่องจะ Take-off ราว ๆ 20-30 นาที หรือถ้าไม่มีการเดินแจก เราก็สามารถเรียกพนักงานต้อนรับเพื่อขอแบบฟอร์มนี้ได้


ที่มาภาพจาก : immi-moj.go.jp

 

ส่วนรายละเอียดในใบขาเข้า มีดังนี้
1. ชื่อ (Name)
2. วันเกิด (Date of Birth)
3. ที่อยู่ในไทย (Home Address)
4. จุดประสงค์ในการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น (Purpose of visit)
5. หมายเลขเที่ยวบินเดินทางมา (Last flight No./Vessel)
6. ระยะเวลาพำนักในญี่ปุ่น (Intended lenght of stay in Japan)
7. ที่อยู่ในญี่ปุ่น (Intended address in Japan) และเบอร์โทรศัพท์ (Tel) ส่วนใหญ่จะกรอกที่อยู่ของที่พักในคืนแรกของทริป
8. เคยมีประวัติถูกเนรเทศหรือถูกปฏิเสธเข้าญี่ปุ่นหรือไม่ (Any history of receiving adeportation order or refusal of entry into Japan)
9. เคยมีประวัติอาชญากรรมในญี่ปุ่นหรือประเทศอื่นๆหรือไม่ (Any history of being convicted of a crime)
10. พกปืน อาวุธมีด หรือดินปืนมาด้วยหรือไม่ (Prosession of controlled substances, guns, bladed weapons, or gunpowder)
** หมายเหตุ : ตรงนี้ถ้าไม่ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ช่อง No แต่ถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งจะต้องตอบคำถามในหน้าหลังด้วย)
11. ลายเซ็น (Signture) เซ็นให้ตรงกับในพาสปอร์ต

หลังจากได้กรอกเอกสารตรวจคนเข้าเมือง หรือ ใบ ตม. เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนสุดท้าย ก็คือ การ
กรอกเอกสาร ใบศุลการกร (Customs Declaration) สอบถามข้อมูลเพื่อตรวจสอบสินค้าที่เรานำประเทศเข้าญี่ปุ่น ว่ามีสิ่งของต้องห้าม หรือมีปริมาณเกินกำหนดหรือไม่ เอกสารนี้มีรายละเอียดที่ต้องกรอกค่อนข้างมาก ต้องกรอกให้ถูกต้อง (กรณีมากับทัวร์ญี่ปุ่นหรือมาเป็นกลุ่มให้กรอกกลุ่มละ 1 ใบเท่านั้น)

ใบศุลกากร ( มี 2 หน้า ) ได้แก่

– แผ่นแรก ให้กรอกข้อมูลตามรายละเอียดที่ถามในเอกสารตามลำดับได้เลย

– แผ่นสอง กรณีมีสิ่งของต้องห้ามหรือเกินกำหนดให้กรอกตรงนี้ ตามลำดับที่ 16./17./18 เป็นรายละเอียดของต้องห้าม และสินค้าควบคุม

( หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ไม่ต้องกรอกข้อมูล )

รายละเอียดการกรอกใบศุลกากรญี่ปุ่น (Customs Declaration)

 • Flight No./Name of vessel : หมายเลขเที่ยวบิน ขาเข้าประเทศญี่ปุ่น
 • Point of embarkation : คุณมาจากที่ไหน ใส่ชื่อเมืองหรือจังหวัดที่คุณมา เช่น Bangkok
 • Date of Arrival in Japan : วันเดือนปีที่เดินทางมาถึงญี่ปุ่น
 • Last Name : นามสกุล
 • First & Middle Name : ชื่อจริง และชื่อกลาง (ถ้ามี)
 • Address in Japan(Accommodation) : กรอกที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่พัก
 • Nationality : สัญชาติ ถ้าเป็นคนไทยก็กรอกคำว่า THAI
 • Occupation : อาชีพการงาน
 • Date of Birth : วัน เดือน ปี(คศ.)
 • Passport No : เลขที่หนังสือเดินทาง
 • Number of Depends : จำนวนคนที่มาด้วยกัน
 • Adult = ผู้ใหญ่
 • Under 20 years old = อายุต่ำกว่า 20 ปี
 • Under 6 years old = อายุต่ำกว่า 6 ปี

คำถาม

1. Are you bringing the following into Japan ? = คุณนำสิ่งของเหล่านี้เข้าญี่ปุ่นมาหรือเปล่า (ให้ตอบว่าใช่หรือไม่ด้วยการเขียนเครื่องหมายถูก)

Prohibited Article(s) or Restricted Article(s) = มีสิ่งของต้องห้ามหรือไม่

Goods exceeding duty-free allowance = มีสินค้าปลอดภาษีที่เกินกว่าจำนวนที่ให้เข้าประเทศหรือไม่

Commercial goods or samples = มีสินค้าตัวอย่างหรือไม่

Any items you have been requested from someone else to bring into Japan = สินค้าที่มีคนต้องการหรือฝากนำเข้ามาหรือไม่
ถ้าตอบ Yes ข้อใดข้อหนึ่งให้เขียนลงไปที่หน้า B ด้วย

2. Cash, Checks(including T/C), Promissory Notes, Securities which exceed the amount of ¥1,000,000 or its equivalent. = คุณนำเงินสด เช็ค ตั๋วเงินสด ฯลณ เข้ามามากกว่า 1,000,000 เยนไหม (ให้ตอบว่าใช่หรือไม่ด้วยการเขียนเครื่องหมายถูก)

3. Do you have Unaccompanied Articles ? = คุณมีสิ่งของที่จะส่งตามมาทีหลังหรือไม่? (ให้ตอบว่าใช่หรือไม่ด้วยการเขียนเครื่องหมายถูก) ถ้าตอบติ๊กตรงช่อง YES ให้ไปตอบที่หน้า B แต่ถ้าตอบ NO ไม่ต้องไปตอบที่หน้า B

Signature = ลายเซ็น (ให้เซ็นตรงตามพาสปอร์ต)