ทัวร์ไต้หวัน ไหว้พระ 9 วัด

สถานที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมชอบเดินทางท่องเที่ยวไปกับทัวร์ไต้หวัน เพื่อแสวงบุญ คือ การเดินทางไปไหว้พระ 9 วัด เพราะวัดที่ไต้หวันนั้น มีวัดที่มีชื่อเสียงและศักดิ์สิทธิ์มาก มีผู้คนแห่มาไหว้สักการะบูชากันอยู่หลายแห่ง มีสถานที่ใดบ้าง ดังนี้

 

  • วัดขงจื้อไทเป ( Taipei Confucius Temple : 臺北孔子廟 )

วัดขงจื้อเก่าแก่ สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ฉิง (Qing Dynasty) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1879 ตามแบบฉบับวัดต้นตำรับที่ประเทศจีน และได้มีการบูรณะขึ้นอีกครั้ง ในปี ค.ศ.1927 เป็นวัดขงจื้อเพียงแห่งเดียวในไต้หวัน ที่มีการผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมของชาวฟูเจี้ยน (Fujian) เช่น การประดับประดาด้วยงานเซรามิกที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน วัดมีรูปแบบแกะสลักที่สวยงาม

 

  • วัดซิงเทียน (Xingtian Temple : 行天宮)

วัดซิงเทียน มีอายุเกือบ 60 ปี วัดสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1967 เพื่ออุทิศให้กับเทพเจ้ากวนอู และเทพผู้พิทักษ์อีก 4 องค์ ได้แก่ เทพหลี่ต้งปิน เทพจางตัน เทพหวังซ่าน และเทพเย่เฟย วัดแห่งนี้เป็นวัดเพียงแห่งเดียวที่ ไม่มีการเผากระดาษ,กระถางธูป,ตู้บริจาคหรือแม่แต่การแสดงงิ้วหรือกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวกับเงินทอง คนส่วนใหญ่ที่มาเน้นการการสวดมนต์ และนั่งสมาธิ วัดซิงเทียนมีชื่อเสียงมากในด้านการขอพรเกี่ยวกับการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและราบรื่นในหน้าที่การงาน

 

  • วัดต้าหลงตง เป่าอัน ( Dalongdong Bao’an Temple : 大龍峒保安宮 )

วัดพุทธจีน เป็นวัดเก่าแก่ที่คนส่วนใหญ่เรียกกันอีกชื่อว่า วัดเป่าอัน ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม โดย UNESCO รูปแบบวัดเป็นสถาปัตยกรรมที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง รูปปั้นแกะสลัก ทั้งแบบหิน และไม้ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1804 โดยชาวจีนฝูเจี้ยน เพื่ออุทิศให้เทพเจ้าเป่าเซิงต้าตี้เป็นเทพแห่งหมอแลการรักษาโรคภัยไข้เจ็บซึ่งผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรในเรื่องสุขภาพ รวมไปถึงการขอพรให้มีลูก

 

  • วัดเทียนโฮ่ว (Taipei Tianhou Temple : 台北天后宮)

วัดเก่าแก่ ในไต้หวันมีอายุมากกว่า 270 ปี สร้างขึ้น เพื่ออุทิศให้แก่เทพเจ้าม่าโจ้วหรือมาจู่ ที่เป็นเทพธิดาแห่งท้องทะเล ที่ชาวจีนฮกเกี้ยนและชาวจีนโพ้นทะเลนับถือกัน วัดนี้ตั้งอยู่ในย่านช้อปปิ้ง แถวซีเหมินติง เป็นย่านการค้าที่สำคัญของไต้หวัน ซึ่งผู้คนนิยมเดินทางมาขอพร เรื่องการเดินทางขอให้โชคดี แคล้วคลาดปลอดภัย

 

  • วัดแห่งเทพเจ้าเสียไห่ (Xia Hai City God Temple)

วัดแห่งเทพเจ้าเสียไห่ หรือ วัดเสียไห่เฉิงหวง เป็นอีกวัดในไต้หวันที่มีความศักดิ์สิทธิ์เรื่องการขอพรความรัก สำหรับคนที่ไม่ค่อยสมหวังในชีวิตรัก ได้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1860 เป็นที่สถิตของเทพเจ้าแห่งความรักหรือดวงจันทร์ เชื่อกันว่า เทพเจ้าประจำวัดแห่งนี้เป็นผู้ผูกชะตานำพาให้เนื้อคู่มาพบกันทุกๆปี จึงมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางหลั่งไหลมาข้อพรในเรื่องความรักเป็นจำนวนมาก

 

  • วัดหลงซาน (Longshan Temple : 艋舺龍山寺)

วัดเม่งเจียหลงซาน หรือ วัดหลงซาน เป็นวัดและศาลเจ้าจีนเก่าแก่ในกรุงไทเป มีอายุมากกว่า 300 ปี สร้างโดยชาวฝูเจี้ยนเพื่อเป็นสถานที่สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวจีน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่ทับทิม เทพเจ้ากวนอู และเทพเยว่เหล่า หรือเฒ่าจันทราที่เป็นเทพเจ้าแห่งความรัก ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมมาสักการะบูชาเฒ่าจันทราเพื่อเสี่ยงทายขอเนื้อคู่ โดยมีขั้นตอนในดังนี้

 

  • วัดกวนตู้ (Guandu Temple)

วัดกวนตู้ เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุด ในภาคเหนือของไต้หวัน สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1661 ตั้งอยู่บนเนินเขา เพื่อแสดงความเคารพแก่เทพมาจู่ (Matzu) เทพเจ้าแห่งท้องทะเล รูปทรงค่อนข้างแปลกตรงที่เป็นอาคารซ้อนกันหลายๆชั้น บริเวณโดยรอบตกแต่งด้วยเสามังกรแกะสลัก และสิงโตหินหน้าตาแตกต่างกันไป ทางเข้ามีเสาให้หยอดเหรียญขอพรให้ร่ำรวยและโชคดี ภายในวัดมีระเบียงที่สามารถมองเห็นวิวมุมสูงที่สวยงามของทะเลและแม่น้ำตั้มสุ่ย

 

  • วัดเหวินหวู่ (Wenwu Temple)

วัดเหวินหวู่ หรือ วัดบุ๋นบู้ หมายถึง ศาสดาขงจื่อ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ตรงทางเข้าด้านหน้าวัด มีสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน เป็นวัดที่ทางการญี่ปุ่นจ่ายค่าชดเชยให้ทางการไต้หวัน โดยสร้างวัดแห่งใหม่ขึ้น บนไหล่เขาแทนวัดหลงฟิงและวัดหัวถัง ที่จมนํ้าไปเพราะญี่ปุ่นสร้างเขื่อนแถวซันมูนเลค ในช่วงปี ค.ศ.1934 ชาวไต้หวันนิยมมาขอพรเรื่อง การเรียน,การศึกษา,การงาน ส่วนข้าราชการนิยมมาขอพรเรื่องการเลื่อนตำแหน่ง

 

  • วัดพระถังซัมจั๋ง ( Xuanzhuang Temple )

วัดพระถังซัมจั๋ง (Xuanzhuang Temple) หรือ วัดสวนกวง เป็นวัดตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทะเลสาบสุริยันจันทรา ของประเทศไต้หวัน และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระถังซั่มจั๋ง ถือเป็นวัดทางพุทธศาสนาที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมากราบสักการะมากที่สุดในไต้หวัน

ที่มาภาพ : evaairblog.evaair.