สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิต SCB

Scb Top 5 Fashion Brands19 Edm

สิทธิประโยชน์ที่ 1 : แบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 6 เดือน

สิทธิประโยชน์ที่ 2 : ชำระเต็มจำนวน

 

คุ้มที่ 1 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12,000 บาท** เมื่อมียอดใช้จ่ายตามกำหนด (รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,200 บาท/เซลลส์สลิป หรือ 12,000 บาท/ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย)

ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน
30,000 – 59,999 บาท 300 บาท
60,000 – 99,999 บาท 700 บาท
ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป 1,200 บาท

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ ส่ง SMS ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ

 • ส่ง SMS พิมพ์ TA (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)
 • สำหรับบัตรเครดิต SCB Private Banking และ SCB M Legend รับสิทธิ์โดยไม่ต้องลงทะเบียน

คุ้มที่ 2 : แลกรับเครดิตเงินคืน 10%* เมื่อใช้คะแนนสะสม SCB Rewards เท่ายอดซื้อ(จำกัดแลก 200,000 คะแนน / ท่าน ตลอดรายการ)

ระยะเวลาโปรโมชั่น : ตั้งแต่ 25 ต.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อชำระค่าใช้จ่าย ณ บริษัททัวร์ที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 รับสิทธิ์ดังนี้

สิทธิ์ที่ 1 รับเครดิตเงินคืน

 • เมื่อผู้ถือบัตรมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 30,000 – 59,999 บาทต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 300 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 60,000 – 99,999 บาทต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 700 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,200 บาท
 • จำกัดเครดิตเงินคืนรวมทุกประเภทบัตร ภายใต้ชื่อ-สกุลเดียวกันสูงสุด 12,000 บาท/ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายทั้งนี้ ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์โดยส่ง SMS (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการรับสิทธิ์ลงทะเบียน
 • สำหรับ SCB Private Banking / SCB M Legend รับสิทธิ์ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน
 • ผู้ถือบัตรควรเก็บข้อความ SMS ตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง เพื่อการตรวจสอบยืนยันกับธนาคาร
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณรับเครดิตเงินคืนไม่สามารถนับรวมยอดใช้จ่ายของบัตรหลัก กับบัตรเสริมได้


สิทธิ์ที่ 2 แลกรับเครดิตเงินคืน 10%

 • แลกรับเครดิตเงินคืน 10% โดยใช้คะแนนสะสม SCB Rewards เท่าของยอดที่ใช้ซื้อ
 • จำกัดยอดแลกคะแนนสะสมสูงสุด 200,000 คะแนนต่อท่านตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ******บัตรเครดิตแฟมิลี่พลัส บัตร SCB-M และบัตรเครดิตนิติบุคคล ไม่ร่วมรายการใช้คะแนนสะสมเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน****
 • จำกัดสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่มียอดคะแนนสะสม SCB Rewards คงเหลือเพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่จะขอแลกรับเครดิตเงินคืนเท่านั้น
 • สิทธิ์ในโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการมอบสิทธิ์ประโยชน์ในการรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากพบว่าการใช้บัตรเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อการค้า/ธุรกิจ
 • การคำนวณยอดเครดิตเงินคืนเฉพาะยอดจำนวนเต็มเท่านั้น กรณีเซลล์สลิปมีเศษทศนิยม ธนาคารจะตัดทศนิยมออก และคำนวณเงินคืนจากยอดจำนวนเต็มเท่านั้น
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบัตรเครดิต (Statement)
 • สิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • ยอดใช้จ่ายที่ไม่ถึงเงื่อนไขที่กำหนด, รายการแบ่งช าระ Call For Dee Jung และ การใช้บัตรเป็นไปในลักษณะการค้า/ธุรกิจ และรายการยกเลิก ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • ธนาคารสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ จากการซื้อหรือใช้สินค้าหรือบริการดังกล่าว
 • สอบถามเพิ่มเติมที่โดยตรงที่บริษัททัวร์ที่ร่วมรายการ หรือ SCB Call Center 02-777-7777
  ……………………………………………………………………