สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า Siamorchard Group

สิทธิพิเศษลูกค้าคนสำคัญของ Siam Orchard Group

สิทธิพิเศษลูกค้าคนสำคัญของ Siam Orchard Group

สิทธิพิเศษลูกค้าคนสำคัญของ Siam Orchard Group

สิทธิพิเศษลูกค้าคนสำคัญของ Siam Orchard Group

09 Member 03
09 Member 03

SIAM ORCHARD GROUP MEMBER SYSTEM

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า Siam Orchard Group เมื่อซื้อสินค้าและบริการ ของบริษัท โดยการสมัครและลงทะเบียนในระบบ จะได้รับสถานะเป็น MEMBER และสามารถสะสมคะแนน สามารถนำคะแนนสะสมมาแลกเป็นของรางวัลสิทธิพิเศษต่างๆอีก มากมาย ซึ่งระบบ MEMBER จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนและใช้งานตั้งแต่ 1 ก.ค. 2561 เป็นต้นไป


สถานภาพบัตรสมาชิก บริษัท สยามออเชิร์ดกรุ๊ป จำกัด มีทั้งหมด 4 ระดับ เมื่อลูกค้าเลือกซื้อสินค้าและบริการต่างๆผ่านทางบริษัทฯ จะได้รับคะแนนสะสมขึ้นอยู่กับยอดซื้อ เมื่อมียอดซื้อครบทุกๆ 1,000 บาทจะได้รับ 1 คะแนน เพื่อนำคะแนนดังกล่าวมาเป็นส่วนลดและรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากทางบริษัทฯ สิทธิประโยชน์นี้เพื่อลูกค้าคนสำคัญ ซึ่งคะแนนที่ได้รับจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

 1. คะแนนสะสมเพื่อแลกของรางวัลไม่มีวันหมดอายุ คะแนนสะสมนี้จะได้รับเมื่อซื้อสินค้าและบริการของทางบริษัทฯ และจะสะสมไปเรื่อยๆ ไม่มีวันหมดอายุ แต่คะแนนจะถูกตัดเมื่อลูกค้ามีการนำคะแนนไปแลกรับของรางวัล
 2. คะแนนสะสมเพื่อเลื่อนสถานภาพบัตร มีอายุ 3 ปีคะแนนสะสมเพื่อเลื่อนสถานภาพบัตรคือ คะแนนที่ได้รับจริง คะแนนดังกล่าวเป็นคะแนนที่สะสมเพื่อเลื่อนสถานภาพบัตร แต่ละสถานภาพบัตรจะคงสถานภาพไว้ 3 ปี (นับตั้งแต่ลูกค้ามีคะแนนสะสมเข้าระบบในครั้งแรก เมื่อครบ 3 ปีจะเริ่มนับใหม่) ซึ่งเมื่อได้สถานภาพบัตรใดบัตรหนึ่งแล้ว ภายในระยะเวลาที่ถือบัตรนั้นจะต้องรักษาสถานภาพบัตร คือมีคะแนนสะสมไม่ต่ำไปกว่าเดิม ในกรณีคะแนนสะสมลดลง สถานภาพบัตรของท่านจะถูกปรับลดระดับลง

**เมื่อซื้อสินค้าและบริการของบริษัท สยามออเชิร์ดกรุ๊ป จำกัด ท่านจะถูกสมัคร และลงทะเบียนในระบบสมาชิกให้โดยอัตโนมัติ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2561 เป็นต้นไป**

———————————————————————————————–

โดยแบ่งตามคะแนนสะสม ดังนี้

 1. SIAM ORCHARD GROUP MEMBER
 2. SIAM ORCHARD GROUP WHITE
 3. SIAM ORCHARD GROUP SILVER
 4. SIAM ORCHARD GROUP GOLD

———————————————————————————————–

SIAM ORCHARD GROUP MEMBER : สมาชิกที่มี 0 – 50 คะแนน

SIAM ORCHARD GROUP WHITE : สมาชิกที่มี 51 คะแนนขึ้นไป

สิทธิพิเศษ : * รับ Gift Voucher SOG มูลค่า 500 บาท ในวันเกิด เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าและบริการของบริษัทฯ

หมายเหตุ : จะได้รับสิทธิประโยชน์นี้เมื่อมียอดคะแนนสะสมเกิน 70 คะแนนขึ้นไป

* รับฟรี! ประกันการเดินทาง Travel Guard International (AIG) Plan C ทุกครั้งที่มีการเดินทางกับบริษัท สยามออเชิร์ดกรุ๊ป จำกัด

หมายเหตุ : จะได้รับสิทธิประโยชน์นี้เมื่อมียอดคะแนนสะสมเกิน 70 คะแนนขึ้นไป

รายละเอียดความคุ้มครอง

 1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ (จำนวนเงินผลประโยชน์ 1,500,000 บาท)
 2. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล (จำนวนเงินผลประโยชน์ 2,000,000 บาท)
 3. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในประเทศไทย (จำนวนเงินผลประโยชน์ 70,000 บาท)
 4. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล (จำนวนเงินผลประโยชน์ 70,000 บาท)
 5. ผลประโยชน์รายวันสำหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (จำนวนเงินผลประโยชน์ 7,000 บาท)
 6. ชดเชยค่าโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน (จำนวนเงินผลประโยชน์ 200 บาท)
 7. ผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา / ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา (จำนวนเงินผลประโยชน์ 2,000,000 บาท)
 8. ผลประโยชน์ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก (จำนวนเงินผลประโยชน์ 1,000,000 บาท)
 9. ผลประโยชน์การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง (จำนวนเงินผลประโยชน์ : จ่ายตามจริง)
 10. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง รวมถึงการจี้เครื่องบิน (จำนวนเงินผลประโยชน์ : จ่ายตามจริง)
 11. ผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว (จำนวนเงินผลประโยชน์ 30,000 บาท)
 12. ผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ทรัพย์สินรวมถึงคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ (จำนวนเงินผลประโยชน์ 10,000 บาท)
 13. ผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง (จำนวนเงินผลประโยชน์ 2,500 บาท)
 14. ผลประโยชน์การพลาดการต่อเที่ยวบิน (จำนวนเงินผลประโยชน์ 5,000 บาท)
 15. ผลประโยขน์ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง (จำนวนเงินผลประโยชน์ 2,500 บาท)
 16. ผลประโยชน์ความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า (จำนวนเงินผลประโยชน์ 15,000 บาท)

* เดินทางในเดือนเกิดรับคะแนนสะสม 1.5 เท่า คำนวนจากคะแนนที่ได้รับจากยอดซื้อของกรุ๊ปทัวร์ที่เดินทางในเดือนเกิด

SIAM ORCHARD GROUP SILVER : สมาชิกที่มี 1,001 คะแนนขึ้นไป

สิทธิพิเศษ : * รับ Gift Voucher SOG มูลค่า 1,000 บาท ในวันเกิด เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าและบริการของบริษัทฯ

* รับฟรี! ประกันการเดินทาง Travel Guard International (AIG)

Plan C ทุกครั้งที่มีการเดินทางกับบริษัท สยามออเชิร์ดกรุ๊ป จำกัด

* รับสิทธิ Premium Lane (ช่องทางผ่านตรวจคนเข้าเมืองช่องพิเศษ) สำหรับขาออก (Departure Service) 2 ท่าน ทุกครั้งที่มีการเดินทางกับบริษัท สยามออเชิร์ดกรุ๊ป จำกัด

* เดินทางในเดือนเกิดรับคะแนนสะสม 1.5 เท่า คำนวนจากคะแนนที่ได้รับจากยอดซื้อของกรุ๊ปที่เดินทางในเดือนเกิด

SIAM ORCHARD GROUP GOLD : สมาชิกที่มี 2,001 คะแนนขึ้นไป

สิทธิพิเศษ : * รับ Gift Voucher SOG มูลค่า 1,500 บาท ในวันเกิด เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าและบริการของบริษัทฯ

* รับฟรี! ประกันการเดินทาง Travel Guard International (AIG)

Plan C ทุกครั้งที่มีการเดินทางกับบริษัท สยามออเชิร์ดกรุ๊ป จำกัด

* รับสิทธิ Premium Lane (ช่องทางผ่านตรวจคนเข้าเมืองช่องพิเศษ) สำหรับขาออก (Departure Service) 2 ท่าน ทุกครั้งที่มีการเดินทางกับบริษัท สยามออเชิร์ดกรุ๊ป จำกัด

* บริการรถ Limousine กรุงเทพฯ และปริมณฑล – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (รับหรือส่ง : 1 เที่ยว) ทุกครั้งที่มีการเดินทางกับบริษัท สยามออเชิร์ดกรุ๊ป จำกัด (Toyata Camry : สูงสุด 2 ท่านต่อการเดินทาง 1 ครั้ง)

* เดินทางในเดือนเกิดรับคะแนนสะสม 1.5 เท่า คำนวนจากคะแนนที่ได้รับจากยอดซื้อของกรุ๊ปที่เดินทางในเดือนเกิด

หมายเหตุ : บัตรสมาชิกทุกประเภทมีอายุ 3 ปี

 • คะแนนสะสมเพื่อคงสถานภาพบัตรจะมีอายุ 3 ปี โดยคำนวณจากวันที่คะแนนถูกบันทึกเข้าระบบในไตรมาสนั้นๆ และคะแนนจะหมดอายุในอีก 3 ปีต่อมาของไตรมาสนั้นๆที่คะแนนถูกบันทึก
 • ในกรณีที่ลูกค้าไม่มียอดซื้อสินค้าและบริการ ทำใหคะแนนสะสมต่ำกว่าคะแนนที่ระบุตามสถานภาพบัตร สถานภาพบัตรของท่านจะถูกปรับลดระดับลง

———————————————————————————————–

เมื่อสมัครสมาชิกกับทาง Siam Orchard Group Co., Ltd. นอกจากสิทธิพิเศษที่ได้รับจากการเป็นสมาชิกแล้วลูกค้ายังสามารถสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของสมนาคุณหรือส่วนลดเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ต่อที่ 1 ใช้คะแนนสะสมเพื่อแลกรับของสมนาคุณหรือรับส่วนลด

คะแนนที่ใช้รับรางวัลส่วนลดของสมนาคุณ
2,000 คะแนน4,000 บาทกระเป๋าเดินทางขนาด 29 นิ้ว
1,500 คะแนน3,000 บาทกระเป๋าเดินทางขนาด 20 นิ้ว
1,000 คะแนน2,000 บาทCentral Card มูลค่า 2,000 บาท
750 คะแนน1,500 บาทStarbuck Card มูลค่า 1,000 บาท
500 คะแนนหมอนรองคอจาก SOG
200 คะแนนStarbuck Card มูลค่า 200 บาท

หมายเหตุ :

 • คะแนนที่ใช้รับรางวัลจะต้องเลือกรับส่วนลดหรือของสมนาคุณอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
 • เมื่อลูกค้าได้แลกรับของสมนาคุณหรือส่วนลดแล้ว คะแนนที่นำมาแลกจะถูกตัดออกจากระบบทันที
 • สำหรับลูกค้ากลุ่ม Incentive ในกรณีที่ต้องการแลกรับส่วนลด สามารถใช้ส่วนลดในการเดินทางกับกรุ๊ป Collective เท่านั้น ไม่สามารถใช้ส่วนลดในการเดินทางกับกรุ๊ป Incentive ได้
 • สิทธิส่วนลดเป็นเงื่อนไขของทางบริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ต่อที่ 2 ส่วนลดพิเศษสำหรับสมาชิก (เฉพาะลูกค้า Collective) ส่วนลดนี้จะมอบให้สำหรับลูกค้า Collective เท่านั้น ลูกค้าจะได้รับส่วนลดเมื่อเดินทางกับทางบริษัทฯ มากกว่า 1 ครั้งเป็นต้นไป

จำนวนครั้งในการเดินทาง

ส่วนลดที่ได้รับ / ท่าน

ครั้งที่ 2500 บาท
ครั้งที่ 3 – 41,000 บาท
ครั้งที่ 5 – 61,500 บาท
ครั้งที่ 7 – 92,000 บาท
ครั้งที่ 10 ขึ้นไป2,500 บาท

หมายเหตุ :

 • ส่วนลดสำหรับสมาชิกใช้เป็นส่วนลดได้เฉพาะเส้นทางญี่ปุ่น, ยุโรป เท่านั้น
 • ส่วนลดสำหรับสมาชิกเป็นส่วนลดพิเศษเฉพาะสมาชิก ดังนั้นจะไม่สามาถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่วนลดอื่นๆได้ (ผู้เดินทางต้องเลือกรับโปรโมชั่นอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)
 • ในหนึ่งครอบครัวสิทธิส่วนลดของแต่ละท่านจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่แต่ละท่านเคยเดินทาง สามารถใช้สิทธิส่วนลดที่สูงที่สุดของคนในครอบครัวได้ เมื่อเดินทางไปพร้อมกับท่านที่ได้สิทธิสูงสุด
 • ในกรณีที่เดินทางในกลุ่มประเทศที่ไม่สามารถใช้สิทธิส่วนลดสมาชิกได้ จะสามารถนับรวมเป็นจำนวนครั้งในการเดินทาง เพื่อนำไปใช้เป็นสิทธิส่วนลดสำหรับสมาชิกในครั้งต่อไป สำหรับกลุ่มประเทศที่เข้าร่วมโปรโมชั่นเท่านั้น
 • สิทธิส่วนลดเป็นเงื่อนไขของทางบริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า