ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE TOKYO TOHOKU SAKURA 

นาริตะ-นาสุ-อิมาวาชิโระ-เซนได-นาริตะ

สายการบินระดับชาติ โรงแรมทำเลดีมาตรฐาน ครบ 10ท่านออกเดินทางแน่นอน ราคารวมทุกอย่างไม่ต้องจ่ายเพิ่ม บัตรเครดิตผ่อน 0% น้ำดื่มวันล่ะขวด ฟรี WIFI บนรถบัส

วันแรก                   กรุงเทพฯ

19.00 น.        คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

22.10 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 640

 

วันที่สอง       นาริตะ – พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ (ลิฟท์) – ฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค (ชมเบบี้ บลูอายส์และทิวลิป) ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ – นาสุ – ออนเซ็น

06.20 น.        ถึงท่าอากาศยานนาริตะ เมืองโตเกียว นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เดินทางถึง สนามบินนาริตะ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางสู่พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ (Ushiku Daibutsu) ในปีค.ศ. 1995 ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คว่า เป็นรูปปั้นพระพุทธรูปปางยืน ที่หล่อจากทองสัมฤทธิ์ที่สูงที่สุดในโลก ส่วนสูงนั้น 120 เมตร (ส่วนของรูปปั้นสูง 100 เมตร ส่วนฐานสูง20เมตร) สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก และเมื่อเข้าไปดูใกล้ๆ จะรู้สึกได้ถึงความยิ่งใหญ่ที่ทรงพลังของรูปปั้นพระพุทธรูปปางยืนนี้

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              จากนั้นท่านเดินทางสู่ ฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค (ชมเบบี้ บลูอายส์และทิวลิป)  เป็นสวนดอกไม่ที่ตั้งอยู่บนเนินครอบคลุมพื้นที่กว่า 35,000 ตารางเมตร พันธ์ไม้ที่จัดแสดงจะผัดเปลี่ยนกันบานตลอดทั้งปีในช่วงก่อนฤดูร้อนจะเป็นทุ่งดอกนีโมฟีลล่า หรือดอกเบบี้ บลูอายส (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นาสุ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก NASU ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.daiwaresort.jp/nasu/index.html/

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

—-  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

 

วันที่สาม       นาสุ – ฟุคุชิม่า  – หมู่บ้านโบราณโออุจิจูคุ  – ไอสึวากามัตสึ – ปราสาทสึรุกะ วาดตุ๊กตาวัวแดง อินาวาชิโระ – ออนเซ็น

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองฟุคุชิม่า นำท่านไปยัง หมู่บ้านโบราณโออุจิจูคุ  หมู่บ้านนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติ อดีตเป็นเมืองสำคัญในยุคสมัยเอโดะถูกสร้างเมื่อหลายร้อยปีก่อน เป็นบ้านชาวนาญี่ปุ่นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญ้าคาหนาๆ เรียงรายกันสองฝั่งกินระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบ้านโบราณประมาณ  40 – 50 หลัง ปัจจุบันบ้านเรือนมุงหลังคาถูกดัดแปลงเป็นร้านค้า ร้านอาหาร โฮมสเตย์ อาหารที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือน คือบะหมีโซบะที่ใช้ต้นหอมมาทำตะเกียบและปลาเทราต์ย่าง

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              เดินทางสู่ เมืองไอสึวากามัตสึ นำท่านชม ปราสาทสึรุกะ(Tsuruga Castle) ปราสาทนี้ได้ถูกฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ด้วยคอนกรีตในปี 1960 เสร็จสมบูรณ์ในปี 2011 หลังคาเดิมซึ่งเป็นสีเทากลับกลายเป็น    สีแดง เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำกับปราสาทแห่งอื่นในญี่ปุ่น นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมภายในปราสาทและขึ้นไปยังชั้นบนสุดเพื่อชมวิวของเมืองเบื้องล่าง และชมพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของปราสาท และวิถีชีวิตของเหล่าซามูไรในยุคก่อน จากนั้นนำท่าน สัมผัสประสบการณ์แสนสนุกกับการเพนส์ตุ๊กตาวัวแดง (AKABEKO) ชาวบ้านเชื่อกันว่าช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายไม่ให้ทำอันตรายเด็กๆ เดิมที Akabeko เป็นของเล่นที่ทำจากกระดาษ (เปเปอร์มาร์เช่) โดยใช้สีแดงทาทับ คำว่า beko ในภาษาถิ่นแปลว่าวัว ส่วน aka แปลว่าสีแดง ดังนั้น Akabeko จึงแปลตรงตัวว่า วัวแดงนั่นเอง นับตั้งแต่อดีต ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าสีแดงเป็นสีที่สามารถปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายได้ ดังนั้นตุ๊กตา Akabeko จึงเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยว พร้อมรับตุ๊กตาวัวแดงที่เพนส์เสร็จเป็นที่ระลึก ท่านละ 1 ชิ้น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ACTIVE RESORTS URABANDAI  หรือเทียบเท่า

https://www.daiwaresort.jp/urabandai/index.html/

ค่ำ                         รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

** พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใส มีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น **

 

วันที่สี่           อินาวาชิโระ – สวนฮะนะมิยะมะ – ซาโอะ – หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ – เซนได

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนฮะนะมิยะมะ ทุกๆ ฤดูใบไม้ผลิทั่วประเทศญี่ปุ่น ผู้คนหลั่งไหลไปฮานามิหรือชมดอกไม้ แม้ว่าดอกซากุระจะเป็นที่ชื่นชมมากที่สุด แต่อากาศอบอุ่นของฤดูใบไม้ผลิได้สร้างสรรสีสันหลากหลายของดอกไม้นานาชนิด

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ(Zao Fox Village) ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองชิโรอิชิในภูเขาของจังหวัดมิยากิ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปี 1990 ภายในหมู่บ้านมีสัตว์นานาชนิดกว่า 100 ตัว รวมถึงสุนัขจิ้งจอก 6 สายพันธุ์ที่วิ่งไปมาได้อย่างอิสระในพื้นที่กว้าง ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงตัวสัตว์ต่างๆได้อย่างใกล้ชิด และสามารถป้อนอาหารได้อีกด้วย แต่ก็ควรระมัดระวังในการให้อาหารด้วยเช่นกัน ในประเทศญี่ปุ่น สุนัขจิ้งจอกเป็นสัตว์ที่สำคัญชนิดหนึ่ง ตั้งแต่ระดับชาวบ้านมีความเชื่อว่าสุนัขจิ้งจอกมีวิญญาณของเทพอินาริโอคามิ หรือเทพเจ้าของศาสนาพุทธชินโตอยู่ ซึ่งเป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ของการเกษตร(ข้าว, ใบช้า) และความเจริญรุ่งเรือง  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ (ทิวแถวซากุระพันต้น) ทางเดินริมน้ำยาวกว่า 8 กม.ที่มีทิวแถวต้นซากุระเรียงรายกันกว่า 1200 ต้น ทิวทัศน์ของภูเขาซาโอ้ที่ยังมีหิมะปกคลุม ตัดกับสีสันของซากุระนั้นยิ่งทำให้ดูงดงามมากขึ้นไปอีก ซากุระที่นี่มีนั้นมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นพันธุ์โซเมโยชิโนะ, ชิโระยามะซากุระ, ยาเอะซากุนะ และเซ็นไดโยชิโนะ ในช่วงหน้าซากุระนั้นที่นี่ก็จะจัดงานเทศกาลขึ้นทุกปี มีการออกร้านและนักท่องเที่ยวมากมายมาเยี่ยมชม ช่วงกลางคืนก็มีการจัดไฟไลท์อัพให้ได้ขมซากุระกลางคืนที่สวยงามชวนฝันไปอีกแบบ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซนได

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พิเศษ! ให้ท่านได้ลิ้มรสเมนูสุกี้ขาปู เนื้อปูหวานฉ่ำ รสชาติกลมกล่อม พร้อมเสิร์ฟในทุกฤดูกาลให้ท่านได้สัมผัสรสชาติอาหารสุดพิเศษสไตล์ญี่ปุ่นอย่างมีความสุขอร่อยกับรสชาติปูแบบดั้งเดิมและรายการอาหารอื่นๆ ที่เป็นสูตรเฉพาะของร้าน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL METROPROLITANT SENDAI หรือเทียบเท่า

http://sendai.metropolitan.jp/

 

วันที่ห้า         เซนได – นั่งรถไฟชินคันเซ็น (เซนได – ชินจูกุ) – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – โอไดบะ –DRIVER CITY – นาริตะ     

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน นั่งรถไฟชินคันเซ็น หรือรถไฟหัวกระสุนจากเมืองเซ็นไดเข้าสู่มหานครโตเกียว รอบเวลาโดยประมาน 09.21 – 10.56 ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 95 นาที ที่นั่งแบบ RESERVED SEAT

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

บ่าย              ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ เป็นย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของกรุงโตเกียวให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า เครื่องสำอาง สินค้าแบรนด์เนมของกิน และอื่นๆอีกมากมาย  จากนั้น นำท่านไปยัง “Diver City Tokyo Plaza” แหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปท์ “Theatrical City Space” แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่มีร้านค้าต่าง ๆ มารวมตัวกันอยู่กว่า 150 ร้าน และยังเป็นที่ตั้งของ “GUNDAM Front Tokyo” ที่ซึ่งเป็นเสมือนหน้าตาของ “DiverCity Tokyo Plaza” แห่งนี้เลยก็ว่าได้ “GUNDAM Front Tokyo” ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็น Theme Park แห่งใหม่ที่จะบอกผ่านความยิ่งใหญ่ของ GUNDAM ไปทั่วโลก สิ่งแรกที่พลาดไม่ได้ก็คือ การถ่ายรูปคู่กับเจ้าหุ่นยนต์ GUNDAM RG1/1 RX-78-2 GUNDAM Ver.GFT ขนาดเท่ากับของจริงด้วยอัตราส่วน 1:1 ซึ่งเคยสร้างความฮือฮามาแล้วเมื่อปี 2009 มีความสูงถึง 18 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่ที่ลานกว้างด้านทิศใต้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นาริตะ

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก NARITA GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า

https://gardennarita.com/

 

วันหก           นาริตะ – วัดนาริตะ – ห้างอิออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเที่ยวชม วัดนาริตะซัน เป็นวัดที่ชาวญี่ปุ่นและผู้คนจากทั่วโลกให้ความนิยมมาสักการะและขอพรสิ่งศักดิ์สิทธ์มากกว่า 10 ล้านคนต่อปี ตั้งอยู่บนเนินเขากลางเมืองนาริตะซึ่งสร้างเสร็จเมื่อกุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 940 จุดเด่นองวัดนี้คือ เทวรูปฟุโดเมียวโอซึ่งเป็นเทพระดับสูงของลัทธิชินกอน แกะสลักและถวายโดยโคโบไดชิตามคำสั่งของจักรพรรดิซากะและได้รับความนิยมอย่างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันขึ้นปีใหม่จะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนที่มาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลือกซื้อ “เครื่องราง” หรือ “ฮู้” รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองต่างๆมากมายในราคาที่เป็นกันเอง

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย              ให้ท่านอิสระกับย่านช้อปปิ้งของเมืองนาริตะที่ห้างสรรพสินค้า ชื่อดัง ห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น นำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ให้ท่านอิสระในการเลือกซื้อของฝาก และสินค้าที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นก่อนกลับกรุงเทพฯ ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ

17.25 น.        ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677

21.55 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ