ทัวร์เวียดนาม HUE-HOI AN – DANANG- BANA HILLS- HOI AN 4D3N

เส้นทางท่องเที่ยวเวียดยามในมุมใหม่ เที่ยวครบไฮไลท์ของเวียดนามกลาง ทั้งมรดกโลกของเมืองแว้และฮอยอัน สัมผัสธรรมชาติแบบดั่งเดิม ไม่พลาดกัยการเที่ยวสวนสนุก และเมืองพักตากอากาศชื่อดังดานัง “Bana Hills”

วันแรก             กรุงเทพฯ – เมืองดานัง – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบานาฮิลล์ (ชมสวนดอกไม้ วัดลินห์อึ๋ง สักการะพระ ศากยมุนี สะพานลอยฟ้าโกลเด้น )

08.30 น.            คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ F สายการบินบางกอก แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

11.00 น.            ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ เที่ยวบินที่  PG947

12.45 น.            เดินทางถึง เมืองดานัง เมืองท่าเศรษฐกิจสำคัญของเวียดนามตอนกลาง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

หมายเหตุ : กรุณาจัดกระเป๋าสำรองใบเล็ก สำหรับพักโรงแรมบนบานาฮิลล์ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการขนย้ายกระเป๋า สำหรับกระเป๋าใบหลักจะเก็บไว้บนรถโค้ช

ออกเดินทางสู่ ภูเขาบานาฮิลล์ นั่งกระเช้าบานาฮิลล์ที่ยาว ระยะทาง 5 ก.ม.ผ่านภูเขาและสายหมอกสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดปีชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ของภูเขาฮายเวิ่น ซึ่งสมัยก่อนชาวฝรั่งเศสตั้งใจจะสร้างเป็นเมืองต่างอากาศอีกแห่งหนึ่งของเวียดนามบนภูเขา กระเช้าที่ Ba Na Hills แห่งนี้ได้ Guinness World Records สองอย่าง เมื่อ วันที่ 25 มีนาคม ปี 2009  คือ  กระเช้าที่ยาวที่สุด (5,042 m) โดยไม่หยุดแวะ และกระเช้าที่สูงที่สุดที่ (1,291 m) โดยไม่หยุดแวะเช่นเดียวกัน จากนั้นพาท่านเที่ยวชมยัง สวนดอกไม้ (นั่งรถรางเคเบิ้ล) “หากมาเที่ยวชมบานาฮิลล์ มีคำกล่าวว่า “ไม่ได้มาเที่ยวสวนดอกไม้ เสมือนมาไม่ถึงบานาฮิลล์” ด้วยอากาศที่เย็นเกือบตลอดปี บนยอดเขา Bana Hills ทำให้ดอกไม้บนเขาแห่งนี้มีสีสันสวยสด งดงามมาก และนำท่านขึ้น ชมวัดลินห์อึ๋ง (สักการะ พระศากยมุนี) พระพุทธรูปปูนขาวสูง 27 เมตร เด่นสง่ากลางภูเขาบานาฮิลล์ ไม่พลาดกับจุดถ่ายรูปใหม่ สะพานลอยฟ้าโกลเด้น (Golden Bridge) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของบานาฮิลล์ มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น เป็นสะพานลอยฟ้าริมหน้าผาที่สวยงามมากที่สุดในโลก ถูกเนรมิตให้ตั้งอยู่ริมหน้าผาบนยอดเขาสูงจากระดับน้ำทะเลราว ๆ 1,400 เมตร รวมระยะทางทั้งหมดประมาณ 150 เมตร ตัวสะพานมีสีเหลืองทองสวยงาม พร้อมกับมีรูปปั้นมือยักษ์คล้ายกับยกชูสะพานไว้ ดูสวยอลังการ และยังสามารถมองเห็นวิวสวย ๆ เบื้องล่างได้อีกต่างหาก

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                                    นำท่านเข้าสู่ที่พัก MERCURE BANAHILL FRENCH VILLAGE HOTEL หรือเทียบเท่า

                        http://www.banahills.com.vn/en/french-village

 

วันที่สอง           บานาฮิลล์ – THE FANTASY PARK – เมืองเว้ – พระราชวังเก่าเว้(นั่งรถกอล์ฟ) – สุสานของจักรพรรด์ไคดิงห์ – ล่องเรือแม่น้ำหอม

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                        ให้ท่านอิสระจินตนาการของการผจญภัยไปกับสวนสนุก THE FANTASY PARK พร้อมเครื่องเล่นมากมาย บนยอดเขาบานาแห่งนี้ ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์ของหนัง 4D ระทึกขวัญกับบ้านผีสิง ไดโนเสาร์ เกมส์สนุกๆเครื่องเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ(Alpine Coster) แมงมุมเวียนหัว ตลอดไปจนถึงระทึกขวัญสั่นประสาทอีกมากมาย หรือ สนุกกับการช้อปปิ้งของที่ระลึกภายในสวนสนุกอย่างจุใจและอีกมากมายที่รอท่านพิสูจน์ (เครื่องเล่นและพิพิธภัณฑ์บางรายการจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น WAX MUSEUM, COTTON ANIMAL, CARNIVAL SKILL) ได้เวลาสำควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองเว้

กลางวัน            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                  นำท่านชม พระราชวังเก่าเว้ (นั่งรถกอล์ฟ ชมพระราชวังเก่าเว้ ) ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของพระจักรพรรดิราชวงศ์เหงียนถึง 13 รัชกาล ชมความเจริญที่เคยรุ่งเรืองในอดีต ชมศิลปะการตกแต่งซึ่งได้รับยกย่องให้เป็นมรดกของโลก นำท่านชม สุสานของจักรพรรด์ไคดิงห์ สุสานเดียวที่มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออกเข้ากับสถาปัตยกรรมตะวันตก ด้วยทรงเป็นจักรพรรดิในราชวงศ์เหงียนพระองค์เดียวที่ได้เดินทางไปประเทศฝรั่งเศส สุสานแห่งนี้สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างดี โดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 11 ปี สุสานได้รับการตกแต่งเป็นบันไดมังกรอันโอ่อ่าที่จะพาคุณขึ้นไปสู่สานชั้นหนึ่ง จากนั้นมีบันไดต่อไปยังลานชั้นสองที่เรียงรายด้วยรูปปั้นหินของช้าง ม้า ข้าราชการทหารและพลเรือน กลางลานมีแผ่นจารึกเขียนด้วยอักษรจีน นิพนธ์โดยพระเจ้าเบ๋าได่ เพื่อรำลึกถึงพระบิดาของพระองค์ ภายในสุสานจะพบภาพเขียนที่สวยงามมีชื่อว่า “มังกรในม่านเมฆ” เป็นภาพบนเพดาน โดยจิตรกรผู้นี้ใช้เท้าเขียนภาพแทนการวาดด้วยมือ นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำเฮือง หรือ แม่น้ำหอม ผ่านสะพานประวัติศาสตร์สมัยสงครามชมวิถีชีวิตชาวบ้านที่ขุดทรายขาวเป็นอาชีพ พร้อมชมการแสดงศิลปะการขับร้องดนตรีพื้นเมืองของชาวเว้

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                        นำท่านเข้าสู่ที่พัก ELDORA HOTEL, HUE (4*) หรือเทียบเท่า

                        http://eldorahotel.com/

(หมายเหตุ:การเดินทางไปเมืองเว้จะแวะพักรถให้ทุกท่านผ่อนคลายอิริยาบทที่ร้านขายของที่ระลึกระหว่างทาง 1 ครั้ง)

                        

วันที่สาม           เมืองเว้ – เจดีย์เทียนมู – เมืองฮอยอัน – ชมเมืองเก่าฮอยอัน (วัดฟุ๊กเกี๋ยน บ้านเลขที่ 101 สะพานญี่ปุ่น) – ฮอยอันไนท์มาร์เก็ต

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม เจดีย์เทียนมู ชมเจดีย์ที่สวยงามและเก่าแก่ของวัด ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญ ของเวียดนาม โดยสร้างบนเนินดินเป็นทรงแปดเหลี่ยมสูง 21 เมตร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน หรือเมืองไฟโฟ เมืองที่เป็นที่รู้จักกันในหมู่พ่อค้าชาวจีน ญี่ปุ่นและตะวันตกในฐานะท่าเรือสำคัญในสมัยศตวรรษที่ 16-18

กลางวัน            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                  นำท่านเที่ยวชม เมืองโบราณฮอยอัน ชม วัดฟุ๊กเกี๋ยน หรือ สมาคมฟุกเกี๋ยน(Phuoc Kien Association) เป็นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเมืองฮอยอัน ใช้เป็นที่พบปะของคนหลายรุ่น และภายในยังเป็นที่ตั้งของวัดที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับลัทธิของพระนางเทียนเห่า วัดนี้มีจุดเด่นอยู่ที่งานไม้แกะสลัก ลวดลายสวยงาม ท่านสามารถทำบุญต่ออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ การนำธูปที่ขดเป็นก้นหอย มาจุดทิ้งไว้ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ท่าน  นำท่านเดินทางสู่ บ้านเลขที่ 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบ้านติดถนนสายหนึ่ง หลังบ้านไปจรดถนนอีกสายหนึ่ง เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สร้างด้วยไม้ 2 ชั้น ด้วยความประณีต ด้านหน้าจะทำเป็นร้านบูติก ด้านหลังเป็นที่เก็บสินค้า ภายในเป็นที่อยู่อาศัย มีลานเปิดโล่งเห็นท้องฟ้าและมีเฉลียงเชื่อมต่อส่วนที่พักอาศัยหลายส่วน ชม สะพานญี่ปุ่น สะพานเก่าแก่ที่เชื่อมโยงถนนสองแห่งสร้างขึ้นอย่างแข็งแรงตั้งแต่ปี 1593 โดยชาวญี่ปุ่นที่มาอาศัยอยู่ในเมืองฮอยอันต่อมามีการขยายถนนลอดใต้สะพานเพื่อให้รถผ่านได้โดยชาวฝรั่งเศส เมื่อครั้งที่เข้ามาบทบาทในการปกครองเวียดนาม และต่อมาได้มีการบูรณะซ่อมแซมครั้งใหญ่ในปี 1986

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังรับประทานอาหารค่ำ ** อิสระเที่ยวชมเมืองฮอยอัน บรรยากาศยามค่ำคืน**

                        นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOI AN HISTORIC HOTEL , HOI AN (4*) หรือเทียบเท่า   

                        http://www.hoianhistorichotel.com.vn/

                        (หมายเหตุ: การเดินทางไปเมืองฮอยอันจะแวะพักรถให้ทุกท่านผ่อนคลายอิริยาบทที่ร้านขายของที่ระลึกระหว่างทาง 1 ครั้ง)

 

วันที่สี่               ฮอยอัน – เมืองดานัง – องค์เจ้าแม่กวนอิม – สนามบินดานัง – กรุงเทพฯ

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองดานัง เข้าไหว้สักการะ องค์เจ้าแม่กวนอิม ที่ชาวเมืองดานังเคารพนับถือ ที่ได้สร้างขึ้นตามหลักศาสตร์ฮวงจุ้ยเพื่อป้องกันพายุที่จะพัดเข้ามาสู่เมืองดานัง เก็บภาพแห่งความสวยงามวัดหลินอึ๋ง  เป็นสถานที่น่าเที่ยวชมอีกแห่งหนึ่งของเมืองดานัง หากมองจากตัวเมืองดานังจะเห็นวัดหลินอึ๋งอยู่อีกด้านหนึ่งติดภูเขา เจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สุดในเวียดนาม ทำเลที่ตั้งหรือฮวงจุ้ยดีมาก รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งหันหน้าออกทะเลด้านหลังชนภูเขา ตั้งอยู่บนฐานดอกบัวสง่างามเหลือเกิน ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพรช่วยปกปักรักษา หลินอึ่งมีความหมายว่า    สมปรารถนาทุกประการ ตั้งอยู่บนชายหาดพระพุทธเจ้าภาษาเวียดนามคำว่าบ๊ายบุต ที่บริเวณลานวัดมีพระอรหันต์18องค์ เป็นหินอ่อนแกะสลักที่มีเอกลักษณ์ท่าทางที่ถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษย์ซึ่งแฝงไว้ด้วยคติธรรมอย่างลึกซึ้ง จากจุดวัดหลินอึ๋งสามารถมองเห็นตัวเมืองดานังได้อย่างชัดเจน

                        ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินดานัง เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับ

กลางวัน            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร — เมนูเฝอ

13.35 น.            เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 948

15.25 น.            เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ