ทัวร์ออสเตรเลีย AUSTRALIA SYD-PORT 5D3N

ออสเตรเลีย-ซิดนีย์-เมลเบิร์น-ชมวนอุทยานแห่งชาติ-นั่งรถรางไฟฟ้า-ชมวิวอ่าวซิดนีย์-ล่องเรือ-ชมสวนสัตว์พื้นเมือง

วันแรก          กรุงเทพฯ – ซิดนีย์

15.30 น.        คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

19.20 น.      เหินฟ้าสู่ ซิดนีย์ ประเทศ ออสเตรเลีย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 475

 

วันที่สอง        ซิดนีย์ – สวนสัตว์ ฟีทเธอร์เดล ไวลด์ไลฟ์ ปาร์ค – วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ (SCENIC RAILWAY+ SKYWAY+ CABLEWAY ) THREE SISTER ROCK ช้อปปิ้งย่านซิตี้เซ็นเตอร์ – ซิดนีย์

07.20 น.      เดินทางถึงท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ หาดบอนได สถานที่ของหนุ่มสาวชาวออสซี่ที่ชอบอาบแดดและเล่นเซิร์ฟ สัมผัสบรรยากาศสายลม แสงแดดและเสียงคลื่นกระทบฝั่ง จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์ ฟีทเธอร์เดล ไวลด์ไลฟ์ ปาร์ค (Featherdale Wildlife Park) เป็นสวน สัตว์เปิดขนาดใหญ่ ท่านสามารถเดินสํารวจเพื่อชมการดํารงชีวิตของสัตว์ป่า และสัมผัสสัตว์พื้นเมืองของออสเตรเลียที่ปล่อยให้อาศัยอยู่กันตามธรรมชาติอย่างใกล้ชิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท นกอีมู สัตว์หายากอย่าง ทัสแมเนียลเดวิล จระเข้น้ำเค็ม และบรรดาสัตว์น่ารัก แสนรู้ ต่างๆ อีกมากมาย และยังมีร้านค้าขายของให้ท่านได้เลือกซื้อไว้เป็นที่ระลึก

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย           นำท่านเดินทางสู่เมืองคาทุมบา ที่ตั้งของ วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ หรือหุบเขาสีน้ำเงินที่ได้ชื่อเช่นนี้เพราะเกิดจากไอระเหยจากต้นกัม หรือยูคาลิปตัส ทำปฏิกิริยากับแสงแดดทำให้เกิดหมอกจางๆ สีน้ำเงินคราม และได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติอันดับที่ 24 ในปี ค.ศ. 2000

นำท่านชมหุบเขาสามพี่น้อง THREE SISTER ROCK ชมความงามของวนอุทยานแห่งชาติที่ไกลสุดสายตา แหล่งกำเนิดตำนานรักของสามสาวพี่น้องชาวอะบอริจิ้น จากนั้น สัมผัสความตื่นเต้นกับการนั่งรถรางไฟฟ้า SCENIC RAILWAY ที่ดัดแปลงมาจากทางลำเลียงขนถ่านหินในสมัยก่อนซึ่งมีความชันถึง 52 องศา และขึ้นจากหุบเขาโดยกระเช้าไฟฟ้า SCENIC CABLEWAY ท่านจะได้ชมความงดงามทางธรรมชาติของป่ายูคาลิปตัส ระหว่างนั่งกระเช้านี้ ท่านจะได้พบกับความงามของหุบเขาบลูเม้าท์เท่นส์ในอีกรูปแบบหนึ่ง จากนั้นให้นำท่านขึ้น SCENIC SKYWAY ท่านจะพบความงามของอุทยานแบบ 360 องศา และตื่นเต้นกับวิวทิวทัศน์ป่ายูคาลิปตัสผ่านพื้นห้องโดยสารที่เป็นกระจกแก้วที่ความสูง 720 เมตร จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ ซิดนีย์ เพื่อช้อปปิ้งย่านซิตี้เซ็นเตอร์ หรือย่านห้างดัง QUEEN VICTORIA BUILDING (QVB) ที่ได้รับการปรับปรุงจกแต่งอย่างสวยงามที่ตั้งอยู่บนถนน GEURGE STEET มีสินค้าแฟชั่น อัญมณี เป็นต้น

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SYDNEY  TRAVELODGE HOTEL หรือเทียบเท่า

                     https://www.travelodge.com.au/

 

วันที่สาม       ซิดนีย์ – หาดบอนได – เดอะร็อคส์ – โอเปร่าเฮ้าส์ (ด้านนอก) – โบตานิคการ์เดน ดาร์ลิ่งฮาร์เบอร์ ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – เมลเบิร์น (เที่ยวบินที่ QF 465 19.00-20.35)

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

                     นำท่านเดินทางสู่ หาดบอนได สถานที่ของหนุ่มสาวชาวออสซี่ที่ชอบอาบแดดและเล่นเซิร์ฟ สัมผัสบรรยากาศสายลม แสงแดดและเสียงคลื่นกระทบฝั่ง จากนั้นนำท่านสู่ตัวเมืองซิดนีย์ ชมย่าน เดอะร็อคส์ จุดที่เก่าแก่ที่สุดของประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของคนออสเตรเลีย ชมอาคารเก่าแก่ต้นศตวรรษที่ 19 จากนั้น นำชมโรงละคร โอเปร่าเฮ้าส์ (ด้านนอก) ซึ่งมีหลังคาเป็นรูปเรือซ้อนเล่นลมตามสถาปัตยกรรมใหม่ ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ที่ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ จากนั้น เดินทางสู่ โบตานิคการ์เดน เพื่อชมม้าหินมิสซิสแม็คควอรี่ ม้าหินตัวโปรดของภริยาผู้สำเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่ชอบมานั่งชมวิวของอ่าวซิดนีย์และโอเปร่าเฮ้าส์ โดยจุดนี้ถือเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากและนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปมากที่สุด

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย           นำท่านเดินทางสู่ ดาร์ลิ่งฮาร์เบอร์ ย่านบันเทิงและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งของซิดนีย์ ประกอบด้วยสวนสาธารณะและช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ ศูนย์ประชุม และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำซิดนีย์ เชิญท่านเดินเที่ยวและถ่ายรูป หรือจับจ่ายซื้อของได้ทั้งในร่มและกลางแจ้ง จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเซอร์คูลาร์คีย์ เพื่อ ล่องเรือ CAPTAIN COOK ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปอ่าวซิดนีย์ พร้อมชมหมู่เรือใบเล่นลม กับความงดงามของสะพานฮาร์เบอร์ สัญลักษณ์ของประเทศออสเตรเลียเป็นฉากเบื้องหลัง

ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

17.00 น.        นำท่านเดินทางถึงท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ เมืองซิดนีย์ เพื่อเดินทางไปยัง เมือง เมลเบิร์นโดยสายการบินแควนตัส เที่ยวบินที่ QF 465 เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

19.00 น.      เหินฟ้าสู่ เมลเบร์น ประเทศ ออสเตรเลีย โดยสายการบินแควนตัส เที่ยวบินที่ QF 465

20.35 น.      เดินทางถึงท่าอากาศเมลเบร์น เมืองเมลเบร์น ประเทศออสเตรเลีย

                     นำท่านเข้าสู่ที่พัก THE VICTORIA MELBOURNE HOTEL หรือเทียบเท่า

                     https://www.rydges.com/

 

วันที่สี่         เมลเบิร์น – สวนฟิตซรอย –อาคารรัฐสภา – วิหารเซนต์แพทริค – รถไฟจักรไอน้ำโบราณเกาะฟิลลิป – พาเหรดเพนกวิน เมลเบิร์น 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านชมเมลเบิร์นเป็นเมืองที่ผสมผสานทั้งความเก่าและความใหม่เข้าด้วยกัน เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำ Yarra มีสวนสาธารณะริมน้ำ มีสถาปัตยกรรมของยุคตื่นทองในสมัยกลางศตวรรษที่ 18 คละเคล้ากับตึกสูงระฟ้าในสมัยปัจจุบันทำให้มีภูมิทัศน์ของเมืองที่ไม่เหมือนใคร มีแม่น้ำตั้งอยู่ใจกลางเมืองอันเป็นเสน่ห์ของเมลเบิร์น นำท่านชม สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ เป็นที่ตั้ง กระท่อมกัปตันคุ้ก (**ไม่รวมค่าเข้าชมในกระท่อม) บ้านพักของนักสำรวจชาวอังกฤษคนสำคัญของโลก ผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลียและซีกขั้วโลกใต้ กระท่อมนี้ได้ถูกย้ายมาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนครเมลเบิร์นในวาระครบรอบ 100 ปี  ผ่านชม Federation Square เป็นย่านที่ตื่นตาตื่นใจ ของเมืองเมลเบิร์นตรงปลายแม่น้ำ Yarra ข้ามฝั่งถนนจากสถานี Flinders Street Station ที่นี่เป็นศูนย์รวมของแกลอรี่ โรงภาพยนตร์ ร้านอาหารภัตตาคารที่ได้รับรางวัล มีคาเฟ่และบาร์มีลานเปิดกว้างสำหรับจัดกิจกรรมงานแสดงและนิทรรศการที่ล้อมรอบไปด้วยอาคาสถาปัตยกรรมที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีร้านอาหารมากมายหลายสไตล์ นำท่านชมอนุสรณ์สถานสงคราม (Shrine of remembrance) เป็นอนุสรณ์สถานสงครามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู่บริเวณคิงโดเมนส์บนถนนเซนต์คิวด้าสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงชายหญิงที่รับใช้ชาติและเสียสละในสงครามโลกครั้ง ที่1 ขณะไปรบยังสนามรบกัลลิโปประเทศตุรกี นำท่านผ่านชมอาคารรัฐสภาแห่งเมลเบิร์น (Parliament House Melbourne) ซึ่งใช้พื้นฐานศิลปะนีโอคลาสสิค  ตั้งอยู่บริเวณถนนสปริงทิศตะวันออกของเมลเบิร์นในรัฐวิคตอเรีย   สถานที่แห่งนี้เคยถูกใช้เป็นทั้งรัฐสภาแห่งรัฐวิคตอเรียที่ 2 ทั้งยังเคยถูกใช้เป็น อาคารรัฐสภากลางของประเทศออสเตรเลียระหว่างปี 1901-1927 อีกด้วย  สถานที่แห่งนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกสำคัญของรัฐวิคตอเรีย นำท่านผ่านชมวิหารเซนต์แพทริค (St.Patrick’s Cathedral, Melbourne) เป็นวิหารในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิคที่ใหญ่ที่สุดในรัฐวิคตอเรียโดยมีพื้นฐานมาจากมหาวิหารยุคกลางในประเทศอังกฤษ  เดินทางสู่สถานีรถไฟจักรไอน้ำโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึ่งแต่เดิมเคยใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางระหว่างเมืองและขนส่งสินค้าเป็นรถไฟสายเก่า ซึ่งวิ่งในระยะทางสั้นๆ ปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงนำมาใช้ในการท่องเที่ยวชมป่า นำท่านนั่ง รถไฟจักรไอน้ำโบราณ เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอดเส้นทางวิ่งของรถไฟและท่านยัง สามารถนั่งห้อยขาผ่อนคลายอารมณ์พร้อมชมทัศนียภาพตลอดทางที่เต็มไปด้วยหุบเขาและป่าสูงที่ยังคงความสมบูรณ์

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร—-เต็มอิ่มกับหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ มีให้เลือกหลายเมนู

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์พื้นเมือง  MARU KOALA & ANIMAL PARK เพลิดเพลินไปกับการชมธรรมชาติและ พบกับความน่ารักของเหล่าสัตว์พื้นเมืองนานาชนิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท ให้ท่านได้สัมผัส ให้อาหาร และถ่ายรูปคู่กับโคอาล่าตัวน้อยอย่างใกล้ชิด นำท่านเดินทางสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ เกาะฟิลลิป ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ที่เต็มไปด้วยสัตว์พื้นเมืองมากมายที่ทางการอนุรักษ์ทั้งสัตว์น้ำและสัตว์ป่าและคงความเป็น ธรรมชาติที่มีหาดทรายและป่าพุ่มเล็กๆเกาะแห่งนี้เป็นที่อยู่ของ เหล่าแมวน้ำและนก นานาชนิด และ พบกับฝูงเพนกวินพันธุ์เล็กที่สุดในโลกที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่บนชายหาด SUMMERLAND BEACH ท่านจะได้เห็นฝูงเพนกวินตัวเล็ก ขึ้นจากทะเลเป็นขบวนพาเหรดเพื่อกลับคืนสู่รังพร้อมอาหารในปากมาฝากลูกตัวน้อยที่รออยู่ ในรัง เหล่าเพนกวินทั้งหลายจะส่งเสียงเรียกหาลูกและเดินให้ท่านเห็นความน่ารักอย่างใกล้ชิดเพนกวินน้อยเหล่านี้จะ ออกไปหาอาหารแต่เช้าและจะกลับมาอีกทีตอนพระอาทิตย์ตก

                   ***ห้ามถ่ายรูปนกเพนกวินเพราะเป็นารรบกวนและทำให้เพนกวินตกใจ นักท่องเที่ยวปฎิบัติ  ตามกฎของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งคัด

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร —-เมนูกุ้งล๊อบสเตอร์ครึ่งตัเสิร์ฟพร้อมไวน์เลิศรส

                        นำท่านเข้าสู่ที่พัก THE VICTORIA MELBOURNE HOTEL หรือเทียบเท่า

                        https://www.rydges.com/

 

วันที่ห้า          เมลเบิร์น – เกรทโอเชี่ยนโร้ท – เมลเบิร์น ช้อปปิ้งใจกลางเมืองเมลเบิร์น

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางจากเมลเบิร์นตามเส้นทางสาย เกรทโอเชี่ยนโร้ดแบบเต็มสาย ที่สวยงามและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่จะพลาดไม่ได้เลยหากมาถึงรัฐวิกตอเรีย ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพ และสัมผัสกับความงดงามของชายฝั่งหาสมุทรตอนใต้และหาดทรายต่างๆ สุดอลังการของออสเตรเลีย มีหน้าผาสูงชัน เรียงราย และหมู่บ้านอันมีมนต์เสน่ห์ โดยผ่าน เมือง Anglesea และเมือง Lorne ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติพร้อมทะเลสวยงามและสงบ รอท่านอยู่ตลอดเส้นทาง เข้าสู่ Apollo Bay ที่เป็นอีกเมืองยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่สวยงามอีกเมืองและมีน้ำทะเลสีน้ำเงินตัดกับป่าอันเขียวขจีทำให้เมืองนี้มีเสน่ห์สวยงามนอกจากนี้ระหว่างทางผ่านชมโคอาล่าที่อยู่ตามต้นยูคาลิปตัสตามธรรมชาติ

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร—- รับประทานอาหารแบบตะวันตก

บ่าย                 จากนั้นเดินทางต่อสู่ พอร์ตแคมเบลล์ สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดในโลก ท่านจะต้องตะลึงกับภาพทิวทัศน์อันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิค และลักษณะภูมิประเทศที่ไม่เหมือนที่ใด ๆ ในโลก  นำท่านชมปรากฏการณ์ธรรมชาติของหินไฮไลต์ของการเดินทางครั้งนี้ คือหิน Twelve Apostles อันตั้งตระหง่านอิสระอย่างน่าประทับใจ หินเหล่านี้แยกออกจากหน้าผาชันเนื่องจากโดนน้ำทะเลกัดกร่อน ซึ่งตั้งชื่อตาม 12 นักบุญ หรือสิบสองสาวกศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์ ซึ่งถือว่าเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ไม่ควรพลาด

            ******ท่านสามาถซื้อทัวร์เพิ่ม นั่งเฮลิคอปเตอร์ ให้ท่านชมความงามในมุมสูงที่รับรองได้ว่าท่านจะต้องประทับใจ ราคาที่เริ่มต้นโดยประมาณ 145 เหรียญออสเตรเลีย สำหรับท่านที่สนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมลเบิร์นนำท่านช้อปปิ้งย่านใจกลางเมือง เฟเดอเรชั่นสแควร์ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็น DAVID JONE และ MYER ตั้งอยู่บนถนน BURKE STREET ที่รวบรวมสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำ ทั้งครีม เครื่องสำอาง กระเป๋าเสื้อผ้า และร้านขายของที่ระลึก ให้ท่านได้เลือกซื้ออีกด้วย

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จีน

                       นำท่านเข้าสู่ที่พัก THE VICTORIA MELBOURNE HOTEL หรือเทียบเท่า

                        https://www.rydges.com/

 

วันที่หก         เมลเบิร์น– อิสระช้อปปิ้งเมเบิร์น – กรุงเทพฯ

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระตามอัธยาศัยในช่วงเช้า ให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งในเมเบิร์น เพื่อเป็นของฝากคนทางบ้าน

11.10           สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานเมลเบิร์น เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตาอัธยาศัยที่สนามบิน

15.15 น.     เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 466

21.45 น.       เดินทางถึงท่ากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ