ทัวร์ออสเตรเลีย A01_1SYD-PORT STEPHNE 5D3N

ซิดนีย์-ออสเตรเลีย-ล่องเรือ-นั่งรถ 4WD-วนอุทยาน-ช้อปปิ้ง-ผ่อน 0 %- ราคารวมวีซ่าแล้ว

วันแรก          กรุงเทพฯ – ซิดนีย์

15.30 น.        คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

19.20 น.      เหินฟ้าสู่ ซิดนีย์ ประเทศ ออสเตรเลีย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 475

 

วันที่สอง        ซิดนีย์ – หาดบอนได – เดอะร็อคส์ – โอเปร่าเฮ้าส์ (ด้านนอก) – โบตานิคการ์เดนดาร์ลิ่งฮาร์เบอร์ ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์

07.20 น.      เดินทางถึงท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ หาดบอนได สถานที่ของหนุ่มสาวชาวออสซี่ที่ชอบอาบแดดและเล่นเซิร์ฟ สัมผัสบรรยากาศสายลม แสงแดดและเสียงคลื่นกระทบฝั่ง จากนั้นนำท่านสู่ตัวเมืองซิดนีย์ ชมย่าน เดอะร็อคส์ จุดที่เก่าแก่ที่สุดของประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของคนออสเตรเลีย ชมอาคารเก่าแก่ต้นศตวรรษที่ 19 จากนั้น นำชมโรงละคร โอเปร่าเฮ้าส์ (ด้านนอก) ซึ่งมีหลังคาเป็นรูปเรือซ้อนเล่นลมตามสถาปัตยกรรมใหม่ ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ที่ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ จากนั้น เดินทางสู่ โบตานิคการ์เดน เพื่อชมม้าหินมิสซิสแม็คควอรี่ ม้าหินตัวโปรดของภริยาผู้สำเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่ชอบมานั่งชมวิวของอ่าวซิดนีย์และโอเปร่าเฮ้าส์ โดยจุดนี้ถือเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากและนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปมากที่สุด

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย           นำท่านเดินทางสู่ ดาร์ลิ่งฮาร์เบอร์ ย่านบันเทิงและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งของซิดนีย์ ประกอบด้วยสวนสาธารณะและช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ ศูนย์ประชุม และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำซิดนีย์ เชิญท่านเดินเที่ยวและถ่ายรูป หรือจับจ่ายซื้อของได้ทั้งในร่มและกลางแจ้ง จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเซอร์คูลาร์คีย์ เพื่อ ล่องเรือ CAPTAIN COOK ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปอ่าวซิดนีย์ พร้อมชมหมู่เรือใบเล่นลม กับความงดงามของสะพานฮาร์เบอร์ สัญลักษณ์ของประเทศออสเตรเลียเป็นฉากเบื้องหลัง

ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SYDNEY  TRAVELODGE HOTEL หรือเทียบเท่า

                     https://www.travelodge.com.au/

 

วันที่สาม       ซิดนีย์ – สวนสัตว์ ฟีทเธอร์เดล ไวลด์ไลฟ์ ปาร์ค – วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ (SCENIC RAILWAY+ SKYWAY+ CABLEWAY ) THREE SISTER ROCK ซิดนีย์ – ช้อปปิ้งย่านซิตี้เซ็นเตอร์

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นําท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์ ฟีทเธอร์เดล ไวลด์ไลฟ์ ปาร์ค (Featherdale Wildlife Park) เป็นสวน สัตว์เปิดขนาดใหญ่ ท่านสามารถเดินสํารวจเพื่อชมการดํารงชีวิตของสัตว์ป่า และสัมผัสสัตว์พื้นเมืองของออสเตรเลียที่ปล่อยให้อาศัยอยู่กันตามธรรมชาติอย่างใกล้ชิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท นกอีมู สัตว์หายากอย่าง ทัสแมเนียลเดวิล จระเข้น้ำเค็ม และบรรดาสัตว์น่ารัก แสนรู้ ต่างๆ อีกมากมาย และยังมีร้านค้าขายของให้ท่านได้เลือกซื้อไว้เป็นที่ระลึก

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่เมืองคาทุมบา ที่ตั้งของ วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ หรือหุบเขาสีน้ำเงินที่ได้ชื่อเช่นนี้เพราะเกิดจากไอระเหยจากต้นกัม หรือยูคาลิปตัส ทำปฏิกิริยากับแสงแดดทำให้เกิดหมอกจางๆ สีน้ำเงินคราม และได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติอันดับที่ 24 ในปี ค.ศ. 2000

นำท่านชมหุบเขาสามพี่น้อง THREE SISTER ROCK ชมความงามของวนอุทยานแห่งชาติที่ไกลสุดสายตา แหล่งกำเนิดตำนานรักของสามสาวพี่น้องชาวอะบอริจิ้น จากนั้น สัมผัสความตื่นเต้นกับการนั่งรถรางไฟฟ้า SCENIC RAILWAY ที่ดัดแปลงมาจากทางลำเลียงขนถ่านหินในสมัยก่อนซึ่งมีความชันถึง 52 องศา และขึ้นจากหุบเขาโดยกระเช้าไฟฟ้า SCENIC CABLEWAY ท่านจะได้ชมความงดงามทางธรรมชาติของป่ายูคาลิปตัส ระหว่างนั่งกระเช้านี้ ท่านจะได้พบกับความงามของหุบเขาบลูเม้าท์เท่นส์ในอีกรูปแบบหนึ่ง จากนั้นให้นำท่านขึ้น SCENIC SKYWAY ท่านจะพบความงามของอุทยานแบบ 360 องศา และตื่นเต้นกับวิวทิวทัศน์ป่ายูคาลิปตัสผ่านพื้นห้องโดยสารที่เป็นกระจกแก้วที่ความสูง 720 เมตร จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ ซิดนีย์ เพื่อช้อปปิ้งย่านซิตี้เซ็นเตอร์ หรือย่านห้างดัง QUEEN VICTORIA BUILDING (QVB) ที่ได้รับการปรับปรุงจกแต่งอย่างสวยงามที่ตั้งอยู่บนถนน GEURGE STEET มีสินค้าแฟชั่น อัญมณี เป็นต้น

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

                     นำท่านเข้าสู่ที่พัก SYDNEY  TRAVELODGE HOTEL หรือเทียบเท่า

                     https://www.travelodge.com.au/

 

วันที่สี่         ซิดนีย์ – พอร์ต สตีเฟ่นส์ –ล่องเรือชมโลมา – นั่งรถ 4 WD ตะลุยเนินทราย –เล่นเลื่อนทราย – ซิดนีย์ 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองพอร์ต สตีเฟ่นส์ ไปยังท่าเรืออ่าวเนลสัน เพื่อล่องเรือเฟอร์รี่ ชมโลมา ชมความน่ารักของโลมาปากขวด ชมสีสันชีวิตของโลมาและสัตว์ทะเลที่อยู่ตามธรรมชาติอย่างใกล้ชิด พร้อมสัมผัสทัศนียภาพโดยรอบของอ่าวเนลสัน (ท่านที่สนใจลงเล่นน้ำในตะแกรงท้ายเรือ กรุณาเตรียมเสื้อผ้าไปเปลี่ยน ซึ่งสนุกท้าทาย และปลอดภัย) ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางกลับ ซิดนีย์

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร —-เต็มอิ่มกับบุฟเฟต์นานาชาติ มีให้เลือก    หลากหลายเมนู

บ่าย           นำท่านเดินทางสู่ เมืองพอร์ต สตีเฟ่นส์ ให้ท่านพบกับความตื่นเต้นและลุ้นระทึกกับการ นั่งรถ 4 WD ตะลุยบนเนินทราย สนุกสุดเหวี่ยงกับ การเล่นเลื่อนทราย (SAND BOARDING) พบกับความหวาดเสียวแต่ไม่อันตรายที่สร้างความเร้าใจให้ท่านได้เพลิดเพลินอย่างเต็มที่

ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

                     นำท่านเข้าสู่ที่พัก SYDNEY  TRAVELODGE HOTEL หรือเทียบเท่า

                     https://www.travelodge.com.au/

 

วันที่ห้า       ซิดนีย์ – อิสระช้อปปิ้งเมืองซิดนีย์ – กรุงเทพฯ

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระตามอัธยาศัยในช่วงเช้า ให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งในซิดนีย์ เพื่อเป็นของฝากคนทางบ้าน

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

บ่าย              สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานคิงส์ฟอร์ดสมิทธิ์ เมืองซิดนีย์ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

16.00 น.      เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 472

22.20 น.        เดินทางถึงท่ากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ