ทัวร์ยุโรป GRAPES SUPER HITZ 10D7N

เส้นทางสุดฮิตของนักท่องเที่ยวชาวไทย อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เที่ยวครบทุกรส ตั้งแต่สถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ของกรุงโรม รื่มรมย์กับธรรมชาติที่สวยงามของสวิตเซอร์แลนด์ และช้อปปิ้งที่เมืองแห่งแฟชั่นปารีส

 

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
21.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาท์เตอร์ D สายการบินไทย

วันที่ 2
กรุงเทพฯ TG944 (00.01-06.00) – โรม (อิตาลี) – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – น้ำพุเทรวี่ –
บันไดสเปน – โคลอสเซียม – ประตูชัยคอนสแตนติน – โรมันฟอรัม – นครวาติกัน – ฟลอเรนซ์

เดินทางสู่กรุงโรม ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

กรุงโรม
กรุงโรมเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอิตาลี ซึ่งมีอดีตอันยิ่งใหญ่
และเกรียงไกรในยุคจักรวรรดิโรมันโรมมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี
กรุงโรมตอนกลางของประเทศโดยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรในอดีตมากมาย เช่น
อาณาจักรโรมัน สาธารณโรมัน และจักรวรรดิโรมัน และยังเป็นเมืองที่มีบทบาทมากที่สุด
ของอารยธรรมตะวันตกและในอดีตได้เป็นอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลก

น้ำพุเทรวี่
น้ำพุรูปปั้นเทพเจ้าเนปจูน สถานที่ที่ชาวเมืองเชื่อว่า ถ้าหากหันหลังให้กับบ่อน้ำ
แล้วใช้มือขวาโยนเหรียญข้ามบ่าซ้ายให้ลงบ่อ จะทำให้มีโอกาสได้มาที่กรุงโรมอีก

บันไดสเปน
บันไดที่กว้างและยาวที่สุดในยุโรป มีทั้งหมด 138 ขั้น กลางลานมีน้ำพุสไตล์บาโรคยุคต้น
รูปทรงเรือโบราณตั้งโดดเด่น ในสมัยเรอเนสซองส์ จัตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่ยอดนิยมของ
นักท่องเที่ยว เป็นแหล่งรวมศิลปินและนักเขียน และเรียงรายด้วยโรงแรมและที่พักอาคารหรู

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

โคลอสเซียม (ด้านนอก)
สนามกีฬายุคโบราณ ที่สามารถจุคนได้ถึง 50,000 คน อายุกว่า 2,000 ป ี
เคยใช้ในการต่อสู้กันระหว่างเหล่านักรบกลาดิเอเตอร์ และสัตว์ร้ายนานาชนิด

ประตูชัยคอนสแตนติน
ประตูชัยแห่งนี้มีขนาดใหญ่และสภาพสมบูรณ์ที่สุดในกรุงโรม
สร้างขึ้นเพื่อฉลองชัยชนะของจักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 1
ที่มีชัยชนะเหนือ Maxentius ในสงคราม Battle of Milvian Bridge

บันไดสเปน
บันไดที่กว้างและยาวที่สุดในยุโรป มีทั้งหมด 138 ขั้น กลางลานมีน้ำพุสไตล์บาโรคยุคต้น
รูปทรงเรือโบราณตั้งโดดเด่น ในสมัยเรอเนสซองส์ จัตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่ยอดนิยมของ
นักท่องเที่ยว เป็นแหล่งรวมศิลปินและนักเขียน และเรียงรายด้วยโรงแรมและที่พักอาคารหรู

น้ำพุเทรวี่
น้ำพุรูปปั้นเทพเจ้าเนปจูน สถานที่ที่ชาวเมืองเชื่อว่า ถ้าหากหันหลังให้กับบ่อน้ำ
แล้วใช้มือขวาโยนเหรียญข้ามบ่าซ้ายให้ลงบ่อ จะทำให้มีโอกาสได้มาที่กรุงโรมอีก
เดินทางสู่กรุงโรม ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

กรุงโรม
กรุงโรมเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอิตาลี ซึ่งมีอดีตอันยิ่งใหญ่
และเกรียงไกรในยุคจักรวรรดิโรมันโรมมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี
กรุงโรมตอนกลางของประเทศโดยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรในอดีตมากมาย เช่น
อาณาจักรโรมัน สาธารณโรมัน และจักรวรรดิโรมัน และยังเป็นเมืองที่มีบทบาทมากที่สุด
ของอารยธรรมตะวันตกและในอดีตได้เป็นอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลก

โรมันฟอรัม (ผ่านชม)
เคยเป็นศูนย์กลางด้านการค้าขาย การเมือง และศาสนาของกรุงโรมสมัยโบราณ
จึงกลายเป็นแหล่งรวบรวมโครงสร้างและซากปรักหักพังที่เก่าแก่กว่า 2,000 ปี
ตัวอาคารทั้งหมดใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 900 ปี

มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งนครวาติกัน
มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป บริเวณด้านหน้าก่อนเข้าสู่ตัววิหาร
จะมีลานกว้างรูปไข่ เปียซซา ซาน พิเอโตร ที่ล้อมรอบด้วย เสา 284 ต้น และรูปปั้น
นักบุญ 96 องค์ โดยมีจุดกึ่งกลางอยู่ที่ เสาโอบิลิสก์ อายุกว่า 2, 000 ปี

เดินทางสู่เมืองฟลอเรนซ์ ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชม.

นำท่านสู่ที่พัก NIL HOTEL HOTEL, FLORENCE หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม(พื้นเมืิอง)

วันที่ 3
ฟลอเรนซ์ – ปิซ่า – หอเอนปิซ่า – วิหารซานตามาเ รีย เดล ฟีโอเร่ – จตุรัสซินญอเรีย –
สะพานเวคคิโอ – เวนิส เมสเตร้ (ฝั่งแผ่นดินใหญ่)

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

เดินทางเข้าสู่เมืองปิซ่า ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.

หอเอน ปิซ่า
หอระฆังสร้างจากหินอ่อนสีขาว ทรงกระบอก 8 ชั้น สูง 183.3 ฟุต (55.86 เมตร) ซึ่งใช้เวลา
ในการสร้างนานกว่า 177 ปี ลักษณะเด่นคือตัวอาคารจะเอียงจากแนวระนาบ 3.97 องศา
และยังเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกอีกด้วย

เดินทางเข้าสู่เมืองฟลอเรนซ์ ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

วิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร่
วิหารที่โดดเด่นด้วยหลังคาทรงโดมขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรมหินอ่อน
หลากหลายสีที่นำมาผสมผสานกันอย่างลงตัว

จตุรัสซินญอเรีย
บริเวณนี้มีรูปแกะสลักแสดงอยู่มากมาย อาทิ รูปแกะสลักเพอร์ซุส (Perseus)
วีรบุรุษกรีกโบราณตอนบั่นคอเมดูซ่า รูปแกะสลักเฮอร์คิวลีส
และรูปสลัก “The Rape of the Sabine W omen”

สะพานเวคคิโอ
สร้างขึ้นเมื่อประมาณ ค.ศ.1333 อายุประมาณ 600 กว่าปี ถือว่าเป็นส ะพาน
ที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง เป็นเพียงสะพานแห่งเดียวในเมืองที่รอดพ้นสงครามโลก
ครั้งที่ 2 มาได้

จตุรัสซานมาร์โค
ได้รับการตั้งชื่อตามเซนต์มาร์ค นักบุญนิกายอีวานเจลิสต์ จตุรัสแห่งนี้เป็นจุดศูนย์กลางของ
เกาะเวนิส กว้างขวางและรายล้อมไปด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทน์
ล้อมรอบด้วยโบสถ์นักบุญเซนต์มาร์ค, หอระฆัง, เสาแห่งนักบุญ

สะพานถอนหายใจ
ทอดข้ามด้านหลังวังของผู้ปกครองเวนิสในอดีตไปยังคุกที่อยู่อีกฟากฝั่งคลอง
ว่ากันว่าสะพานแห่งนี้คือจุดหายใจเฮือกสุดท้ายแห่งอิสรภาพของเหล่านักโทษ
คุกแห่งนี้เป็นที่คุมขังนักรัก “คาสโนว่า” ซึ่งเป็นนักโทษเพียงคนเดียวที่
สามารถแหกคุกนี้หนีออกมาได้
เดินทางเข้าสู่เมืองเวนิส เมสเตร้ ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นำท่านสู่ที่พัก NOVOTEL VENICE MESTRE HOTEL, VENICE MESTRE หรือ เทียบเท่า

วันที่ 4
เวนิส เมสเตร้ – เกาะเวนิส – จตุรัสซานมาร์โค – พระราชวังดอจ – สะพานถอนหายใ จ
สะพานริอัลโต – มิลาน – มหาวิหารดูโอโม่ – แกลลอเ รียวิคเตอร์เอ็มมานูเอล

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

นั่งเรือเข้าสู่เกาะเวนิส ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

เกาะเวนิส
เมืองเวนิส ถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมหมู่เกาะขนาดเล็กประมาณ 118 เกาะ
เข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย เป็นหนึ่งในเมืองในฝันของนักท่องเที่ยว
หลายๆคน ความโดดเด่นของที่นี่คือคลองเล็กๆที่ไหลผ่านส่วนต่างๆของเมือง
และเรือกอนโดลา

จตุรัสซานมาร์โค
ได้รับการตั้งชื่อตามเซนต์มาร์ค นักบุญนิกายอีวานเจลิสต์ จตุรัสแห่งนี้เป็นจุดศูนย์กลางของ
เกาะเวนิส กว้างขวางและรายล้อมไปด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทน์
ล้อมรอบด้วยโบสถ์นักบุญเซนต์มาร์ค, หอระฆัง, เสาแห่งนักบุญ

สะพานถอนหายใจ
ทอดข้ามด้านหลังวังของผู้ปกครองเวนิสในอดีตไปยังคุกที่อยู่อีกฟากฝั่งคลอง
ว่ากันว่าสะพานแห่งนี้คือจุดหายใจเฮือกสุดท้ายแห่งอิสรภาพของเหล่านักโทษ
คุกแห่งนี้เป็นที่คุมขังนักรัก “คาสโนว่า” ซึ่งเป็นนักโทษเพียงคนเดียวที่
สามารถแหกคุกนี้หนีออกมาได้

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

เดินทางเข้าสู่เมืองมิลาน ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.

มหาวิหารดูโอโม่
มหาวิหารแห่งมิลาน เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมืองมิลาน และเป็นวิหาร
หินอ่อนสถาปัตยกรรมโกธิกที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลี ซึ่งใช้เวลาสร้างนานถึง 500 ปี
ประดับประดาไปด้วยรูปปั้นนับกว่า 3000 รูป (ด้านนอก)

แกลลอเรียวิคเตอร์เอ็มมานูเอล
อาคารกระจกที่เก่าแก่และมีความสวยงาม เพลิดเพลินไปกับสินค้านานาชนิด
จากร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดัง, โรงละครโอเปร่าลาสกาล่าและรูปปั้นของลีโอนาโด
ดาวินชี

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นำท่านสู่ที่พัก NOVOTEL MILAN NORD CAGRANDA, MILAN หรือเทียบเท่า

วันที่ 5
มิลาน – ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์) – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโตหิน –
อินเทอร์ลาเก้น – กรินเดลวัลด์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

เดินทางเข้าสู่เมืองลูเซิร์น ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชม.

ลูเซิร์น
อดีตหัวเมืองโบราณของสวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์เป็นดินแดนที่ได้รับสมญานาม
ว่า“หลังคาแห่งทวีปยุโรป” (The Roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาที่
สูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แล้วยังมีภูเขาใหญ่น้อยสลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและ
ทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

สะพานไม้ชาเปล
สะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีอายุประมาณ 500 ปี เป็นสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น
สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 14 มีความยาว 204 เมตร พาดข้ามแม่น้ำรอยส์ มีป้อมปราการ
แปดเหลี่ยมตั้งอยู่กลางสะพาน เคยถูกไฟไหม้เสียหายในปี ค.ศ.1993 หลังคาที่คลุมสะพาน
จะมีภาพเขียนบรรยายประวัติความเป็นมาของสวิสเซอร์แลนด์

อนุสาวรีย์สิงโตหิน
ผลงานแกะสลักหินบนหน้าผา สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิส ที่เสียชีวิตใน
ประเทศฝรั่งเศสในสงครามปฏิวัติใหญ่ ค.ศ. 1792 โดยสิงโตแสดงถึงความกล้าหาญ
ซื่อสัตย์ และจงรักภักดี

เดินทางเข้าสู่เมืองอินเทอร์ลาเก้น ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.
กรินเดลวัลด์ กรุนด์ – นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงเฟรา – บาเซิล (2 ชม.)
นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงเฟรา (เต็มวัน)รถไฟสายธรรมชาติที่มุ่งสู่สถานีจุงเฟรายอคสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรปได้ชื่อว่าเป็น Top of Europe ระหว่างทางท่านสามารถเก็บภาพความสวยงามของธรรมชาติหมู่บ้านพื้นเมือง ธารน้ำแข็ง และหิมะขาวโพลนจนถึงจุดที่สูงที่ของยุโรปเพื่อพิชิตยอดเขาจุงเฟราซึ่งมีความสูงถึง 3,454 เมตร
เดินทางเข้าสู่สถานีรถไฟกรินเดลวัลด์
นำท่านสู่ที่พัก BELLEVUE GRINDELWA HOTEL, GRINDELWA หรือเทียบเท่า
อินเทอร์ลาเก้น

เดินชมเมืองตั้งอยู่ทะเลสาบสองแห่งมีภาพของยอดเขายูงเฟราเป็นฉากหลัง
อีกทั้งยังเป็นเมืองแห่งการพักผ่อน สัมผัสบรรยากาศอันบริสุทธิ์ ถูกโอบล้อมด้วย
ภูเขา ทุ่งหญ้าทะเลสาบและสวนผลไม้ เป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงและคึกคัก
ตลอดปี

เดินทางเข้าสู่หมู่กรินเดลวัลด์ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

กรินเดิลวัลท์
เป็นหมู่บ้านในอำเภออินเทอร์ลาเก้น ความสูง 1,034 เหนือระดับน้ำทะเล
เป็นเมืองเล็กๆที่ถูกโอบล้อมด้วยขุนเขาสูงใหญ่และทุ่งหญ้าสีเขียวขจีพร้อม
ทิวทัศน์บ้านเรือนทรงกระท่อมไม้ที่ตั้งกระจายไปตามไหล่เขาซึ่งเป็นเสน่ห์
ของเมืองเล็กๆแห่งนี้ และเป็นทางขึ้นของยอดเขาจุงเฟรา

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน.

นำท่านสู่ที่พัก BELLEVUE GRINDELWA HOTEL, GRINDELWA หรือเทียบเท่า

วันที่ 6
เดินทางเข้าสู่เมืองอินเทอร์ลาเก้น ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.
กรินเดลวัลด์ กรุนด์ – นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงเฟรา – บาเซิล (2 ชม.)

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

เดินทางเข้าสู่สถานีรถไฟกรินเดลวัลด์

นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงเฟรา (เต็มวัน)
รถไฟสายธรรมชาติที่มุ่งสู่สถานีจุงเฟรายอคสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรปได้ชื่อว่า
เป็น Top of Europe ระหว่างทางท่านสามารถเก็บภาพความสวยงามของธรรมชาติ
หมู่บ้านพื้นเมือง ธารน้ำแข็ง และหิมะขาวโพลนจนถึงจุดที่สูงที่ของยุโรป
เพื่อพิชิตยอดเขาจุงเฟราซึ่งมีความสูงถึง 3,454 เมตร

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารบนยอดเขาจุงเฟรา

เดินทางลงจากยอดเขาจุงเฟรา
เดินทางเข้าสู่เมืองบาเซิล ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
นำท่านสู่ที่พัก HOTEL NOVOTEL, BASEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 7

บาเซิล – รถไฟ TGV (ชั้น2) สู่ปารีส (ฝรั่งเศส) – มหาวิหารซาเครเกอร์ – มหาวิหารนอร์ทเธอดาม –
ประตูชัย – จตุรัสคองคอร์ด – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (ผ่านชม) – ล่องเรือบาโตมูช

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

เดินทางสู่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ด้วยรถไฟ TGV ใช้เวลาประมาน 3 ชม.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

กรุงปารีส
มหานครเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ขึ้นชื่อว่าเป็น เมืองที่โรแมนติก
ที่สุดในโลก ด้วยความมีเสน่ห์ของเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงาม
ตั้งแต่การออกแบบภายนอกและเมื่อเข้าไปด้านในก็ยิ่งสวยงาม รวมถึงผลงาน
ศิลปะระดับก้องโลกที่หามูลค่าไม่ได้ที่จัดแสดงอยู่ภายในพิพิธภัณท์ศิลปะที่มี
อยู่นับไม่ถ้วน

มหาวิหารซาเครเกอร์
มหาวิหารแบบโรมันไบแซนไทน์ที่ตั้งอยู่บนยอดเขามงมาทร์ที่สูงที่
สุดในปารีสอุทิศให้แด่พระหฤทัยของพระเยซู และชาวฝรั่งเศสที่เสียชีวิต
ในสงครามกับปรัสเซียนอกจากนี้ยังมีรูปสำริดของโยนออฟอาร์ค
(Joan of Arc) ประดับอยู่ที่ด้านหน้าของซุ้มประตูด้วย

มหาวิหารนอร์ทเธอดาม
มหาวิหารในยุคกอธิค ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงปารีสบนเกาะกลางแม่น้ำ
(อิลเดอลาซิเต้) ประติมากรรมและหน้าต่างประดับกระจกสี (stained glass)
ระหว่างการปฏิวัติฝรั่งเศส มหาวิหารแห่งนี้ได้รับความเสียหายอย่างหนัก
มหาวิหารได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 19 ให้เหมือนเดิม
ทุกประการ

ประตูชัย
อนุสรณ์สถานที่สำคัญในกรุงปารีส ตั้งอยู่กลางจัตุรัสชาร์ลส์ เดอ โกลล์
หรือจัตุรัสแห่งดวงดาว สร้างขึ้นเพื่อเป็นการสดุดีวีรชนทหารกล้าที่ได้ร่วมรบ
เพื่อประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสงครามนโปเลียน

จตุรัสคองคอร์ด
ซึ่งออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) สถาปนิกผู้ริเริ่มสร้างเมืองแวร์ซายส์
ให้พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ที่ชวนให้ระลึกถึงการปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส
ใกล้กันเป็นสวนตุยเลอลีส์ สวนแบบฝรั่งเศสที่ออกแบบไว้อย่างงดงาม

พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (ผ่านชม)
ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีคน
เข้าชมมากที่สุดในโลก มีผลงานทรงคุณค่าทั้งทางศิลปะและประวัติศาสตร์
เป็นจำนวนมากกว่า 35,000 ชิ้น อาทิ ภาพเขียนโมนาลิซา, The Virgin and
Child with St. Anne, Madonna of the Rocks ของเลโอนาร์โด ดาวินชี
หรือรูปปั้น Venus de Milo ของอเล็กซานดรอสแห่งแอนทีออก

ล่องเรือบาโตมูช
ชมความสวยงามของสองฝากฝั่งแม่น้ำแซน ซึ่งระหว่างทางจะผ่านสถานที่สำคัญๆ
เช่นพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ โบสถ์นอร์ทเธอดาม สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 รวมทั้ง
โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์อีกหลายแห่ง

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

*หมายเหตุ* หากท่านไม่สามารถทานเป็ดได้ รบกวนแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ตั้งแต่การจอง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเมนูได้
นำท่านเข้าสู่ที่พัก CROWNE PLAZA HOTEL, PARIS หรือเทียบเท่า

วันที่ 8
ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ (มีไกด์บรรยายไทย) – หอไอเฟล (ชั้น1 ) – ช้อปปิ้งกาเลอรี ลาฟาแยต

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)
เดินทางสู่แวร์ซาย ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

พระราชวังแวร์ซายส์
พระราชวังที่ได้ชื่อว่างดงามและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอีกทั้งยังมีสไตล์การตกแต่ง
ที่เป็นเอกลักษณ์ ชมความงามของห้องต่าง ๆ อาทิ ห้องอพอลโล ห้องฮอ ลล์
ออฟมิเรอร์ ห้องนโปเลียนแต่ละห้องของพระราชวังล้วนมีค่าด้วยภาพเขียนสี
แบบเฟรสโก้ โดยช่างฝีมือชาวฝรั่งเศส

เดินทางสู่หอไอเฟล ขึ้นลิฟท์ไปยังชั้น 1

กาเลอรี ลาฟาแยต
อิสระช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่และมีชื่อเสียงมากที่สุดในฝรั่งเศส
แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมทั้งเสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องสำอางค์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นำท่านเข้าสู่ที่พัก CROWNE PLAZA HOTEL, PARIS หรือเทียบเท่า

วันที่ 9

ปารีส – กรุงเทพฯ TG 931 (12.30-06.00+1)

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)
นำท่านเดินทางสู่สนามบิน ชาร์ลส์ เดอ โกล เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
12.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 9 31

วันที่ 10

06.00 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ