ทัวร์ยุโรป เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี 8วัน 5คืน

เส้นทางไฮไลท์ เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี ชื่นชมความงดงามของเมืองยุคกลาง วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ รื่นรมย์กับเทศกาลดอกทิวลิปที่สวนชื่อดัง ล่องเรือดื่มด่ำบรรยากาศสองฝั่งแม่น้ำไรน์

 

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต TG 920 (23.45-06.00+1)

21.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4
เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย
23.45 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานแฟรงเฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 920

 

วันที่ 2

06.00 แฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมนี) – ไฮเดลเบิร์ก – เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก –
ลักเซมเบิร์ก (ลักเซมเบิร์ก) – ชมเมืองลักเซมเบิร์ก

เดินทางเข้าสู่เมืองไฮเดลเบิร์ก ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.

นำท่านชม

ปราสาทไฮเดลเบิร์ก (ชมด้านใน)
ปราสาทเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวมากที่สุดของเมืองสร้างขึ้นในช่วงปีค.ศ.1300 ในสไตล์โกธิค และเรอเนสซองซ์ ปราสาทตั้งอยู่บนเนินเขาล้อมด้วยต้นไม้ ให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินเล่นได้

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

เดินทางเข้าสู่เมืองลักเซมเบิร์ก ประเทศลักเซมเบิร์ก ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.รับประทาน

ลักเซมเบิร์ก
นครรัฐที่มีพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป เนื้อที่ประมาณ 2,586 ตร.กม.เป็ศูนย์กลางการปกครอง และการท่องเที่ยวในเขตมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ประกาศยกย่องโดยองค์การยูเนสโก

ชมย่านเมืองเก่าลักเซมเบิร์ก
ย่านแกรนด์ดยุค จตุรัสปลาซดาร์แมส ชมโบสถ์นอร์ธเทอดามประติมากรรมสำริดของแกรนด์ดัชเชสชาร์ล็อตต์ และศาลาว่าการเมืองพระราชวังที่ประทับของแกรนด์ดยุคชื่นชมทิวทัศน์รอบเมือง และเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกในย่านเมืองเก่า

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นำท่านสู่ที่พัก HOTEL MELIA, LUXEMBOURG หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3

ลักเซมเบิร์ก – บรัสเซล (เบลเยี่ยม) – จตุรัสกรองด์ ปลาซ – อะตอมเมี่ยม – บรูจ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

เดินทางเข้าสู่เมืองบรัสเซล ประเทศเบลเยี่ยม ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.

เมืองบรัสเซล
เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม และเป็นศูนย์กลางหรือเมืองหลวงอย่างไม่เป็นทางการของสหภาพยุโรป นำท่านชมหนูน้อยแมนเนเก้นพิส สัญลักษณ์ของบรัสเซล ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึง เด็กชายที่มาพบสายชนวนระเบิดกำลังติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพื่อดับชนวนและป้องกันเมืองไว้ได้

นำท่านชม

จตุรัสกรองด์ ปลาซ
เป็นจตุรัสที่สวยงามที่สุดในยุโรป เป็นกลุ่มอาคารที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมทั้งบารอค โกธิค นีโอ-โกธิค และเป็นสถานที่ซึ่งยูเนสโก้ยกย่องให้เป็นมรดกโลกตั้งแต่ปี ค.ศ.1983

อะตอมเมี่ยม
ชมสิ่งก่อสร้างที่สำคัญเมื่อครั้งงานจัดแสดงสินค้าโลก เวิร์ลด์เอ็กซ์โป เมื่อปี 1958อะตอมเมี่ยม (Atomium) สถาปัตยกรรมสำหรับโลกอนาคต

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

BELGIAN CUISINE เมนูพิเศษหอยแมลงภู่อบอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อของบรัสเซล
ที่ใครมาเยือนเป็นต้องได้ลอง

เดินทางเข้าสู่เมืองบรูจ ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. 20 นาที

เมืองบรูจจ์
เมืองเก่าที่ล้อมรอบด้วยสะพานเล็กๆ ที่ตั้งคร่อมอยู่เหนือลำคลองบ้านหลังคาทรงจั่ว ซึ่งได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในเบลเยี่ยม และได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีจนเป็นเมืองที่สวยมากอีกแห่งหนึ่งของยุโรป

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
นำท่านสู่ที่พัก HOTEL NH, BRUGGE หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 4

บรูจ – เกนต์ – รอตเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์)- กรุงเฮก – ลิซเซ่ –
เทศกาลดอกทิวลิป ณ สวนเคอเคนฮอฟ – อัมสเตอร์ดัม

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

เดินทางเข้าสู่เมืองเกนต์ ใช้เวลาประมาณ 50 นาที

เมืองเกนต์
เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสี่ของ เบลเยี่ยม เมืองแห่งนี้มีเสน่ห์ไม่แพ้เมืองบรูจ ถนนหนทางทั่งเมืองปูหินแบบโบราณ ในยุคกลาง เมืองเกนต์ ได้ชื่อว่าเป็นรองปารีสเพียงแห่งเดียว

นำท่านเข้าสู่รอตเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.
เมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเนเธอร์แลนด์

นำท่านชม

ตึกทรงลูกเต๋า
ตึกทรงลูกเต๋า (Cubic House) ได้ไอเดียมาจากหนังสือนิยายเล่มหนึ่งในอดีตโดยตึกทรงลูกเต๋าติดกันหลาย ๆ ลูกนี้ คือ อพาร์ทเมนท์หรือออฟฟิศขนาดเล็กให้คนเช่าอยู่ได้จริง ลูกเต๋าหนึ่งลูก คือ หนึ่งยูนิต ความฉลาดของสิ่งก่อสร้างนี้คือ ลูกเต๋าจะต้องตั้งอยู่แบบเฉียงๆ เพราะใช้เสารับน้ำหนักเพียงแค่ต้นเดียว

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

เดินทางเข้าสู่กรุงเฮก ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

กรุงเฮก
เมืองใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเนเธอร์แลนด์ ที่ตั้งของหน่วยงานราชการ สถานทูตรวมถึงศาลโลกซึ่งเป็นหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ อาคารศาลโลก หรือพระราชวังแห่งสันติภาพ ที่เคยใช้ตัดสินคดีระหว่างไทยกับกัมพูชาในกรณีเขาพระวิหารเมื่อปี พ.ศ 2505

เดินทางเข้าสู่เมืองลิซเซ่ ใช้เวลาประมาณ 50 นาที

SPECIAL EVENT!!  นำท่านชม ทศกาลดอกทิวลิป ณ สวนเคอเคนฮอฟตื่นตาตื่นใจไปกับทิวลิปนานาพันธุ์หลากสีสัน

เดินทางเข้าสู่เมืองอัมสเตอร์ดัม ใช้เวลาประมาณ 50 นาที

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นำท่านเข้าสู่ที่พัก XO HOTELS PARK WEST, AMSTERDAM หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 5

อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านซานส์สคันส์ – หมู่บ้านประมงโวเลนดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – โรงงานเจียรไนเพชร -จตุรัสดัมสแควร์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

เดินทางเข้าสู่หมู่บ้านซานส์ สคันส์ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

หมู่บ้านซานส์ สคันส์
ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ชาวดัชต์ ที่ใช้กังหันลมกว่าร้อยแห่งในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17-18 เพี่อผลิตกระดาษหรืองานไม้ ภายในเมืองยังมีพิพิธภัณฑ์เบเกอรี่ ชีสฟาร์ม ร้านขายเครื่องกาแฟและชา โรงหีบน้ำมัน

ร้านรองเท้าไม้
หนึ่งในสัญลักษณ์ของฮอลแลนด์ เนื่องด้วยเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศลุ่มน้ำในพื้นที่ตอนเหนือของยุโรป ชาวดัตช์ยุคก่อนจึงนำไม้เนื้อแข็งมาทำรองเท้า เพื่อป้องกันความชื้น และน้ำกัดเท้า ปัจจุบันยังเป็นอุปกรณ์สำคัญที่เกษตรกรดัตช์นิยมใช้กันอยู่

เดินทางเข้าสู่หมู่บ้านประมงโวเลนดัม ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

หมู่บ้านประมงโวเลนดัม
ฉายา “ไข่มุกแห่งซุยเดอร์ซี” เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นเมืองประมงทางทะเลที่มีความโดดเด่นในเรื่องของท่าเรือและหมู่บ้านชาวประมงอันแสนคึกคัก รวมไปถึงลักษณะการแต่งกายในแบบดั้งเดิมของชาวดัตช์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

เดินทางเข้าสู่เมืองอัมสเตอร์ดัม ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

เมืองอัมสเตอร์ดัม
ชมจตุรัสดัมสแควร์ ศูนย์กลางของกรุงอัมสเตอร์ดัม ผ่านชมย่านเรดไลท์ แหล่งท่องเที่ยวยามราตรีซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองอัมสเตอร์ดัมติดกับย่านเมืองเก่า และตลาดนิวมาร์เก็ต

นำท่านล่องเรือหลังคากระจก (Lover Boat)
ชมวิวรอบคลองของเมืองที่จะให้ท่านได้เห็นบ้านเรือนของชาวดัชต์ที่สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ มีตะขออยู่ชั้นบนสุดของอาคาร เอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน

นำท่านชม

โรงงานเจียระไนเพชร
อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชมขั้นตอนการคัดเลือกเพชรโดยละเอียดจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรให้เป็นอัญมณีที่มีค่าที่สุด ท่านสามารถเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย พร้อม Certificate รับรอง

จตุรัสดัมสแควร์
จตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) ศูนย์กลางของเมืองที่มีอนุสรณ์สงคราม เพื่อรําลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่ สร้างขึ้นในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 17

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นำท่านเข้าสู่ที่พัก XO HOTELS PARK WEST, AMSTERDAM หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 6

อัมสเตอร์ดัม – โคโลญจน์ (เยอรมนี) – มหาวิหารโคโลญจน์ – ช้อปปิ้งถนนชิลเดอร์กัเซ่

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

เดินทางเข้าสู่เมืองโคโลญจน์ ประเทศเยอรมนี ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชม.

เมืองโคโลญจน์
เมืองแห่งน้ำหอม ศูนย์กลางในด้านการค้า ศิลปะวิทยาการและศูนย์กลางศาสนาที่ตั้งของมหาวิหารแห่งเมืองโคโลญจน์ ตัวเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ สัมผัสบรรยากาศอันคึกคัก ย่านถนนคนเดินที่เต็มไปด้วยร้านค้าพื้นเมืองมากมาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านชม

มหาวิหารแห่งโคโลญจน์
มหาวิหารแห่งโคโลญจน์ สัญลักษณ์แห่งเมืองโคโลญจน์ เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคดั้งเดิมขนานแท้ เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ฐานแคบ สร้างในปี 1248 ใช้เวลาสร้างยาวนานมาราธอน 632 ปี เสร็จสมบูรณ์ในปี 1880 ครั้งหนึ่งสมเด็จพระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 ของประเทศไทย ได้เคยเสด็จมาเยือน เมื่อคราวเสด็จประพาสเยอรมันครั้งแรกในปี 1897

ช้อปปิ้งถนนชิลเดอร์กัซเซ่
เชิญอิสระตามอัธยาศัยสำหรับการเลือกซื้อสินค้า เสื้อผ้า รวมทั้งกระเป๋า สินค้าแบรนด์เนม และของฝากและที่ระลึก ในย่านถนนช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อของเมืองโคโลญจน์ เช่น เครื่องเหล็กตราคนคู่ น้ำหอมออดิโคโลญจน์ 4711 เป็นต้น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

3 IN 1 SPECIAL อาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อของเยอรมนี
ที่ใครมาเยือนเป็นต้องได้ลองชนิทเซล ไส้กรอกและเบียร์เยอรมัน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก PULLMAN HOTEL, COLOGNE หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 7

โคโลญจน์ – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – แฟรงค์เฟิร์ต – จตุรัสเรอเมอร์ – อิสระช้อปปิ้ง
สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต – กรุงเทพฯ TG 923 (20.40-12.30+1)

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

เดินทางเข้าสู่เมืองบ๊อบพาร์ท ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.

ล่องเรือชมความงดงามของแม่น้ำไรน์
เพลิดเพลินกับการรับฟังเรื่องราวของปราสาทในยุคโรมัน และชาวเยอรมันเผ่าต่างๆที่ยังคงมีมนต์เสน่ห์อย่างไม่เสื่อมคลายแม่น้ำสายนี้ยังก่อให้เกิดเรื่องราวตำนานและบทเพลงต่างๆ ที่ทำให้ผู้คนหลงใหล

เดินทางเข้าสู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ต ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. 30 นาที

เมืองแฟรงค์เฟิร์ต
เมืองใหญ่ที่สุดของรัฐเฮสเซนและใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไมน์ มีประชากรประมาณ 5 ล้านคน เป็นที่ตั้งของตลาดหลักทรัพย์แฟรงก์เฟิร์ตและธนาคารกลางยุโรป เป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในกลุ่มสหภาพยุโรป ถือเป็นเมืองสำคัญทางการเงิน การธนาคารของเยอรมัน

จตุรัสเรอเมอร์
จตุรัสกลางเมืองเก่าที่ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่หลังจากการถูกถล่มในสงครามโลกครั้งที่ 2 นับว่าเป็นจตุรัสที่สวยงามมาก รายรอบด้วยอาคารสวยงามหลายหลัง ที่เห็นเด่นชัดคืออาคารแบบนีโอโกธิคทรงหน้าจั่วสามหลังที่เรียงติดกัน

อิสระช้อปปิ้ง
ช้อปปิ้งสินค้านานาชนิด อาทิเช่น Louis Vitton, Chanel, Gucci,
ร้านนาฬิกา Bucherer, สินค้าเสื้อแฟชั่นวัยรุ่นทันสมัย เช่น Zara, H&M เป็นต้น

รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

17.00 นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานแฟรงค์เฟิร์ต เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund)
และช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี

20.40 นำท่านเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน TG 923

 

วันที่ 8

12.30 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ