ทัวร์นิวซีแลนด์ KIWI NZ SOUTH ISLAND 7D5N (MILFORD SOUND)

เส้นทางท่องเที่ยวนิวซีแลนด์เกาะใต้ แบบครบไฮไลท์ ล่องเรือชมความงามของวนอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ เที่ยวควีนทาวส์เมืองสุดโรแมสติก ท่องเรือชมธารน้ำแข็ง (tasman glacier) ตื่นเต้นกับการเล่นลูจจน์บนยอดเขาบ็อบส์ พร้อมรับประทานอาหารสุดโรแมนติก บนเขา SKYLINE QUEENSTOWNS

วันแรก             กรุงเทพฯ – ซิดนีย์

15.30 น.          คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 6   แถว   N เคาน์เตอร์สายการบินแควตัส แอร์เวย์ (QF) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการ เดินทาง

18.10 น.          นำท่านเดินทางสู่ นครซิดนีย์  โดยเที่ยวบินที่  QF024 (เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน)ไปประเทศนิวซีแลนด์

 

วันที่สอง           ซิดนีย์ – ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบเตอานาว

06.25 น.          เดินทางถึงท่าอากาศยานฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน

09.40 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยสายการบินแควนตัส โดยเที่ยวบินที่  QF121

14.40 น.          ถึงสนามบินเมืองควีนส์ทาวน์ เกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์ นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเตอานาว (TE ANAU) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม 30 นาที) เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญเป็นประตูสู่ FIORD LAND ทางซีกโลกใต้ ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ เป็นอันดับ 2 ของประเทศ

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  — เมนูอาหารจีน

   นำท่านเข้าสู่ที่พัก DISTINCTION TE ANAU HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

http://www.distinctionhotelsteanau.co.nz/

 

วันที่สาม          เตอานาว – มิลฟอร์ดซาวน์ – อุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ –ล่องเรือชมวนอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ – ควีนส์ทาวน์

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางสู่มิลฟอร์ดซาวน์ ผ่านเขตป่าพรุ ป่าเบญจพรรณ ทุ่งกว้าง เข้าสู่ วนอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ ( MILFORD SOUND) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) ในดินแดนส่วนที่เป็นฟยอร์ดแลนด์ (FIORD LAND) ซึ่งถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ของขั้วโลกใต้ซึ่งมีในลักษณะนี้เพียง 2 แห่งในโลก กล่าวคือภูมิประเทศแบบทะเลที่เคยเป็นธารน้ำแข็งในยุคโบราณ กัดเซาะหินทำให้น้ำท่วมแทนที่กลายเป็นอ่าวลึกระหว่างทางท่านจะได้ชมความงามที่สร้างโดยธรรมชาติทะเลสาบ MIRROR LAKE ทะเลสาบที่ใสราวกระจก เป็นทะเลสาบที่ท่านจะสามารถมองสะท้อนภาพภูเขา ซึ่งเป็นวิวอยู่เบื้องล่าง

นำท่านล่องเรือ MILFORD CRUISE ชมความงามของธรรมชาติโดยรอบ ทั้งยอดเขา MITRE PEAK สัญลักษณ์ของมิลฟอร์ดซาวน์ มีลักษณะเหมือนหมวกของนักบวช สูง 162 เมตร ตื่นตาตื่นใจกับภาพของสายน้ำตกอันสูงตระหง่านของ น้ำตกโบเวน (BOWEN FALLS) ซึ่งมีความสูง160เมตรจากหน้าผา ชมแมวน้ำนอนอาบแดดบนโขดหินอย่างสบายใจ

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์บนเรือ

บ่าย                  จากนั้นล่องเรือกลับสู่ท่าเรือ เพื่อเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ เมืองควีนส์ทาวน์  (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 4 ชั่วโมงครึ่ง)

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ! กุ้งล๊อบเตอร์นิวซีแลนด์และหอยเป๋าฮื้อ

                        นำท่านเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL QUEENSTOWN LAKESIDE HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

   http://www.novotel.com/gb/hotel-5308-novotel-queenstown-lakeside/index.shtml

วันที่สี่               ควีนส์ทาวน์ – แอร์โรว์ทาวน์ – สะพานคาวารัว (ชมการกระโดดบันจี้จั๊ม) – นั่งเรือกลไฟโบราณ – วอลเตอร์พีค ฟาร์ม ( ชมโชว์ตัดขนแกะ, สุนัขต้อนแกะ ) – นั่งกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค (เล่นลูจจ์ฟรี!)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองแอร์โรว์ทาวน์ เมืองเล็กๆ น่ารัก ที่ในสมัยโบราณนั้นเป็นเมืองแห่งการขุดทอง ภายในเมืองยังคงรักษาสภาพบ้านเรือนร้านค้าในรูปแบบเดิมไว้ให้ท่านเที่ยวชม ท่านจะได้ชมเหมืองทองเก่า และถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

 นำท่านเดินทางสู่ สะพานคาวารัว สะพานประวัติศาสตร์ที่อยู่ห่างจากไปเมืองควีนส์ทาวน์เพียง23 กม. สะพานนี้พาดผ่านแม่น้ำคาวารัว สามารถมองเห็นความสวยงามของแคนยอนและแม่น้ำคาวารัวอยู่เบื้องล่าง มีทิวทัศน์งดงามมากโดยเฉพาะฤดูใบไม้ร่วง เต็มไปด้วยสีสันของใบไม้ที่เปลี่ยนสีที่เติมให้ภูเขาโดยรอบเป็นสีเหลือง ที่นี่ ยังถือเป็นจุดกำเนิดของการเล่นโดดบันจี้แห่งแรกและมีชื่อเสียงของโลก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วอลเตอร์พีค ฟาร์ม โดยการ นั่งเรือกลไฟโบราณ TSS EARNSLAW ที่มีอายุเกือบ 100 ปี ชมทิวทัศน์อันงดงามของทะเลสาบวาคาทีปูและเมือง ควีนส์ทาวน์ ในบรรยากาศแสนโรแมนติกบนเรือ ชมการสาธิตการตัดขนแกะและโชว์สุนัขต้อนแกะจากฟาร์มพื้นเมือง ในบรรยากาศริมทะเลสาบวาคาทีปู

 เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร — BBQ วอลเตอร์พีค ฟาร์ม

บ่าย                 นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ โดยเรือ TSS EARNSLAW ให้อิสระท่านช้อปปิ้งใน

เมืองควีนส์ทาวน์ หรืออีกกิจกรรมที่น่าสนใจ คือนั่งเรือเร็ว Shotover Jet สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1970 มีผู้มาท้าทายความหวาดเสียวนี้แล้วกว่า 2 ล้านคน เป็นเรือที่ได้รับการออกเเบบเป็นพิเศษ ลำตัวทำด้วยอลูมิเนียมอย่างหนาแน่น เเล่นด้วยความเร็วสูง ตื่นเต้นเร้าใจ ซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลก (การนั่งเรือเจ็ทโบ๊ทซึ่งเป็นทัวร์นอกรายการ ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์ สำหรับท่านที่สนใจ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาบ็อบส์พีค นั่งกระเช้ากอนโดล่า ดื่มด่ำกับความสวยงามของเมืองสวยริมทะเลสาบบน

บ็อบส์พีค ต่อด้วยความสนุกสนานกับการเล่นลูจจ์ตามทางคดเคี้ยวผ่านอุโมงค์อันสุดหวาดเสียวระยะทางกว่า 800 เมตร ซึ่งท่านจะตื่นเต้นและประทับใจมิรู้ลืม ( ฟรี! เล่นลูจจ์ท่านละ 1 รอบ )

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร – บุฟเฟต์บน SKYLINE QUEENSTOWNS ท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติก

                        นำท่านเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL QUEENSTOWN LAKESIDE HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

   http://www.novotel.com/gb/hotel-5308-novotel-queenstown-lakeside/index.shtml

 

วันที่ห้า             ควีนส์ทาวน์ – เมืองครอมเวลล์ – ร้านผลไม้ป้าโจนส์ – ช่องเขาลินดิส – แมกเคนซี – เม้าคุกส์ – ล่องเรือชมธารน้ำแข็งทัสมาน

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองครอมเวลล์ (Cromwell) เมืองเล็กๆที่อยู่ทางเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรและยังได้รับสมญานามว่า เป็นเมืองแห่งผลไม้ ของประเทศนิวซีแลนด์อีกด้วย แวะ ร้านผลไม้ป้าโจนส์ (Jones’s Fruit Stall) เป็นอีกหนึ่งสถานที่ในเมืองครอมเวลล์ ที่ใครผ่านไปผ่านมาก็ต้องแวะเยี่ยมเยือนกัน ภายในสวนผลไม้ป้าโจนส์นี้มีผลไม้หลากหลายชนิด ไว้ให้นักท่องเที่ยวเลือกซื้อ จากนั้นนำท่านเดินทางผ่าน ช่องเขาลินดิส (Lindis Pass) ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง เขตแมกเคนซี(Mackenzie Country) กับตอนกลางของเขตโอทาโก (Central Otago) ภูมิประเทศแถบนี้อาจคุ้นตาเพราะเป็นฉากในหนัง The Loard of The Ring ในฉากของเขามิสตีที่ล้อมรอบเมืองเรเวนเคลล์ที่อยู่ของชาวเอลฟ์

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร — เมนูบุฟเฟ่ต์

บ่าย              นําท่านสู่เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเมาท์คุกส์ (Mount Cook National Park) อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติทั้งต้นไม้และสัตว์มากมายกว่า 300 ชนิด มีนกถึง 40 สายพันธุ์ ภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปี และธารน้ำแข็งที่จะละลายไหลลงมาเป็นทะเลสาบอันงดงามค่า สัมผัสประสบการณ์ ล่องเรือชมธารน้ำแข็งทัสมาน (Glacier Explorer) ที่ท่านจะได้สัมผัสกับความมหัศจรรย์ของธารนํ้าแข็งที่เป็นรูปทรงต่างๆ ใกล้ชิดพร้อมทั้ง คําบรรยายจากไกด์ เนื่องจากภาวะโลกร้อนทําให้ก้อนนํ้าแข็งละลายมากขึ้นทุกปี ดังนั้น รูปทรงของก้อนนํ้าแข็งจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละปี

 ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร — เมนูบุฟเฟต์

   นำท่านเข้าสู่ที่พัก HERMITAGE AORAKI MOUNT COOK HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

https://www.hermitage.co.nz/

 

วันที่หก            เมืองโอมาราม่า – ทะเลสาบปูคากิ  – ทะเลสาเทคาโป – อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ –  โบสถ์ CHURCH OF GOOD SHEPHERD – เมืองไครสต์เชิรช์ ( ชมเมืองและช้อปปิ้ง )   

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านแวะถ่ายภาพยอดเขาเม้าส์คุกส์ที่ ทะเลสาบปูคากิ นำท่านเดินทางต่อสู่            ทะเลสาบเทคาโป ที่ผืนน้ำมีสีเขียวอมฟ้า สีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารนํ้าแข็งของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบ ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ ที่ชาวนิวซีแลนด์ที่ทําฟาร์มให้ความสําคัญมากเพราะช่วยเจ้าของในการต้อนแกะในฟาร์มอันกว้างใหญ่และใกล้ๆกันนั้นท่านจะได้เห็นโบสถ์ขนาดเล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ที่เล็กที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ที่ยังคงใช้ในการการ ประกอบพิธีทางศาสนาอยู่ หากท่านเข้าไปด้านในสามารถมองผ่านหน้าต่าง ออกมาด้านนอกแล้วท่านจะประทับใจกับวิวของทะเลสาบเทคาโปและยอดเขาที่สวยงาม เดินทางต่อไปยังเมืองแอชเบอร์ตั้นที่เต็มไปด้วยฟาร์มเลี้ยงแกะพร้อมให้ท่านได้แวะซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากครีมบํารุงผิว ไม่ว่าจะเป็นลาโนลีน ครีม หรือโลชั่นบํารุงผิว จากนั้นเดินทางสู่ เมืองไคร้สท์เชิร์ช

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

บ่าย                 หลังอาหารกลางวันนำท่านชม เมืองไครสต์เชิรช์ ที่ได้รับสมญานามว่า “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” เมืองนี้เป็นเสมือนเมืองหลวงแห่งเกาะใต้ของนิวซีแลนด์เป็นเมืองที่มีการพัฒนาความทันสมัยหากแต่ยังคงความงามของ ธรรมชาติไว้ได้อย่างกลมกลืน จึงทําให้เราสามารถเห็นเมืองที่สวยงามและเต็มไปด้วยดอกไม้ทั่วเมือง เป็นเมืองที่ได้รับอิทธิพลจากอังกฤษโดยตรง และยังได้รับการคัดเลือกจาก Lonely Planet ให้เป็น 1 ใน 10 เมืองที่น่าอยู่ประจําปี 2013 อีกด้วย ท่านจะได้ชม สวนสาธารณะแฮกลีย์ สวนสาธารณะขนาด ใหญ่ที่ร่มรื่นเขียวขจีซึ่งใกล้ๆกันนั้นจะมีพิพิธภัณฑ์แคนเทอเบอรี่ ที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของชาวนิวซีแลนด์ให้ท่านได้เรียนรู้ ในเมืองยังมี แม่นํ้าเอว่อน (AVON) ที่ไหลผ่านสวนสาธารณะและกลางเมืองอย่างสงบเยือกเย็นจะได้เห็นคนถ่อเรือไปตามสายนํ้าที่ไหลเอื่อย มีกิ่งหลิวระย้าอยู่เหนือนํ้า เหมือนในสวนสาธารณะกลางเมืองผู้ดีไม่มีผิด จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งย่านใจกลางเมืองเมืองไครสต์เชิรช์ เช่น  New Regent , CashelHighColombo

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร — อาหารไทย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  CROWNE PLAZA CHRISTCHURCH HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/en/christchurch/

 

วันที่เจ็ด           ไคร้สท์เชิร์ช  – ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า (แบบข้าวกล่อง )

04.00 น.         นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองไคร้สท์เชิร์ช อาคารระหว่างประเทศ

06.55 น.         ออกเดินทางสู่ ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลีย (แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน) โดยสายการบินแควนตัส เที่ยวบินที่ QF138

08.30 น.          ถึงสนามบินเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เพื่อเปลี่ยนเครื่อง

09.50 น.          เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแคนตัส เที่ยวบินที่ QF023

16.40 น.         เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ