KIWI NEW ZEALAND SOUTH ISLAND 7D/5N

ทัวร์ประเทศนิวซีแลนด์ ( เกาะใต้ ) สวยสุดๆ ไม่ว่าจะเป็น สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทางวัฒนธรรม ทางประวัติศาสตร์ และ ความทันสมัย เดินทางได้ทุกวัย

วันแรก          กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ไครส์เชิร์ช

12.30 น.      คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ K

สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

15.30 น.      ออกเดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร์ โดย สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 977

18.55 น.        เดินทางถึงสนามบินนานาชาติชางฮี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

19.45 น.        เหินฟ้าสู่ เมืองไครส์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  SQ 297

 

วันที่สอง        ไครส์เชิร์ช – ไครส์เชิร์ช (เที่ยวชมเมือง) – ทะเลสาบเทคาโป –    อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ

09.30 น.      เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองไครส์เชิร์ช นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร นำท่านเดินทางสู่ เมืองไครสต์เชิรช์ ที่ได้รับสมญานามว่า “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” เมืองนี้เป็นเสมือนเมืองหลวงแห่งเกาะใต้ของนิวซีแลนด์เป็นเมืองที่มีการพัฒนาความทันสมัยหากแต่ยังคงความงามของ ธรรมชาติไว้ได้อย่างกลมกลืน จึงทําให้เราสามารถเห็นเมืองที่สวยงามและเต็มไปด้วยดอกไม้ทั่วเมือง เป็นเมืองที่ได้รับอิทธิพลจากอังกฤษโดยตรง และยังได้รับการคัดเลือกจาก Lonely Planet ให้เป็น 1 ใน 10 เมืองที่น่าอยู่ประจําปี 2013อีกด้วย ท่านจะได้ชม Riccarton House and Brush  เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์ประกอบด้วยอาคารประวัติศาสตร์ 2 แห่งล้อมรอบไปด้วยสวนสาธารณะที่สวยงามและสวนสวยล้อมรอบด้วยแม่น้ำเอวอนและตั้งอยู่ท่ามกลางป่าพุ่มไม้พื้นเมืองที่มีต้นไม้ Kahikatea อายุมากกว่า 600 ปี และนำท่านไป สวนสาธารณะแฮกลีย์ สวนสาธารณะขนาด ใหญ่ที่ร่มรื่นเขียวขจีซึ่งใกล้ๆกันนั้นจะมีพิพิธภัณฑ์แคนเทอเบอรี่ ที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของ ชาวนิวซีแลนด์ให้ท่านได้เรียนรู้ ในเมืองยังมี แม่นํ้าเอว่อน (AVON) สายยาวที่ไหลผ่านสวนสาธารณะ และกลางเมืองอย่างสงบเยือกเย็นจะได้เห็นคนถ่อเรือไปตามสายนํ้าที่ไหลเอื่อย มีกิ่งหลิวระย้าอยู่เหนือนํ้า เหมือนในสวนสาธารณะกลางเมืองผู้ดี จากนั้นนําท่านเดินช้อปปิ้งย่านร้านค้าในเมืองที่เรียกว่า RESTART ได้อีกด้วย

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

บ่าย           นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเทคาโป ทะเลสาบสีเทอร์ควอยซ์ ซึ่งเกิดจากหิมะบนเทือกเขาเมาท์คุกละลายสู่ทะเลสาบจนทำให้มีสีเทอร์ควอยซ์ ให้ท่านได้ชมความงามของทิวทัศน์สองข้างทางที่เต็มไปด้วยเทือกเขา ทุ่งหญ้า และฝูงแกะนับร้อยนับพันที่จะทำให้ท่านประทับใจมิรู้ลืม

นำท่านชม ทะเลสาบเทคาโป พร้อมชม อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ และโบสถ์คนเลี้ยงแกะ Good Shepherd ริมทะเลสาบ เป็นโบสถ์เล็กๆ น่ารักที่ปัจจุบันยังใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ อยู่ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองทไวเซิล เมืองแห่งต้นไม้ ของนิวซีแลนด์ 

ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารญี่ปุ่น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  PEppers bluewater resort hotel, takapo หรือ เทียบเท่า

http://www.peppersbluewater.co.nz

 

วันที่สาม          ทไวเซิล ควีนส์ทาวน์ – ครอมเวลล์ – ร้านผลไม้ป้าโจนส์ – ชมการกระโดดบันจี้จั๊มที่สะพานคาวารัว – แอร์โรว์ทาวน์ – ควีนส์ทาวน์

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ เมืองที่ล้อมรอบด้วยภูเขาและทะเลสาบที่มีทิวทัศน์อันงดงามตลอดปี เป็นเมืองตากอากาศริมทะเลสาบวาคาทีปู ที่สวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดในนิวซีแลนด์ ซึ่งเต็มไปด้วยกิจกรรมทั้งกีฬา และการผจญภัยที่โลดโผนและท้าทายความสามารถมากมาย  นำท่านแวะซื้อผลไม้ที่ เมืองครอมเวลล์ แหล่งผลิตผลไม้ที่สำคัญของประเทศนิวซีแลนด์ เช่น แอปเปิ้ล พีช แพร และเชอร์รี่ แวะซื้อผลไม้ ณ ร้านผลไม้ป้าโจนส์ ที่มีพื้นที่ถึง 250 เอเคอร์ หรือ 625 ไร่ โดยมีผลผลิตจากผลไม้กว่า 15 ชนิด โดยมีจำนวนแอปเปิ้ลและพีชมากที่สุด แต่ผลไม้ที่ทำรายได้ให้มากที่สุดคือเชอร์รี่ สำหรับผลไม้ของสวนผลไม้ป้าโจนส์นี้จะมีราคาไม่แพงและสดใหม่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สะพานคาวารัว ถ่ายรูปที่สะพานประวัติศาสตร์ ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นต้นกำเนิดของการเล่นบันจี้จั๊มแห่งแรกของโลก ชม การกระโดดบันจี้จั๊ม กีฬาที่ท้าทาย วัดใจคนกล้า ซึ่งมีความสูงถึง 43 เมตร ใช้เวลาในการเล่น 35 นาที (ท่านที่สนใจกระโดดบันจี้จั๊ม สามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์ ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์)

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

บ่าย           จากนั้นชม เมืองแอร์โรว์ทาวน์ เมืองเล็กๆ น่ารัก ที่ในสมัยโบราณนั้นเป็นเมืองแห่งการขุดทอง ภายในเมืองยังคงรักษาสภาพบ้านเรือนร้านค้าในรูปแบบเดิมไว้ให้ท่านเที่ยวชม ท่านจะได้ชมเหมืองทองเก่าและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองควีนส์ทาวน์

ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  RYDGES LAKELAND RESORT QUEENTOWN HOTEL, QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า 4 ดาว

https://www.rydges.com

 

วันที่สี่            ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือกลไฟโบราณ – วอลเตอร์พีคฟาร์มโชว์ –   นั่งกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค (เล่นลูจจ์ฟรี!) – ควีนส์ทาวน์

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ วอลเตอร์พีค ฟาร์ม โดยการ นั่งเรือกลไฟโบราณ TSS EARNSLAW ที่มีอายุเกือบ 100 ปี ชมทิวทัศน์อันงดงามของทะเลสาบวาคาทีปูและเมืองควีนส์ทาวน์ ในบรรยากาศแสนโรแมนติกบนเรือ ชมการสาธิตการตัดขนแกะและโชว์สุนัขต้อนแกะจากฟาร์มพื้นเมือง ในบรรยากาศริมทะเลสาบวาคาทีปู

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ โดย TSS EARNSLAW ให้อิสระท่านช้อปปิ้งในเมือง  ควีนส์ทาวน์ หรืออีกกิจกรรมที่น่าสนใจ คือนั่งเรือเร็ว Shotover Jet สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1970 มีผู้มาท้าทายความหวาดเสียวนี้แล้วกว่า 2 ล้านคน เป็นเรือที่ได้รับการออกเเบบเป็นพิเศษ ลำตัวทำด้วยอลูมิเนียมอย่างหนาแน่น เเล่นด้วยความเร็วสูง ตื่นเต้นเร้าใจ ซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลก (การนั่งเรือเจ็ทโบ๊ทซึ่งเป็นทัวร์นอกรายการ ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์ สำหรับท่านที่สนใจ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาบ็อบส์พีค นั่งกระเช้ากอนโดล่า ดื่มด่ำกับความสวยงามของเมืองสวยริมทะเลสาบบนบ็อบส์พีค ต่อด้วยความสนุกสนานกับการเล่นลูจจ์ตามทางคดเคี้ยว ผ่านอุโมงค์อันสุดหวาดเสียวระยะทางกว่า 800 เมตร ซึ่งท่านจะตื่นเต้นและประทับใจมิรู้ลืม ( ฟรี! เล่นลูจจ์ท่านละ 1 รอบ )

ค่ำ                  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร **เมนูพิเศษ กุ้งมังกรนิวซีแลนด์ และหอยเป๋าฮื้อนิวซีแลนด์**

นำท่านเข้าสู่ที่ RYDGES LAKELAND RESORT QUEENTOWN HOTEL QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า 4 ดาว

https://www.rydges.com

 

วันที่ห้า          ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาคา – เมืองฮาสท์ – ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ ผ่านเมืองวานาคา เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบวานาคา แวะให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปอันงดงามของ ทะเลสาบวานาคา ระหว่างทางแวะชมโลกปริศนา (PUZZLE WORLD) ซึ่งภายในประกอบด้วยของเล่นน่าพิศวง เช่น บ้านปริศนา ที่ดูแล้วเหมือนเอนแต่หากเข้าไปภายใน เขาจะสร้างบรรยากาศภายให้รู้สึกเหมือนบ้านไม่ได้เอียง หรือห้องที่เหมือนมีตานับร้อยจ้องมองเราอยู่ (ไม่รวมค่าเข้าชม) ซึ่งที่นี่ด้านนอกท่านสามารถถ่ายรูปกับสิ่งปลูกสร้างลักษณะแปลกตา แวะเข้าห้องน้ำจำลองตามสมัยโรมันได้ที่นี่ จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟโดยผ่าน เมืองฮาสท์ เป็นเส้นทางที่สวยงามมากซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (แบบบุฟเฟ่ต์)

บ่าย              นำท่านชม ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ ธารน้ำแข็งที่มีความสวยงาม และมีชื่อเสียงในวนอุทยานแห่งชาติ เวสท์แลนด์ ชาวเมารีเชื่อกันว่าธารน้ำแข็งแห่งนี้เกิดจากตำนานชาย-หญิงคู่หนึ่งพากันปีนเขาแล้วฝ่ายชายพลัดตกมา ฝ่ายหญิงร้องไห้เสียใจมากจนน้ำตาเต็มพื้นที่นี้ จนต่อมากลายเป็นน้ำแข็งในที่สุด  เป็นธารน้ำแข็งอยู่ในเขตป่าชื้น  ชมความมหัศจรรย์ของธารน้ำแข็งอันงดงามที่เคลื่อนตัวลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทศวรรษ และยังเคลื่อนตัวอย่างไม่หยุดยั้ง ธารน้ำแข็งสีขาวระยิบระยับสลับกับสีเขียวมรกตอันงดงามประดับด้วยป่าเฟิร์นยักษ์ที่เขียวชอุ่มตลอดทั้งขุนเขา (ท่านใดสนใจนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมความงามของธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ ค่าใช้จ่ายนี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์)

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                     นำท่านเข้าสู่ที่พัก  HEARTLAND HOTEL FOX GLACIER , HAASTหรือเทียบเท่า 4 ดาว

https://www.newzealand.com/in/plan/business/heartland-hotel-fox-glacier/

 

วันที่หก         ฟรานโจเซฟ – โฮกิติกะ (เมืองแห่งหยก) – เกรย์เมาท์ – นั่งรถไฟสายโรแมนติกทรานซ์อัลไพน์ – ไครส์เชิร์ช

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกรย์เมาท์ ระหว่างทางผ่าน เมืองโฮกิติกะ เมืองแห่งหยกซึ่งชาวเมารี เชื่อกันว่าหินสีเขียวนี้จะช่วยรักษาความสงบ ทำให้สุขภาพแข็งแรง และจะนำอำนาจโชคลาภมาสู่ตนและครอบครัว เชิญท่านเลือกซื้อเป็นของฝากและของที่ระลึก

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟอาร์เทอร์พาสเพื่อ นั่งรถไฟสายโรแมนติกทรานซ์อัลไพน์ ที่สะดวกและสะอาดเหมือนในยุโรปซึ่งเป็นรถไฟสายเดียวที่วิ่งผ่านเทือกเขาต่างๆ ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 15 ปี ระหว่างที่ท่านนั่งรถไฟสองข้างทางนั้น ท่านจะได้ชมทิวทัศน์ที่งดงามยิ่งนักเป็นภาพแนวเขาทอดยาวสีเขียวสบายตาซึ่งโอบล้อมสองข้างทางรถไฟไปเกือบตลอดเส้นทางสลับกับภูเขาหิมะสีขาวสะอาดตา และน้ำตกสายไหมเกิดจากการละลายของหิมะบนยอดเขา ซึ่งเป็นทัศนียภาพหนึ่งที่สวยที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ จนมาถึงสถานีรถไฟ เมืองไครส์เชิร์ช

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารไทย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  IBIS CHRISTCHURCH HOTEL , CHRISTCHURCH หรือเทียบเท่า 4 ดาว

https://accorconferences.co.nz/hotels/ibis-christchurch/

 

วันที่เจ็ด        ไครส์เชิร์ช – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานเมืองไครส์เชิร์ช เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

10.50 .      เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 298

17.40 น.      เดินทางถึง สนามบินสิงคโปร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

18.35 น.      เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 978

20.00 น.      เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ