KIWI NEW ZEALAND NORTH ISLAND 6D/4N

เส้นทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทย เพราะเป็นเส้นทางที่สามารถท่องเที่ยวได้ครบ ไฮไลท์ ของประเทศนิวซีแลนด์ ( เกาะเหนือ )ไม่ว่าจะเป็น สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทางวัฒนธรรม ทางประวัติศาสตร์ และ ความทันสมัย เดินทางได้ทุกวัย

 

 

วันแรก             กรุงเทพฯ – โอ๊คแลนด์

15.30 น.                  คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

18.45 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 491

 

วันที่สอง                       โอ๊คแลนด์ – ชมเมืองโอ๊คแลนด์  (สะพานฮาร์เบอร์ – ท่าเรือ Viaduct –  TAMAKI DRIVE&MISSION BAY – AUCKLAND DOMAIN & GARDEN – AUCKLAND UNIVERSITY VICINTY) – หอคอย สกาย ทาวเวอร์

10.45 น.          เดินทางถึง เมืองโอ๊คแลนด์ เกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์ นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร

ชมเมืองโอ๊คแลนด์ เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่ง และเป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า การศึกษา การเงิน นำท่านชมท่าเรือริมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ ชม สะพานฮาร์เบอร์ และ ชมท่าเรือ Viaduct และติดกับศูนย์กลางธุรกิจของโอ๊คแลนด์ มีทิวทัศน์ที่กว้างไกลของท่าจอดเรือและตัวเมือง บาร์และร้านอาหารที่ดีที่สุด ร้านกาแฟ ร้านค้า ศูนย์กลางการคมนาคม และกิจกรรมเพื่อพักผ่อน ผ่านชมถนน TAMAKI DRIVE เป็นถนนเลียบอ่าวเริ่มตั้งแต่ FERRY BUILDING เป็นระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ผ่านอ่าวที่สวยงามเริ่มตั้งแต่ JUDGES BAY, OKAHU BAY, MISSION BAY และสิ้นสุด SAINT HELIERS BAY ซึ่งตรงช่วงที่ผ่านอ่าว OKAHU BAY จะเป็นช่วงที่มีเรือยอร์ชจอดอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามและชาวเมืองโอ๊คแลนด์นิยมไปออกกำลังกายโดยการวิ่งเลียบริมชายหาดและปั่นจักรยานกันในช่วงเช้า จากนั้นนำท่านชม AUCKLAND DOMAIN & GARDEN สวนสาธารณะใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์และผ่านชม บริเวณ AUCKLAND UNIVERSITY และนำท่านชม หอคอย “สกาย ทาวเวอร์” (SKY TOWER) ที่สูงถึง 328 เมตร โดดเด่นเป็นสัญลักษณ์สง่างามของโอ็คแลนด์ สกาย ทาวเวอร์ จัดเป็นสิ่งปลูกสร้างที่สูงที่สุดในซีกโลกใต้

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

   นำท่านเข้าสู่ที่พัก AUCKLAND CITY HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

http://achhobson.co.nz/

 

วันที่สาม          โอ๊คแลนด์ – มาตามาตา – หมู่บ้านฮอบบิต – โรโตรัว – ศูนย์วัฒนธรรมเมารี  

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาตามาตา เยี่ยมชม หมู่บ้านฮอบบิต ( HOBBITON MOVIE SET) ชมสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิต ให้ท่านชื่นชมพื้นที่สวยงามของฟาร์มเลี้ยงแกะที่มีพื้นที่มากกว่า พันเอเคอร์ ประกอบกับวิวทิวทัศน์ของเทือกเขา ไคไมเรนจ์ อันตระการตา ชมหมู่บ้านฮอบบิตในภาพยนต์จำนวน 44 หลัง แต่ละหลังถูกออกแบบให้แตกต่างกันไป บางหลังปกคลุมไปด้วยหญ้าและดอกไม้ที่สวยงาม

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (แบบบุฟเฟ่ต์)

บ่าย                             นำเดินทางสู่ เมืองโรโตรัว เมืองแห่งน้ำพุร้อน น้ำแร่ และบ่อโคลนเดือด ตั้งอยู่ริมทะเลสาบโรโตรัว น้ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือด เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจากพื้นดินและแร่ธาตุต่างๆ ตามธรรมชาติ ที่เกิดจากพลังความร้อนใต้พื้นดินจนได้สมญานาม “SULPHUR CITY” ผ่านชมทิวทัศน์อันเขียวชอุ่มตลอดทั้งปีของแหล่งปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหาร และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์อันกว้างใหญ่ นำท่านชม ศูนย์วัฒนธรรมเมารี ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี อาทิ การแกะสลักไม้ และการทอเครื่องนุ่งห่ม พร้อมกับชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าพื้นเมือง นอกจากนี้ยังมีนกพื้นเมือง สายพันธุ์ต่างๆหลายชนิดอาทิ นกทุย (TUI), นกพิราบพื้นเมือง, นกแก้ว เกาะเหนือ, นกแก้วเคีย เป็นนกที่ได้รับการคุ้มครอง นอกจากนี้ยังมี กิ้งก่าทัวทารา สัตว์ก่อนประวัติศาสตร์ที่อาศัยอยู่ก่อนคริสตกาล สามารถมีชีวิตอยู่ได้ยาวนาน หรือมากกว่านั้น KIWI HOUSE บ้านของนกกีวีที่มีอยู่เฉพาะในนิวซีแลนด์เท่านั้นเป็นสัตว์พื้นเมืองที่มีชีวิตอยู่

ค่ำ                         รับประทานอาหารค่ำแบบพื้นเมืองที่ห้องอาหารของโรงแรมในสไตล์ HANGI DINNER (ฮังกิ) และชมโชว์ของชนเผ่าเมารี Hangi (ฮังกิ) คือ อาหารพื้นเมืองของชาวเมารีที่ปรุงโดยอาศัยไอร้อน ด้วยการนำหินร้อนวางลงในหลุมและนำอาหารห่อด้วยผ้าหนาๆแล้วใช้ดินกลบทิ้งไว้ประมาณ 3-4 ชั่วโมงอาหารสุกพร้อมรับประทาน

                        นำท่านเข้าสู่ที่พัก SUMIDA LATE ROTORUA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

http://www.sudimahotels.com/locations/lake-rotorua/

 

วันที่สี่                           โรโตรัว – อโกรโดมฟาร์มโชว์ – เรนโบว์ สปริง – เทาโป – น้ำตกฮูก้า – โรโตรัว

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ อโกรโดม ฟาร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว ชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆ ที่เดินเรียงรายบนเวที ให้ท่านชมการแสดงความสามารถของแกะที่มีความแตกต่างกันแต่ละสายพันธุ์ สัมผัสความน่ารักโดยการป้อนอาหารเจ้าแกะตัวน้อย ชมการสาธิตการตัดขนแกะ การรีดนมวัว และการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เรนโบว์ สปริง ( RAINBOW SPRINGS) สถานอนุรักษ์พันปลาเทร้า ที่มีปลาเทร้านับหมื่นตัวจากทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาติ และท่านยังสามารถชมต้นเฟิร์นสีเงินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ เมืองเทาโป เมืองที่ตั้งอยู่ใจกลางของเกาะเหนือ ริมทะเลสาบเทาโปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ เทาโปนอกจากจะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเกาะเหนือเมืองหนึ่งแล้วยังเป็นที่ชื่นชอบของผู้ที่นิยมตกปลาเทร้าท์อีกด้วย นำชม น้ำตกฮูก้า น้ำตกสีครามขนาดใหญ่ มีปริมาณน้ำที่ตกลงมาเฉลี่ย 2 แสนลิตรต่อวินาที มีต้นกำเนิดมาจากแม่น้ำไวกาโต้ซึ่งไหลมาจากทะเลสาปเทาโปโดยคำว่าฮูก้า ภาษาเมารีแปลว่าโฟม มีที่มาจากฟองที่ขาวอันเกิดจากการที่น้ำตกลงมานั่นเอง ให้ท่านได้ชม การนั่งเรือเร็วเจ๊ทโบ๊ทและชมการกระโดดบันจี้ ที่เป็นกีฬายอดนิยมเพื่อทดสอบความกล้าจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกเมื่อมาเยือนนิวซีแลนด์ (การนั่งเรือเจ็ทโบ๊ทและกระโดดบันจี้ เป็นทัวร์นอกรายการ ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์ สำหรับท่านที่สนใจ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

                        นำท่านเข้าสู่ที่พัก SUMIDA LATE ROTORUA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

http://www.sudimahotels.com/locations/lake-rotorua/

 

วันที่ห้า             โรโตรัว – ไวโตโม  – ถ้ำหนอนเรืองแสง –โอ๊คแลนด์  – ช้อปปิ้งถนนควีนส์

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

            นำท่านเข้าชม ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกายระยิบระยับเป็นล้าน ๆ ตัว ดั่งดวงดาวบนท้องฟ้ายามค่ำคืนนับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาดูได้ยาก โดยไกด์ท้องถิ่นจะนำท่านนั่งเรือเข้าไปในถ้ำอันเงียบสงบอันเป็นที่อยู่ของหนอนเรืองแสงและท่านจะได้ชมความงดงามของถ้ำหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ปิ้งย่างระดับพรีเมี่ยม

บ่าย                       นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอ๊คแลนด์  พร้อมชมความงามระหว่างทาง ถึงโอ๊คแลนด์ให้ท่านได้      ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย บนถนนควีนส์

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารไทย

   นำท่านเข้าสู่ที่พัก AUCKLAND CITY HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

http://achhobson.co.nz/

 

วันที่หก            โอ๊คแลนด์ – กรุงเทพฯ

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองโอ๊คแลนด์ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

14.50 น.         เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 492

20.50 น.      เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ