ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO TOHOKU 7D 4N

ฮาเนดะ-อาคิตะ-อิวาเตะ-เซ็นได-มิยางิ-ฟุกุชิม่า-โตเกียว

วันแรก             กรุงเทพฯ  – สนามบินฮาเนดะ

20.30 น.        คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ L สายการบินออลนิปปอน เเอร์เวย์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

21.45 น.           เดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ จังหวัดโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินออลนิปปอน เเอร์เวย์ เที่ยวบินที่ NH 850

 

วันที่สอง           สนามบินฮาเนดะ – สนามบินโอดาเตะ – ทะเลสาบทาซาวะ – ถ่ายรูปกับรูปปั้นเจ้าหญิงทัตสึโกะฮิเมะ –  หมู่บ้านซามูไร คาคุโนะดาเตะ – ฮานามากิ – ออนเซ็น

05.55 น.           เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

08.50 น.        ออกเดินทางสู่ สนามบินโอดาเตะ โดย สายการบินออลนิปปอน เเอร์เวย์ เที่ยวบินที่ NH 787

10.00 น.           เดินทางถึง สนามบินโอดาเตะ

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทญี่ปุ่น )

บ่าย                 นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบทาซาวะ ที่อยู่ในซิมโบกุ จังหวัดอิคิตะ เป็นทะเลสาบน้ำจืดรูปวงกลมที่มีความลึก 432.4 เมตร และพื้นที่ทั้งหมดถูกจดทะเบียนให้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทาซาวะ ดาอิกิเกอิริ ที่นี่เป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดในญี่ปุ่น ดังนั้นจึงไม่แข็งตัวในช่วงหน้าหนาว ผิวหน้าของทะเลสาบจะส่องสว่างเป็นสีสรรต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับสภาวะ ช่วงของสีตั้งแต่สีเขียวหยกไปจนถึงสีครามเข้มนอกจากนี้ยังมีตำนานเก่าแก่เกี่ยวกับทะเลสาบทาซาวะ โดยมีเจ้าหญิงนามว่า ทัตสึโกะฮิเมะ ผู้ซึ่งมาที่นี่เพื่อดื่มน้ำเพื่อให้เป็นอมตะสวยและอ่อนเยาว์ แต่อย่างไรก็ตามเจ้าหญิงดื่มน้ำมากเกินไปทำให้กลายเป็นมังกรน้ำอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ ที่บริเวณชายฝั่งของทะเลสาบจะมีรูปปั้นของทัตสึโกะฮิเมะในขณะที่เป็นมนุษย์ตามเรื่องราวในตำนาน รูปปั้นนี้เป็นที่รักของผู้คนที่เดินทางมาที่นี่

จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านซามูไรคาคุโนะดาเตะ ที่นี่ประกอบด้วยบ้านพักอาศัยประมาณ 80 หลังคาเรือน ซึ่งเป็นอาคารที่มีสถาปัตยกรรมซามูไรแบบดั้งเดิมอันเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของประเทศญี่ปุ่น บริเวณชุมชนมีถนนกว้างขวาง เรียงรายด้วยต้นซากุระที่จะบานสะพรั่งในช่วงปลายเมษายน ถึงต้นเดือนพฤษภาคม ถือเป็นจุดชมดอกซากุระที่นิยมแห่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวอีกด้วย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองฮานามากิ ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของจังหวัด อิวาเตะในภูมิภาคโทโฮคุ เป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยธรรมชาติรวมทั้งภูเขาลำธารภูเขา

เข้าสู่ที่พัก HANAMAKI KOYOKAN HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.hanamakionsen.co.jp/koyokan/

คํ่า                    รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ให้ท่านได้อิ่มหนำสำราญกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญี่ปุ่น

 —  หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อย ให้ท่านพักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น —

  

วันที่สาม          ฮานามากิ – สวนสาธารณะคิตาคามิเท็นโชจิ – ล่องเรือชมหุบเขาเกบิเคย์ – เซนได   – ย่านอิจิบังโจ  

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ สวนสาธารณะคิตาคามิเท็นโชจิ ในจังหวัดอิวาเตะ นับเป็น 1 ใน 3 ของสถานที่นอกตัวเมืองในภูมิภาคโทโฮคุ สถานที่ยอดฮิตสำหรับชมซากุระ นอกเหนือจากฮิโรซากิ ในจังหวัดอะโอโมริ และคาคุโนะดาเตะ ในจังหวัดอาคิตะ ภายในสวนมีต้นซากุระรวมกว่า 10,000 ต้น เรียงรายตามทางยาวกว่า 2 กม.

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทญี่ปุ่น )

บ่าย                 เดินทางสู่ หุบเขาเกบิเคย์ (Geibikei Gorge) อีกหนึ่งเส้นทางแห่งธรรมชาติที่มีชื่อเสียงโด่งดังแห่งจังหวัดอิวาเตะ ภูมิภาคโทโฮคุ ความงดงามที่ถูกรังสรรค์โดยธรรมชาติผสานรวมกับเรื่องราวและความเชื่อของชาวญี่ปุ่นทำให้เกบิเคย์ยังคงเป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมเยียนอยู่ไม่ขาดสาย หุบเขากว้างใหญ่มีชื่อเสียงจากหน้าผาอันสูงชันที่สูงกว่า 100 เมตร หุบเขาเกบิเคย์ทอดยาวเป็นระยะทางเกือบ 2 กิโลเมตร ไปตามแม่น้ำซาเท็ตสึ เสียงที่กลบความเงียบของที่นี่เอาไว้คือเสียงกิ่งไม้กระทบกัน เสียงร้องของเหล่านกในท้องถิ่น และเพลง “เกอิบิ โออิวาเคะ”ที่ขับร้องโดยเหล่านักเดินเรือที่ล่องเรือเดินทางไปตามแม่น้ำ ที่นี่เป็นหนึ่งในภูมิภาคที่สวยงามที่สุด 100 แห่งของ มีฝูงปลามากมายมารวมกันทั่วไปในน้ำอันใสสะอาด การล่องเรืออันน่าดึงดูดใจ 90 นาทีผ่านหุบเขาเกบิเคย์ทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความงดงามที่ลึกซึ้งนี้ได้เป็นอย่างดี

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองเซนได จังหวัดมิยางิ ที่นี่เป็นเมืองที่มีประชากรมากกว่าหนึ่งล้านคน เป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงแม้ว่าเซนไดจะเป็นเมืองใหญ่และทันสมัย แต่ความก้าวหน้าในด้านต่างๆของเมืองได้ผสมผสานกับธรรมชาติอย่างได้สมดุล หลังจากนั้นนำท่านเยือน ย่านช้อปปิ้ง อิจิบังโจ ถนนสายช้อปปิ้งใจกลางเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ เป็นศูนย์รวมร้านค้าต่างๆมากมาย เช่นร้านอาหาร เสื้อผ้า รองเท้า ร้านขายของฝาก ร้านเครื่องสำอางร้านขายหนังสือ เป็นต้น

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL METROPOLITAN SENDAI EAST หรือเทียบเท่า

http://east.sendai.metropolitan.jp/

 

 วันที่สี่               เซนได – สวนฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ – ไอสึวากามัตสึ – โรงกลั่นสาเกซูเอฮิโระ– ปราสาทสึรุกะ – เมืองดาเคะ – ออนเซ็น

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม ฮิโตเมะเซ็มบงซากุระ (Hitomesenbon zakura) แปลว่า ซากุระ 1,000 ต้น ที่เห็นได้ในคราวเดียวริมแม่น้ำชิโรอิชิ มีต้นซากุระกว่า 1,200 ต้น ที่ทอดตัวเป็นแนวยาวราว 8 กิโลเมตร ในวันที่ท้องฟ้าโปร่ง จะสามารถมองเห็นเทือกเขาซะโอเป็นฉากหลัง ซึ่งทิวทัศน์อันงดงามนี้เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของภูมิภาคโทโฮคุ โดย 1 ใน 3 ของจำนวนซากุระทั้งหมดของที่นี่มีอายุมากกว่า 90 ปี ยามค่ำคืนสามารถเพลิดเพลินกับวิวซากุระประดับไฟพร้อมร้านขายของในงานเทศกาลชมซากุระแห่งโอกาวาระ

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง )

บ่าย                 นำทุกท่านเดินทางสู่เมืองไอสึวากามัตสึ นำท่านชม โรงกลั่นสาเกซูเอฮิโระ เป็นหนึ่งในโรงกลั่นที่ใหญ่ และมีชื่อเสียงในการผลิตเหล้าสาเกในภูมิภาคโทโฮคุ ก่อตั้งในปี 1850 เป็นกิจการครอบครัวที่สืบทอดมาแล้ว 8 รุ่น เหล้าสาเกของที่นี่มีชื่อเสียงไปทั่วประเทศญี่ปุ่น ได้รับราชวัลชนะเลิศระดับประเทศและต่างประเทศ เหล้าระดับพรีเมี่ยมผลิตด้วกรรมวิธีดั้งเดิมที่เรียกว่า Yamahai คือการชะลอการหมักเพื่อรสชาติสาเกที่ซับซ้อน นอกจากนี้ยังมีร้านค้าจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย

เดินทางสู่ ปราสาทสึรุกะ ที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1384 ท่านสามารถชมภายในปราสาทและขึ้นไปยังชั้นบนสุดเพื่อชมวิวของเมืองเบื้องล่างได้อีกด้วย ปราสาทสึรุกะ ล้อมรอบด้วยสวนสาธารณะ     สึรุกะ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิประมาณกลางเดือนเมษายนนับเป็นจุดชมดอกซากุระที่นิยมเลยทีเดียว

 สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองดาเคะเพื่อเข้าสู่ที่พัก

HOTEL KUNUGIDAIRA หรือเทียบเท่า

http://www.kunugidaira.com/

คํ่า                    รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( เซ็ทญี่ปุ่น )

 

วันที่ห้า            ดาเคะ – เก็บสตรอเบอร์รี่ – เมืองคาวาโกเอะ – มหานครโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำทุกท่านทำกิจกรรมเก็บสตรอเบอร์รี่สดๆ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ) และรับประทานได้ตามอัธยาศัย

หลังจากนั้นเดินทางสู่ จังหวัดไซตามะ เมืองคาวาโกะเอะ เมืองเก่าในสมัยเอโดะที่ยังคงอนุรักษ์บรรยากาศความโบราณตั้งแต่ในอดีตให้คงอยู่มาจนถึงปัจจุบันจนได้รับฉายาว่าว่าเป็น ลิตเติ้ลเอโดะ ท่านสามารถชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมเก่า ๆ ของญี่ปุ่นในถนนบางสายของเมืองที่อนุรักษ์บ้านเรือนหรือห้างร้านเก่าแก่เอาไว้เป็นอย่างดีและนอกจากบรรยากาศที่ดีแล้ว เมืองนี้ยังมีชื่อเสียงเลื่องลือในเรื่องของ มันหวาน ที่มีรสชาติอร่อย รวมไปถึงขนมที่แปรรูปมาจากมันหวานของเมืองนี้อีกด้วย

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทญี่ปุ่น )

บ่าย                 เดินทางสู่ มหานครโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโตมีประชากรอาศัยอยู่รวมกันกว่า 12 ล้านคน และมีนักท่องจำนวนไม่น้อยที่ต้องการเดินทางมายังจุดศูนย์กลางของดินแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้

นำท่านเข้าสู่ ย่านชินจูกุ ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อของกรุงโตเกียว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน แบรนด์เนม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป เสื้อผ้านำสมัย กระเป๋า รองเท้าวัยรุ่นอย่าง โอนิทสึกะ ไทเกอร์!!!  รวมไปถึงเครื่องสำอางยอดนิยมอย่าง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL TOBU LEVANT หรือเทียบเท่า

https://www.tobuhotel.co.jp/levant/

 

วันที่หก            โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า –  มิตซุย เอาท์เล็ท พาร์ค คิซาราสึ – โอไดบะ ( ห้างไดเวอร์ซิตี้ ) – สนามบินฮาเนดะ

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ วัดอาซะกุซ่า ซี่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ภายในยังมีองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำประดิษฐานอยู่ นอกจากนี้ท่านจะได้เห็นโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่กลางลานวัด รวมไปถึงถนน นาคามิเสะ ถนนสายช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่น โบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่นซึ่งมายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกัน เพื่อซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านกันเลยทีเดียว

หลังจากนั้น นำท่านสู่ “มิตซุย เอาท์เล็ท พาร์ค คิซาราสึ (MITSUI OUTLET PARK KISARAZU)” เอาท์เล็ทมอลล์ที่เป็นที่นิยมในหมู่คนญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก บนพื้นที่ประมาณ 45,800 ตร.ม. ทำให้ MITSUI OUTLET PARK KISARAZU มีจำนวนร้านค้าถึง 308 ร้าน นับเป็นศูนย์การค้าที่ใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น โดยมีพื้นที่สำหรับ พักผ่อน อาทิ การ์เดน เทอร์เรซ คาเฟ่, Valet Parking บริการรับฝากกระเป๋าเดินทาง และเลานจ์ ที่ออกแบบและตกแต่งเน้นกลิ่นอายความเป็นธรรมชาติอย่างสูงสุด

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย                 นำท่าน เยือนเกาะโอไดบะ ห้างไดเวอร์ซิตี้ แหล่งรวมร้านค้า เสื้อผ้าแฟชั่น ร้านอาหารรวมถึงร้านขายของที่ระลึกต่างๆ มากมาย และพิเศษสำหรับผู้ที่ชื่นชอบหุ่นยนต์กันดั้ม ที่นี่มีหุ่นยนต์กันดั้ม รุ่น RX-0 ยูนิคอร์น ซึ่งมีขนาดใหญ่ มีความสูงเกือบ 20 เมตรคอยต้อนรับท่านอยู่

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามฮาเนดะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่กรุงเทพฯ

 

วันที่เจ็ด           สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ

 00.50 น.           ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย โดย ออลนิปปอน เเอร์เวย์ เที่ยวบินที่ NH 877

05.25 น.           เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ