ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO TOHOKU 7D 4N JP01_1

ฮาเนดะ-อะโอโมริ-อาคิตะ-อิวาดะ-ฮานามากิ-เซนได-โตเกียว

 

วันแรก             กรุงเทพฯ  – สนามบินฮาเนดะ

20.30 น.        คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ R สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

21.55 น.           เดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ จังหวัดโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 034

 

วันที่สอง           สนามบินฮาเนดะ – สนามบินอะโอโมริ – หมู่บ้านซึการุ เนะบุตะ – ปราสาทฮิโรซากิ – ออนเซ็น

06.05 น.           เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

07.50 น.        ออกเดินทางสู่ สนามบินอะโอโมริ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 141

09.10 น.           เดินทางถึง สนามบินอะโอโมริ ที่อยู่ปลายเหนือสุดของเกาะฮอนชู ซึ่งจังหวัดอะโอโมริเป็นจังหวัดที่ยังคงเหลือธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ อาทิเช่น เทือกเขาชิราคามิ (ซึ่งโอบกอดป่าดงดิบต้นบีชที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นมรดกโลก), โออิราเสะ (มีชื่อเสียงในความงามของหุบเขา), ทะเลสาบโทะวาดะ-โกะ (เป็นที่รู้จักในเรื่องความงามที่ลึกลับ), วนอุทยานแห่งชาติทซึการุ (ซึ่งมีทิวทัศน์ที่สวยงาม) และวนอุทยานชิโมคิตะ-ฮันโตที่อยู่ปลายเหนือสุดของเกาะฮอนชู

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทญี่ปุ่น )

บ่าย                 เข้าชม หมู่บ้านซึการุ เนะบุตะ ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านขวาของสวนฮิโรซากิซึ่งเป็นที่ตั้งของ ปราสาทฮิโรซากิ ที่นี่มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับงานฝีมือท้องถิ่นและซึการุ เนะบุตะเป็นหนึ่งในเทศกาลหลักโดยจะจัดในช่วงหน้าร้อน

ทีมงานจากในหมู่บ้านจะทำการแสดวการตีกลองไทโกะ พร้อมกับการเล่นดนตรี ซึ่งจะจัดตลอดทั้งปี คุณจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของเทศกาลไม่ว่าเวลาไหนที่คุณมาเยี่ยมที่นี่นอกจากนี้ยังมีมุมแนะนำซึการุ เนะบุตะของจังหวัดอะโอโมริ และการฝึกอบรมต่าง ๆและที่นี่ยังมีพื้นที่สำหรับฟังดนตรี Tsugaru shamisen แบบสด ๆ และมีสวน Youki-en Japanese garden ซึ่งได้รับการจดทะเบียนให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของชาติ และนิทรรศกาลที่น่าสนใจอื่น ๆ และมีร้านเพียงไม่กี่ร้านสำหรับซื้อของพิเศษจากจังหวัดอะโอโมริและของที่ระลึก

                       หลังจากนั้นนำท่านเข้าชม ปราสาทฮิโรซากิ ปัจจุบันนี้ที่ปราสาทฮิโรซากิ ในจังหวัดอะโอโมริมีการบูรณะกำแพงหินส่วนที่เป็นฐานปราสาทซึ่งเสื่อมสภาพลง ที่น่าทึ่งคือ วิธีการบูรณะ ที่ทำโดยการยกตัวปราสาทออกจากฐานไปตั้งบริเวณข้างๆ โดยไม่ได้รื้อถอน ตัวปราสาทที่ถูกย้ายนั้นมีความสูง 14.4 เมตร หนัก 400 ตัน และต้องใช้เครื่องยกถึง 27 ตัวในการยก เพื่อย้ายมายังฐานชั่วคราวที่อยู่ห่างออกไป 70 เมตร และที่นี่ยังมี สวนสาธารณะ       ฮิโรซากิเป็นหนึ่งในจุดชมดอกซากุระ ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น รอบๆบริเวณปราสาทเต็มไปด้วยต้นซากุระที่มีมากกว่า 2,500 ต้นหลากหลายสายพันธุ์ เสมือนอุโมงค์ดอกซากุระ พร้อมพื้นที่สำหรับนั่งปิกนิก มีบริการเช่าเรือพาย และเมื่อตกเย็นก็จะเปิดไฟประดับประดาสวยงาม โดยเทศกาลดังกล่าวจะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนเมษายนเป็นประจำทุกปี

สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL APPLE LAND หรือเทียบเท่า

http://www.apple-land.co.jp/

ค่ำ                    รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

           ให้ท่านได้อิ่มหนำสำราญกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญี่ปุ่น

       —  หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อย ให้ท่านพักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า และพิเศษกว่าที่อื่นคือที่นี่มีออนเซ็นแอปเปิ้ล คุณรู้หรือไม่ว่าแอปเปิ้ลมีส่วนผสมหลายอย่างที่ถือว่าเหมาะกับผิวของคุณ สามส่วนผสมหลักของแอปเปิ้ลส่งเสริมการไหลเวียนโลหิต ทำให้ผิวคุณนุ่ม ช่วยให้ผิวชุ่มชื่นลดอาการคันที่เกิดจากอาการผิวแห้ง —

วันที่สาม          อะโอโมริ – อาคิตะ – ทะเลสาบทาซาวะ – ถ่ายรูปกับรูปปั้นเจ้าหญิงทัตสึโกะฮิเมะ – หมู่บ้านซามูไร คาคุโนะดาเตะ – อิวาเตะ – อิออนมอลล์ – ฮานามากิ – ออนเซ็น

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบทาซาวะ ที่อยู่ในซิมโบกุ จังหวัดอิคิตะ เป็นทะเลสาบน้ำจืดรูปวงกลมที่มีความลึก 432.4 เมตร และพื้นที่ทั้งหมดถูกจดทะเบียนให้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทาซาวะ ดาอิกิเกอิริ ที่นี่เป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดในญี่ปุ่น ดังนั้นจึงไม่แข็งตัวในช่วงหน้าหนาว ผิวหน้าของทะเลสาบจะส่องสว่างเป็นสีสรรต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับสภาวะ ช่วงของสีตั้งแต่สีเขียวหยกไปจนถึงสีครามเข้ม

นอกจากนี้ยังมีตำนานเก่าแก่เกี่ยวกับทะเลสาบทาซาวะ โดยมีเจ้าหญิงนามว่า ทัตสึโกะฮิเมะผู้ซึ่งมาที่นี่เพื่อดื่มน้ำเพื่อให้เป็นอมตะสวยและอ่อนเยาว์ แต่อย่างไรก็ตามเจ้าหญิงดื่มน้ำมากเกินไปทำให้กลายเป็นมังกรน้ำอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ ที่บริเวณชายฝั่งของทะเลสาบจะมีรูปปั้นปั้นของทัตสึโกะฮิเมะในขณะที่เป็นมนุษย์ตามเรื่องราวในตำนาน รูปปั้นนี้เป็นที่รักของผู้คนที่เดินทางมาที่นี่

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทญี่ปุ่น )

บ่าย                 เดินทางสู่ หมู่บ้านซามูไรคาคุโนะดาเตะ ที่นี่ประกอบด้วยบ้านพักอาศัยประมาณ 80 หลังคาเรือน ซึ่งเป็นอาคารที่มีสถาปัตยกรรมซามูไรแบบดั้งเดิมอันเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของประเทศญี่ปุ่น บริเวณชุมชนมีถนนกว้างขวาง เรียงรายด้วยต้นซากุระที่จะบานสะพรั่งในช่วงปลายเมษายน ถึงต้นเดือนพฤษภาคม ถือเป็นจุดชมดอกซากุระที่นิยมแห่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวอีกด้วย

หลังจากนั้นสมควรแก่เวลาเดินทางสู่ จังหวัดอิวาเตะ เมืองโมริโอกะ เมืองหลวงของจังหวัด    อิวาเตะ ล้อมรอบด้วยภูเขาทั้ง 3 ด้าน รวมกับแม่น้ำหลายสาย เมืองโมริโอกะเป็นเมืองที่น่าสนใจ มีศูนย์กลางการขนส่งที่สะดวกสบาย นำท่านช้อปปิ้งที่ห้างอิออนมอลล์ ห้างที่รวมเอาซูเปอร์มาร์เก็ตและช้อปปิ้งมอลล์ไว้ด้วยกัน ตั้งแต่เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า หนังสือ ยาชนิดต่างๆ ตลอดจนสินค้าประเภทอาหาร จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อของชิ้นใหญ่ หรือของที่ระลึก ของฝาก

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองฮานามากิ ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของจังหวัดอิวาเตะในภูมิภาคโทโฮคุ เป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยธรรมชาติรวมทั้งภูเขาลำธารภูเขา

เข้าสู่ที่พัก HANAMAKI KOYOKAN HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.hanamakionsen.co.jp/koyokan/

คํ่า                    รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ให้ท่านได้อิ่มหนำสำราญกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญี่ปุ่น

—  หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อย ให้ท่านพักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น —

 

 วันที่สี่               ฮานามากิ – ฮิไรอิซุมิ – วัดชูซนจิ – ล่องเรือชมหุบเขาเกบิเคย์ – เซนได – ย่านอิจิบังโจ   

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าชม วัดชูซนจิ สถานที่แห่งมรดกวัฒนธรรม มรดกโลก ที่นี่ ก่อสร้างในปี ค.ศ.850 หรือราวๆ 1,200 ปีมาแล้ว สร้างโดยพระจิโคคุไดชิ ตั้งอยู่บนเชิงเขาคันซังเป็นจุดท่องเที่ยวที่โดดเด่นที่สุด ของฮิไรซุมิในจังหวัดอิวาเตะ ภายในวัดชูซนจิมีวิหารขนาดใหญ่ รวมถึงเจดีย์กว่า 40 แห่ง และมีพระสงฆ์จำวัดที่นี่ราว 300 รูป และมีสถานที่ที่น่าสนใจ ประวัติความเป็นมามากมาย

 เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทญี่ปุ่น )

บ่าย                 เดินทางสู่ หุบเขาเกบิเคย์ (Geibikei Gorge) อีกหนึ่งเส้นทางแห่งธรรมชาติที่มีชื่อเสียงโด่งดังแห่งจังหวัดอิวาเตะ ภูมิภาคโทโฮคุ ความงดงามที่ถูกรังสรรค์โดยธรรมชาติผสานรวมกับเรื่องราวและความเชื่อของชาวญี่ปุ่นทำให้เกบิเคย์ยังคงเป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมเยียนอยู่ไม่ขาดสาย หุบเขากว้างใหญ่มีชื่อเสียงจากหน้าผาอันสูงชันที่สูงกว่า 100 เมตร หุบเขาเกบิเคย์ทอดยาวเป็นระยะทางเกือบ 2 กิโลเมตร ไปตามแม่น้ำซาเท็ตสึ เสียงที่กลบความเงียบของที่นี่เอาไว้คือเสียงกิ่งไม้กระทบกัน เสียงร้องของเหล่านกในท้องถิ่น และเพลง “เกอิบิ โออิวาเคะ” ที่ขับร้องโดยเหล่านักเดินเรือที่ล่องเรือเดินทางไปตามแม่น้ำ ที่นี่เป็นหนึ่งในภูมิภาคที่สวยงามที่สุด 100 แห่งของ มีฝูงปลามากมายมารวมกันทั่วไปในน้ำอันใสสะอาด การล่องเรืออันน่าดึงดูดใจ 90 นาทีผ่านหุบเขาเกบิเคย์ทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความงดงามที่ลึกซึ้งนี้ได้เป็นอย่างดี

                        สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองเซนได จังหวัดมิยางิ ที่นี่เป็นเมืองที่มีประชากรมากกว่าหนึ่งล้านคน เป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงแม้ว่าเซนไดจะเป็นเมืองใหญ่และทันสมัย แต่ความก้าวหน้าในด้านต่างๆของเมืองได้ผสมผสานกับธรรมชาติอย่างได้สมดุล หลังจากนั้นนำท่านเยือน ย่านช้อปปิ้ง อิจิบังโจ ถนนสายช้อปปิ้งใจกลางเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ เป็นศูนย์รวมร้านค้าต่างๆมากมาย เช่นร้านอาหาร เสื้อผ้า รองเท้า ร้านขายของฝาก ร้านเครื่องสำอางร้านขายหนังสือ เป็นต้น

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL METROPOLITAN SENDAI EAST หรือเทียบเท่า

http://east.sendai.metropolitan.jp/

  

วันที่ห้า            เซนได – เก็บสตรอเบอร์รี่ – สวนฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ – สถานีรถไฟฟุคุชิม่า –นั่งรถไฟชินคันเซ็นสู่มหานครโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำทุกท่านทำกิจกรรม เก็บสตรอเบอร์รี่สดๆ ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ) และรับประทานได้ตามอัธยาศัยหลังจากนั้นนำท่านชม ฮิโตเมะเซ็มบงซากุระ (Hitomesenbon zakura) แปลว่า ซากุระ 1,000 ต้น ที่เห็นได้ในคราวเดียวริมแม่น้ำชิโรอิชิ มีต้นซากุระกว่า 1,200 ต้น ที่ทอดตัวเป็นแนวยาวราว 8 กิโลเมตร ในวันที่ท้องฟ้าโปร่ง จะสามารถมองเห็นเทือกเขาซะโอเป็นฉากหลัง ซึ่งทิวทัศน์อันงดงามนี้เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของภูมิภาคโทโฮคุ โดย 1 ใน 3 ของจำนวนซากุระทั้งหมดของที่นี่มีอายุมากกว่า 90 ปี ยามค่ำคืนสามารถเพลิดเพลินกับวิวซากุระประดับไฟพร้อมร้านขายของในงานเทศกาลชมซากุระแห่งโอกาวาระ

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง )

บ่าย              เดินทาง สู่สถานีรถไฟฟุคุชิม่า เพื่อนำท่านสู่ขบวน รถไฟชินคันเซ็น รถไฟหัวกระสุนที่ทำความเร็วสูงสุดถึง 240 ก.ม./ชม. และนำท่านเยือน ย่านชินจูกุ ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของกรุงโตเกียว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน แบรนด์เนม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป เสื้อผ้านำสมัย กระเป๋า รองเท้าวัยรุ่นอย่าง โอนิทสึกะ ไทเกอร์!!!  รวมไปถึงเครื่องสำอางยอดนิยมอย่าง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

                        นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL DAI-ICHI HOTEL RYOGOKU หรือเทียบเท่า

http://www.dh-ryogoku.com/

วันที่หก            โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า –  มิตซุย เอาท์เล็ท พาร์ค คิซาราสึ – โอไดบะ ( ห้างไดเวอร์ซิตี้ ) – สนามบินฮาเนดะ

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ วัดอาซะกุซ่า ซี่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ภายในยังมีองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำประดิษฐานอยู่ นอกจากนี้ท่านจะได้เห็นโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่กลางลานวัด รวมไปถึงถนน นาคามิเสะ ถนนสายช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่น โบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่นซึ่งมายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกัน เพื่อซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านกันเลยทีเดียว

หลังจากนั้น นำท่านสู่ “มิตซุย เอาท์เล็ท พาร์ค คิซาราสึ (MITSUI OUTLET PARK KISARAZU)” เอาท์เล็ทมอลล์ที่เป็นที่นิยมในหมู่คนญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก บนพื้นที่ประมาณ 45,800 ตร.ม. ทำให้ MITSUI OUTLET PARK KISARAZU มีจำนวนร้านค้าถึง 308 ร้าน นับเป็นศูนย์การค้าที่ใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น โดยมีพื้นที่สำหรับ พักผ่อน อาทิ การ์เดน เทอร์เรซ คาเฟ่, Valet Parking บริการรับฝากกระเป๋าเดินทาง และเลานจ์ ที่ออกแบบและตกแต่งเน้นกลิ่นอายความเป็นธรรมชาติอย่างสูงสุด

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย                 จากนั้นนำท่าน เยือนเกาะโอไดบะ ห้างไดเวอร์ซิตี้ แหล่งรวมร้านค้า เสื้อผ้าแฟชั่น ร้านอาหารรวมถึงร้านขายของที่ระลึกต่างๆ มากมาย และพิเศษสำหรับผู้ที่ชื่นชอบหุ่นยนต์กันดั้ม ที่นี่มีหุ่นยนต์กันดั้ม รุ่น RX-0 ยูนิคอร์น ซึ่งมีขนาดใหญ่ มีความสูงเกือบ 20 เมตรคอยต้อนรับท่านอยู่

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามฮาเนดะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่กรุงเทพฯ

 

วันที่เจ็ด           สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ

 00.40 น.           ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 033

05.00 น.           เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ