ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE TOHOKU SNOW MONSTER 7D 4N (STRAWBERRY)

เส้นทางท่องเที่ยวโตเกียว โกโฮคุ แบบครบไฮไลท์ฤดูหนาว แช่ออนเซ็นธรรมชาติ ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง เก็บสตอเบอร์รี่สดๆจากต้น ชมปิศาจหิมะ ช้อปปิ้งจุใจโตเกียว

วันแรก                  กรุงเทพฯ

21.00 น.        คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ L สายการออลนิปปอน โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

 

วันที่สอง       นาริตะ  – พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ  – นิกโก้ – เอโดะ วันเดอร์แลนด์ – นาสุ – ออนเซ็น

00.30 น.        เหินฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินออลนิปปอน เที่ยวบินที่ NH808

08.25 น.        ถึงท่าอากาศยานนาริตะ เมืองโตเกียว นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เดินทางถึง สนามบินนาริตะ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ (Ushiku Daibutsu) ในปีค.ศ. 1995 ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คว่า เป็นรูปปั้นพระพุทธรูปปางยืน ที่หล่อจากทองสัมฤทธิ์ที่สูงที่สุดในโลก ส่วนสูงนั้น 120 เมตร (ส่วนของรูปปั้นสูง 100 เมตร ส่วนฐานสูง20เมตร) สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก และเมื่อเข้าไปดูใกล้ๆ จะรู้สึกได้ถึงความยิ่งใหญ่ที่ทรงพลังของรูปปั้นพระพุทธรูปปางยืนนี้

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านชม เอโดะ วันเดอร์แลนด์ หรือ เอโดะมุระ เมืองโบราณสมัยเอโดะ สัมผัสบรรยากาศที่สร้าง ได้อย่างลงตัวทั้งสภาพแวดล้อม บ้านเรือน ร้านค้า ท้องถนนและการแต่งกายของผู้คนที่ราวกับย้อนยุคไปเมื่อ 200 กว่าปีก่อน ชม โชว์การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมต่างๆ เช่น โชว์โออิรัน โชว์สายน้ำมายากล หรือการต่อสู้ของนินจา การพลางตัวในรูปแบบต่างๆ และการใช้ชีวิตแบบนินจาที่หาชมได้ยากในปัจจุบันและอิสระให้เลือกซื้อของที่ระลึกและถ่ายภาพกับมุมสวยๆประทับใจกับบรรยากาศญี่ปุ่นในสมัยเอโดะซึ่งเป็นช่วงยุคสมัยที่ประเทศญี่ปุ่นบ่มเพาะเอกลักษณ์ของชาติมาจนปัจจุบัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง นาสุ เพื่อเข้าโรงแรมที่พัก

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL SUN VALLEY NASU หรือเทียบเท่า

http://www.nasu3800.co.jp/

ค่ำ                         รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

** พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใส มีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น **

 

วันที่สาม       นาสุ – ไอสึวากามัตสึ – หมู่บ้านโบราณโออุจิจูคุ  – จุดชมวิวรถไฟสายทาดามิ – สวนสตรอเบอร์รี่  – ซาโอะ – ออนเซ็น

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ไอสึวากะมัตสึ วากะมัตสึ เพื่อนำท่านสู่  หมู่บ้านโออุจิ จูคุ (Ouchi-Juku) เป็นเมืองบนเส้นทางการค้าอาอิซุนิชิไคโดะ ซึ่งเชื่อมต่อเมืองอิซุกับนิกโก้ในช่วงสมัยเอโดะ ปัจจุบันนี้บ้านสไตล์ญี่ปุ่นแบบมุงหลังคายังคงรักษาไว้เป็นอย่างดี และดัดแปลงเป็นร้านค้า ร้านอาหาร และบ้านพักแบบโฮมสเตย์ต่างๆ อาหารยอดนิยมคือบะหมี่โซบะ และปลาเทร้าต์ย่าง อาคารรัฐบาลเก่าฮอนจิน ตั้งอยู่บนถนนสายหลักของเมือง ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดให้ประชาชนเข้าชมรูปแบบการตกแต่งภายในแบบดั้งเดิมสมัยเอโดะ และชมนิทรรศการคอลเลกชั่นจานชาม เสื้อผ้า และสิ่งของอื่นๆมากมาย

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวรถไฟสายทาดามิ (Tadami Line) ช่วงสะพานไดอิจิเคียวเรียว ในบรรยากาศหิมะปกคลุม ที่เติมเต็มความสวยงามให้กับฉากหลังที่เป็นภูเขา สร้างความตื่นเต้นกับความสวยงามของ Tadami Line ซึ่งมีชื่อเสียงเรื่องทัศนียภาพอันงดงาม สำหรับการชมภูเขาและทะเลสาบในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีและฤดูหนาว จุดชมวิวรถไฟสาย Tadami line จะอยู่บนเขาต้องใช้การเดินเท้าขึ้นไปเท่านั้น (ใช้เวลาเดินประมาณ 15-30 นาที) จากนั้นนำท่านสู่ สวนสตรอเบอร์รี่ เพลิดเพลินกับการเก็บและลิ้มรสสตรอเบอร์รี่จากต้นสดๆได้ตามอัธยาศัย พิเศษสุดอิ่มอร่อยไม่อั้น

  นำท่านเดินทางสู่ ซาโอะ

 นำท่านเข้าสู่ที่พัก ACTIVE RESORT ZAO HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.daiwaresort.jp/zaou/index.html/

ค่ำ                         รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

** พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใส มีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น **

 

วันที่สี่           ซาโอะ – ซาโอะโรปเวย์ (ชมปรากฏการปีศาจหิมะ**ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – เซ็นได – ปราสาทอาโอบะ (ชมวิวเมืองเซ็นได)

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ซาโอะ นั่งกระเช้าไฟฟ้า ซาโอะโรปเวย์ (ชมปรากฏการปีศาจหิมะ) ชมปรากฏการความงามของ ปีศาจน้ำแข็ง (Ice Monster) หรือ จูเฮียว (Juhyo) ซึ่งเกิดจากหิมะและน้ำค้างจับตัวทับถมกันมีรูปร่างคล้ายปีศาจ ระยะเวลาที่หิมะก่อตัวและสามารถชมแบ่งออกเป็น 4 ช่วง เดือนธันวาคม (Early Stage) เดือนมกราคม (Growth Stage),เดือนกุมภาพันธ์ (Golden Stage), เดือนมีนาคม (Declining Stage) หมายเหตุ: การขึ้นกระเช้าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิคืนเป็นเงินสดหรือปรับโปรแกรมตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากกระเช้าปิด เนื่องจากสภาพอากาศไม่ดี)

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ(Zao Fox Village) ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองชิโรอิชิในภูเขาของจังหวัดมิยากิ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปี 1990 ภายในหมู่บ้านมีสัตว์นานาชนิดกว่า 100 ตัว รวมถึงสุนัขจิ้งจอก 6 สายพันธุ์ที่วิ่งไปมาได้อย่างอิสระในพื้นที่กว้าง ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงตัวสัตว์ต่างๆได้อย่างใกล้ชิด และสามารถป้อนอาหารได้อีกด้วย แต่ก็ควรระมัดระวังในการให้อาหารด้วยเช่นกัน ในประเทศญี่ปุ่น สุนัขจิ้งจอกเป็นสัตว์ที่สำคัญชนิดหนึ่ง ตั้งแต่ระดับชาวบ้านมีความเชื่อว่าสุนัขจิ้งจอกมีวิญญาณของเทพอินาริโอคามิ หรือเทพเจ้าของศาสนาพุทธชินโตอยู่ ซึ่งเป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ของการเกษตร(ข้าว, ใบช้า) และความเจริญรุ่งเรือง หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เซ็นไดเพื่อชม ปราสาทอาโอบะ หรือ ปราสาทเซ็นได ตั้งอยู่บนผาสูงชันประหนึ่งปราการตามธรรมชาติ สร้างโดยดาเทะ มาซามุเนะแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ น่าเสียดายที่ปัจจุบันไม่มีตัวปราสาทเดิมหลงเหลืออยู่ เนื่องจากถูกไฟไหม้และระเบิดในช่วงสงคราม จึงเหลือเพียงกำแพงหินขนาดใหญ่และป้อมปราการที่ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ มีพิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ และอนุสาวรีย์ของมาซามุเนะบนหลังม้าที่หันหน้าไปทางเมืองเซ็นได

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พิเศษ ! เต็มอิ่มไม่อั้นกับบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง อาหารสดใหม่ อาทิ ซูชิ เท็มปุระ เนื้อหมู ไก่ วัว ขนมหวาน และเครื่องดื่มซอฟดริ้งค์ไม่อั้น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL METROPROLITANT SENDAI หรือเทียบเท่า

http://sendai.metropolitan.jp/

 

วันที่ห้า         เซ็นได – ตลาดเช้าเซ็นได – นั่งรถไฟชินคันเซ็น (เซ็นได – ชินจูกุ) – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านสู่ ตลาดเช้าเซ็นได ตลาดแห่งนี้มีร้านค้าเรียงรายเป็นจํานวนมากกว่า 70 ร้านไม่ว่าจะเป็นร้าน ขายปลาร้านขายผักและร้านขายผลไม้สด ๆ ในราคาย่อมเยาทําให้ตลาดเช้าแห่งนี้ได้ถูกกล่าวขานว่าเป็นครัวของเซ็นไดเพราะเป็นตลาดที่ผู้คนทั่วไปให้ความสนใจและเป็นที่รู้จักเป็นอย่างมาก นำท่าน นั่งรถไฟชินคันเซ็น หรือรถไฟหัวกระสุนจากเมืองเซ็นไดเข้าสู่มหานครโตเกียว ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 95 นาที ที่นั่งแบบ RESERVED SEAT

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

บ่าย              ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ เป็นย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของกรุงโตเกียวให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า เครื่องสำอาง สินค้าแบรนด์เนมของกิน และอื่นๆอีกมากมาย

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พิเศษ! ให้ท่านได้ลิ้มรสชาบูชาบูเกรดพรีเมี่ยม  เต็มอิ่มกับเนื้อหมู เนื้อวัว ที่คัดสรรมาอย่างดี ลวกพร้อมผักสดใหม่และเต้าหู้แสนอร่อย ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆ เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด พิเศษ!! ซอฟดริ้งแบบไม่อั้น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  SHINAGAWA PRINCE HOTEL  หรือเทียบเท่า

https://www.princehotels.co.jp/shinagawa/

 

วันที่หก         โตเกียว  – ศาลเจ้าเมจิ – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ – ล่องเรือสุมิดะ (อาซะกุซ่า – โอไดบะ ) –  ไดเวอร์ซิตี้ – สนามบินฮาเนดะ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าเมจิ ซึ่งถือว่าเป็นศาลเจ้าศาลเจ้าชินโตที่สำคัญของมหานครโตเกียวได้ถูกทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง และได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1958 ตั้งอยู่ใกล้แหล่งช้อปปิ้งฮาราจูกุในวันปีใหม่ คนญี่ปุ่นจะนิยมมาขอพรที่ศาลเจ้าแห่งนี้ จากนั้นนำท่านสู่ย่าน ฮาราจุกุ มีร้านค้าสุดฮิปมากมายที่วัยรุ่นญี่ปุ่นนิยมมาซื้อของเพื่อแต่งตัว เนื่องจากทุกวันอาทิตย์จะมีวัยรุ่นญี่ปุ่นแต่งตัวแปลก สุดฮิป มารวมตัวกันที่นี่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นย่านที่มีชื่อเสียงและเป็นที่คุ้นหูกันดีสำหรับคนไทย ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งอย่างจุใจ อาทิ ร้านซันริโอ (คิตตี้), ร้านร้อยเยน, เสื้อผ้า, ร้าน LOFT ตลอดจนห้างสรรพสินค้าอันทันสมัย ให้ท่านได้ช้อปปิ้งกันต่อที่ย่านโอโมเทะซันโดเป็นย่านที่อยู่ติดกับย่านฮาราจูกุมีของที่เป็นแบรนด์ราคาแพงของวัยรุ่นที่ใฝ่ฝันมากมายเช่น GUCCI, LOUISVUITTON, GAP, SHU AMURA, RALPH LAUREN, DOLCE&GABBANA, MORGAN, BLUEBERRY จากนั้นนำท่าน ล่องเรือสุมิดะ เรือรูปทรงเก๋ ดีไซน์ล้ำยุค เหมือนยานอวกาศ เรือลำนี้มีความยาว 33.3 เมตร จุผู้โดยสารได้ 171 คน ออกแบบให้เป็นกระจกโค้งรับภาพ 3 มิติ ชมทิวทัศน์ได้ 360 องศา พาท่านล่องไปตามแม่น้ำ ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการชมทัศนียภาพตลอดสองฝั่งที่เต็มไปด้วยตึกรามบ้านช่อง อาคารสูงใหญ่ใจกลางเมือง ที่จัดเรียงอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยนำท่านลงเรือจาก วัดอาซากุสะ ผ่านแม่น้ำสุมิดะ เพื่อไปยัง โอไดบะ

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย              นำท่านไปยัง ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า (DiverCity Tokyo Plaza) เป็นห้างดังอีกห้างหนึ่ง ที่อยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของห้างนี้ก็คือ หุ่นยนต์กันดั้ม ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณห้าง ก็จะมีร้านค้าสำหรับคอกันดั้ม อย่างเช่น กันดั้มคาเฟ่ (Gundam Cafe) และถ้าอยากเข้าไปดูนิทรรศกาลกันดั้ม ก็ต้องไปที่ กันดั้มฟรอนท์ (Gundam Front) ซึ่งอยู่ในบริเวณห้าง ไดเวอร์ซิตี้ ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย

00.55 น.        ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการออลนิปปอน เที่ยวบินที่ NH877

06.00 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ