ทัวร์ญี่ปุ่น KANSAI EATING TOUR 6D 3N

โอซาก้า-มิเอะ-โกเบ-โอซาก้า

ราคารวมทุกอย่างไม่ต้องจ่ายเพิ่ม

สายการบิน full service / จองครบ 10 ท่านออกเดินทางแน่นอน/ ไม่บังคับทิปไกต์และคนขับ/ มี WIFI บนรถบัสตลอดการเดินทาง/ บริการน้ำดื่ม/ ประกันการเดินทาง/ รถบัส+โรงแรมมาตรฐาน

วันแรก             กรุงเทพฯ  – สนามบินคันไซ

20.30 น.        คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ R สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

22.55 น.           เดินทางสู่ สนามบินคันไซ จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 728

 

วันที่สอง           สนามบินคันไซ – มิเอะ – หมู่บ้านนินจาอิงะ – ขึ้นกระเช้าภูเขาโกะไซโชะ ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ) – นาบานะ โนะซาโตะ (การแสดงไฟในฤดูหนาว )

06.10 น.        เดินทางถึงท่า อากาศยานคันไซ เมืองโอซาก้า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

                        นำท่านเข้าชม หมู่บ้านนินจาอิงะ หรือ พิพิธภัณท์นินจาอิงะ ที่แห่งนี้ประกอบด้วยบ้านพักอาศัยในอดีต ห้องแสดงนิทรรศการ 2 ห้อง สำหรับจัดแสดงอาวุธ และวัตถุสิ่งของต่างๆที่เกี่ยวกับการเป็นนินจา รวมถึงงานเขียนโบราณ ซึ่งเป็นของจริงให้นักท่องเที่ยวได้ชมกัน ในช่วงศตวรรษที่ 15 เมืองนี้เคยเป็นสถานที่สอนวิชานินจามาก่อน จึงอาจเรียกได้ว่าเป็นบ้านเกิดของนินจาในตระกูลอิงะ

 เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 เสิร์ฟท่านด้วยเซ็ทสุกี้ยากี้เนื้อมัตสึซากะ  เนื้อมัตสึซากะ คือ 1 ใน 5 เนื้อ ชั้นดีของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเนื้อคุณภาพดีของจังหวัดมิเอะ ได้คัดพิเศษมาให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาด ในสไตล์สุกี้ยากี้ พร้อมทั้งผักสดต่างๆ เช่น ผักกาดขาว เห็ดเข็มทอง ฯลฯ และเครื่องเคียง ต่างๆ ตามฤดูกาล

 บ่าย                

นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาโกะไซโฉะ ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ) ให้ท่านนั่งกระเช้า ที่มีความสูงกว่า 1,212 เมตร ที่แห่งนี้เป็นแหล่งชมทัศนียภาพธรรมชาติอันงดงามที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลทั้ง 4

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้ นาบานะ โนะซาโตะ พร้อมชมการประดับไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุด สำหรับที่นี่ ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมซึ่งมีดอกไม้สวย ๆ มากมายพร้อมหลากหลายกว่า 40 ชนิด ซึ่งรวมถึงซากุระ ทิวลิป และคอสมอส (ดอกดาวกระจาย) ซึ่งเบ่งบานตามฤดูกาล ซึ่งท่านสามารถรื่นรมย์กับความงามของดอกไม้ ไม่ว่าจะมาเยือนในฤดูกาลใดก็ตาม ในช่วงฤดูหนาว ที่นี่จะมีการจัดงานประดับไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ซึ่งรวมถึงการประดับไฟในอุโมงค์ยาว 200 เมตร “The Tunnel of Lights” นอกจากนี้ภายในสวน ยังมีร้านอาหารไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

 

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยภายในสวน พร้อมคูปองมูลค่า1,000 เยน

สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL YOKKAICHI MAYAKO หรือเทียบเท่า

https://www.miyakohotels.ne.jp/yokkaichi/index.html

 

วันที่สาม          เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ – ดูโชว์ดำหอยมุก  ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ) – ศาลเจ้าอิเสะ      – ถนนคนเดินโอฮาไรมาจิ – ออนเซ็น

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ มีชื่อเสียงด้านการผลิตไข่มุกคุณภาพดีเลิศ โดยโคคิชิ  มิกิโมโตะ ถือเป็นราชาแห่งไข่มุก ผู้ก่อตั้งกิจการฟาร์มหอยมุกขึ้นในปี 1888 ซึ่งเป็นไข่มุกธรรมชาติทำให้ยากต่อการควบคุมคุณภาพและการผลิต ด้วยความมุ่งมั่นจึงทำให้เขาประสบความสำเร็จในการผลิตมุกเลี้ยงเป็นเจ้าแรกของโลก และในปี 1930 โคคิชิก็ได้รับเกียรติติด 1 ใน 10 นักประดิษฐ์ชั้นนำของญี่ปุ่น และทำให้ไข่มุกของมิกิโมโตะโด่งดังไปทั่วโลก

พิเศษสุด…ให้ทุกท่าน ได้ชม อามะ (Ama) หรือหญิงสาวนักดำน้ำซึ่งที่ทำหน้าที่ดำลงไปใต้ทะเลเพื่อที่จะเก็บหอยมุก ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ) ซึ่งหญิงสาวเหล่านี้จะต้องมีความคุ้นเคยกับทะเลเป็นอย่างดี สามารถดำน้ำได้อย่างเชี่ยวชาญจึงจะสามารถทำอาชีพนักดำน้ำหญิงนี้ได้

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ให้ท่านเต็มอิ่มกับ บุพเฟ่ต์หอยนางรม พร้อมบรรยากาศดีๆ ในสไตล์ท้องถิ่น ชมวิวทะเล

                        บ่าย              นำท่านเข้าสักการะ ศาลเจ้าอิเสะ ศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากสำหรับชาวญี่ปุ่น ที่ชาวญี่ปุ่นถึงกับเอ่ยว่า “ต้องมาสักการะให้ได้สักครั้งในชีวิต” เพราะที่นี่ถือเป็นศาลเจ้าแห่งแรกของญี่ปุ่น เป็นศาลเจ้าของผู้ที่นับถือชินโต และมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับราชวงศ์ญี่ปุ่น จึงนับได้ว่าเป็นศาลเจ้าที่สำคัญสูงสุด เนื่องจากชาวญี่ปุ่นนั้นมีความเชื่อกันว่าศาลเจ้าอิเสะนั้นเป็นที่สถิตย์ของเทพเจ้า Amaterasu หรือเทพเจ้าพระอาทิตย์ ซึ่งก็ตรงกับอีกชื่อหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นที่ถูกขนานนามว่าเป็นดินแดนอาทิตย์อุทัย

หลังจากนั้นนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศเพลิดเพลินไปกับ ถนนโอฮาไรมาจิ เส้นทางเก่าที่เรียงรายไปด้วยอาคารสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิม มีทั้งร้านค้า ร้านอาหาร และที่อยู่อาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HINOTANI ONSEN MISUGI RESORT หรือเทียบเท่า

                        http://www.misugi.com/

 คํ่า                    รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ให้ท่านได้อิ่มหนำสำราญกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญี่ปุ่น พร้อมกับขาปูยักษ์ ได้อย่างเต็มที่   พิเศษสุด…เสิร์ฟพร้อมกุ้งยักษ์อิเซะ หรือ กุ้งล็อบสเตอร์ ให้ทุกท่านได้ลิ้มลอง ( ท่านละ 1 ตัว ) 

—-  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น —-

 วันที่สี่               มิเอะ – เก็บสตรอเบอรี่ ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ) – โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำทุกท่านทำกิจกรรม เก็บสตรอเบอร์รี่สดๆ ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ) และรับประทานได้ตามอัธยาศัย

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เสิร์ฟท่านด้วย  เซ็ทจักรพรรดิ์หลากหลายเมนูปู

ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาดอาหารเมนูปูต่างๆ แบบฉบับร้านดังไม่ว่าจะเป็น เท็มปุระปู ข้าวอบปู ซุปปู และเมนูปูอื่นๆอีก พร้อมเครื่องเคียง

บ่าย                 สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ โอซาก้า จังหวัดที่มีความสำคัญเป็นอันดับสองและขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของญี่ปุ่น เป็นเมืองเศษฐกิจที่สำคัญของภูมิภาคคันไซ อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวภายในเมืองและรอบๆเมืองมากมาย

ให้ทุกท่านช้อปปิ้งจุใจที่ ย่านชินไซบาชิ ถนนสายช้อปปิ้งที่มีความยาวมากถึง 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านเฟรนไชส์ ร้านเสื้อผ้าแฟชั่นชั้นนำ รวมถึงร้านอาหารและร้านขนมด้วย

 ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ( บุพเฟ่ต์ปิ้งย่าง )

ให้ท่านได้เลือกสรรอย่างเต็มที่  ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสันใน เนื้อสันนอก เนื้อหมูสไลด์ เนื้อไก่หมักเครื่องเทศ และผักสดนานาชนิด ให้ท่านเลือกได้อย่างตามใจชอบ เพื่อมาย่างบนกะทะร้อน พร้อมทั้งน้ำจิ้มสูตรพิเศษ นอกจากนี้ยังมีซูชินานาชนิด อุด้งร้อน พร้อมทั้งของหวานมากมาย เค๊ก ผลไม้ ไอศครีม ให้เลือกอย่างจุใจ

สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL OSAKA HINODE หรือเทียบเท่า

http://hinode-h.com/

 

วันที่ห้า            โอซาก้า – ตลาดปลา คุโรมง – เมืองโกเบ – พิพิธภัณฑ์โรงบ่มสาเกฮาคัทซุรุ –ศาลเจ้าอิคุตะ – ช้อปปิ้งห้างอิออน –  สนามบินคันไซ                                                                                

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เยือนตลาดปลาคุโรมง ตลาดที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้า จนได้รับสมญานามว่าเป็น ครัวของโอซาก้า ที่นี่มีบรรยากาศภายในเป็นทางเดิน เล็กๆทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆกว่า 160 ร้านค้า ขายทั้งของสด และแบบพร้อมทาน มีของกินเล่นและอาหารพื้นเมืองมากมายหลายชนิดให้ได้ชิมกัน

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโกเบ เข้าชม พิพิธภัณฑ์โรงบ่มสาเกฮาคัทซุรุ ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งแหล่งผลิตสาเกที่ดีที่สุดในโลก ด้วยความตระหนักถึงคุณค่าอันเก่าแก่โรงบ่มสาเกฮาคัทซุรุจึงได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์และให้ความรู้แก่คนทั่วไป ในสถานที่ที่เคยเป็นโรงบ่มสาเกจริง (ที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวเคยใช้เป็นโรงบ่มสาเกในอดีตเมื่อกว่า 150 ที่แล้ว และใช้เป็นโรงพักสินค้าจนกระทั้งสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้นในช่วงปี 1900)

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เสิร์ฟท่านด้วย สเต็กเนื้อโกเบ พร้อมผักสดๆ และเครื่องเคียงให้ท่านได้ชมขั้นตอนการปรุงกันอย่างใกล้ชิด โดยเชฟฝีมือเยี่ยมที่ผ่านการอบรมมาเป็นอย่างดี

 บ่าย               เข้าชม ศาลเจ้าอิคุตะ ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น

คาดกันว่า ที่นี่ก่อสร้างตั้งแต่ปีค.ศ. 201 หรือกว่า 1800 ปีมาแล้ว ซึ่งเชื่อกันว่าเทพอิคุตะนั้นเป็นเทพแห่งพลังความสร้างสรรค์ ที่นี่จึงเป็นศาลเจ้าที่มักจะมีชาวเมืองโกเบโดยเฉพาะเหล่าศิลปิน และนักกีฬาแวะเวียนมาขอพรอยู่เสมอ รวมทั้งเครื่องรางของที่นี่ยังมีชื่อด้านการสมหวังด้านความรักด้วย

จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิด รอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นนำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ เป็นต้น

 ค่ำ                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ให้ท่านเต็มอิ่มกับ บุฟเฟ่ต์ชาบู ชาบู สไตล์ญี่ปุ่น เสิร์ฟท่านด้วยวัตถุดิบ ที่คัดพิเศษทั้งเนื้อหมูและเนื้อวัวมาเพื่อให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาด พร้อมทั้งผักสดนานาชนิด

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เพื่อเตรียมตัวกลับกรุงเทพฯ

วันที่หก            สนามบินคันไซ – กรุงเทพ ฯ

00.45 น.           ออกเดินทางเพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 727

04.40 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ