ทัวร์ยุโรป GRAPES CHARIMING TURKEY 8D5N

ราคา 49,900

วันแรก

กรุงเทพฯ – อิสตันบูล TK 069 (23.00-05.20+1)

19.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาท์เตอร์ Uสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์
23.00 น. เหินฟ้า สู่นครอิสตันบูล โดยเที่ยวบิน TK 069

วันที่ 2

อิสตันบูล TK 2010 (06.40-08.05) – ไกเ ซรี – คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน –
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม– โรงงานพรม – ร้านเครื่องปั้นดินเผา

05.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานท่าอิสตันบูล อาตาตูร์ก ประเทศตุรกี
06.40 น. ออกเดินทาง สู่เมืองไกเซรี โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ TK 2010
08.05 น. ถึงสนามบิน เมืองไกเซรี ประเทศตุรกี

เดินทางเข้าสู่เมืองเมืองคัปปาโดเกีย ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.

เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia)
เมืองมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งในตุรกี ได้ชื่อดินแดนที่มีม้าแสนสวยเมืองแห่งนี้เกิดจาก
การระเบิด ลาวาปกคลุมพื้นที่ ลมฝนกัดกร่อนชั้นลาวาเหล่านี้ทีละเล็กทีละน้อยจน
กลายสภาพเป็นหุบเขาร่องลึกแปรรูปพรรณสัณฐานเป็นเสาหิน กรวยหิน กำแพงถ้ำ
ในหุบเขาแห่งนี้จะจนอ่อนนิ่ม จึงเหมาะในการแกะสลัก เจาะ ขุด เป็นห้อง เป็นคอกม้า
เป็นบ้าน โบสถ์ ค่ายทหาร ที่พัก โรงอาหารของนักบวช ห้องบำเพ็ญเพียร และอยู่อาศัย

นครใต้ดิน
สิ่งน่าอัศจรรย์อย่างหนึ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไปหลายๆชั้น
เพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรูในช่วงสงคราม นครใต้ดินมีพร้อมทุกอย่างทั้งห้องโถง
ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ บ่อน้ำ คอกสัตว์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม
ตั้งอยู่ในบริเวณที่ตั้งถิ่นฐานของผู้คนมาตั้งแต่สมัยโรมัน และเป็นที่ที่ชาวคริสเตียน
ยุคแรกใช้ในการเป็นที่หลบหนีภัยจากการไล่ทำร้ายและสังหารก่อนที่คริสตศาสนา
จะได้รับการประกาศเป็นศาสนาของจักรวรรดิจึงพบโบสถ์ถ้ำมากมาย และภาพวาด
ฝาผนังเฟรสโก้อันประเมินค่าไม่ได้ ที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติแห่งเกอเรเม อุทยาน
แห่งชาติไดัรับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี ค.ศ.1985 ร่วมกับแหล่งหิน
แห่งคัปปาโดเกีย

ร้านขายพรม
พบกับกรรมวิธีการทอพรม ร้านขายพรมจำนวนมากเรียงราย ให้ท่านได้ช้อปจุใจ
เพลิดเพลินกับความอลังการของพรม หลากหลายแบบ ที่มีสไตล์เฉพาะตัวของท้องถิ่น
งานปักอันวิจิตร และสีสันฉูดฉาดสวยงาม ให้ท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจได้อย่าง
เต็มอิ่ม

ร้านเครื่องปั้นดินเผา
นำท่านมาพบกับงานศิลปะการปั้น กับร้านเครื่องปั้นดินเผา ที่มีทั้ง แจกัน ถ้วย
จาน ชาม และภาชนะอื่นๆ นับพัน ที่มีลวดลายงดงามสีสันสดใส สวยงาม เป็น
ของที่ระลึกขึ้นชื่อของ คัปปาโดเกีย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง พร้อมโชว์ “ระบำหน้าท้อง”

SPECIAL SHOW
“BELLY DANCE”

รับประทานอาหาร ในค่ำคืนสุดพิเศษ
และเพลิดเพลินกับการแสดงโชว์ ท้องถิ่น
กับ “ระบำหน้าท้อง”

นำท่านสู่ที่พัก UCHISAR CAVE HOTEL (โรงแรมสไตล์ถ้ำ) หรือเทียบเท่า
กรณีโรงแรมถ้ำเต็ม ขอสงวนในการเปลี่ยนเป็นโรงแรม 5 ดาว

วันที่ 3
คัปปาโดเกีย – ทัวร์เสริมนั่งบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย(มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) – เมืองคอนย่า –
คาราวานซาราย – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – ปามุคคาเล่

SPECIAL EXPERIENCE
“นั่งบอลลูน”
ชมทัศนียภาพ
เมืองคัปปาโเกีย
กับช่วงเวลาอันแสนพิเศษ

ทัวร์เสริมนั่งบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย(ไม่รวมค่าทัวร์***ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
ชมพระอาทิตย์ขึ้นยังจุดชมวิว ดื่มด่ำกับรรยากาศแสนพิเศษ
ท่านสามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์ซื้อแพ็กเกจเสริม เพื่อขึ้นบอลลูนชมเมือง
พร้อมกับพระอาทิตย์ขึ้น ในราคาระหว่าง 230-250 USD( ออกจากโรงแรม 4.30 น.)
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ)

เดินทางเข้าสู่เมืองคอนย่า ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.

คาราวานซาราย
สร้างขึ้น สำหรับพ่อค้าวาณิชเข้าไปนอนพัก รวมถึงพักสัตว์และสินค้า ด้านในตรง
กลางมีลานโล่งกว้าง ใจกลางมีอาคารทรงกล่องลูกบาศก์ตั้งอยู่ใช้เป็นสุเหร่าสำหรับ
สวดมนต์ล้อมด้วยระเบียงและห้องนับร้อย จึงทำหน้าที่เป็นป้อมด้วย และมีอยู่
นับพัน ๆ แห่งตลอดเส้นทางสายไหมเชื่อมจากเอเชียตะวันออก เอเชียกลาง เปอร์เชีย
ผ่านตุรกี ไปสู่ยุโรป

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
เดิมเป็นสถานที่นักบวชในศาสนาอิสลามทำสมาธิ โดยการเดินหมุนเป็นวงกลม
ขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์เป็นสุสานของเมฟลาน่า เจลาเลดดิน
อาจารย์ทางปรัชญาประจำราชสำนักแห่งสุลต่านอาเลดิน เคย์โคบาท ภายนอก
เป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลิม
และยังเป็นสุสานสำหรับผู้ติดตาม สานุศิษย์ บิดา และบุตร ของเมฟลาน่า

เดินทางเข้าสู่เมืองเมืองปามุคคาเล่ ใช้เวลาประมาณ 5 ชม.

เมืองปามุคคาเล่
ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศตุรกี ห่างจากเดนิซลีไปทางตอนเหนือ
ราว 19 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของลานแคลเซียม เป็นที่ตั้งของนครโบราณ
เฮียราโปลิส และบ่อน้ำแร่ในอดีตเคยเป็นสระน้ำร้อน ปัจจุบันเป็นโรงแรมน้ำแร่
ประกอบด้วยหินปูนและเกลือแร่ ปามุกคาเล ในยุคโรมัน ที่แห่งนี้เป็นเมือง
ตากอากาศที่สวยงาม

นำท่านสู่ที่พัก RICHMOND THERMAL RESORT, PAMUKKALE หรือเทียบเท่า
(โรงแรมมี HOT SPRING สามารถเตรียมชุดว่ายน้ำไปใช้บริการได้)
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ)

วันที่ 4

ปามุคคาเล่ – เฮียราโปลิส – ปราสาทปุยฝ้าย – อิซเมียร์ – เมืองโบร าณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี -โบสถ์นักบุญเซนต์จอห์น – คูซาดาซี – ร้านสินค้าเครื่องหนัง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ)

นครโบราณเฮียราโปลิส
เมืองแห่งความศักดิ์สิทธิ์ ถูกสร้างขึ้นก่อนคริสตกาล สันนิษฐานกันว่ามีอายุ
ประมาณ 2,200 ปี ในยุคของกษัตริย์ยูเมเนสที่ 2 แห่งอาณาจักรเพอร์กามอน
โดยสร้างให้อยู่ใกล้กับแอ่งน้ำแร่ร้อนปามุคคาเลย์ภายในเมืองโบราณมีสถานที่
น่าสนใจ เช่น โรงอาบน้ำ (บ่อน้ำแร่โบราณอายุนับพันปีที่น้ำใสมาก) โรงละคร
วิหาร โบสถ์ ป้อมปราการ ตลาด

ปราสาทปุยฝ้าย
เป็นน้ำตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจากธารน้ำใต้ดินที่มีอุณหภูมิประมาณ
35 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นที่มีแร่หินปูน ผสมอยู่ในปริมาณที่สูงมาก ไหลริน
ลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” รินเอ่อล้นขึ้นมาเหนือผิวดิน และทำปฏิกิริยาจับตัว
แข็งเกาะกันเป็นริ้ว เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศ เกิดเป็น
ประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามเป็นเอกลักษณ์ยากจะหาที่ใดเหมือน

เดินทางเข้าสู่เมืองเมืองอิซเมียร์ ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

เมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus)
รู้จักกันในนามมาร์ก แอนโทนี (Marc Antony) ชู้รักของพระนางคลีโอพัตรา
(Clopatra) และได้สถาปนาให้เป็นเมืองหลวงของเขตการปกครองในเอเซีย เมือง
เอเฟซุสยิ่งใหญ่และงดงามจนกระทั่งได้รับการจาลึกว่า“มหานครแห่งแรกและยิ่ง
ใหญ่ที่สุดในเอเซีย”เมืองโบราณที่สมบูรณ์และมั่งคั่งที่สุด ถนนทุกสายปูด้วยหินอ่อน
ชมห้องสมุดเซลซุส โดยบริเวณประตู ทางเข้ามีรูปแกะสลักเทพี 4 องค์ประดับอยู่

โรงละครเอเฟซุส
โรงละครเอเฟซุส ซึ่งจุคนได้ประมาณ 30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจ้ง
ที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโรงละครโบราณในตุรกี มีลานแสดงตรงกลางแวดล้อม
ด้วยที่นั่งชมไล่ระดับขึ้นไป ปัจจุบันยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่และมีการจัดการ
แสดงแสงสีเสียงบ้าง

บ้านพระแม่มารี
สถานที่สำคัญของชาวคริสเตียน และชาวมุสลิม เชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารี
มาอาศัยอยู่และสิ้นพระชนม์ในบ้านหลังนี้ ตั้งอยู่บนภูเขาสูง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่
คริสตศาสนิกชนจะต้องหาโอกาสขึ้นไปนมัสการให้ได้สักครั้ง

โบสถ์นักบุญเซนต์จอห์น
ก่อนที่พระเยซูจะถูกตรึงกางเขนที่ เนินเขากอลกอธา ได้ฝากฝังนักบุญเซนต์จอห์นให้
ดูแลพระแม่มารี นักบุญจอห์นจึงได้พาพระแม่มารีมายังดินแดนอนาโตเลียเมือง
เอเฟซุสในปัจจุบัน นักบุญจอห์นได้เผยแผ่คำสอนของพระเยซูอยู่ในเมืองเอเฟซุส
ท่ามกลางความไม่เห็นด้วยและต่อต้านถึงขั้นถูกทำร้ายร่างกายจนกระทั่งเสียชีวิต
ที่เมืองแห่งนี้ ต่อมามีการสร้างโบสถ์ขึ้นตรงที่ฝังศพในศตวรรษที่ 6 โดยจักรพรรดิ
จัสติเนียน

เดินทางเข้าสู่เมืองเมืองคูซาดาซี ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

ร้านสินค้าเครื่องหนัง
ให้ท่านได้ช้อปปิ้ง กับสินค้าที่ทำจากหนังสัตว์ เช่น กระเป๋า รองเท้า เสื้อ หมวก
กระเป๋าสตางค์ และผลิภัณฑ์จากหนังสัตว์อื่นๆอีกมากมาย ในราคาที่ไม่แพง

นำท่านสู่ที่พัก RAMADA HOTEL & SUITES, KUSADASI หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ)

วันที่ 5

คูซาดาซี – เปอร์กามัน– วิหารอะโครโปลิส (นั่งเคเบิลคาร์) – ชานัค คาเล่ – เมืองทรอย – ม้าโทรจัน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ)

เดินทางเข้าสู่เมืองเบอร์กาม่า ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.

เมืองเปอร์กามัน
ตั้งตระหง่านอยู่เหนือตัวเมือง 1,000 ฟุต นครยุคเฮเลนิสติสติคอันยิ่งใหญ่แห่งนี้เป็น
ศูนย์กลางทางภูมิปัญญา และวัฒนธรรม การค้าและการแพทย์ นับเป็นเมืองแห่งศิลปิน
และนักวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง เมื่อครั้งที่ชาวอียิปต์เลิกส่งกระดาษปาปิรุสมาให้
กระดาษหนังก็ถูกคิดค้นขึ้นที่เมืองนี้

นั่ง เค เบิล คาร์

ชมทัศนียภาพ เมืองเปอร์กามัน
ไปยังนครเฮเลนิสติส นคร
เก่าแห่งประวัติศาสตร์ และวิหารเก่า

“วิหารอะโครโปลิส”

วิหารอะโครโปลิส
วิหารอะโครโปลิสเป็นสถานที่ซึ่งถูกกล่าวขวัญถึงประหนึ่งดินแดนในเทพนิยาย
อะโครโปลิส แปลว่า นครบนที่สูง ซึ่งเป็นโครงสร้างฐานในการป้องกันเมืองของอาณา
จักรกรีกและโรมัน ซึ่งผู้ตั้งถิ่นฐานในสมัยนั้นมักเลือกที่สูง ซึ่งมักจะเป็นเนินเขาที่ด้าน
หนึ่งเป็นผาชัน และกลายเป็นศูนย์กลางของมหานครใหญ่ ที่เติบโตรุ่งเรืองอยู่บนที่ราบ
เบื้องล่างที่รายล้อมป้อมปราการเหล่านี้

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

เดินทางเข้าสู่เมืองเมืองชานัคคาเล่ ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.

เมืองชานัคคาเล่
ตั้งอยู่บนจุดแคบที่สุดของช่องแคบดาร์ดาแนล บนฝั่งของ 2 ทะเลคือ มาร์มาราและอีเจี้ยน
ทิศใต้ของเมืองเป็นที่ตั้งของกรุงทรอย ดินแดนสงครามอันเลื่องลือที่โฮเมอร์ได้รจนาไว้ใน
มหากาพย์อีเลียดและโอดิสซี

โบราณสถานเมืองทรอย
กรุงทรอย มีที่ตั้งอยู่ในบริเวณจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดของช่องแคบเฮลเลสพอนด์
ตำนานที่ว่าด้วยเรื่องราวของ ‘สงครามกรุงทรอย’ (Trojan War) หรือที่รู้จักกันในชื่อ
‘สงครามม้าไม้’ นั้น เป็นการสู้รบกันระหว่างกองทัพของชาวกรีกและกองทัพของ
ชาวทรอยหรือชาวโทรจัน มีการสู้รบกันเป็นเวลานานถึง 10 ปี

ม้าโทรจัน (ม้าไม้เมืองทรอย)
ม้าโทรจัน หรือ ม้าไม้เมืองทรอย สงครามเมืองทรอยม้าไม้นี้เกิดขึ้นจากอุบายของโอดิสเซียส
ในการบุกเข้าเมืองทรอย ที่มีป้อมปราการแข็งแรง หลังจากที่รบนานถึง 10 ปีแล้วด้วยการ
ให้ทหารสร้างม้าไม้นี้ขึ้นมาแล้วลากไปวางไว้หน้ากำแพงเมืองทรอย แล้วให้ทหารกรีกแสร้ง
ทำเป็นล่าถอยออกไป ชาวทรอยเห็นแล้วเข้าใจว่าเป็นบรรณาการของอีกฝ่าย ทหารกรีกที่
ซ่อนตัวอยู่ในม้าไม้ก็ไต่ลงมาเผาเมืองและปล้นเมืองทรอยได้สำเร็จ

นำท่านสู่ที่พัก KOLIN HOTEL, CANAKKALE หรือเทียบเท่า

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ)

วันที่ 6
ชานัคคาเล่ – นั่งเฟอร์รี่ข้ามฝาก – อิสตันบูล – มัสยิดสีน้ำเงิน – สไปซ์มาร์เก็ต – ร้านขนมหวาน –ล่องเรือช่องแคบบอสพอลัส (Private Boat)

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ)
เดินทางเข้าสู่นั่งเฟอร์รี่ข้ามฟาก(ชานัคคาเล่-อิสตันบูล) ใช้เวลาประมาณ 40 นาที

อิสตันบูล
เมืองแห่งมนต์เสน่ห์แห่งอายรธรรมอันเก่าแก่ซึ่งเหมือนนี้เปรียบเสมือน พรมแดนของทวีป
ยุโรปอันสวยงาม และอดีตยังเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันตะวันออกที่เคยรุ่งเรือง
กว่า 1,000 ปี ซึ่งเรารู้จักในนาม “กรุงคอนสแตนติโนเปิล” เมืองอิสตันบูลเป็นเมืองสำคัญ
เพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย

มัสยิดสีน้ำเงิน
เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองอิสตันบูล สร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1609 – 1616
สร้างมาจากความต้องการเอาชนะหรือสร้างมัสยิดที่มีขนาดใหญ่กว่าวิหารเซนต์
โซเฟียของคริสต์ เพราะแต่เดิมนั้น วิหารเซนต์โซเฟียได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่ง
ในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ภายในสีของกระเบื้องอิซนิคบนกำแพง
ชั้นในที่มีสีฟ้าสดใส ลายดอกไม้ต่างๆ เช่น กุหลาบ ทิวลิป คาร์เนชั่น ฯลฯ งดงาม
อย่างมาก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

สไปซ์ มาร์เก็ต
เป็นตลาดพื้นเมืองของชาวเมืองอิสตันบูล ที่มีเครื่องเทศอันลือชื่อและ นอกจากนั้นยังมี
อาหารขึ้นชื่อและของฝากมากมาย เช่น ถั่วสารพัดชนิด น้ำผึ้ง ไข่ปลาคาร์เวียร์ ขนมอร่อยๆ
แบบเตอร์กิชดีไลท์ เป็นต้น นอกจากช็อปปิ้งสนุก ขนมอร่อยแล้วการได้มาถ่ายรูปที่ตลาด
แห่งนี้ถือว่าได้บรรยากาศที่สนุกสนานมาก เพื่อหาเลือกซื้อสินค้าคุณภาพราคาถูกมากมาย
โดยเฉพาะอาหารสำเร็จรูปต่างๆ ได้ในที่เดียว

ร้านขนมหวานพื้นเมืองของตุรกี
เพลิดเพลินกับร้านขนมหวาน โบราณ แสนอร่อย ที่สีสันสวยงามและราคาถูก
ที่มีให้เลือกอย่างมากมาย อย่างจุใจ เรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ของคนที่รักของหวานอย่างแท้จริง

ล่องเรือ สองทวีป

“ช่องแคบบอสพอรัส”

ดื่มด่ำกับทัศนยภาพระว่างสองฝั่ง
ของช่องแคบบอสพอรัส
ที่แบ่ง แผ่นดินออกเป็น
ฝั่งเป็นยุโรป และเป็นเอเชีย

ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส (Private Boat)
ช่องแคบที่เชื่อมทะเลดำ (The Black sea) เข้ากับทะเลมาร์มาร่า(Sea of Marmara)
ความยาวทั้งสิ้นประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้างตั้งแต่ 500 เมตรจนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่า
สุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่นี่ ขณะที่ล่องเรือท่านจะได้
เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ข้างทางไม่ว่าจะเป็น พระราชวังโดลมาบาชเช่ หรือ บ้านเรือนสไตล์
ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึ่งล้วนแล้วแต่สวยงามตระการตาทั้งสิ้น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นำท่านสู่ที่พัก PARK INN BY RADISSON AIRPORT HOTEL, ISTANBUL หรือเทียบเท่า

วันที่ 7

อัสตันบลู – ฮิปโปโดม – วิหารเซนต์โซเฟีย– พระราชวังทอปกาปี – แกรนด์บาซ่า – สนามบินอิสตันบูล -อิสตันบูล – กรุงเทพฯ TK064 (20.10-09.40+1)

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ)

ฮิปโปโดม
สนามแข่งม้าที่เก่าแก่ที่สุดในโลก และเสาโอเบลิสค์พื้นที่โล่งกว้าง และยาวแห่งนี้แต่ก่อน
ถูกล้อมรอบด้วยสเตเดียม หรืออัฒจรรย์ ซึ่งมีที่นั่งให้ผู้คนมากมายได้
เข้ามาชมเสาโอเบลิสค์ธีโอโดซิส

วิหารเซน์โซเฟีย
เป็นงานสถาปัตยกรรมแบบ ไบแซนไทน์ คือมีลักษณะผสมผสาน ระหว่างศิลป
วัฒนธรรมกรีก และโรมัน กับศิลปวัฒนธรรมเปอร์เซีย มียอดโดมใหญ่อยู่กลางวิหาร
ภายในวิหารใช้กระจกสีประดับ เหนือประตูหน้าต่างอย่างงดงามมีเสาค้ำสลักและ
ประดับประดาอย่างงดงามถึง 108 ต้น ได้ชื่อว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก
เดิมเป็นโบสถ์ในคริสตศาสนา กลายมาเป็นมัสยิดของศาสนาอิสลาม ซึ่งถือเป็นศิลปะ
ที่เก่าแก่และสวยงามยิ่ง จนได้จดทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย

พระราชวังทอปกาปี
เดิมเป็นที่ประทับหลักของสุลต่านแห่งจักรวรรดิออตโตมันเป็นเวลาราว 400 ในช่วง
600 ปีที่มีอำนาจ ในปัจจุบันพระราชวังโทพคาปึเป็นสถานที่จัดงานรับรองของรัฐ
และเป็นที่เก็บรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมเช่นเสื้อคลุมและดาบของมุฮัมมัด และตั้ง
อยู่ในบริเวณประวัติศาสตร์ของอิสตันบูลที่ได้รับการสถาปนาให้เป็นมรดกโลกโดย
องค์การ การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติในปี ค.ศ. 1985

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

แกรนด์บาซ่า
เป็นตลาดที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศตุรกี มีความเป็นมายาวนานกว่า 1,000 ปี
นอกจากจะเก่าแก่ที่สุดแล้ว ยังเป็นตลาดในร่มสถาปัตยกรรมแบบออตโตมันที่ใหญ่
และเก่าแก่ที่สุดในโลกอีกด้วย ภายในตลาดแกรนด์บาซาร์มีร้านค้ามากกว่า 4,000 ร้าน
สินค้าหลักๆ ที่ขายในนี้คือ เครื่องเงิน พรม สิ่งทอ เสื้อผ้า วัตถุโบราณ ทองคำ
และของที่ระลึก

17.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานท่าอิสตันบูล อาตาตูร์ก ประเทศตุรกี
รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยภายในสนามบิน
20.10 น. ออกเดินทาง สู่กรุงเทพ โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ TK 064

วันที่ 8
09.40 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ