ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE BEST OF OKINAWA 6D 3N               ( FIRST SAKURA )

 

วันแรก             กรุงเทพฯ – สนามบินเมืองนาฮา

21.30 น.        คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ M สายการบินพีช เอวิเอชั่น เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

วันที่สอง           สนามบินเมืองนาฮา ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ – ปราสาทชูริ (ด้านใน)  –  อิออนมอลล์     โอกินาว่าไรคอม – นาฮา

01.40 น.           ออกเดินทางสู่ เมืองนาฮา ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินพีช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MM 990

08.10 น.           เดินทางถึง สนามบินเมืองนาฮา นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองนาฮา เมืองหลวงของจังหวัดโอกินาว่าซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ทางทิศใต้สุดของประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วยหมู่เกาะเล็กๆ กว่า 12 เกาะ โอกินาว่านี้ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างเกาะคิวชูกับเกาะไต้หวัน ในอดีตเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรริวกิว แต่ถูกญี่ปุ่นยึดเอามาผนวกเข้ากัน ปัจจุบันเป็นเมืองพักตากอากาศ และเป็นต้นกำเนิดศิลปะการต่อสู้อย่างคาราเต้ มีหาดทรายขาวสวย น้ำทะเลสีครามและปะการังที่ยังสมบูรณ์  ทำให้จังหวัดโอกินาว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักร้อนในฝันของนักท่องเที่ยว

นำท่านแวะนมัสการ ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ     ซึ่งเป็นศาลเจ้าญี่ปุ่นในศาสนาชินโต ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวโอกินาว่าเพื่อเป็นสิริมงคล ชาวโอกินาว่าเชื่อว่าการได้มาขอพรที่ศาลเจ้าแห่งนี้จะทำให้การเดินทางทางน้ำได้รับการคุ้มครองให้ปลอดภัย

 

 เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                 นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทชูริ (เข้าชมด้านใน) ที่นี่เป็นปราสาทเก่าแก่ของเมืองนาฮา ในอดีตคือหัวใจของราชวงศ์ริวกิว ที่ได้แยกตัวออกมาจากเกาะหลักประเทศญี่ปุ่น ที่นี่เคยเป็นประเทศอิสระที่มีวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ซึ่งปราสาทแห่งนี้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการบริหาร และเป็นที่อยู่อาศัยของกษัตริย์มานานหลายร้อยปี จนกระทั่งกลายเป็นจังหวัดโอกินาว่าในปี 1879 ซึ่งปราสาทแห่งนี้ได้รับขึ้นบัญชีเป็น UNESCO WORLD HERITAGE และเนื่องจากตัวปราสาทตั้งอยู่บนเนินเขา จึงทำให้สามารถมองเห็นวิวเหนือเมืองนาฮาที่งดงามอีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อิออน มอลล์ โอกินาว่าไรคอม โครงการช้อปปิ้งคอมแพล็กซ์ที่ใหญ่ที่สุดในโอกินาว่า ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมของชาวโอกินาว่า แหล่งชุมนุมร้านค้ากว่า 220ร้านค้า ซึ่งเติมเต็มร้านค้าแบรนด์ชั้นนำต่างๆ ที่ไม่เคยมีในโอกินาว่าหรือคิวชูมาก่อน ร้านค้ายอดนิยม เช่น DAISO, UNIQLO, GAP, AMERICAN EAGLE, GIORDANO, OKINAWA 100 SERIES SHOP, OAKLEY, BILL  ABON, CROC,  SKECHERS, TIME STATION, DHC, TOY R US

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าพักที่โรงแรม KARIYUSHI URBAN NAHA HOTEL หรือเทียบเท่า

                        http://www.kariyushi-urban.jp/

 

วันที่สาม          นาฮา – นาโก – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอุมิ – อุทยานแห่งชาติทางทะเล บูเซน่ามารีนปาร์ค (นั่งเรือท้องกระจก ) – ผาหินงวงช้างมันซะ– หมู่บ้านอเมริกัน – นาฮา

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองนาโก เพื่อนำท่านชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอุมิ เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่น เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปี 2002 ตั้งอยู่ใน OCEAN EXPO PARK ที่เคยจัดแสดงงานนานาชาติเอ็กซ์โปในปี 1975 ไฮไลท์ของการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งนี้คือแท็งก์น้ำคุโรชิโอะ (KUROSHIO TANK) ซึ่งเป็น 1 ในแท็งก์น้ำที่ใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งภายในนั้นเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตในทะเลแถบโอกินาว่าที่หลากหลาย สัตว์น้ำที่โดดเด่นที่สุดคือฉลามวาฬยักษ์ และกระเบนราหู นักท่องเที่ยวจะพบกับบ่อน้ำที่อนุญาตให้ทดลองสัมผัสปลาดาว และหอยชนิดต่างๆได้ ถัดไปเป็นแท็งก์น้ำที่จัดแสดงโลกของสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ตามแนวปะการัง เมื่อเดินผ่านตู้ปลามาแล้วจะเป็นแท็งก์คุโรชิโอะ โดยการให้อาหารสัตว์น้ำจะมีวันละ 2 ครั้ง นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะใช้เวลาชม ณ จุดนี้นานที่สุด ด้านข้างแท็งก์เป็นโรงภาพยนตร์ที่ฉายวีดีโอเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตทางทะเลของโอกินาว่า แท็งก์ถัดมาเป็นที่อยู่อาศัยของฉลาม ฉลามเสือ และฉลามวัว ต่อจากนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตในน่านน้ำที่อาศัยลึกลงไปอีก รวมถึงปลาที่เรืองแสงได้ นอกจากนี้ยังมีสระน้ำกลางแจ้งที่ตั้งอยู่ใกล้ริมน้ำซึ่งเป็นที่จัดการแสดงของโลมาแสนรู้ เต่าทะเล และพะยูน ที่จัดขึ้นเพียงไม่กี่ครั้งต่อวัน

เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                 นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติทางทะเลบูเซน่า เต็มอิ่มกับการ นั่งเรือท้องกระจก ชมสิ่งชีวิตใต้นํ้าในทุกอิริยาบถของเหล่าสัตว์นํ้ามากมาย รวมถึงปะการังที่สวยงามแห่งท้องทะเลสีครามแห่งนี้อีกด้วย

จากนั้นนำท่านเยือน ผาหินงวงช้างมันซะ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอันโด่งดังของโอกินาว่า จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นคลื่นใหญ่โตที่ถาโถมเข้ามาที่ชายฝั่งและวิวทิวทัศน์ทะเลที่งดงามสุดไกลลับตา และยังเป็นแหล่งปะการังทะเลที่สวยงาม ท่านจะได้สูดอากาศบริสุทธิ์พร้อมกับชมความงามของผืนน้ำทะเลสีฟ้าใสที่ไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ

จากนั้นนำท่านเยือน หมู่บ้านอเมริกัน     เป็นแหล่งความบันเทิงขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ภาคกลางของเกาะโอกินาว่า ภายในหมู่บ้านมีลักษณะคล้ายห้างสรรพสินค้ากลางแจ้งขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วย ร้านค้า ร้านเสื้อผ้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ โรงภาพยนตร์ และชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่

 

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าพักที่โรงแรม KARIYUSHI URBAN NAHA HOTEL หรือเทียบเท่า

                        http://www.kariyushi-urban.jp/

 วันที่สี่               นาฮา อิสระชมเมืองโอกินาว่า หรือ ช้อปปิ้งถนนโคคุไซโดริ ( ไม่รวมค่าเดินทาง )

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระให้ท่าน ชมเมืองโอกินาว่า ตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสบริการ ) หรือ อิสระช้อปปิ้งที่ ย่านถนนโคคุไซโดริ ถนนสายหลักที่ทอดยาว 2 กิโลเมตรผ่านใจกลางเมืองนาฮา โดยเริ่มจากสถานีขนส่งนาฮา และหอประจำจังหวัด สองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านอาหาร คาเฟ่ บาร์ โรงแรม ร้านจำหน่ายของที่ระลึก ร้านเสื้อผ้า และห้างสรรพสินค้า นอกจากนี้ยังสามารถเดินไปยังถนนเฮวาโดริ มุตสึมิโดริ และอิจิบะโดริ ซึ่งเป็นถนนที่แยกออกมาจากถนนโคคุไซโดริ ตัดกับถนนโอคิเอโดริ

   รับประทานอาหารกลางวันและเย็น อิสระตามอัธยาศัย

เข้าพักที่โรงแรม KARIYUSHI URBAN NAHA HOTEL หรือเทียบเท่า

                        http://www.kariyushi-urban.jp/

 

วันที่ห้า           นาฮา – สวนชิเนนมิซากิ – โอกินาว่าเวิลด์ (ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด+หมู่บ้าน    อาณาจักรริวกิว ) – ชมซากุระสวนยะเอะเสะ ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ )    อาชิบิน่า เอาท์เลตมอลล์                           

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่สวน ชิเนนมิซากิ สวนสาธารณะที่อยู่ทางใต้ของเกาะโอกินาว่า ที่เราจะได้เห็นท้องทะเลกว้างใหญ่ของมหาสมุทรแปซิฟิก และเป็นโลเคชั่นที่ดีที่สุดที่จะมอง  เห็นไปถึงเกาะโคมากะ เกาะคุดากะ และคาบสมุทรคัตสึเร็น อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่แนะนำในฐานะสุดยอดจุดชมวิว และจุดถ่ายรูปสวยที่สวยงาม

หลังจากนั้นนำท่านเยือน โอกินาว่าเวิลด์ ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองนันโจ เป็น Theme Park ที่รวบรวมเรื่องราวและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธรรมชาติของโอกินาว่าเข้าด้วยกัน ท่านจะได้ชมการแสดงตีกลองพื้นเมือง หรือ Eisa Dance ซึ่งเป็นระบำตีกลองสไตล์พื้นเมืองของชาวโอกินาว่า และภายในโอกินาว่าเวิลด์นั้น มีสถานที่น่าสนใจหลายแห่งด้วยกัน แต่สถานที่แนะนำให้ไปเยือนมากที่สุด คือ ถ้ำเกียวคุเซ็นโด ซึ่งถือเป็นถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียภาย ในถ้ำจะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี เพราะเป็นที่ที่ธารน้ำไหลผ่านซอกหินอยู่ตลอดเวลา มีหินงอกหินย้อยขนาดใหญ่และกินพื้นที่เป็นบริเวณกว้างรูปร่างแตกต่างกัน และมีบ่อน้ำสีเขียวมรกตอยุ่ภายใน ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของ โอกินาว่าถ้ำแห่งนี้เกิดขึ้่นตามธรรมชาติ เมื่อ300,000ปีมาแล้ว แต่เพิ่งถูกค้นพบเมื่อ ค.ศ. 1967 มีเนื้อที่กว่า 5,000 ตารางเมตร ปัจจุบันเปิดให้เข้าชมส่วนหนึ่ง ที่เหลือทำเป็นเขตค้นคว้าวิจัยทางธรนีวิทยา และยังมี หมู่บ้านอาณาจักรริวกิว ซึ่งจำลองหมู่บ้านสมัยก่อนของโอกินาว่าให้ชม ในนั้นยังมีสตูดิโอเปิดให้ทดลองทำหัตถกรรมพื้นเมืองของโอกินาว่าอย่างเช่น แก้วริวกิว ย้อมผ้า ผ้าพิมพ์ลายบิงกาตะ และเครื่องปั้นดินเผา

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 บ่าย              เดินทางสู่ สวนยะเอะเสะ จุดชมซากุระของโอกินาว่า ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ )

ต้นซากุระที่นี่มีจำนวนค่อนข้างมากถึง 400 – 500 ต้น ซึ่งเป็นซากุระสายพันธุ์ท้องถิ่น นอกจากชมซากุระในช่วงกลางวันแล้ว ในช่วงค่ำคืนที่นี่ยังมีการแสดงไฟ หรือ Light Up เพื่อเพิ่มบรรยากาศและความสวยงามและในการชมซากุระมากขึ้นอีกด้วย

สมควรแก่เวลานำท่านช้อปปิ้ง อาชิบิน่า เอาท์เลตมอลล์ เอ้าท์เล็ตมอลล์ที่ใหญ่สุดของเมืองโอกินาว่า และแหล่งรวมสินค้าดังยอดนิยม สินค้าแบรนด์เนมมากมายกว่า 100 แบรนด์ดัง อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ น้ำหอม นาฬิกา ฯลฯ รวมทั้งที่จำหน่ายครั้งแรกในญี่ปุ่น และยังมีศูนย์อาหารและภัตตาคารมากมายที่ตกแต่งแบบเมืองชายทะเลอีกด้วย

 ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาฮา

21.50 น.        ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินพีช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MM 989

วันที่หก           00.20  น.   เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ