ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE TOKYO FLOWER BLOOMING (PINKMOSS+WISTERIA+TULIP)

นาริตะ-คารุยซาว่า-คุซัทซึ-มัตสึโมโต้-ยามากาโกะ-โตเกียว

วันแรก        กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ (สนามบินชางฮี)

15.00 น.     คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ K สายการบินสิงคโปร ์แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

18.30 น.      ออกเดินทางสู่ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์โดย สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 979

23.55 น.       เดินทางสู่สนามบินนาริตะ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 638

 

วันที่สอง นาริตะ – พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ (ลิฟท์) – สวนดอกไม้อะชิคางะ ชมดอกวิสทีเรีย (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – คารุยซาว่า – คารุยซาว่า เอ้าท์เลท – คุซัทสึ – ออนเซ็น

08.00 น.     ถึงท่าอากาศยานนาริตะ เมืองโตเกียว นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านเดินทางสู่ พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ (Ushiku Daibutsu) ในปีค.ศ. 1995 ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คว่า เป็นรูปปั้นพระพุทธรูปปางยืน ที่หล่อจากทองสัมฤทธิ์ที่สูงที่สุดในโลก ส่วนสูงนั้น 120 เมตร (ส่วนของรูปปั้นสูง 100 เมตร ส่วนฐานสูง20เมตร) สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก และเมื่อเข้าไปดูใกล้ๆ จะรู้สึกได้ถึงความยิ่งใหญ่ที่ทรงพลังของรูปปั้นพระพุทธรูปปางยืนนี้

 

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย       นำท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้อะชิคางะ ชมดอกวิสทีเรีย สวนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดีที่สุดในการชมความงดงามของดอกฟูจิ  (fuji flowers) หรือดอกวิสทีเรีย (Wisteria) ที่นี่จะมีต้นฟูจิขนาดใหญ่อายุกว่า 150 ปี และต้นฟูจิกว่า 350 ต้นและอุโมงค์ดอกฟูจิที่ยาว 80 เมตร (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองคารุยซาว่า ให้ท่านได้ช้อปปิ้ง คารุยซาว่า เอ้าท์เลท ภายในเรียงรายไปด้วยช้อปสินค้าแบรนด์ดังมากมาย คัดสรรสินค้ามาจากดีไซน์เนอร์ชื่อดังในราคาที่จับต้องได้อิสระช้อปปิ้ง กันตามอัธยาศัย มีให้เลือกชมกันได้อย่างจุใจ หรือเลือกหาร้านเก๋ๆนั่งชิลท่ามกลางทิวทัศน์ของภูเขาอาซามะอันอลังการเป็นฉากหลัง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ICHII KUSATSU HOTEL หรือเทียบเท่า

http://www.hotel-ichii.co.jp/

ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

            —- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น —-

วันที่สาม     คุซัทสึ – คุซัทสึออนเซ็น – ยูบาทาเกะ – สวนลิงจิโกคุดานิ – นากาโน่ – ออนเซ็น

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม คุซัทสึ ออนเซ็น สุดยอดบ่อน้ำร้อนมีชื่อเสียงระดับโลก และเป็นหนึ่งในออนเซ็นที่มีชื่อเสียง มีความเก่าแก่มากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศญี่ปุ่น โดยคุซัตสึ ออนเซ็นนั้นมีอายุเก่าแก่กว่า 120 ปี ได้เวลาอันสมควรนำท่านเข้าสู่ ยูบาทาเกะ

 เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย        นำท่านเดินทางเข้าชม สวนลิงจิโกคุดานิ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นที่ๆ จะได้เห็นลิงญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในป่าตามธรรมชาติกำลังแช่อนเซ็น การได้เห็นภาพฝูงลิงแช่อนเซ็นอย่างสบายอารมณ์ ช่วยผ่อนคลายจิตใจได้เป็นอย่างดี หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ อะซุมิโนะ

ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

            นำท่านเข้าสู่ที่พัก ROYAL NAGANO HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.daiwaresort.jp/nagano/index.html/

 

วันที่สี่    นากาโน่ – มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – ทุ่งดอกพิงค์มอส (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – ทะเลสาบยามานะคะโกะ – ออนเซ็น

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่เมืองมัตสึโมโต้ นำท่านชม ปราสาทมัตสึโมโต้ ชมความยิ่งใหญ่ และเป็นจุดแวะชมที่สำคัญของเมือง เป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดของญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1504 ระหว่างช่วงโกลาหลของสงครามกลางเมือง โดยกำแพงหินและคูน้ำรอบปราสาทยังคงสภาพเดิมเหมือนในอดีต เป็นปราสาทดั้งเดิมที่สามารถรอดพ้นจากการถูกทำลายด้วยเพลิงสงครามมาได้จนถึงปัจจุบัน บางครั้งปราสาทหลังนี้ก็ถูกเรียกว่าปราสาทอีกา หรือปราสาทดำ นั่นก็เพราะด้านนอกของปราสาทได้ใช้สีดำเป็นสีหลักในการก่อสร้างนั่นเอง

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย       นำท่านชมความตระการตากับ ทุ่งดอกพิงค์มอส (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) มีชื่อเรียกตามภาษาท้องถิ่นว่า ดอกชิบะซากุระ ซึ่งมีหลากสี อาทิเช่น สีขาว สีชมพูเป็นต้น จึงให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัยและเดินชมต้นชิบะซากุระที่มีนับแสนต้น ในวันที่อากาศดีอาจได้เห็นภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลังอีกด้วย จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai) เป็นจุดท่องเที่ยวที่สร้างเป็นหมู่บ้านเล็กๆ จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิ และแหล่งรวบรวมของฝากพื้นเมือง เช่น ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชาเขียว ผลไม้อบแห้ง และอื่นๆอีกมากมาย ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ และยังมีบ่อน้ำแร่ธรรมชาติ ให้ท่านได้ลองดื่มกันอีกด้วย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเข้าสู่ ทะเลสาบยามานาคะโกะ

            นำท่านเข้าสู่ที่พัก FUJI MATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า

 http://fujimatsuzono.com/

ค่ำ                  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

*** ให้ท่านได้อิ่มหนำสำราญกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นขาปูยักษ์ ซูชิ ข้าวปั้นหน้าต่างๆ พร้อมเพิ่มรสชาติด้วยวาซาบิต้นตำรับ หรือจะเป็นเทมปุระที่ทอดจนกรอบน่ารับประทานที่เสิร์ฟผักเครื่องเคียง นอกจากนี้ยังมี ซารุโซบะ เส้นเหนียวนุ่มรสชาติเยี่ยม, ข้าวราดแกงกระหรี่, ข้าวผัดญี่ปุ่น, ไข่ตุ๋น และมิโซะซุป ***

—- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

 

วันที่ห้า  ทะเลสาบยามานาคะโกะ – เทศกาลชมทุ่งดอกทิวลิป (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)ฮาโกเน่ – ศาลเจ้าฮาโกเน่ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าชม เทศกาลทุ่งดอกทิวลิป สวน Grinpa ชมดอกทิวลิปนานาพันธุ์หลากสีสันรวมกันกว่า 200,000 ต้น ที่มีวิวภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) จากนั้นเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮาโกเน่ ตั้งอยู่ด้านล่างของภูเขาฮาโกเน่บริเวณชายฝั่งของทะเลสาบอาชิ สังเกตง่ายๆ คือจะมีเสาโทริอิสีแดงตั้งเด่นอยู่ในทะเลสาบและทางเดินไปยังศาลเจ้า โดยสองข้างทางจะมีตะเกียงแขวนเรียงรายอยู่ตลอดทาง ภายในศาลเจ้านั้นมีบรรยากาศที่เงียบสงบอยู่ท่ามกลางต้นไม้ใหญ่ มีความสวยงามตลอดทั้งปี

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย       นำท่านเดินทางสู่ เมืองโตเกียว เพื่อเข้าสู่ ย่านชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของกรุงโตเกียว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน แบรนด์เนม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์   ซานริโอช็อป เสื้อผ้านำสมัย กระเป๋า รองเท้าวัยรุ่นอย่างโอนิทสึกะ ไทเกอร์!!! รวมไปถึงเครื่องสำอางยอดนิยมอย่าง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ

ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พิเศษ! ให้ท่านได้ลิ้มรสชาบูชาบูเกรดพรีเมี่ยม เต็มอิ่มกับเนื้อหมู เนื้อวัว ที่คัดสรรมาอย่างดี ลวกพร้อมผักสดใหม่และเต้าหู้แสนอร่อย ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆ เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด พิเศษ!! ซอฟดริ้งแบบไม่อั้น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.princehotels.co.jp/shinagawa/

วันที่หก  โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ – อิออน – สนามบินนาริตะ

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม วัดอาซะกุซ่า วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำที่    ชาวญี่ปุ่นนิยมมาสักการะบูชา และพากันมาเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ย่านฮาราจูกุ เป็นย่านท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับชาวต่างชาติ เป็นศูนย์รวมแฟชั่น เสื้อผ้าสินค้าแบรนด์เนม วัฒนธรรม ธรรมชาติใจกลางเมือง

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

บ่าย        นำท่านเดินทางสู่ เมืองนาริตะ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งกันต่อ ห้างสรรพสินค้า ชื่อดัง ห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น นำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ

ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย

20.10 น.              ออกเดินทางเพื่อกลับสู่ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง โดยสายการบิน

สิงคโปร์ แอร์ไลน์ SQ 011

 

วันที่เจ็ด สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

02.25 น.              ถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์

07.10 น.               ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการสิงคโปร์ แอร์ไลน์ SQ 970

08.35 น.              เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ