ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE KYUSHU HIROSHIMA OSAKA 6D4N

ฟุคุโอกะ-ยามากุจิ-ฮิโรชิม่า-โอคายาม่า-โอซาก้า

ทำไมต้องไปกับเรา?

สายการบินระดับชาติ โรงแรมทำเลดีมาตรฐาน ครบ 20ท่านออกเดินทางแน่นอน ราคารวมทุกอย่างไม่ต้องจ่ายเพิ่ม บัตรเครดิตผ่อน 0% น้ำดื่มวันล่ะขวด ฟรี WIFI บนรถบัส

วันแรก          กรุงเทพฯ

21.00 น.        คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

 

วันที่สอง       ฟุคุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – คิตะ คิวชู – ท่าเรือโมจิ – ยามากุจิศาลเจ้าโมโตโนสุมิ อินาริ – ยูดะ – ออนเซ็น

01.00 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648

08.00 น.        ถึงท่าอากาศยาน เมืองฟุคุโอกะ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุ ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.905 เพื่อถวายแด่พระนักปราชญ์มิจิซาเนะ สุงาวาระ เป็นวิหารเก่าแก่และมีผู้คนหลั่งไหลไปสักการะกันอย่างเนืองแน่น รอบบริเวณท่านจะตื่นตากับต้นบ๊วยกว่า 6,000 ต้น ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ คิตะ คิวชู

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือโมจิ ตั้งอยู่ในเมืองคิตะคิวชู เป็นท่าเรือเต็มไปด้วยกลิ่นอายความเก่าแก่ มีการอนุรักษ์ตึกเก่าสไตล์ยุโรปเอาไว้มากมายตั้งแต่ยุคเมจิ ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง หรือซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ยามากุจิ หลังจากนั้นนำท่านสู่ ศาลเจ้าโมโตโนสุมิ อินาริ (Motonosumi Inari) มีชื่อเสียงในเรื่องเสาโทริอิสีแดง และยังเป็นที่รู้จักกันดีว่ามีกล่องรับเงินบริจาคสุดท้าทายให้คุณโยนเหรียญทำบุญอีกด้วย ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่ ยูดะ

                   นำท่านเข้าสู่ที่พัก TOKIWA RYOKAN YAMAGUCHI HOTEL หรือเทียบเท่า http://www.n-tokiwa.co.jp/
ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

—-  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

 

วันที่สาม       ยูดะ – สะพานคินไตเคียว – เกาะมิยาจิม่า (นั่งเฟอร์รี่) – ศาลเจ้าอิสึกุชิมะ    ฮิโรชิม่า – สวนสันติภาพฮิโรชิม่า – A-Bomb Dome

 เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สะพานคินไตเคียว เป็น 1 ใน 3 สะพานที่สวยที่สุดของญี่ปุ่น ที่ทอดข้ามแม่น้ำนิชิกิและพุ่งตรงไปยัง ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำ มีลักษณะเป็นสะพานไม้ 5 โค้ง กว้าง 5 เมตร ความยาว 193.3 เมตร และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย สะพานนั้นถูกดัดโค้งด้วย “Makikin” หรือสายรัดเหล็ก และ “เทคนิคการประกอบไม้” ที่ตรงปลายใช้ตะปู 2 อันในการยึดติดกันเรียกว่า “คะซุไง” (ตะปูปลายแหลม 2 ด้านรูปตัว U สำหรับตอกเชื่อมไม้สองชั้น) เป็นต้น เป็นเทคนิคการประกอบระดับสูง ที่เมื่อได้รับแรงกดทับจากด้านบนมากก็จะยิ่งทำให้สะพานแข็งแรงมากขึ้น หลังจากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์รี่ เพื่อข้ามสู่ เกาะมิยาจิม่า สถานที่ที่ได้รับยกย่องว่ามีทิวทัศน์สวยที่สุด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่นและประตูสีแดงกลางน้ำ “โอโทริอิ” อันเลื่องชื่อ หลังจากนั้นนำท่านชม ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ ศาลเจ้าชินโตแห่งนี้โดดเด่นด้วยเสาโทริอิขนาดใหญ่ (โอโทริอิ) กลางน้ำ เวลาที่นํ้าขึ้นสูงสุดระดับนํ้าจะสูงเกือบถึงพื้น ทำให้มองดูราวกับว่าศาลเจ้านี้ลอยอยู่บนทะเล ศาลเจ้าอิตสึคุชิมะ โอโทริอิ และบริเวณใกล้เคียงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมจากองค์การ UNESCO ในปี ค.ศ. 1996 ตัวศาลเจ้ามีอายุเก่าแก่กว่า 1,400 ปี

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านชม สวนสันติภาพฮิโรชิม่า (Heiwa Kinen Koen) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่กินพื้นที่ประมาณ 120,000 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฮิโรชิม่า สร้างขึ้นเพื่ออุทิศเป็นอนุสรณ์สถานให้กับการทิ้งระเบิดปรมาณูเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 จุดที่เป็นเสมือนไฮไลท์ของสวนแห่งนี้นั้นนั่นก็คือ ตึก A-Bomb Dome เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของของสวนสันติภาพแห่งนี้ เพราะเป็นสิ่งที่เหลืออยู่ของอาคารกรมอุตสาหกรรมของจังหวัดฮิโรชิม่า หลังการระเบิดได้กลายเป็นหนึ่งในไม่กี่อาคารที่ยังเหลือรอดมาได้และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                ลิ้มรส โอโคโนมิยากิ หรือพิซซ่าญี่ปุ่น อาหารขึ้นของเมืองฮิโรชิม่า เป็นอาหารที่ประกอบไปด้วยแป้ง ผักกาด ข้าว เส้น เนื้อหมู และ ไข่ เพลิดเพลินกับการนั่งดูเหล่าพ่อครัวปรุงอาหารสดๆ ตั้งแต่ลงแป้ง ผักกาดขาว เนื้อหมู ใส่ซอส แล้วผัดบนเตา  และเมื่อสุกได้ที่แล้วพ่อครัว ก็จะตักเอาโอโคโนมิยากิร้อนๆมาเสริฟไว้บนเตาร้อนด้านหน้าลูกค้า

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ORIENTAL HIROSHIMA HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.oriental-hiroshima.com/index.html

 

วันที่สี่           ฮิโรชิม่า – เมืองเก่าคุราชิกิ – ปราสาทฮิเมจิ (ด้านนอก) – ฮาร์เบอร์แลนด์ โกเบ พอร์ต ทาวเวอร์ (ด้านนอก) – อามากะซากิ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม เขตเมืองเก่า Kurashiki Bikan หรือ เขตบิคัง ในเมืองคุราชิกิ เป็นเขตเมืองเก่าสมัยเอโดะแท้ ผสมผสานกับเมืองแบบอารยธรรมตะวันตก ได้อย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในแม่น้ำคุราชิกิที่มีภาพสะท้อนของต้นไม้สองข้างทาง และภาพของเรือ Kawafune ที่เราสามารถล่องเรือชมทัศนียภาพของเมืองได้อีกทางหนึ่งด้วย สองฝั่งของแม่น้ำ เป็นทางเดินที่สุดโรแมนติก เหมือนอยู่ในสมัยเอโดะที่ให้ความรู้สึกโมเดิร์น ผสมกันอย่างลงตัว มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น พิพิธภัณฑ์ ต่างๆ รวมถึงบ้านโบราณ ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยเอโดะ ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ถึงปัจจุบัน และยังเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆมากมาย

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              จากนั้น นำท่านเดินทางต่อสู่ ปราสาทฮิเมจิ (ถ่ายภาพด้านนอก) หรือมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า ปราสาทนกกระสาขาว เป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง และยังได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกและสมบัติประจำชาติญี่ปุนเมื่อเดือนธันวาคมปี พ.ศ. 2536 จากนั้นนำท่านสู่ ฮาร์เบอร์แลนด์ เป็นพื้นที่ช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงริมน้ำของบริเวณท่าเรือโกเบ มีทั้งร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านค้า และสวนสนุก ซึ่งเป็นจุดนัดพบที่นิยมของชาวเมือง บริเวณนี้มีห้างใหญ่ๆ 2 ห้าง ได้แก่ Mosaic และ Canal Garden หลังจากนั้นนำท่านถ่ายภาพกับ โกเบ พอร์ต ทาวเวอร์ หอคอยชมวิวที่สร้างจากสัญลักษณ์แห่งเมืองโกเบ มีรูปทรงคล้ายกลองญี่ปุ่น ในเวลากลางคืน มีการส่องไฟด้วย LED ทำให้เป็นส่วนหน่งของวิวยามค่ำคืนที่งดงามของโกเบ ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่ อามากะซากิ

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย

                   นำท่านเข้าสู่ที่พัก VISCHIO AMAGASAKI  HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.hotelvischio-amagasaki.com/

 

วันที่ห้า         อะมากะซากิ **อิสระเที่ยวด้วยตัวเองในโอซาก้า หรือซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เดินทางเองโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่ชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท // เด็กชำระเพิ่มท่านละ 2,400 บาท** ไกด์พาไปส่งและรับ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระเที่ยวด้วยตัวเองในโอซาก้า ตามย่านดัง โดยการนั่งรถไฟ (ไม่รวมค่ารถไฟ) ท่านสามารถนั่งรถไฟ JR เพื่อเดินทางเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง อาทิ

ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของนครโอซาก้า ภายในย่านนี้ มีร้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายรูปแบบทั้งสำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้ คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง

โอซาก้า อะควอเรี่ยม เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในร่ม ท่านจะได้พบกับปลาฉลามวาฬที่มีขนาดใหญ่ที่หาชมได้ยาก, แล้วเฮฮากับหน้าตาของปลาแสงอาทิตย์ ที่มีขนาดตัวใหญ่ราคาประเมินมิได้และเพลินตากับสัตว์มีชีวิตใต้น้ำนานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลก อาทิเช่น ปลาโลมา, ปูแมงมุม, นาคทะเล, นกเพนกวิน เป็นต้น

วัดชิเทนโนจิ วัดที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของเมืองโอซาก้าประมาณ 1,400 ปี และเป็นพุทธสถาน แห่งแรกในญี่ปุ่น โดยมีจุดเด่นอยู่ที่ เจดีย์ 5 ชั้นอันวิจิตรสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมัยอาซุกะ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค์

หรือซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ร่วมสนุกท้าทายกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดตื่นเต้นระทึกใจจากหนังดังที่ท่านชื่นชอบ เช่น ฉากเพลิงไหม้จากเรื่อง “แบ็คดราฟท์”ล่องเรือผจญภัยกับไดโนเสาร์จากเรื่อง“จูราสสิค พาร์ค”นั่งเรือเพื่อพบกับความน่าสะพรึงกลัวเหมือนอยู่ ในเหตุการณ์จริงกับ “จอว์” ใช้ทุนสร้าง มหาศาลกว่า 1,500 ล้านเยน (เฉพาะจอว์) และสนุกสนานไปกับเครื่องเล่นภาคใหม่ของ “สไปเดอร์แมน” ที่รอให้ท่านพิสูจน์ความมันส์ พร้อมทั้งพบกับโซนใหม่ “วันเดอร์แลนด์” เป็นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครัวให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนสุดน่ารักชื่อดังของญี่ปุ่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรือสนุกสนานกับโซนใหม่ The Wizarding World of Harry Potter ที่สร้างเพื่อเอาใจเหล่าสาวกของแฮร์รี่พอตเตอร์  ให้ท่านได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศของโลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆ จากภาพยนตร์ อาทิปราสาทฮอกวอตส์ เพลิดเพลินกับการสำรวจห้องเรียนเวทมนตร์คาถา ย่านฮอกส์มี้ด ร้านขายของแปลกประหลาดของเหล่าพ่อมดและแม่มดทั้งหลาย และที่ไม่ควรพลาดชิมคือ บัตเตอร์เบียร์เครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมในโลกของพ่อมดและแม่มดแห่งนี้ (ไม่มีแอลกอฮอล์) และที่พลาดไม่ได้คือในโซนนี้ ที่ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของโลก คือโซน Harry Potter and The Forbidden Journey ที่มีการสร้างด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ ถ่ายภาพ 4K ที่จะสร้างความตื่นเต้นเร้าใจให้ท่านเสมือนท่านได้เดินทางท่องโลกเวทมนตร์ไปกับแฮร์รี่พอตเตอร์เลยทีเดียว

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

บ่าย              ให้ท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก VISCHIO AMAGASAKI  HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.hotelvischio-amagasaki.com/

 

วันที่หก         โอซาก้า – ตลาดคุโรมง – ช้อปปิ้งห้างอิออน – สนามบินโอซาก้า – กรุงเทพฯ

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านไปยัง ตลาดคุโรมง โอซาก้า (Kuromon Ichiba Market) เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้า จนได้รับสมญานามว่าเป็น ครัวของโอซาก้า กันเลยทีเดียว มีบรรยากาศภายในเป็นทางเดิน Arcade เล็กๆทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆกว่า 160 ร้านค้า ขายทั้งของสด และแบบพร้อมทาน มีของกินเล่นและอาหารพื้นเมืองมากมายหลายชนิดให้ได้ชิมกัน

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

บ่าย              ให้ท่านอิสระกับย่านช้อปปิ้งชื่อดัง ห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นนำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ เป็นต้น ให้ท่านอิสระในการเลือกซื้อของฝาก และสินค้าที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นก่อนกลับกรุงเทพฯ ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินโอซาก้า

17.25 น.        ออกเดินทางเพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 673

22.00 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ