ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โอตารุ ซัปโปโร ฤดูเทศกาลหิมะ 6วัน 4คืน JP02_3

ชิโตเซ่-ช้อปปิ้ง-โอตารุ-ซัปโปโร-ศาลเจ้าฮอกไกโด-ออนเซ็น-หมู่บ้านราเมน-WIFI บนรถบัส

วันแรก             กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่

20.30 น.        คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

23.55 น.           ออกเดินทางสู่ เมืองชิโตเซ่ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670

วันที่สอง         ชิโตเซ่ – งานเทศกาลน้ำแข็งชิโคสึ – โนโบริเบทสึ – นิกเซ่มารีน พาร์ค – จิโกกุดานิ                       ออนเซ็น

08.20 น.          เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบชิโคสึ เพื่อเข้า ชมงานเทศกาลน้ำแข็งชิโคสึ ประจำปี ภายในงานมีประติมากรรมน้ำแข็งที่สร้างขึ้นโดยใช้น้ำในทะเลสาบชิโคสึอันเป็นที่ภาคภูมิใจในเรื่องความใส ซึ่งมีเพียงไม่กี่แห่งในประเทศ

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทหม้อไฟสไตล์ญี่ปุ่น )

บ่าย                 เดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ เมืองแห่งน้ำพุร้อน แหล่งออนเซ็นขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของ     เกาะฮอกไกโด ท่ามกลางขุนเขาและธรรมชาติที่สวยงาม เข้าชม นิกเซ่มารีนพาร์ค ธีมพาร์คในปราสาทโบราณสไตล์ยุโรป ที่เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ มีสัตว์ทะเลหายากหลายชนิด โดยเฉพาะปลาฉลามนักล่าแห่งท้องทะเล ฝูงปลาซาร์ดีนกว่า 10,000 ตัว และแมงกระพรุนจำนวนมากแหวกว่ายอยู่ในแท้งก์น้ำขนาดใหญ่ชื่อว่า คริสตัลทาวเวอร์ ที่มีความสูงถึง 8 เมตร นอกจากนี้ยังมี ขบวนพาเหรดนกเพนกวิน ให้ท่านได้ชมอย่างใกล้ชิด ( ขึ้นอยู่กับรอบเวลาของแต่ละวันและสภาพอากาศ )

หลังจากนั้นนำท่านชม จิโกกุดานิ ซึ่งมีความ

หมายว่า หุบผานรก หุบผานรกแห่งนี้เกิดจาก

ภูเขาไฟซึ่งยังไม่ดับจึงก่อให้เกิดน้ำพุร้อนและ

บ่อโคลนเดือดและบริเวณนี้ จะมีควันสีขาวพวยพุ่ง ออกมาตามรอยแยกของหิน อันเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่ยังคงอยู่ชั่วกัลป์

สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก  NOBORIBETSU MAHOROBA HOTEL หรือเทียบเท่า http://www.h-mahoroba.jp/

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ให้ท่านได้อิ่มหนำสำราญกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญี่ปุ่นและบุฟเฟ่ต์ขาปู

 ** หลังรับประทานอาหารค่ำขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง และชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย **

วันที่สาม          โนโบริเบทสึ – คลองโอตารุ –  นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานเครื่องแก้วคิตะอิจิ – ช้อปปิ้งถนนซาไกมาจิ – ร้านเบเกอรี่เลอเตา – ศาลเจ้าฮอกไกโด     ช้อปปิ้งย่านทานุกิ

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นเดินทางสู่เมืองโอตารุ นำท่านชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อ    กับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อน ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าว ให้ท่านถ่ายรูปกับวิวคลองซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปที่เป็นไฮไลท์ของเมือง เดินเล่นตามอัธยาศัย ชมอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม

นำท่านถ่ายรูปที่ระลึกกับ นาฬิกาไอน้ำโบราณ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬิกานี้จะพ่นไอน้ำ ประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาทีและเข้าชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้นที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดงแต่โครงสร้างภายในทำด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ สำหรับท่านใดสนใจที่จะทำกล่องดนตรีที่มีอันเดียวในโลกด้วยฝีมือของท่านเอง ท่านสามารถเลือกกล่อง เพลง และตุ๊กตาประดับต่างๆ หลากหลายแบบตามใจชอบ เพื่อที่ท่านจะได้เก็บความประทับใจใส่ลงในกล่องดนตรีและเป็นของที่ระลึกจากเมืองโอตารุ (ท่านใดที่สนใจทำกล่องดนตรีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ1,500 เยน) 

เข้าชม โรงงานเครื่องแก้ว คิตะอิจิ ชมความสวยงามของแก้วหลากสีสันดังอยู่ในโลกของจินตนาการ พร้อมทั้งเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากแก้วเป่า ที่ส่องแสง แวววาว ราวคริสตัลราคาแพง แต่ราคากลับย่อมเยา

หลังจากนั้นให้ทุกท่านเพลิดเพลินกับ ถนนซาไกมาจิ ซึ่งเป็นถนนค้าขายที่ได้รับการอนุรักษ์

ที่เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก ร้านเสื้อผ้า และพิพิธภัณฑ์ต่างๆมากมาย

นำท่านเยือนร้านเลอเตา ร้านเบเกอรี่ชื่อดังของเมืองโอตารุ พิเศษ…ให้ท่านได้สัมผัสรสชาติเนียนนุ่มของ “ชีสเค้ก” สูตรต้นตำหรับหนึ่งในของขึ้นชื่อของฮอกไกโด เสิร์ฟพร้อมกับเครื่องดื่มร้อนๆ คนที่ชื่นชอบของหวานนั้น ไม่ควรพลาด!!

สมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางกลับเมืองซัปโปโร

 เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญี่ปุ่น )

บ่าย                 สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เป็นเมืองหลวงของภูมิภาคฮอกไกโด และมีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของญี่ปุ่น ในช่วงสมัยเริ่มต้นยุคเมจิมีการพัฒนาฮอกไกโด ทำให้ซัปโปโรได้รับเลือกให้เป็นศูนย์กลางการบริหารภูมิภาค เป็นไปตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ ดังนั้นซัปโปโรจึงสร้างขึ้นบนพื้นฐานของระบบแบบอเมริกาเหนือซัปโปโรมีชื่อเสียงระดับโลกในปี 1972 คือช่วงจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ฤดูหนาวที่นี่ และเป็นเมืองที่รู้จักกันดีในการจัดเทศกาลหิมะ ราเมน และเบียร์

เข้าชม นำท่านเข้าสักการะ ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจ้าลัทธิชินโต ตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะ มะรุยะมะ เดิมชื่อศาลเจ้าซัปโปโร ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นศาลเจ้าฮอกไกโด เพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะฮอกไกโดที่มีศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักรักษาให้ชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข ถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเก่าแก่นับพันปี แต่ที่นี่ก็เป็นที่สำหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจหลังจากนั้นให้ทุกท่าน อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ย่านทานุกิโคจิ ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้ามากมาย  อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกา  เกมส์  กล้องถ่ายรูป  ของฝาก  ของที่ระลึก  เสื้อผ้า สินค้าแบรนด์เนม เครื่องสำอางค์ เป็นต้น

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ( ปิ้งย่างซีฟู้ดบุพเฟ่ต์ )

*** ให้ทุกท่านได้เต็มอิ่มกับขาปูยักษ์ 3 ชนิดแบบสดๆ ใหม่ๆ ซาชิมิ ซูชิ เท็มปุระ พร้อมอาหารทะเลปิ้งย่าง รวมไปถึง เนื้อหมู เนื้อไก่  เนื้อวัว และเครื่องดื่มซอฟท์ดริงค์ ***

นำท่านเข้าสู่ที่พัก KEIO PLAZA SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/english/

 วันที่สี่               ซัปโปโร –  อิสระชมงาน Sapporo Snow Festival 2019  หรือ ช้อปปิ้งในเมืองซัปโปโร

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม        

ให้ท่านอิสระชมงาน Sapporo Snow Festival 2019 งานเทศกาลหิมะซัปโปโร

ที่ให้เข้าชมประติมากรรมน้ำแข็งขนาดน้อยใหญ่ ซึ่งเป็นงานเทศกาลที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมจากทั่วโลก

หรือ อิสระช้อปปิ้งในซัปโปโร ให้ท่านได้เพลินเพลินกับการช้อปปิ้งย่านการค้าในเมืองซัปโปโร แหล่งที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชื่อดังและร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งได้จุใจ เช่น ห้างปาร์โก้, ห้างมิซุโกชิที่เป็นแหล่งรวมร้านค้าแบรนด์ดังของญี่ปุ่น หรือจะเป็นร้าน100เยน,ร้าน UNIQLO ขายเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น,ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องสำอาง shisedo, kose, kiss, SKII, Kanebo

*** อิสระรับประทานอาหารกลางวันและค่ำตามอัธยาศัย ***

ที่พัก KEIO PLAZA SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/english/

 วันที่ห้า             ซัปโปโร  – อาซาฮีกาว่า – งานเทศกาลหิมะอาซาฮิกาว่า – หมู่บ้านราเมน –  พิพิธภัณฑ์สาเกโอโตโกะยามะ – มิตซุย เอ้าท์เล็ต – ชิโตเซ่

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านดินทางสู่เมือง อาซาฮีกาว่า ซึ่งได้ชื่อว่า “เมืองแห่งงานประติมากรรม” เพราะทุกหนแห่งตามท้องถนนของเมืองนี้ประดับไปด้วยรูปปั้นรูปแกะสลักมากมาย อีกทั้งด้วยความที่เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 2 และตั้งอยู่ส่วนกลางของเกาะฮอกไกโด จึงเป็นศูนย์กลางในการเดินทางไปเยี่ยมชมยังภูมิภาคต่างๆ ของเกาะฮอกไกโดอีกด้วย

นำท่านชมงาน เทศกาลหิมะอาซาฮีกาว่า งานเทศกาลที่มีมานานกว่า 50 ปี โดยภายในงาน จะได้ชมผลงานที่จัดแต่งด้วยรูปปั้นหิมะขนาดต่างๆ รวมไปถึงกิจกรรมต่าง ๆ

สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ หมู่บ้านราเมน ซึ่งเป็นที่รวมร้านราเมนชื่อดังของเมืองจำนวน 8 ร้านไว้ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ซึ่งดำเนินกิจการตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อเผยแพร่อาหารที่เป็นความภาคภูมิใจของเมืองอาซาฮีกาว่าให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างในบริเวณ  หมู่บ้านยังมีศูนย์การค้าและศาลเจ้าเพื่อให้คู่รักมาขอพร

ที่ยง             รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัยในหมู่บ้านราเมน

( คืนเงินสดท่านละ 1,000 เยน )

บ่าย                 นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สาเกโอโตโกะยามะ ซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาเหล้าสาเกที่ขึ้นชื่อของประเทศญี่ปุ่น ให้ท่านได้ฟังการบรรยายรายละเอียดความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ที่ครองใจชาวญี่ปุ่นมาแต่โบราณ รวมทั้งได้ทดลองลิ้มรสสาเกของที่นี่ เผื่อท่านใดสนใจซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านได้อีกด้วย

                        หลังจากนั้นนำท่านเยือน เมืองคิตะฮิโรชิม่า เพื่อให้ท่านช้อปปิ้งกันให้จุใจที่ มิตซุย เอ้าท์เล็ต แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นที่รวบรวมของแบรนด์เนมชั้น  นำราคาพิเศษ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าชื่อดังมากมาย อาทิ Nike, Gaps, Adidas, MK, Elle, Prada, G2000 เป็นต้น

คํ่า                    รับประทานอาหารคํ่า อิสระตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก GRAND TERRACE CHITOSE HOTEL หรือเทียบเท่า

https://breezbay-group.com/hgt-chitose/

วันที่หก           ชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

10.00 น.           ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671

15.50 น.           เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ