ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ชิโตเซ่ กับฤดูเทศกาลหิมะ 6วัน 4คืน  ( SPECIAL ) JP02_4

ชิโตเซ่-ร้านขนมหวาน-ช้อปปิ้ง-SNOW FESTIVAL-สวนสัตว์-คลองโอตารุ-outlet-ทดลองทำไอศครีม

วันแรก             กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่

20.30 น.        คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

23.55 น.           ออกเดินทางสู่ เมืองชิโตเซ่ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670

วันที่สอง         ชิโตเซ่ – โอบิฮิโระ – ร้านขนมหวานริวเก็ตสึ – ทะเลสาบชิคาริเบทสึ ( Ice Bar + เสิร์ฟเครื่องดื่มร้อน ท่านละ 1 แก้ว ) – Tokachi Swan Festival Sairinka – ออนเซ็น

08.20 น.          เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านขนมหวานริวเก็ตสึ ( ริวเก็ตสึ สวีทเปียการ์เด้น )ร้านที่มีชื่อเสียงโด่งดังใน เมืองโอบิฮิโระ เเละยังเป็นหนึ่งในบริษัทผลิตขนมหวานรายใหญ่ของฮอกไกโดอีกด้วย ที่นี่มีคาเฟ่ขนมหวาน ของฝาก ขนมขึ้นชื่อของทางโอะบิฮิโระ ทุกท่านสามารถซื้อขนมต่าง ๆ กลับไปเป็นของฝากคนทางบ้านได้อีกด้วย

 เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญี่ปุ่น )

บ่าย                 เดินทางสู่ ทะเลสาบชิคาริเบทสึ เพื่อเข้าชม หมู่บ้านน้ำแข็งหิมะ เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว น้ำใน ทะเลสาบแห่งนี้จะกลายเป็นผืนน้ำแข็งขนาดใหญ่และหนา จนสามารถสร้างบ้านอิกลู (igloos) แบบเอสกิโม รวมถึงเจาะลงไปยังชั้นใต้ดินแล้วเปิดเป็น บาร์ คาเฟ่ เวทีแสดงคอนเสิร์ต หรือแม้แต่โบสถ์สำหรับพิธีแต่งงาน และรวมไปถึงด้านนอก ยังมีบ่อแช่ออนเซ็นกลางแจ้ง ที่น้ำแร่มีอุณหภูมิสูงถึง 40 องศาเซลเซียสให้แช่แก้หนาว ( มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ) ท่ามกลางบรรยากาศที่อุณหภูมิที่ติดลบได้เป็นอย่างดี และมีบ่อแยกชายหญิงอย่างชัดเจน ที่แห่งนี้ยังมีกิจกรรมกลางแจ้งในฤดูหนาว อย่าง สโนว์โมบิล ให้ทดลองเล่นด้วย ( มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม )

 หลังจากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่เมืองน้ำพุร้อน โทคาจิกาว่า หรือ เมืองออนเซ็นหญิงงาม

                        นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL SASAI หรือเทียบเท่า

http://www.sasaihotel.com/

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ให้ท่านได้อิ่มหนำสำราญกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญี่ปุ่น

หลังจากมื้ออาหารค่ำ..ขอนำทุกท่านชมงานเทศกาล Tokachi Swan Festival Sairinka หรือเรียกว่า Tokachi Hakuchou Matsuri Sairinka ก็ได้ ซึ่งงานนี้นับเป็นสีสันแห่งฤดูหนาวของแถบ Tokachigawa Onsen ซึ่งเป็นเทศกาลเสียงสีที่มีทั้งความสวยงามและคึกคักด้วยเสียงเพลง โดยจะมีการจัดกระโจมไฟที่จะเปลี่ยนสีตามเพลงเกิดเป็นภาพที่สวยงาม

สมควรแก่เวลา…นำทุกท่านกลับสู่โรงแรมที่พัก

** ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า การอาบออนเซ็น

ออนเซ็นของเมืองโทคาจินั้น เป็นออนเซ็นมัวร์ที่ประกอบด้วยอินทรียสารของพืชต่างๆ ซึ่งหาได้ยาก และได้รับเลือกให้เป็นมรดกของฮอกไกโด ออนเซ็นมัวร์ที่ผุดขึ้นมาจากส่วนที่ลึกจึงมีความชุ่มชื้นสูง ดังนั้นจึงเป็นที่มาของชื่อเรียกที่ว่า “ออนเซ็นหญิงงาม” ที่ข้ามผ่านเวลามาเกินกว่า 110 ปี เพื่อให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง **

วันที่สาม          โทคาจิกาว่า – ฟุราโน่ – โรงงานผลิตชีสฟุราโน่ ( ทดลองทำกิจกรรมไอศครีมด้วยตัวเอง)  –  ชิกิไซ โนะ โอกะ ( กิจจกรรม SNOW MOBILE + SNOW RAFTING + SNOW SLED ) – โซอุนเคียว – Sounkyo Ice Waterfall Festival – ออนเซ็น

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่เมืองฟุราโน่ เข้าชม โรงงานผลิตชีส ซึ่งเป็นโรงงานผลิตชีสคุณภาพชั้นยอดของฮอกไกโด ให้ทุกท่านได้ทดลองชิมรสชาติของชีสคุณภาพชนิดต่างๆ กันถึงโรงงานผลิต รวมถึงชีสสีดำ (Black Cheese) ที่ผลิตจากหมึกของปลาหมึก  และนอกจากโรงงานผลิตชีสแล้ว ที่นี่ยังมีในส่วนที่ผลิตไอศครีม *** พิเศษสุดให้ทุกท่านทดลองทำกิจกรรมไอศครีมด้วยตัวเอง ***

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญี่ปุ่น )

บ่าย                 เดินทางสู่ ชิกิไซโนะโอกะ เพื่อให้ทุกท่านได้สนุกสนานไปกับการเล่นหิมะท่ามกลางขุนเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะแสนนุ่ม เพลิดเพลินกับกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ เช่น

Snow Mobile Snow Rafting และ Snow Sled

หลังจากนั้นเดินทางสู่ เมืองโซอุนเคียว นำท่านไปชมความงามของเหล่าก้อนน้ำแข็งที่ตกแต่งไปด้วยแสงไฟหลากสีใน *** งาน  Sounkyo Hyobaku Matsuri   หรือ Sounkyo Ice Waterfall Festival *** ซึ่งจัดบนพื้นที่ 1 หมื่นตารางเมตร ริมแม่น้ำ Ishikari ในช่วงฤดูหนาว ปลายเดือนมกราคม-มีนาคม ภายในงานจะประดับประดาด้วยประติมากรรมน้ำแข็งและหิมะรูปทรงต่างๆ กลางคืนก็จะมีแสงไฟสีต่างๆ ส่องสว่างอย่างสวยงาม เช่น ต้นคริสต์มาส “บ้านอิกลู”ของชาวเอสกิโม ถ้ำน้ำแข็งที่มีหินงอกหินย้อยคล้ายของจริง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก MOUNT VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า

http://mtview.e-tetora.com/

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ให้ท่านได้อิ่มหนำสำราญกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญี่ปุ่น

** หลังรับประทานอาหารค่ำขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง และชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย **

วันที่สี่               โซอุนเคียว – อาซาฮิาว่า – พิพิธภัณฑ์สาเกโอโตโกะยามะ – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า  

                        หมู่บ้านราเมน – คลองโอตารุ – Otaru Snow Light Path Festival

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม        

เดินทางสู่ เมืองอาซาฮิาว่า ซึ่งได้ชื่อว่า “เมืองแห่งงานประติมากรรม” เพราะทุกหนแห่งตามท้องถนนของเมืองนี้ประดับไปด้วยรูปปั้นรูปแกะสลักมากมาย อีกทั้งด้วยความที่เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 2 และตั้งอยู่ส่วนกลางของเกาะฮอกไกโด จึงเป็นศูนย์กลางในการเดินทางไปเยี่ยมชมยังภูมิภาคต่างๆ ของเกาะฮอกไกโดอีกด้วย

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สาเกโอโตโกะยามะ ซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาเหล้าสาเกที่ขึ้นชื่อของประเทศญี่ปุ่น ให้ท่านได้ฟังการบรรยายรายละเอียดความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ที่ครองใจชาวญี่ปุ่นมาแต่โบราณ รวมทั้งได้ทดลองลิ้มรสสาเกของที่นี่ เผื่อท่านใดสนใจซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านได้อีกด้วย

จากนั้นเข้าชม สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า สวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงของเมืองอาซาฮิคาว่า ซึ่งทางสวนสัตว์อนุญาตให้ผู้เข้าชมได้เข้าชมสัตว์นานาชนิดจากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนสวนสัตว์แห่งอื่นๆ ไฮไลท์ ได้แก่ อุโมงค์แก้วผ่านสระว่ายน้ำของเหล่าเพนกวิน  และโดมแก้วขนาดเล็กที่อยู่ตรงกลางของโซนหมีขั้วโลกและหมาป่า ผู้เข้าชมจะมองเห็นได้อย่างชัดเจน สวนสัตว์แห่งนี้ยังเป็นสวนสัตว์แห่งแรกที่มีการจัดให้นกเพนกวินออกเดินในช่วงฤดูหนาว ( ขึ้นอยู่กับรอบเวลาของแต่ละวันและสภาพอากาศ )  ในส่วนของนิทรรศการจะแสดงเกี่ยวกับสัตว์ป่าพื้นเมืองของฮอกไกโด เช่น กวาง นกอินทรี เครน(ตอนนี้ได้สูญพันธุ์ไปแล้ว) หมาป่า และสัตว์อื่นๆจากทั่วทุกมุมโลก เช่น หมีขั้วโลก ลิง(apes) แมวใหญ่ และยีราฟ

สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ หมู่บ้านราเมน ซึ่งเป็นที่รวมร้านราเมนชื่อดังของเมืองจำนวน 8 ร้านไว้ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ซึ่งดำเนินกิจการตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อเผยแพร่อาหารที่เป็นความภาคภูมิใจของเมือง

อาซาฮีกาว่าให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างในบริเวณ  หมู่บ้านยังมีศูนย์การค้าและศาลเจ้าเพื่อให้คู่รักมาขอพร

ที่ยง            รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัยในหมู่บ้านราเมน

บ่าย              จากนั้นเดินทางสู่เมืองโอตารุ นำท่านชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อ    กับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อน ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าว ให้ท่านถ่ายรูปกับวิวคลองซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปที่เป็นไฮไลท์ของเมือง เดินเล่นตามอัธยาศัย ชมอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม

จากนั้นให้ท่านได้ชมเทศกาลโคมไฟหิมะ ที่เรียกกันว่า Otaru Snow Light Path Festival (Otaru Yuki Akari no Michi) ภายในเมืองตกแต่งไปด้วยโคมไฟหิมะและรูปปั้นน่ารักจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีการจุดโคมไฟไว้หน้าบ้านและร้านค้าจำนวนมากเพื่อทำให้งานเทศกาลดูยิ่งใหญ่ขึ้น

สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เป็นเมืองหลวงของภูมิภาคฮอกไกโด และมีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของญี่ปุ่น ในช่วงสมัยเริ่มต้นยุคเมจิมีการพัฒนาฮอกไกโด ทำให้ซัปโปโรได้รับเลือกให้เป็นศูนย์กลางการบริหารภูมิภาค เป็นไปตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ ดังนั้นซัปโปโรจึงสร้างขึ้นบนพื้นฐานของระบบแบบอเมริกาเหนือซัปโปโรมีชื่อเสียงระดับโลกในปี1972 คือช่วงจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ฤดูหนาวที่นี่ และเป็นเมืองที่รู้จักกันดีในการจัดเทศกาลหิมะ ราเมน และเบียร์

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ( บุพเฟ่ต์ชาบู ชาบู สไตล์ญี่ปุ่น )

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SAPPORO EXCEL TOKYU HOTEL  หรือเทียบเท่า

https://www.tokyuhotels.co.jp/sapporo-e/

 วันที่ห้า             ซัปโปโร  – ชมงาน Sapporo Snow Festival 2019 – ช้อปปิ้งย่านทานุกิ – มิตซุย เอ้าท์เล็ต – ชิโตเซ่

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ให้ท่านอิสระชมงาน Sapporo Snow Festival 2019 งานเทศกาลฤดูหนาวสุดยิ่งใหญ่ประจำปีของฮอกไกโด ที่จัดขึ้นในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นงานเทศกาลที่ได้รับความสนใจจากผู้คนทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก สามารถชมประติมากรรมน้ำแข็ง ประติมากรรมหิมะ ขนาดน้อยใหญ่ได้ แต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวแห่เข้าชมงานอย่างล้นหลาม มากถึง 2 ล้านคนเลยทีเดียว

หลังจากนั้น ให้ทุกท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ย่านทานุกิ ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้ามากมาย  อาทิเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกา  เกมส์ กล้องถ่ายรูป ของฝาก ของที่ระลึก เสื้อผ้า สินค้าแบรนด์เนมเครื่องสำอางค์เป็นต้น

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( ปิ้งย่างซีฟู้ดบุพเฟ่ต์ )

*** ให้ทุกท่านได้เต็มอิ่มกับขาปูยักษ์ 3 ชนิดแบบสดๆ ใหม่ๆ ซาชิมิ ซูชิ เท็มปุระ พร้อมอาหารทะเลปิ้งย่าง รวมไปถึง เนื้อหมู เนื้อไก่  เนื้อวัว และเครื่องดื่มซอฟท์ดริงค์ ***

บ่าย                 นำท่านเยือน เมืองคิตะฮิโรชิม่า เพื่อให้ท่านช้อปปิ้งกันให้จุใจที่ มิตซุย เอ้าท์เล็ต แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นที่รวบรวมของแบรนด์เนมชั้น  นำราคาพิเศษ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าชื่อดังมากมาย อาทิ Nike, Gaps, Adidas, MK, Elle, Prada, G2000 เป็นต้น

คํ่า                    รับประทานอาหารคํ่า อิสระตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก GRAND TERRACE CHITOSE HOTEL หรือเทียบเท่า

https://breezbay-group.com/hgt-chitose/

วันที่หก           ชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

10.00 น.           ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671

15.50 น.           เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ