PEACH HONGKONG (OPTION DISNEYLAND) 4D3N 

ทัวร์เเสวงบุญ ณ. เกาะฮ่องกง วัดหม่านโหมว, วัดหวังต้าเซียน, วัดนางชี ฉีหลิน, วัดเจ้าแม่กวนอิม, วัดแชกุงหมิว, เจ้าแม่ทับทิมวัดเทียนโห่ว
นั่งกระเช้านองปิง ไหว้พระใหญ่ลันตา ไหว้พระขอพรเจ้ากวนอิมรีพัลส์เบย์ เเละช้อปปิ้งจุใจในย่านจิมซาจุ่ย ทัวร์เสริมฮ่องกงดิสนีย์เเลนด์

วันแรก                   กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – วัดหม่านโหมว ที่ย่าน Sheung Wan – หาดรีพัลส์เบย์ – จุดชมวิววิคทอเรียพีค (นั่งรถราง 1 เที่ยว)

05.00 น.        คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค โดยมีเจ้าหน้าที่ของ PEACH CHINA คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

08.15 น.        ออกเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 700

12.10 น.        เดินทางถึงสนามบิน CHEK LAP KOK ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงลงทุนด้วยเงินจำนวนมหาศาลร่วมแสนล้านด้วยการถมทะเลเป็นเกาะขนาดมหึมา เพื่อสร้างสนามบินโดยเฉพาะ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ วัดหม่านโหมว ที่ย่าน Sheung Wan จะเก่าแก่ที่สุดของวัดบนเกาะฮ่องกง และยังมีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาวัดหม่านโหมวทั้งหมดในฮ่องกงสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1847 และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติประจำฮ่องกงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งภายในจะมีการจุดธูปวงสีแดงเต็มเพดานไปหมด พร้อมกับกระดิ่งสำหรับขอพรที่ด้านข้างด้วย โดยในบริเวณรั้วเดียวกันจะมีอีก 2 อาคารคือ Lit Shing Kung ที่สร้างขึ้นเพื่อสักการะเทพต่างๆมากมายบนสรวงสรรค์และ Kung Sor ซึ่งเป็นเหมือนหอประชุมของคนในชุมชน  นำท่านนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ณ ชายหาดรีพัลส์เบย์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาสักการะบูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่ทับทิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันว่าถ้าใครมาขอก็มักสมหวังทุกครั้งไป นำท่านชมวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงบริเวณยอดเขา The Peak หรือ วิคตอเรียพีค ถ่ายรูปคู่กับวิวทิวทัศน์ของตึกสูงบนเกาะฮ่องกงจุดชมวิวที่สูงที่สุดและสวยที่สุดของฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศสดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะฮ่องกงและเกาลูน ได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก BP INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า

http://www.bpih.com.hk/eng/Default.aspx

 

วันที่สอง       ฮ่องกง – วัดหวังต้าเซียน – วัดนางชี ฉีหลิน – โรงงานจิวเวอร์รี่ –    วัดเจ้าแม่กวนอิม (ฮ่องฮำ) – วัดแชกุงหมิว – เจ้าแม่ทับทิม วัดเทียนโห่ว

เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารแบบติ่มซำ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน ซึ่งเป็นวัดลัทธิเต๋าที่สำคัญที่สุดของฮ่องกง มีผู้ศรัทธามากมายสนใจเสี่ยงเซียมซีทำนายโดยเขย่ากระบอกไม้ไผ่ จนกว่าแท่งไม้ไผ่ที่ติดหมายเลขจะกระเด็นตกออกมาแท่งหนึ่ง ซึ่งตัวเลขเหล่านั้นจะมีคำทำนายไขข้อข้องใจในสิ่งที่ตั้งคำถาม บริเวณวัดยังมีศาลเล็กๆ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานขององค์เทพเจ้าต่างๆ ตั้งอยู่หลายจุด และตกแต่งพื้นที่โดยรอบวัดด้วยรูปแบบการจัดสวนจีนแบบดั้งเดิม ต่อด้วย วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหัน ถูกกล่าวขานให้เป็นปลายทางของ การแก้ชงตามความเชื่อที่ว่า การหมุนกังหันกลับทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้และการเริ่มต้นปีใหม่ หลังวันตรุษจีน จะต้องมีการแก้เคล็ดที่นี่ โดยกังหันลมจะพาชีวิตราบรื่นล้อลมและธุรกิจเงินทองวิ่งฉิว เหมือนกังหันลู่ลม เดินทางต่อสู่ สำนักชีฉีหลิน (Chi Lin Nunnery) สำนักชีแห่งนี้เป็นสำนักชีในนิกายมหายาน และสร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมย้อนยุคของศิลปะจีนสมัยราชวงศ์ถังโดยเริ่มก่อสร้างขึ้นในปี 1934 และก่อนจะได้รับการบูรณะใหม่ในรูปแบบของราชวงศ์ถัง (ค.ศ 618–907) ในปี 1990 ภายในยังเก็บพระบรมสารีริกธาตุและมีสระบัวที่ให้ความสงบแก่ดวงวิญญาณ นอกจากนี้ สำนักชีแห่งนี้ยังประกอบไปด้วยโถงอารามหลายโถง บางโถงมีรูปปั้นทอง ดินเหนียว และไม้เป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่น พระศากยมุนีและพระโพธิสัตว์ประกอบไปด้วยวิหารอยู่รายรอบ 13 หลัง จุดเด่นในการสร้างสำนักชีที่นี่ คือ สร้างโดยไม่ใช้ตะปูซักตัวเดียวด้านในของที่นี่มีความสงบเงียบ สวยงามให้เดินชม เช่น สระบัวขนาดใหญ่ ต้นบอนไซตัดแต่งสวยงาม บริเวณวิหารที่สามารถมานั่งสมาธิ อ่านหนังสือได้ สวนหินที่สวยงามเป็นธรรมชาติ และก็เจดีย์ทองคำ สำนักชีนี้เปิดทุกวัน ยกเว้นวันพุธ นำชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับท่านสามารถหาซื้อได้ในราคาพิเศษ !!

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ นำท่านไปไหว้ เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ (Kun Im Temple Hung Hom) เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกง ขอพรเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา ช่วยคุ้มครองและปกปักรักษาวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ Hung Hom เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 ถึงแม้จะเป็นวัดขนาดเล็กที่ไม่ได้สวยงามมากมาย แต่เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ชาวฮ่องกงนับถือมาก นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวันขึ้นปีใหม่ นำท่านเดินทางไป ไหว้เจ้าแม่ทับทิม ซึ่งว่ากันว่าท่านเป็นเทพีแห่งท้องทะเล ที่วัดเทียนโห่ว วัดแห่งนี้ถูกสร้างมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 18 โดยตระกูลไท่ (Tai Family) ซึ่งเป็นชาวฮกเกี้ยน อพยพมาจากเมืองกวางเจา มาปักหลักที่ฮ่องกง ต่อมามีคนในตระกูลไท่พบเจอองค์เจ้าแม่ทับทิมอยู่ในก้อนหิน ที่ใกล้ชายฝั่ง หลังจากนั้นพวกเขาได้ตั้งศาลเล็กๆ เพื่อเป็นการสักการะ ต่อมาในภายหลังศาลแห่งนี้กลับเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากของบรรดาชาวประมง ได้เข้ามาเพื่อสักการะขอพรก่อนออกทะเล จากนั้นประชาชนจึงได้ร่วมใจกันบริจาคและ สร้าง วัดTin Hau ขึ้นด้วยความเชื่อว่าจะช่วยคุ้มครองการเดินทางให้ปลอดภัย

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก BP INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า

http://www.bpih.com.hk/eng/Default.aspx

 

วันที่สาม       ฮ่องกง – **อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองฮ่องกง หรือซื้อทัวร์เสริมฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่ชำระเพิ่มท่านละ 2,800 บาท รวมค่ารถไฟ MRT)

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นให้ท่านเลือกอิสระช้อปปิ้ง หรือซื้อทัวร์เสริมฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่ชำระเพิ่มท่านละ  2,800บาท, เด็กชำระเพิ่มท่านละ 2,400 บาท) เชิญท่านพบกับความอลังการของอาณาจักรสวนสนุกอันยิ่งใหญ่แห่งใหม่ล่าสุดของโลก “HONGKONG DISNEYLAND” ท่านจะได้หรรษากับสวนสนุก อย่างจุใจและคุ้มค่า ฟรี!! เครื่องเล่นทุกชนิด  ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นอันทันสมัยและสุดสนุกที่สุดแห่งใหม่ของโลก ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน MAIN STREET USA โซนร้านค้าขายของที่ระลึกและร้านอาหารมากมายและสุดสนุกกับรถไฟไอน้ำโบราณรอบสวนสนุก และขบวนพาเหรดอันยิ่งใหญ่ตระการตา ท่านจะพบกับตัวการ์ตูนขวัญใจพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก TOMORROW LAND โซนเครื่องเล่นในโลกอนาคตอันทันสมัย SPACE MOUNTAIN เครื่องที่สนุกสุดๆ BUZZ LIGHTYEAR ASTRO BLASTERS เครื่องเล่นที่ปกป้องจักรวาลยิงต่อสู้ผู้รุกรานพร้อมเก็บคะแนน ORBITRON เครื่องเล่นขับยานอวกาศสุดสนุก FANTASY LAND สุดสนุกกับเมืองเทพนิยาย ท่านจะได้พบกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาและตัวการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ  อาทิเช่น สโนว์ไวท์, เจ้าหญิงนิทรา, ซิลเดอเรลา, มิกกี้เมาท์, หมีพู และเพื่อนๆตัวการ์ตูนอันเป็นที่ใฝ่ฝันของทุกคน ADVENTURE LAND ดินแดนแห่งการผจญภัยอันตื่นเต้น JUNGLE RIVER CRUISE ล่องเรือผจญภัยกับสัตว์ป่าอันน่าตื่นเต้นนานาชนิด TARZAN’S TREEHOUSE บ้านต้นไม้ของทาร์ซาน ท่านจะได้พบกับ FESTIVAL OF THE LION KING เพลิดเพลินกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาของเหล่าตัวการ์ตูนในเรื่อง THE LION KING, RAFTS TO TARZAN’S TREEHOUSE สุดสนุกกับการล่องแพข้ามสู่เกาะทาร์ซาน LIKI TIKIS ท่านจะได้เพลิดเพลินกับเสียงดนตรีแห่งป่า  อิสระให้ท่านได้มีโอกาสเก็บภาพในช่วงเวลาอันน่าประทับใจเพื่อเป็นที่ระลึก และเมื่อสิ้นแสงอาทิตย์กล่าวอำลาด้วยพลุไฟอันตระการตาที่ถูกจัดแสดงอย่างยิ่งใหญ่ส่งท้ายการเฉลิมฉลองที่คุณจะจดจำจนไม่มีวันลืม ที่ขยายเพิ่มอยู่ในโซนของTomorrow Land กับ Stark Expo โดยประกอบไปด้วย 1 เครื่องเล่น 1 โซนถ่ายรูปและ โซนขายของที่ระลึก   Iron Man Experience เครื่องเล่นจะเป็นห้องภาพยนตร์ 4 มิติ ใส่แว่นตาคูลๆ ก่อนเข้าก็จะมีจัดแสดงข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวเอกของงาน โทนี่ สตาร์ก (Ironman) และบริษัท เริ่มตั้งแต่ประวัติความเป็นมา ,เพื่อนๆ ในทีมอเวนเจอร์, ผู้ช่วยสุดเจ๋งจาร์วิส, นวัตกรรมใหม่เช่นกระจกนาโนซ่อมแซมตัวเองได้ และสุดท้ายเป็น หุ่นยนต์รถ 5 แบบ ที่เราจะได้นั่งในเครื่องเล่นนี้  Iron Man Tech Showcase สำหรับแฟนตัวจริงต้องไม่พลาดมาถ่ายรูปคู่กับ ฮีโร่ตัวเป็นๆ

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย              เชิญท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งหรือสนุกสนานกันอย่างต่อเนื่องกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดในฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก BP INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า

http://www.bpih.com.hk/eng/Default.aspx

 

วันที่สี่           ฮ่องกง – กระเช้านองปิง – พระใหญ่ลันเตา – ซิตี้เกต เอาท์เลต – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารแบบติ่มซำ

นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจ จากกระเช้าลอยฟ้านองปิง (Ngong Ping Skyrail 360) เส้นทางการท่องเที่ยวบนกระเช้าเคเบิลที่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามได้แบบพาโนรามิคเชื่อมจากใจกลางเมืองตุงชุงถึงหมู่บ้านนองปิงบนเกาะลันเตา ระยะทางกว่า 5.7 ก.ม.จากกระเช้าท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันงดงามของสนามบินนานาชาติฮ่องกงทิวทัศน์เหนือท้องทะเลจีนใต้ทิวทัศน์ของเนินเขาอันเขียวขจี ลำธาร น้ำตกและป่าอันเขียวชอุ่มของอุทยานลันเตาเหนือ จากนั้นนำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ที่จำลองชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนมีบรรยากาศสบายๆ แทรกตัวด้วยร้านน้ำชา ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก สุดทางท่านจะได้สักการะ พระใหญ่เกาะลันเตา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกองค์พระทำขึ้นจากการเชื่อมแผ่นทองสัมฤทธิ์กว่า 200 แผ่น เข้าด้วยกัน น้ำหนักรวม 250 ตัน และสูง 34 เมตร หันพระพักต์ไปทางด้านทะเลจีนใต้และมองอย่างสงบลงมายังหุบเขาและโขดหินเบื้องล่างซึ่งเป็นพระพุทธรูปนั่งทำจากทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุด

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              จากนั้นนำท่านสู่ ซิตี้เกต เอาท์เลต ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย กับ OUTLET สินค้าแบรนเนมระดับโลกมากมาย เช่น Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence หรือว่าจะเป็น Burberry รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยี่ห้อและชั้นใต้ดินจะมี Supermaket ขนาดใหญ่ให้ท่านได้จับจ่ายกันได้อย่างจุใจ

*** อาหารกลางค่ำ อิสระตามอัธยาศัย เพื่อไม่รบกวนเวลาช้อปปิ้ง

พร้อมคณะ ณ จุดนัดหมาย นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมเดินทางกลับ

20.00 น.        เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค เที่ยวบินที่  CX703

22.05 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ