PEACH BEIJING-HARBIN 5D 4N

เส้นทางท่องเที่ยวปักกิ่งเเละฮาร์บิ้นในฤดูหนาว ชมความเจริญรุ่งเรืองของวัฒนธรรมเเละสถาปัตยกรรมที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกประทับใจกับเทศกาล “โคมไฟน้ำเเข็งเเละเเกะสลักหิมะ” เเละเต็มอิ่มกับกิจกรรมมากมายบนลานสกเอ้อหลงซาน

 

วันแรก         กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง

07.00 น.        คณะพร้อม ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ

10.10 น.        ออกเดินทางสู่ กรุงปักกิ่ง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG614

15.50 น.        เดินทางถึง สนามบินกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของ สาธารณรัฐประชาชนจีน นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูซีฟู้ดและกุ้งมังกร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก RENAISSANCE BEIJING WANGFUJING HOTEL หรือเทียบเท่า  

www.renaissancebeijingwangfujing.com

 

วันที่สอง       ปักกิ่ง  – ฮาร์บิ้น – ชมงานหิมะที่เกาะสุริยะ – ชมโชว์ว่ายน้ำกลางแจ้ง – อนุสาวรีย์ฝั่งหง – ถนนจงหยางต้าเจี้ย – โบสถ์เซนต์โซเฟีย – ชมเทศกาลน้ำแข็งที่ Snow World

เช้า               รับประทานอาหารเช้า (BOX SET)

08.55 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองฮาร์บิ้น โดยสายการบินแอร์ไชน่า เที่ยวบินที่ CA 1643

10.45 น.        เดินทางถึง เมืองฮาร์บิ้น เมืองเอกของมณฑลเฮยหลงเจียง

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ เกาะสุริยะ หรือ ไท่หยางเต่า เป็นเกาะขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำซงฮัว มีเนื้อที่กว่า 37 ตารางกิโลเมตร ชมความงดงามตามธรรมชาติ และสถานพักฟื้นของข้าราชการและกรรมกร ที่เงียบสงบและมีเสน่ห์ นับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ใหญ่ที่สุดของฮาร์บิ้น ในฤดูร้อนที่นี่จะถูกปกคลุมด้วยต้นไม้หนาแน่น ล้อมรอบด้วยน้ำสีฟ้า และหาดทรายขาวสะอาดมีหญ้าสีเขียวสด ให้ท่านได้สัมผัสกับการแกะสลักหิมะยามกลางวัน และเลือกนั่งรถสกีม้า รถสกีกวางเรนเดียร์ ชมทิวทัศน์ในสวนเกาะพระอาทิตย์ (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ)  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่บริเวณริมแม่น้ำซงฮัวเจียง เพื่อชมชาวฮาร์บิ้น ทั้งชายและหญิง แสดงความสามารถในการว่ายน้ำ กระโดดน้ำ ท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บ อุณหภูมิติดลบกว่า 10 องศาเซลเซียส   นำท่านชม อนุสาวรีย์ฝั่งหง ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณชายฝั่งแม่น้ำซงฮัว เป็นอนุสรณ์ระลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮาร์บินที่พยายามต่อสู้กับอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี ค.ศ.1957 อนุสาวรีย์เป็นเสาทรงกลมแบบโรมัน สูง 13 เมตร บนยอดเสาเป็นรูปแกะสลักกลุ่มกรรมกรชาวนา ทหาร ข้าราชการและนักศึกษาที่ร่วมใจร่วมแรงกัน นำท่านช้อปปิ้ง ถนนจงยางต้าเจีย (ถนนเซ็นทรัล) ซึ่งเป็นย่านการค้าสไตล์รัสเซีย โดยมีร้านค้าลักษณะสถาปัตยกรรม ยุโรปตะวันออก และเมืองฮาร์บิ้นก็ได้ขนานนามว่า “มอสโคตะวันออก” ได้เวลาพอสมควรนำชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย เป็น 1 ในโบสถ์คริสต์ 17 แห่ง ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมรัสเซียที่ได้เข้ามีอิทธิพลในฮาร์บิ้น ซึ่งตั้งอยู่เหนือปลายถนนจงยาง (เซ็นทรัล) ที่สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 18 ในประเทศจีน ปัจจุบันนอกจากเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาแล้ว ยังเป็นหอพิพิธภัณฑ์อนุรักษ์สถาปัตยกรรมยุโรปตะวันออก และศิลปะคริสตศาสนาอีกด้วย โบสถ์เซนโซเฟีย เป็นโบสถ์ออร์โธดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเชียตะวันออก ตัวโบสถ์สูง 53 เมตร มีโดมหลักที่มีหลังคาเป็นรูปทรงหัวหอม คล้ายกับสถาปัตยกรรม แบบไบแซนไทน์จตุรัสแดงในกรุงมอสโค ปัจจุบันโบสถ์แห่งนี้ยังถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บผลงานด้านศิลปะ และสถานที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองอีกด้วย

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร สุกี้หม้อไฟ

หลังรับประทานอาหารนำท่านชม งานเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งนานาชาติ Snow World Festival หรือ นิทรรศการและศิลปกรรมการแกะสลักน้ำแข็งประจำปีของฮาร์บิน “ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย” เริ่มจัดขึ้นครั้งแรกในเดือนธันวาคม ปี ค.ศ.1999 ภายในมีจัดแสดงการแกะสลักน้ำแข็ง โดยมีการนำน้ำแข็งจากแม่น้ำซงฮัวเจียงมาแกะสลักเป็นรูปต่างๆ ท่านจะได้ชมความงดงามของโคมไฟน้ำแข็งยามค่ำคืน ใช้พื้นที่ในการจัดแสดงประมาณ 600,000 ตารางเมตร ซึ่งแต่ละปีจะมีการกำหนดหัวข้อในการแกะสลักน้ำแข็งที่แตกต่างกันไป

นำท่านเข้าสู่ที่พัก CROWNE PLAZA HARBIN SONGBEI HOTEL หรือเทียบเท่า  

http://wandaharbinsongbei.cn/

 

วันที่สาม       ฮาร์บิ้น – เอ้อหลงซานสกีรีสอร์ท – อิสระกับการเล่นสกีตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่ากิจกรรมและอุปกรณ์สกี) – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองรัสเซีย – ปักกิ่ง

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่  เอ้อหลงซานสกีรีสอร์ท ประกอบด้วยสกีเซ็นเตอร์และรีสอร์ทที่ทันสมัยและได้มาตรฐานครบครันไว้คอยบริการอีกด้วย ให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนลานหิมะ อาทิ การเล่นสกี มีลานสกีที่เหมาะกับเด็กและผู้ที่เริ่มหัดเล่น, แคร่เลื่อน, สโนว์โมบิล, รถม้าลาก, เล่นสเก็ตบนทะเลสาบน้ำแข็ง ฯลฯ (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์และกิจกรรมต่างๆ)

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              อิสระกับการเล่นสกีตามอัธยาศัย และจากนั้น นําท่านแวะ ร้านขายสินค้าพื้นเมืองรัสเซีย อาทิเช่น เครื่องประดับ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและของ พื้นเมืองตามอัธยาศัย

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

20.05 น.        ออกเดินทางสู่ กรุงปักกิ่ง โดยสายการบินไชน่าแอร์ เที่ยวบินที่ CA 1612

22.15 น.        เดินทางถึง สนามบินกรุงปักกิ่ง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก RENAISSANCE BEIJING WANGFUJING HOTEL หรือเทียบเท่า  

www.renaissancebeijingwangfujing.com

 

วันที่สี่           ปักกิ่ง – กำแพงเมืองจีน (ด่านจวีหยงกวน) – พระราชวังฤดูร้อน – ถนนหวังฟู่จิ่ง

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำชม กำแพงเมืองจีน ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เป็นกำแพงที่ยาวที่สุดในโลกที่สร้างขึ้นด้วยแรงงานของคนนับล้าน มีความยาว 6,500 กิโลเมตร ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อประมาณ 500 ปีก่อนคริสตกาล และสร้างต่อเชื่อมกันครั้งใหญ่เมื่อ 221 ปีก่อนคริสตกาล โดยจักรพรรดิฉินซีผู้ที่ปราบ 6 ก๊กสำเร็จและรวบรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่น ตัวกำแพงสูงราว 10 เมตร กว้าง 8 – 10 เมตร ระยะทางยาวประมาณ 13,000 ลี้ (6,500 กิโลเมตร) ซึ่งประกอบด้วย กำแพง ซุ้มประตู ป้อมปราการและป้อมส่งสัญญาณไฟ กำแพงสร้างด้วยดิน หิน และก่ออิฐ ปัจจุบันได้รับการบูรณะซ่อมแซมจนกลายเป็นที่ท่องเที่ยวที่มีสภาพสมบูรณ์สวยงามและเป็นสัญลักษณ์แห่งความภูมิใจของชาวจีนทั้งชาติ

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำชม พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปี ก่อน ชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึ้นด้วยแรงคน ชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮา และจักรพรรดิ์กวางสู ชมระเบียงฉางหลาง ทางเดินที่มีหลังคาคลุมยาว 728 เมตร ใต้หลังคามีภาพวาดนวนิยายของจีนที่มีชื่อเสียง เช่น สามก๊ก ไซอิ๋ว เป็นต้น กว่า 2,000 ภาพ และภาพทิวทัศน์ต่างๆ ที่พระเจ้าเฉียนหลงเสด็จทอดพระเนตรที่แม่น้ำแยงซี อีกกว่า 2,000 ภาพ พร้อมทั้งดอกไม้นานาชนิด และลวดลายต่างๆ อีกกว่า 4,000 ภาพ ชมเรือหินอ่อน 2 ชั้น ยาว 36 เมตร ที่พระนางซูสีไทเฮาโปรดให้สร้าง โดยรอบของพระราชวังยังมีพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับนานาชนิด ที่จัดปลูกไว้อย่างสวยงามและร่มรื่น

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูเป็ดปักกิ่ง ณ ร้านเศรษฐีชาวบ้าน

จากนั้นนำท่านสู่ ถนนหวังฟู่จิ่ง (Wangfujing) ซึ่งเป็นที่ช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในเมืองปักกิ่ง เป็นถนนเส้นยาวๆ สำหรับคนเดินห้ามรถทุกชนิดวิ่งผ่าน มีห้างสรรพสินค้าพลาซ่า และร้านค้าน้อยใหญ่เรียงรายสองข้างถนน ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านหนังสือ ครบครัน พาท่านจับจ่ายกันอย่างเพลิดเพลิน เป็นร้านค้าส่วนใหญ่เป็น แบรนด์เนมราคาตายตัวต่อรองไม่ได้ และยังมีร้านกิ๊ฟช้อป ราคาย่อมเยาให้เลือกซื้อ นอกจากนี้ บริเวณใกล้เคียงยังมีถนนอาหารนานาชาติ ซึ่งน่าชมแต่เป็นอาหารพื้นเมืองแปลกๆ ที่ไม่ถูกปากคนไทยเท่าไหร่ ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปช้อปปิ้งชมวิว ตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก RENAISSANCE BEIJING WANGFUJING HOTEL หรือเทียบเท่า  

www.renaissancebeijingwangfujing.com

 

วันที่ห้า         ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังโบราณ (กู้กง) – กรุงเทพฯ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำชม จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่มีพื้นที่กว่า 275 ไร่ซึ่งถือเป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นสถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ ชม อนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคมและหอที่ระลึกประธานเหมาเจ๋อตุง  นำท่านผ่านประตูเทียนอันเหมินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศจีน

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังโบราณ (กู้กง) ซึ่งสร้างในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อ แห่งราชวงศ์หมิง ระหว่าง ค.ศ.1406 – 1420 ซึ่งถือว่าเป็นพระราชวังที่สมบูรณ์แบบและใหญ่ที่สุดในโลก ในอดีตเคยเป็นสถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ชมโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ประกอบด้วยห้องต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง ชมพระตำหนักว่าราชการ พระตำหนักชั้นในห้องบรรทมของจักรพรรดิ

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย

                   หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่สนามบินปักกิ่ง เพื่อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับ

17.05 น.        เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG615

21.15 น.        เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ