Siam Orchard Group สนับสนุนงานวิ่งสาดศิลป์ ครั้งที่ 1 ร่วมนำรายได้พัฒนาการศึกษาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าเอสพลานาด แคราย ผู้ช่วยศาสตราจาร์ ดร. วันชัย สุทธะนันท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พสุนนท์ รองอธิการบดี เพชรบุรี ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ ศิลปากร ชะอำ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 1 วิ่งสาดศิลป์ รัน ฟัน อาร์ต 2018

โดยกิจกรรมจะมีขึ้นใน​วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 นี้ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดโครงการศิลปากร ชะอำ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 1 (วิ่งสาดศิลป์: Run Fun Art 2018) ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยในขณะนี้มีนักวิ่งที่สนใจเข้าร่วมในโครงนี้กว่า 4,000 คน โดยนักวิ่งที่สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ มาจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งเป็นความตั้งใจของผมเมื่อครั้งที่ได้มีโอกาสไปปฏิบัติ ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เป็นเวลาเกือบ 10 ปี ซึ่งปัจจุบันวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีกำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่ 21 กิจกรรมนี้จึงได้เกิดขึ้น ในขณะที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีอายุครบ 75 ปี และกระผมได้ผลักดันให้มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ถือเป็นวิทยาเขตแห่งที่ 3 จัดการเรียนการสอน 3 คณะวิชา คือ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีภารกิจหลักคือ จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

การบริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเฉพาะในพื้นที่ตั้งและพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการแล้ว ยังมีโครงการอื่นๆ ที่ดำเนินการร่วมกับชุมชน อาทิ โครงการจิตอาสา โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อชุมชน โครงการแข่งขันกีฬาต่างๆ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังต้องการให้วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีเป็นตัวอย่างของการให้ความเอาใจใส่ในเรื่องสิ่งแวดล้อม มีความชาญฉลาดและรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า อาทิ ให้ใช้รถจักรยานในการสัญจร การใช้รถรางไฟฟ้า ไม่มีการใช้กล่องโฟม งดการใช้ถุงพลาสติก ตามนโยบาย Be Smart Be Green

วัตถุประสงค์หลักของโครงการศิลปากร-ชะอำ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 1 ประกอบไปด้วย​

1. ​เพื่อจัดกิจกรรมเนื่องในวันก่อตั้งวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยเป็นกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี​

2. ​เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมถึงประชาชนและบุคคลทั่วไป ได้ออกกำลังกาย​

3. ​เพื่อนำรายได้จากโครงการฯ บริจาคเพื่อการกุศลสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลสามพระยาในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา จัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษาที่ขาดทุนทรัพย์และมีความประพฤติดี และจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือสุนัขจรจัดในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยศิลปากร​

4. ​เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี โดยเป็นกิจกรรมวิ่งมินิ-ฮาล์ฟ ที่มีอัตลักษณ์ทั้งในเรื่องรูปแบบของมหาวิทยาลัยศิลปากร และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง​

5.​เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยศิลปากรและจังหวัดเพชรบุรี โดยเป็นการสร้างความสัมพันธภาพอันดีและการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดเพชรบุรี​และวัตถุประสงค์ที่เพิ่งเพิ่มขึ้นมาในไม่นานนี้ คือ

6. กล่าวคือ เป็นจุดเริ่มต้นในการในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ประกอบไปด้วยกล่องใส่อาหาร แก้ว หลอด และช้อนส้อม ที่สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ ภายใต้ม็อตโต้ All we can do

​จะเห็นได้ว่า การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี และมีพันธมิตรที่ร่วมให้การสนับสนุนมากถึง 26 ราย ทุกวัย มีนักวิ่งที่อายุน้อยที่สุด คือ 7 ขวบ อายุมากที่สุด คือ 80 ปี และมีนักวิ่งที่เป็นผู้พิการที่สมัครเข้าร่วมโครงการนี้กว่า 40 คน