เรียนรู้คำศัพท์สำคัญ ก่อนรีรันเที่ยวยุโรป

คุณคงมีการวางแผนและเตรียมพร้อมในการเดินทางท่องเที่ยวกันแล้วแต่สิ่งสำคัญอีกเรื่องหนึ้งที่เป็นอุปสรรค และเป็นปัญหาของใครหลายๆคน นั่นคือ เรื่องของความรู้ในการศึกษาข้อมูลก่อนออกทริป หรือเรื่องที่คุณไม่เข้าใจ และไม่สามารถสื่อสารในการพูดภาษากับชาวต่างๆชาติได้ นั่นจึงเป็นอุปสรรคกับใครหลายๆที่เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศไม่ว่าจะไปทัวร์ยุโรปหรือเอเชีย ที่คุณยังกังวลว่าจะสื่อสารกับชาวต่างชาติไม่เข้าใจ ล้วนแต่เป็นอุปสรรคในการเดินทางต่างๆ ประเทศเป็นอย่างมาก

การเรียนรู้ศึกษาหาข้อมูลหรือจดจำคำศัพท์ที่สำคัญๆที่ต้องใช้ในการเดินทาง เพื่อใช้สื่อสารได้ มีคำศัพท์น่ารู้ๆ ที่เราควรรู้ไว้ก่อนออกทริปเดินทางไปต่างประเทศ มีคำศัพท์น่ารู้ที่คุณควรรู้ไว้ ก่อนเดินทางทัวร์ท่องเที่ยว อาทิเช่น

– Ticket คือ ตั๋วที่เป็นกระดาษ ออกโดยสายการบืน โดยซื้อที่เคาร์เตอร์
– E-Ticket หรือ Electronic Ticket คือ ตั๋วที่ได้จากการซื้อแบบออนไลน์
– Booking หรือ Reservation คือ การจองตั๋วเครื่องบิน
– Boarding Pass คือ บัตรโดยสาร หรือใบผ่านเพื่อขึ้นเครื่องบิน
– Carry- on คือ กระเป๋าใบเลกที่คุณสามารถหิ้วขึ้นเครื่องได้
– Flight Number คือ หมายเลขไฟลท์ที่เราจะขึ้นเครื่องบิน ลักษณะเป็นตัวหนังสือภาษา
– Immigration Card คือ บัตรสำหรับตรวจคนเข้าเมือง
– Passport Control คือ ด่านตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)
– Gate Number คือ หมายเลขประตูที่เราต้องรอไปขึ้นเครื่อง
– Board Time คือ เวลาที่คุณขึ้นเครื่องช้า เลยเวลาขึ้นเครืองบิน
– Final Call คือ การประกาศเรียกผู้โดยสารครั้งสุดท้ายก่อนเครื่องจะออกบิน
– Flight Delayed คือ เครื่องบินออกล่าช้ากว่ากำหนด
– Departure Time คือ เวลาเครื่องบินขึ้น
– Arrival Time คือ เวลาเครื่องบินลง
– Baggage Claim คือ หมายเลขหรือรหัสตัวอักษร ที่กำหนดให้คุณไปรับสัมภาระ
กระเป๋าเดินทางที่คุณโหลดฝากเอาไว้
– Booking Number หรือ Reference Number คือ หมายเลขการจองตั๋วเครื่อง
บิน
– Check – in คือ การยืนยันการขึ้นเครื่องบิน
– Checked Baggage คือ กระเป๋าต่างๆ ที่เราฝากโหลดไว้ใต้เครื่องบิน ที่เราจะ
ได้หลังจากเช็คอินเรียบร้อยแล้วฺ