ขอวีซ่าเชงเก้น (Shengen Visa) ก่อนทัวร์ยุโรป

เมื่อนักท่องเที่ยวต้องการออกเดินทางออกทัวร์เที่ยวยุโรป ควรให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมในการขอยื่นเอกสารการขอวีซ่าเชงเก้นกันก่อน วีซ่าเชงเก้น (Shengen Visa) เป็นหนังสือเดินทางระยะสั้น อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน หรือเป็นเวลา 3 เดือน สามารถใช้เดินทางเที่ยวได้กว่า 26 ประเทศ เช่น เบลเยียม, ฝรั่งเศส, อิตาลี, ลักเซมเบิร์ก, เนเธอร์แลนด์, เดนมาร์ก, กรีซ, โปรตุเกส, สเปน, เยอรมนี, ออสเตรีย, ฟินแลนด์, สวิตเซอร์แลนด์, สวีเดนนอร์เวย์, ไอซ์แลนด์, มอลตา, สาธารณรัฐเช็ก, เอสโตเนีย, ฮังการี, โปแลนด์, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย และโมนาโก

การขอยื่นเอกสารการขอวีซ่าเชงเก้น ผู้ขอวีซ่าควรกรอกข้อมูลไปในประเทศที่เราจะเดินทางตามความเป็นจริงมากที่สุด หากคุณจะไปประเทศไหนก็ควรขอวีซ่ากับสถานฑูตประเทศนั้น และถ้าคุณต้องเดินทางไปหลายประเทศก็ควรขอวีซ่ากับสถานฑูตประเทศแรกที่คุณจะไปก่อน เพราะการขอวีซ่าเชงเก้นไม่สามารถยื่นขอคำร้องล่วงหน้าก่อนเดินทาง 90 วันได้ ดังนั้นหากคุณไม่คำนึงถึงเรื่องนี้ อาจทำให้คุณเจอปัญหาในการเดินทางโดน ตม. กักบริเวณไว้ หรืออาจถูกส่งกลับได้

รายชื่อสถานฑูต ที่สามารถขอวีซ่าเซงเก้นได้ มีดังนี้

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประเทศไทย
สถานเอกอัครราชทูตออสเตรีย กรุงเทพฯ
สถานเอกอัครราชทูตเบลเยี่ยม ประเทศไทย
สถานทูตประเทศสาธารณรัฐเช็ก
สถานทูตเยอรมนี กรุงเทพฯ
สถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์ก

ขั้นตอนเตรียมเอกสารขอวีซ่าเชงเก้น

1. เอกสารแบบฟอร์มการยื่นขอวีซ่าที่กรอกแล้วโดยสมบูรณ์พร้อมเซ็นชื่อ

คุณยื่นขอวีซ่าประเทศอะไรเพราะแต่ละประเทศนั้นอาจมีการใช้แบบฟอร์มที่แตกต่างกันให้เข้าไปเช็คข้อมูลที่หน้าเว็ปของสถานทูตนั้นๆประจำประเทศไทยก่อน เนื่องจากมีสถานทูตบางแห่งที่มีการรับยื่นเอกสารวีซ่าจากตัวแทนหรือการให้สัมปทานบริษัทรับยื่นวีซ่า คุณควรกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง

(ตัวอย่าง) แบบฟอร์มการยื่นขอวีซ่าเชงเก้นงเก้น (Shengen Visa)

ขอบคุณรูปจาก pantip.com/topic/32617605

 

2. เตรียมเอกสารสำเนาพาสสปอร์ตเดินทาง

พาสปอร์ต (Passsport) ที่จะใช้สำหรับยื่นขอวีซ่าจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หรือ 180 วันนับจากวันที่เราเดินทางกลับออกจากประเทศนั้น ควรเตรียมสำเนาเอกสารทั้งหมด 2 ชุด พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาด้วย

3. เตรียมรูปถ่าย 2”นิ้ว (35mm.x45mm.) / จำนวน 2 รูป

ควรถ่ายให้เห็นใบหน้าตรง ทำหน้าปกติไม่ยิ้มหรือทำหน้าตาแปลก พื้นหลังสว่างเพื่อให้เห็นภาพถ่ายใบหน้าให้ชัดเจนขึ้น


3. เอกสารรับรองการทำงาน (Work Permit)

เอกสารรับรองการทำงาน (มีอายุนับจากวันที่ออกเอกสารไม่เกิน 1 เดือน) แบ่งเป็นกรณีต่างๆ ดังนี้

พนักงานบริษัททั่วไป ต้องให้บริษัทต้นสังกัดออกใบรับรองให้ โดยระบุชื่อคุณ ตำแหน่งงาน
วันที่เริ่มเข้าทำงาน เงินเดือน และจำนวนวันที่ทางบริษัทอนุมัติให้คุณลา

หมายเหตุ: จำเป็นต้องครอบคลุมวันที่คุณเดินทางไป-กลับ ถ้าเกินกว่านั้นไม่เป็นไร แต่ถ้าน้อยกว่าจะไม่ได้

  • เจ้าของกิจการธุรกิจ ต้องขอหนังสือจดทะเบียนบริษัท ที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจ แบบฉบับ
    (เป็นภาษาอังกฤษ) โดยที่มีชื่อของเจ้าของธุรกิจกำกับอยู่
  • คนทำงานฟรีแลนซ์ ผู้ที่ไม่มีรายได้ประจำ ต้องทำหนังสือแจ้งรายได้ประจำวัน และรายได้ส่วนต่างๆ (เป็นภาษาอังกฤษ) ว่าได้มาจากใครหรือที่ใด
  • นักเรียน นักศึกษา ต้องขอหนังสือรับรองของสถานศึกษานั้นๆ (เป็นภาษาอังกฤษ) จะต้องมีตราปั๊มจากสถานศึกษาบนเอกสารด้วย

5. เอกสารหลักฐานทางการเงิน (Statement)

คุณต้องมีบัญชีฝากประจำ และทำการยื่นขอเอกสารรับรองทางการเงิน หรือ Statement (ย้อนหลัง 6 เดือน) แล้วให้แจ้งกับทางธนาคารว่าคุณต้องการขอวีซ่าเชงเก้น เพื่อให้ทางธนาคารออกเอกสารรับรองเป็นรูปแบบภาษาอังกฤษ ที่รับรองว่าคุณมียอดเงินหมุนเวียนสม่ำเสมอทุกเดือน (ถือว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญในการที่เค้าจะตัดสิน เพื่อให้วีซ่าเชงเก้น) มี 2 กรณี คือ

  • กรณีผู้มีรายได้ บัญชีคุณควรมีรายได้หมุนเวียนสม่ำเสมอทุกเดือน ไม่ว่าจะเป็นบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันก็ตาม
  • กรณีผู้ที่ไม่มีรายได้ หรือไม่มีงานทำ จะต้องมีหนังสือ Sponsor Letter ที่ออกโดยผู้ที่ออกค่า ใช้จ่ายให้พร้อมลายเซ็นเป็นฉบับภาษาอังกฤษ พร้อมแนบหนังสือแสดงความสัมพันธ์ด้วย เช่น ทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองบุตร และเอกสารรับรองรายได้ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ

6. ทำแผนการท่องเที่ยว (เป็นภาษาอังกฤษ)

ทำเอกสารแจ้งการวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้าย คุณไปสายไหน ไปสายการบินอะไร เวลาเที่ยวบิน ไฟลท์การบิน เข้า-ออกประเทศใด วันที่เท่าไหร่ พักที่ไหน ใช้เวลาเดินทางกี่วัน สถานที่ๆเราไปเทียว คุณควรตอบให้ตรงกับความเป็นจริง

7. เอกสารจองที่พัก และ ตั๋วโดยสาร

รวบรวมเอกสารรายละเอียดในการจองที่พักและตั๋วการเดินทางทัวร์ยุโรป เที่ยวบินทั้งขาไป-กลับ(ถ้าเป็นตัวบินระหว่างประเทศในโซนยุโรป) คุณสามารถแนบเอกสารการจองอื่นๆไปด้วยได้ โดยอ้างอิงจากข้อที่ เช่น ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตั๋วโดยสารยานพาหนะอื่นๆ

8. หนังสือเชิญ (ในกรณีที่ถูกองค์กร หรือบุคคลเชิญ)

สำหรับเชิญรูปแบบองค์กร ในหนังสือองค์กรนั้นต้องส่งมาพร้อมชื่อเราที่ต้องแนบมาด้วย

สำหรับเชิญรูปแบบบุคคลจำเป็นต้องใช้หลักฐานของผู้ที่เชิญแนบไปด้วยเช่น ให้ผู้เชิญทำการ
ส่งหนังสือแสดงโค้ดเชิญจากสถานีตำรวจจากประเทศนั้นๆพร้อมสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เชิญเพื่อใช้แนบคู่ไปกับเอกสารอื่นๆ

9. ขอเอกสารจากบริษัทกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง (ที่สถานฑูตยอมรับ)

ตัวประกันการเดินทางต้องมีระยะเวลาคุ้มครองที่ครอบคลุมช่วงเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวทัวร์ยุโรปต้องให้การคุ้มครองทั้งอุบัติเหตุ ค่ารักษาอาการเจ็บป่วยระหว่างการเดินทาง ซึ่งการประกันภัยการเดินทางต้องมีวงเงินประกันมากกว่า 30,000 ยูโรขึ้นไป ควรหาประกันภัยที่ให้การคุ้มครองครบทุกด้านสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศ อาทิเช่น มีอุบัติเหตุ, ค่ารักษาพยาบาล ประกันกระเป๋าเดินทางหาย หรือเสียหาย, ตกเครื่อง, ไฟลท์บินทัวร์ยุโรปยกเลิกหรือดีเลย์ หากเราใช้กรมธรรม์ที่เราซื้อนี้ยื่นหลักฐานวีซ่าแต่เกิดการโดนรีเจ็ควีซ่าทางบริษัทจะต้องคืนเงินประกันให้เราด้วย

10. ค่าธรรมเนียมการขอยื่นขอวีซ่าเชงเก้น

ราคาปกติของค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่าเชงเก้นกับสถานทูต ประมาณ 60 ยูโร หรือประมาณ 2,265 บาท (ขึ้นอยู่กับค่าเงินในแต่ละวัน)

หากทำการยื่นผ่านบริษัทตัวแทนรับยื่นวีซ่า อาจมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากนี้เป็นค่าบริการจัดการด้านเอกสารต้องทำการเช็คกับบริษัทตัวแทนรับยื่นวีซ่านั้นๆโดยตรง

** (ข้อควรระวัง และข้อแนะนำ ) การขอทำวีซ่าเชงเก้น คือ

เอกสารการรับรองทุกฉบับที่ขอจากองค์กรต่างๆ ต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือน
เกอสารทุกฉบับต้องได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือเยอรมันทั้งหมดรวมทั้งแผนการเดินทาง
แนะนำว่า หากคุณใช้บริการจากที่รับแปลเอกสารควรเป็นที่รับแปลที่น่าเชื่อถือและควรมีประสบการณ์ด้วย