THAI SMILE / DOMESTIC TICKET
ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทยสไมล์ (ฟูลเซอร์วิส รวมน้ำหนักกระเป๋า)

 

สุวรรณภูมิฯอุดรธานี
สุวรรณภูมิฯเลย
สุวรรณภูมิฯนครศรีธรรมราช
สุวรรณภูมิฯน่าน
สุวรรณภูมิฯเชียงราย
ภูเก็ตเชียงใหม่

*ราคาเป็นราคาเริ่มต้นท่านสามารถเช็คราคา ตามวันที่สนใจเดินทางได้ที่
แผนกตั๋วเครื่องบิน โทร 02-612-8500


เอกสารที่ใช้ในการจอง
– สำเนาบัตรประชาชน (ใช้สำหรับออกตั๋วเครื่องบิน)
– หรือสะกดคำนำหน้า, ชื่อ-สกุล, วันเดือนปีเกิด