RAMBUTANT CHIANGMAI-MALAYSIA

เที่ยวมาเลเซียบินตรงจากเชียงใหม่ ชมความงามของ พระราชวังอีสตานาเนการา เยือนแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุด ของประเทสมาเลเซีย นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาเก็นตั้ง แวะถ่ายรูปตึกแฝดปิโตรนาส ช้อปปิ้งจุใจที่ Genting outlet premium

วันแรก         เชียงใหม่ – กรุงกัวลาลัมเปอร์ – ชมเมือง – ตึกแฝดปิโตรนาส – Cocoa Boutique -พระราชวังอิสตานาเนการา – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ – มัสยิดแห่งชาติ –อาคารสุลต่านอับดุลซามัด – จัตุรัสอิสรภาพ

07.00 น.        คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตู 8 และเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก จากนั้นนำท่านไปเช็คอินเคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเชีย

09.10 น.        ออกเดินทางสู่ ประเทศมาเลเซีย โดย สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ AK 855

13.00 น.        เดินทางถึง สนามบินกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พบกับไกด์ท้องถิ่นรอต้อนรับ

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร — DOWNTOWN

บ่าย                        นำท่านเที่ยวชมเมือง กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซียเดินทางสู่ ตึกแฝดปิโตรนาส(แวะถ่ายภาพ) อาคาร 88 ชั้น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของตึกระฟ้าในกัวลาลัมเปอร์ และยังเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก ที่สูงถึง 452 เมตร  สร้างขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงเรขาคณิตของสถาปัตยกรรมอิสลาม ออกแบบโดยซีซาร์ เปลลิ สถาปนิกเชื้อสายอาร์เจนตินา-อเมริกัน นำท่านเลือกซื้อช็อคโกแลตที่ COCOA BOUTIQUE ของฝากขึ้นชื่อประจำมาเลเซีย จากนั้นนำท่านชมความงดงามของ พระราชวังอิสตาน่าไนการ่า (KING PALACE) (แวะถ่ายรูป) พระราชวังแห่งชาติ สถานที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดี หรือยังดีเปอร์ตวนอากง พระราชวังแห่งนี้จะเป็นกลุ่มอาคารรูปทรงโดมเชื่อมกับทางหลวงไปยังตัวเมือง และมีถนนทางเข้าพิเศษหลายเส้นทางพระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร ซึ่งมีการครอบครองมาตั้งแต่ทศวรรษที่ 1990 และกลายเป็นเขตพระราชฐานนับตั้งแต่นั้น นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (NATIONAL MUSEUM) สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2506 เพื่อจัดแสดงวัตถุโบราณต่าง ๆ พร้อมทั้งบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของชาวมาเลย์ในรัฐต่าง ๆ ต่อด้วย มัสยิดแห่งชาติ (NATIONAL MOSQUE ) (แวะถ่ายรูป)  เป็นมัสยิดเก่าแก่ที่สุดในกัวลาลัมเปอร์สร้างขึ้นเพื่อแทนที่มัสยิดจาเม็กซึ่งมีขนาดเล็กเกินไปสำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา นำท่านสู่ อาคารสุลต่านอับดุลซามัด (SULTAN SAMAD BUILDING) สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2440 ตั้งชื่อตามพระนามของสุลต่านแห่งสลังงอร์ โดยใช้เป็นที่ทำการของหน่วยงานราชการในยุคที่อังกฤษเข้ามาปกครอง ปัจจุบันเป็นอาคารสำนักงานของศาลฎีกา นำท่านชม จัตุรัสอิสรภาพ (Independence Square) ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองของทาซเค้นท์ เริ่มมีการขึ้นในปี ค.ศ.1991 เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นมาของอุซเบกิสถาน มีพื้นที่ที่เป็นแผ่นดินทองอันกว้างใหญ่มีคุณค่าในการเพาะปลูก ถึงแม้ว่าจะมีภูมิประเทศที่ไม่เหมือนที่ใดในโลกนี้ และยังเป็นสัญลักษณ์ของดินแดนแห่งใหม่ที่เป็นส่วนร่วมของชุมชนบนโลกใบนี้

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร — MARCOPOLO

นำท่านเข้าสู่ที่พัก IBIS KUALA LUMPUR CITY CENTRE HOTEL หรือเทียบเท่า  https://www.accorhotels.com/gb/hotel-8732-ibis-kuala-lumpur-city-centre-opening-september-2018/index.shtml

 

วันที่สอง       กรุงกัวลาลัมเปอร์ – ถ้ำบาตู – เก็นติ้ง –  Genting outlet premium – เก็นติ้ง ไฮแลนด์ – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาเก็นติ้ง

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำบาตู (Batu Caves) สัญลักษณ์ของรัฐสลังงอร์ที่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นวัดและสถานที่ประกอบพิธีกรรมในศาสนาฮินดูอีกด้วย ในแต่ละปีผู้มีใจศรัทธาและนักท่องเที่ยวหลายพันคนเดินทางมาที่นี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างเทศกาลประจำปีไทปูซัม สิ่งที่น่าสนใจที่สุดของถ้ำบาตูก็คือ รูปปั้นเทพของศาสนาฮินดูขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใกล้กับปากถ้ำ

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร – GENTING PERMAI

บ่าย              จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นำท่านไปช้อปปิ้งที่ Genting outlet premium เอ้าเล็ทมอลล์ขนาดใหญ่ เปิดใหม่ล่าสุด บริเวณสถานีกระเช้าใหม่ขึ้นสู่เก็นติ้ง ท่านจะได้พบกับร้านค้ามากมาย สินค้าแบรนเนม ราคาพิเศษสุด จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เก็นติ้ง ไฮแลนด์ (Genting Highlands) สนุกสนานกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้า Sky way ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด สะดวก ปลอดภัยและมีความเร็วที่สุดในโลก สามารถวิ่งได้ 6 เมตรต่อวินาที จากสถานีถึงโรงแรม ระยะทาง 3.4 กม. ยาวที่สุดในเอเชีย! สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบ และอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น (โปรดนำเสื้อหนาวติดไปด้วย)

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร — COFFEE TERRACE

นำท่านเข้าสู่ที่พัก FIRST WORLD HOTEL GENTING HIGHLANDS หรือเทียบเท่า  https://www.rwgenting.com/hotel/firstworld-hotel/

 

วันที่สาม       กรุงกัวลาลัมเปอร์ – สนามบินกัวลาลัมเปอร์ – เชียงใหม่

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินกัวลาลัมเปอร์

12.45 น.        นำท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ AK856

14.35 น.        เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ