BANGKOK AIRWAYS / DOMESTIC TICKET
ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ บางกอกแอร์เวย์ส เอเชียบูทีคแอร์ไลน์

สุวรรณภูมิฯสมุย
สุวรรณภูมิฯเชียงใหม่
สุวรรณภูมิฯภูเก็ต
สุวรรณภูมิฯลำปาง
สุวรรณภูมิฯสุโขทัย
ภูเก็ตหาดใหญ่


*ราคาเป็นราคาเริ่มต้นท่านสามารถเช็คราคา ตามวันที่สนใจเดินทางได้ที่
แผนกตั๋วเครื่องบิน โทร 02-612-8500


เอกสารที่ใช้ในการจอง
– สำเนาบัตรประชาชน (ใช้สำหรับออกตั๋วเครื่องบิน)
– หรือสะกดคำนำหน้า, ชื่อ-สกุล, วันเดือนปีเกิด