ทัวร์ Delight ไต้หวัน

หนานโถว-เจียอี้-ไทจง-ไทเป-ฮัวเหลียน

ทัวร์ Delight ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน 6D4N DT01

 

วันแรก

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

23.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว R ประตู 8 สายการบิน EVA AIR

มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการเรื่องกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน

 

วันที่สอง

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – หนานโถว – วัดเหวิ่นหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา –  วัดพระถังซัมจั๋ง – นั่งกระเช้าพาโนราม่า – หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า – เจียอี้       

02.15 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR206 มีบริการอาหารและเครื่องดื่มเครื่องระหว่างเดินทาง (ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชั่วโมง)

** (สายการบิน EVA AIR จะมีการปรับเปลี่ยนเวลาการเดินทาง ตามตารางของสายการบิน ดังนั้น โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเดินทางของท่านกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง) **

06.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน (เวลาที่ประเทศไต้หวันเร็ว กว่าประเทศไทย  1 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว รับกระเป๋าสัมภาระ จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ที่พัก ณ เมืองเถาหยวน

เช้า บริการอาหารเช้า ด้วยเมนูแซนวิช + ชานมไต้หวัน

หลังจากนั้นนำคณะเดินทางสู่ เมืองหนานโถว (Nantou) โดยรถโค้ชปรับอากาศ ซึ่ง เมืองหนานโถว ถือได้ว่าเป็นมณฑลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไต้หวัน และได้รับการตั้งชื่อเล่นว่า Mother Earth of Taiwan (แผ่นดินแม่แห่งไต้หวัน) นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ (Wen Wu Temple) หรืออีกหนึ่งชื่อเรียกที่รู้จักกันในนาม วัดกวนอู เป็นวัดที่มีชื่อเสียงอีกหนึ่งแห่งของไต้หวัน ตั้งอยู่ที่เมืองหนานโถว เป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของศาสดาขงจื้อ (เทพเจ้าแห่งปัญญา) และเทพกวนอู (เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์) เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวและคนไต้หวัน หากใครที่ได้มาเยือนยังเมืองหนานโถว จะต้องไม่พลาดที่จะมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดแห่งนี้

นำทุกท่านเยี่ยมชม ภายในวัดทุกท่านจะพบกับ สิงโตหินอ่อน 2 ตัว ตั้งอยู่ด้านหน้าของวัด มีมูลค่ามากถึง1 ล้านเหรียญไต้หวัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังของความยิ่งใหญ่

และหากทุกท่านหันหน้ามองไปยังด้านหน้าของวัด ทุกท่านสามารถชมวิวของทะเลสาบสุริยัน-จันทรา เพราะวัดเหวิ่นหวู่ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดพิกัดที่สามารถชมวิวทะเลสาบได้อย่างสวยงาม

จากนั้นนำทุกท่านไปยังภายในวัดเพื่อสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 จุดด้วยกัน ดังนี้

จุดที่หนึ่ง : องค์เทพเจ้ากวนอู ในท่านั่งบนบัลลงค์ ชาวจีนและชาวไต้หวันมักนิยมมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องของความประสบสำเร็จในหน้าที่การงาน กิจการเจริญรุ่งเรือง แคล้วคลาดจากภัยอันตราย เป็นต้น ตรงจุดนี้คนไต้หวันมักนิยมนำหยกตาแมว กระเป๋า กระเป๋าตังค์ มาวนรอบกระถางธูป 3 รอบ เพื่อเป็นการเรียกเงินเรียกทอง และเสริมบารมีของหยกตาแมว

จุดที่สอง : หรือวิหารอู่เฉิง จะมีองค์เทพเจ้ากวนอูในท่านั่งบนบัลลังค์คู่กับองค์เทพเจ้าขงจื้อ ตรงจุดนี้มักนิยมขอพรเกี่ยวกับการศึกษา การเรียน หรือเกี่ยวกับสติปัญญา

จุดที่สาม : หรือวิหาร ต้าเฉิง เป็นที่ประดิษฐานขององค์เทพเจ้าขงจื้อ ตรงจุดนี้มักนิยมขอพรเกี่ยวกับการศึกษา การเรียน หรือเกี่ยวกับสติปัญญา

นำท่านลงเรือสำหรับคณะ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสำคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร นำท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก และนำคณะนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป

หมายเหตุ:  กรณีถ้าทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ทำการปิดไม่ให้ทำการล่องเรือ ทางบริษัทจะทำการคืนเงินประมาณท่านละ 50 NTD

หากมาไต้หวันอีกเมนูที่ไม่แนะนำไม่ได้ นั่นคือ ไข่ต้มใบชา เมื่อมาถึงทะเลสาบสุริยัน จันทรา ต้องมาที่ร้านอาม่าที่ถือว่าเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ได้รับอนุญาตให้เปิดขาย ด้วยสูตรลับเฉพาะของอาม่าทำให้ไข่ต้มใบชามีกลิ่นหอมจากสมุนไพรต่างๆ สำหรับรสชาดนั้นจะมีรสเค็มทานเพลิน ยิ่งทานพร้อมชมบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบสุริยัน จันทราแล้วนั้น ยิ่งทำให้ฟินแน่นอน

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า (Formosan Aboriginal Culture) หนึ่งจุดไฮไลท์ของไต้หวัน ที่รวมความหลากหลายสีสันไว้ในที่เดียว หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า ตั้งอยู่เมืองหน่านโถว ซึงหมู่บ้านแห่งเป็นสถานที่ที่จัดแสดงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองแบบดั้งเดิม เช่น การเต้นรำแบบพื้นเมืองดั้งเดิม การร้องรำทำเพลง และการ จำลองพิธีการแต่งงานแบบพื้นเมืองดั้งเดิม อีกทั้งยังมีหมู่บ้านจำลองของแต่ละชนเผ่า รวมถึงให้ ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึก ณ ร้านขายของที่ระลึกของแต่ละชนเผ่า นอกจากนั้น ณ ที่แห่งนี้ยังมี สวนพฤกษชาติให้ท่านได้รับชมความสวยงามของธรรมชาติ ซึ่งในช่วงมีนาคมของทุกปีจะเข้าสู่ ช่วงเทศกาลดอกลาเวนเดอร์ และสวนสนุกให้ท่านได้สนุกสนานครื้นเครง (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น)

(ช่วงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ของทุกปี เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ ดอกซากุระกำลังเบ่งบาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

กรณีถ้าอุทยานปิดไม่ให้เข้าชม ทางบริษัทจะทำการคืนเงินประมาณท่านละ 350 NTD

นำท่าน นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชมความสวยงามของหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า และความสวยงามของทะเลสาบสุริยัน-จันทรา

หลังจากนั้นนำคณะเดินทางสู่ เมืองเจียอี้ (Chiayi) เมืองที่ถูกล้อมรอบไปด้วยภูเขาและทะเล เจียอี้เป็เมืองที่มีแหล่งธรรมชาติที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกถึง 3 อุทยาน ซึ่งทั้ง 3 อุทยานนั้นมีทัศยนียภาพที่โดดเด่นและสวยงามแตกต่างกันไป “จากภูเขาสู่ที่ราบ จากที่ราบสู่วิวทะเล”

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก… SANKAI KAN HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติ – ร้านชาอู่หลง – ไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำคณะเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (Alishan National Scenic Area) ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวไร่ชาอาลีซานที่มีชื่อเสียงสลับกับภูเขาน้อยใหญ่อันสวยงาม จากนั้นพาท่านแวะชิมชาอาลีซานที่ ร้านชา (Tea Shop) ชาที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมัน ปลูกบนเขาอาลีซานในระดับความสูงเป็นพันเมตรจากระดับน้ำทะเล และเป็นของฝากที่คนไทยนิยมซื้อกลับเป็นของฝาก เดินทางต่อสู่อุทยานแห่งชาติอาลีซาน

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ภายในอุทยานฯ อาลีซาน 

หลังอาหารกลางวันนำท่านชมจุดท่องเที่ยวสำคัญต่างๆภายในอุทยานฯ อาลีซาน ซึ่งเป็นอุทยานที่มีความสวยงาม และมีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (Alishan National Scenic Area)  เป็นอุทยานที่มีสวยงาม มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติอยู่มาก และมีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน ให้ท่านเดินชมดื่มด่ำกับธรรมชาติของป่าศักดิ์สิทธิ์อาลีซันโดยตลอดเส้นทางท่านจะได้สัมผัสกับกับต้นสนสูงชัน อายุกว่า 1,000ปี ซากต้นไม้โบราณรูปร่างแปลกตา และต้นไม้นานาพันธุ์ และในช่วงฤดูใบไม้ผลิ เดือน 3 และเดือน 4  ท่านจะได้พบสีชมพูของดอกซากุระที่จะบานสะพรั่งพร้อมกับพรรณไม้อีกนานาชนิด

(ช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ของทุกปี เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ ดอกซากุระกำลังเบ่งบาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

กรณีถ้าอุทยานปิดไม่ให้เข้าชม ทางบริษัทจะทำการคืนเงินประมาณท่านละ 250 NTD

จากนั้น นำท่านนั่งรถไฟโบราณ เพื่อชมวิวธรรมชาติสองฝั่งข้างทาง โดยรถไฟสายนี้ถูกสร้างขึ้นโดยชาวญี่ปุ่นเพื่อใช้ในการลำเลียงต้นไม้

จากนั้นพาท่านแวะชิมชาอาลีซานที่ ร้านชา (Tea Shop) ชาที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมัน ปลูกบนเขาอาลีซานในระดับความสูงเป็นพันเมตรจากระดับน้ำทะเล และเป็นของฝากที่คนไทยนิยมซื้อกลับเป็นของฝาก นำคณะเดินทางสู่ เมืองไทจง (Taichung) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ3 ของไต้หวันเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนาจากนั้นนำท่านเพลิดเพลิน ช้อป ชิม ชิล ไปกับ ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (Fengjia Night Market) ตั้งอยู่ที่เมืองไทจง บริเวณใกล้มหาวิทยาลัยฟงเจี่ย โดยตลาดแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน มีของขายมากมายให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง อีกทั้งอาหารท้องถิ่น หรืออาหารนานาชาติแบบ Street Food มากมายที่ดึงดูดนัดท่องเที่ยวให้เข้ามาชิม ลิ้มรสของความอร่อย และที่สำคัญและพิเศษสุดๆ ตลาดแห่งนี้นั้นมีสินค้าแบรนด์ที่มักจะลดราคาได้อย่างถูกสุดๆ อย่างเช่น Onitsuka Tiger ลดราคาเยอะที่สุด และมีแบบให้เลือกมากที่สุดในไต้หวัน

เมื่อมาถึงฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต แนะนำร้านรองเท้า ABC Mart ศูนย์รวมรองเท้าแบรนด์ต่างๆ อาทิเช่น Onitsuka Tiger, Adidas, Nike, Converse เป็นต้น บางรุ่นภายในร้านถือว่ามีราคาที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับรุ่นนั้นๆ ในไทย

ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ณ ตลาดฟงเจี่ย ให้ท่านได้เลือกรับประทานตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก… SUN HOT SPRING & RESORT หรือเทียบเท่า

จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก ซึ่งการแช่น้ำแร่เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

 

โปรแกรมทัวร์ไต้หวันวันที่สี่ ไทเป – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านสร้อยสุขภาพ – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – ซีเหมินติง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง เมืองไทเป (Taipei) เมืองหลวงประเทศไต้หวันเป็นศูนย์รวมทางด้านต่างๆ ของไต้หวัน ทั้งการศึกษา การค้า อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือของประเทศ มีประชากรประมาณ 3 ล้านคน นำท่านเลือกซื้อของฝาก ขนมพายสับปะรด (Pineapple Cake Shop) ขนมยอดนิยมของไต้หวัน (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น) จากนั้นนำท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซึ่งใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร 

ท่านสามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์สำคัญที่หาดูได้ยากภายในอนุสรณ์สถาน โดยภายในจะมีรูปปั้นทำจากทองสัมฤทธิ์ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คในท่านั่งขนาดใหญ่ที่มีใบหน้ายิ้มแย้ม และจะมีทหารยามยืนเฝ้าอยู่ 2 นายตลอดเวลา และที่กำแพงด้านในหลังจะมีข้อความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่ 3 คำ คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร์ โซนที่ชั้นล่างของอนุสรณ์สถานจะเป็นห้องจัดแสดงประวัติของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค อีกทั้งทั้งยังมีการจัดโชว์สิ่งของเครื่องใช้ รวมถึงภาพถ่าย และอีกหนึ่งพิเศษหากใครได้มาเยี่ยมที่แห่งนี้คือ พิธีเปลี่ยนเวรทหาร ซึ่งจะมีทุกๆต้นชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 10:00-16:00 ของทุกวัน

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูเสี่ยวหลงเปา (7)

บ่าย พาท่านแวะชมศูนย์ สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม) ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ มีคุณสมบัติในการป้องกันรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน และปะการังแดง เครื่องประดับล้ำค่าของชาวไต้หวันตั้งแต่โบราณ

จากนั้นนำท่านไปยัง ตึกไทเป101 (Taipei 101) ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คของประเทศไต้หวัน ตึกที่มีความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซึ่งมีความสูงถึง 508 เมตร ซึ่งด้านล่างเป็นห้างสรรพสินค้า ที่รวบรวมร้านค้าแบรนด์ดังระดับโลกไว้มากมาย อาทิเช่น ALDO, BOTTEGA VENETA, BURBERRY, CALVINKLEIN, CHANEL, COACH, GUCCIM, GIORDANO, HUGO BOSS, LOUIS VUITTON,  LONGCHAMP, LANCOME, LE MER, MONT BLANC, MIDO, MCM, OMEGA, PANERAI, PRADA, POLO, ROLEX, SHISEIDO, SUPER DRY, TAG HEUER, VERSACE, ZARA  เป็นต้น

กรณีที่ท่านต้องการขึ้นตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 กรุณาแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อนเดินทาง โดยค่าตั๋วขึ้นตึกไทเป 101 ชั้น 89 ราคาประมาณ 600 NTD

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง (Xi Men Ding) ตั้งอยู่ในเมืองไทเป ที่แห่งนี้เปรียบเสมือน สยามแสควร์ในกรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟชั่นที่ทันสมัยของวัยรุ่นในไต้หวัน ภายในตลาดมีของมากมายๆ โดยเฉพาะสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอางค์ หรือของ กิ๊ฟช้อปมากมายที่มีให้อัพเดทแฟชั่นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นของที่มีแบรนด์ หรือไม่มีแบรนด์ อีกทั้งสินค้ามีแบรนด์ของทีนี้ยังถือได้ว่ามีราคาที่ถูกเหมาะสำหรับนัก  ช้อปมากมายให้ได้มาช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ

แนะนำของอร่อย เต้าหู้เหม็น เป็นอาหารเลอค่าที่คุณต้องลองสักครั้งในชีวิต ระดับความเหม็นของเต้าหู้นั้นมี 3 ระดับ กลิ่นเหม็นสุดแนะนำเป็นแบบต้ม, กลิ่นเหม็นปานกลางแนะนำเป็นแบบย่าง, และกลิ่นเหม็นเบาสุดแนะนำเป็นแบบทอด สำหรับรสชาดต้องทานกับซอสรสเด็ด ทานคู่กับผักดองเครื่องเคียงแล้วนั้น หากใครได้ลิ้มลองต้องเป็นเมนูในดวงใจอีก 1 เมนูแน่นอน

ค่ำ อิสระมื้ออาหารค่ำ ณ ตลาดซีเหมินติง เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของท่าน

พักที่ CHATEAU DE CHINE SINJHUANG HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า

นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – ร้านหยก – นั่งรถไฟสู่เมืองไทเป – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองฮัวเหลียน (Hulien) (โดยนั่งรถไฟไป-กลับจากกรุงไทเปไปสู่เมืองฮัวเหลียน) คือมณฑลที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ตั้งอยู่บนภูเขาฝั่งทะเลตะวันออกของไต้หวัน เป็นจุดเริ่มต้นของทางรถไฟสายฮัวเหลียน-TAITUNG มณฑลฮัวเหลียนมีชื่อเสียงมากในเรื่องการท่องเที่ยว มีจุดท่องเที่ยวหลักๆ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ และ อุทยานแห่งชาติ YUSHAN และในบริเวณรอบๆ ชายฝั่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับการปั่นจักรยาน

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น 

บ่าย นําท่านสู่ “ อุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ ” หรือ อุทยานธรรมชาติ ทาโรโกะ (Taroko National Park) (อุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน) นอกจากจะเป็นอุทยานที่ มีทัศนียภาพของหุบเขาและเทือกเขาสลับซับซ้อนสวยงาม แล้วยังมี วัฒนธรรมประเพณีที่มี เอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเช่นกัน เส้นทางจากเทียนเสียง จนถึงทาโรโกะถือเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์เลาะเลียบริมหน้าผาของ หุบเขาหินอ่อนไปตลอดแนว จุด ชม วิวที่น่าประทับใจในอุทยานฯ ได้แก่ถ้ำนกนางแอ่น และอุโมงค์เก้าโค้ง บนเส้นทางคดเคี้ยวผ่านหุบเขาและ หน้าผาที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติซึ่งเป็นทางหลวงที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง  ของเกาะไต้หวัน และแวะชมน้ำตก ฉางชุน อนุสรณ์สถานฉางชุน จุดชมวิวอีกแห่งหนึ่งที่มี ทัศนียภาพของหุบเขาสลับซ้อนสวยงามตัวอาคาร เป็นสถาปัตยกรรม จีน ด้านข้างมีน้ำตก ไหลจากยอดเขาสูงลงสู่ลําธารลี่อู และอีกที่คือ ปากถ้ำนกนางแอ่น โดยถ้ำนี้เกิดจาก การเคลื่อนตัวของเปลือกโลกและการไหลผ่านกัดเซาะของลําธารลี่อูทําให้นกนางแอ่น กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพแปลกตาด้วยถ้ำน้อยใหญ่เรียงรายบนหน้าผาสูง  อุโมงค์ 9 โค้ง เป็นอุโมงค์ที่อยู่บนถนนเหิงกว้างกงลู่หรือทางหลวงสายยุทธศาสตร์ที่ตัดผ่าน หุบเขาหินอ่อน จากด้านตะวันออกไปทางทิศตะวันตกเดิมเป็นถนนสายเก่าสําหรับการคมนาคม  ปัจจุบัน เปิดเป็นเส้นทางเดินชมวิว ทิวทัศน์ เลียบริมหุบเขาให้นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชม ความงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิด นำท่านชอปปิ้งที่ตลาดขายหยก ณ ร้านหยก ชื่อดังในไต้หวัน เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อหนึ่งในของฝากจากไต้หวัน

นำท่านช้อปปิ้ง ร้านหยก (Jade Shop) ซึ่งถือว่าเป็นหยกขึ้นชื่อของเมืองฮัวเหลียน ซึ่งคนไต้หวันถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยต่างๆ โดยเฉพาะหยกตาแมว ที่คนไต้หวันมีความเชื่อว่าสามารถเรียกเงินเรียกทอง เรียกโชคลาภ การงาน สุขภาพต่างๆ หลังจากนั้นนำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองไทเป (Taipei) (โดยนั่งรถไฟ กลับจากเมืองฮัวเหลียนสู่เมืองไทเป) จากนั้นนำท่านสนุกสนานกับการช้อปปิ้งในย่าน ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (Shilin Night Market) เป็นตลาดกลางคืนที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในกรุงไทเป และมีชื่อเสียงโด่งดังอีกด้วย โดยตลาดแห่งนี้ท่านสามารถเลือกซื้อของกิน ของฝาก เสื้อผ้า ร้องเท้า เครื่องสำอางค์ กระเป๋า หรืออื่นๆ อีกมากมาย ด้วยความที่ตลาดแห่งนี้เดินทางสะดวก อยู่ใกล้รถไฟฟ้า MRT ภายในตลาดมีโซนอาหารของกินหลากหลายมากมาย อยู่บริเวณชั้นใต้ดิน หรือเรียกว่า SHILIN NIGHT MARKET FOOD COURT และของที่ทุกท่านไม่ควรพลาดยังที่แห่งนี้เมื่อมาเยือน ได้แก่ ไก่ทอดยักษ์ HOT-STAR ซึ่งที่ไต้หวันราคาถูกกว่าที่ขายในไทยบ้านเราอีกด้วย อีกทั้งยังถือได้ว่าเป็นต้นกำเนิดของไก่ทอดยักษ์เลยก็ว่าได้ นอกจากยังมีชานมไข่มุก เต้าหู้เหม็น หรือพวกของทอดต่างๆ

   แนะนำของกินอร่อยๆ ไก่ทอดยักษ์ HOT-STAR ร้านไก่ทอดชื่อดังที่เป็นที่นิยมในนักท่องเที่ยวและคนไต้หวัน ที่ร้านนี้ไก่ทุกชิ้นจะทอดสดใหม่ตลอด ตัวเนื้อไก่มีขนาดแผ่นใหญ่และนุ่มมาก ส่วนตัวแป้งกรอบอร่อยไม่หนาจนเกินไป ราคาชิ้นละ 70 NTD และที่ร้านไม่ได้มีแค่เฉพาะไก่ทอดชิ้นใหญ่ไว้บริการอย่างเดียว ยังมีหลากหลายเมนูให้ท่านได้เลือกทานอีกด้วย

ค่ำ อิสระมื้ออาหารค่ำ ณ ตลาดซีเหมินติง เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของท่าน

พักที่ CHATEAU DE CHINE SINJHUANG HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่หก

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านเครื่องสำอาง – Mitsui Outlet Park สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street) ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิ่วเฟิ่น ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในไต้หวัน เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีต ชื่นชมวิวทิวทัศน์ รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากร้านค้า มากมาย ที่หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตที่ต้องห้ามพลาดอีกที่ เพราะนอกจากความเป็นเอกลักษณ์ที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้ว ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ยังประดับประดาด้วยโคมไฟสีแดงตามทางและร้านค้าต่างๆ เป็นจุดไฮไลท์ให้ได้ภาพสวยๆ ได้เช็คอินไม่ตกเทรนด์แน่นอน

แนะนำของอร่อย บัวลอยสไตล์ไต้หวัน เป็นบัวลอยเผือกและเป็นขนมขึ้นชื่อของจิ่วเฟิ่นเลยก็ว่าได้ บัวลอยของไต้หวันจะชิ้นใหญ่กว่าและเนื้อหนึบกว่ามาก แต่ละสีก็คนละรสและมีความหนึบไม่เท่ากัน ส่วนน้ำเชื่อมจะเป็นน้ำถั่วเขียวหอมๆ หวานๆ สามารถสั่งได้ทั้งแบบร้อนและเย็น

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูซีฟู้ด 

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว (Yehliu Geopark Park) อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ำทะเลและลม ทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่าง ลักษณะต่างๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

หลังจากนั้นนำท่านแวะ ร้านคอสเมติก (Cosmetic Shop) ที่มีเครื่องสำอางรวมถึงพวกยา / น้ำมัน / ยานวดที่ขึ้นชื่อของไต้หวันให้ทุกท่านได้เลือกช้อปกันอย่างเต็มที่ จากนั้นนำทุกท่านช้อปปิ้งแบบจัดเต็มที่ MITSUI OUTLET PARK สวรรค์ของนักช้อปทั้งหลาย โดยที่ทุกท่านสามารถซื้อรองเท้า กระเป๋า หรืออื่นๆอีกมากมาย ที่เป็นแบรนด์ยอดฮิตติดตลาด อาทิ ONITSUKA, CONVERSE, PUMA, NEW BALANCE, NIKE, ADIDAS, SKECHERS, LEVIS ฯลฯ

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน

20.45 น. นำท่านเหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ สายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR205 ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบริการระหว่างการเดินทาง

23.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

** (สายการบิน EVA AIR จะมีการปรับเปลี่ยนเวลาการเดินทาง ตามตารางของสายการบินดังนั้น โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเดินทางของท่านกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง) **

*** สำคัญมากโปรดอ่าน ***

ในกรณีที่ต้องออกตั๋วภายใน เครื่องบิน / รถทัวร์ / รถไฟ ก่อนทำการออกตั๋วโดยสาร กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบินหรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้ามิเช่นนั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้นขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามความเหมาะสม