ทัวร์ไต้หวัน PINEAPPLE CHIANGMAI-TAIWAN 

เที่ยวไต้หวันบินตรงจากเชียงใหม่ ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น และอุธยานเย๋หลิว สักการะเจ้าแม่ทับทิม ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา และช้อปปิ้งจุใจย่านซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง

วันแรก   เชียงใหม่ – สนามบินเถาหยวน – ไทจง – ตลาดฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต

08.30 น.       คณะพร้อม ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออกประตู 8 เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก นำท่านไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์ สายการบินอีวาแอร์

11.30 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไต้หวัน โดยสายการบินอีวาแอร์ เที่ยวบินที่ BR 258

16.45 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองไทจง อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและช้อปปิ้ง ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงของเมืองไทจงและได้รับการกล่าวว่าเป็นตลาดนัดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยฝงเจี่ย ตลาดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นและเติบโตพร้อมกับมหาวิทยาลัย มีร้านค้า ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงภัตตาคารให้เลือกมากมาย

ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร City Suites + ขาปูยักษ์

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก LE PARKER HOTEL หรือเทียบเท่า

http://www.leparker-hotel.com.tw

 

วันที่สอง ไทจง – ผูหลี่ – วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (วัดพระถังซำจั๋ง) – ศาลเจ้ากวนอู – ชิมชาอู่หลง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต 

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ วัดจงไถฉานซื่อ ก่อตั้งโดยท่านเหวยเจวี๋ยมหาเถระ วัดจงไถฉานซื่อ มีชื่อเสียงในด้านการฝึกสมาธินิกายเซนหรือฌานสมาธิที่สืบทอดมาจากปรมาจารย์ฮุ่ยเหนิงในจีน นอกจากเรื่องการฝึกสมาธิแล้ว วัดแห่งนี้ยังได้รับการกล่าวขานว่ามีศาสนาสถานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลกรองจากนครรัฐวาติกันและวัดมหายานที่ธิเบต อีกทั้งยังเป็นวัดที่ทันสมัยที่สุดในไต้หวัน สัญลักษณ์ของวัดนี้เป็นรูปมือถือดอกบัว

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร — EINHAN HOTEL

บ่าย       นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา เพื่อชมความสวยงามของทะเลสาบที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขาอันสวยงาม และนำท่านชม วัดพระถังซัมจั๋ง เพื่อนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง นำท่าน กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดกวนอู ศาลเจ้าขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอูเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงห์โตหินอ่อน2ตัว ซึ่งตั้งอยู่หน้าวัดมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน ทุกท่านไป ชิมชาอูหลง ซึ่งชาอูหลงมีต้นกำเนิดที่ไต้หวันโดยเฉพาะที่จังหวัด หนันโถว แห่งนี้เป็นแหล่งปลูกชาอูหลงที่ดีที่สุด ท่านจะได้ชิมชาอูหลงเกรดเอที่ต้องปลูกบนภูเขาสูงของจังหวัดหนันโถวที่ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,000 เมตร ขึ้นไป

ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย (ไต้หวันเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีอาหารพื้นเมืองหรือของกินStreet Food ขึ้นชื่อให้ท่านได้อิสระเลือกอาหารตามอัธยาศัย)

พาท่านไปอิสระช็อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ตไนท์มาร์เก็ต ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทเป ซึ่งแบ่งเป็น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพื้นเมืองและตลาดคนเดิน อาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวันคือ เต้าหู้เหม็น หากใครไปไต้หวันแล้วไม่ได้ลิ้มลองรสชาติของเต้าหู้เหม็น ก็ถือว่าไปไม่ถึงไต้หวัน และยังมีเครื่องดื่มอีกชนิดที่มีต้นกำเนิดที่ไต้หวันคือ ชานมไข่มุก ส่วนตลาดคนเดินก็มีสินค้าหลากหลายชนิดตั้งแต่ราคาถูกถึงราคาปานกลาง มีทั้งสินค้าเสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้าผ้าใบ รองเท้ากีฬายี่ห้อต่างๆ และของใช้อื่นๆอีกมากมาย

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก PLATINUM HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

https://www.platinumhotel.com.tw/

วันที่สาม  ผู่หลี่ – ไทเป อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานเย๋หลิ่ว เป็นแหลมที่เป็นส่วนหนึ่งของภูเขาต้าถุนซัน ที่ยื่นออกไปกลางทะเล ทำให้เกิดปรากฎการณ์ทางธรรมชาติจากการกัดเซาะโดยคลื่นลมทะเลและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ก่อให้เกิดหินรูปร่างสวยงามแปลกตา ต่าง ๆ อาทิ หินรูปเศียรราชินี หินรองเท้าเทพธิดา หินรูปเชิงเทียน ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารทะเล + กุ้งมังกรไต้หวัน

บ่าย        นำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านโบราณที่ตั้งอยู่บนภูเขาและสามารถมองลงไปเห็นถึงทะเลที่เคยเป็นเหมืองแร่ทองคำที่มีชื่อเสียงเคยมีประวัติพบทองคำก้อนโตขนาดถึง 200 กิโลกรัม ซึ่งปัจจุบันเหลือไว้เพียงร่องรอยความทรงจำที่เฟื่องฟูในอดีตที่ถูกลบเลือนไปตามกาลเวลา อิสระให้ท่านได้เดินชมหมู่บ้านกับบรรยากาศสวยๆสองข้างทางประดับไปด้วยโคมไฟสีแดงแบบจีน พร้อมชิมอาหารพื้นเมืองรสเลิศ และของที่ระลึกน่ารักๆ มากมาย นำท่าน ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง แหล่งแฟชั่นวัยรุ่นของชาวไต้หวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นมากมาย อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น กระเป๋า รองเท้า และเครื่องประดับมากมาย

ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาชาบู+เบียร์ไม่อั้น

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ORCHARD PARK HOTEL หรือเทียบเท่า

http://www.hotelorchardpark.com

วันที่สี่     ไทเป สนามบินเถาหยวน – เชียงใหม่

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำทางเดินทางต่อสู่ สนามบินเถาหยวน เพื่อเดินทางกลับเชียงใหม่

07.25 น. เดินทางกลับเชียงใหม่ โดยสายการบินอีวาแอร์ เที่ยวบินที่ BR 257

10.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ