ทัวร์ไต้หวัน PINEAPPLE CHIANGMAI-TAIWAN

เที่ยวไต้หวันบินตรงจากเชียงใหม่ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เทือกเขาอารีซัน สักการะวัดศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดกวนอู ชมวิวชั้น 89 ตึกไทเป 101 และช้อปปิ้งจุใจย่านซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

 

วันแรก

เชียงใหม่สนามบินเถาหยวน    ไทจงตลาดฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต

08.30 . คณะพร้อม ท่าอากาศยานเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบินอีวาแอร์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

11.30 . ออกเดินทางสู่ ประเทศไต้หวัน โดยสายการบินอีวาแอร์ เที่ยวบินที่ BR 258

16.35 . เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร  จากนั้นนำท่าน อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและช้อปปิ้ง ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงของเมืองไทจงและได้รับการกล่าวว่าเป็นตลาดนัดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยฝงเจี่ย ตลาดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นและเติบโตพร้อมกับมหาวิทยาลัย มีร้านค้า ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงภัตตาคารให้เลือกมากมาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร ขาปูยักษ์+ พระกระโดดกำแพง

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก LE PARKER HOTEL หรือเทียบเท่า

http://www.leparker-hotel.com.tw

 

วันที่สอง

ไทจงจังฮั่วพระใหญ่ปากั้วซันเจียอี้อุทยานอาหลีซัน(เดินชมป่าสน 2,000 ปี)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมือง จังฮั่ว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นำท่านเข้าชม พระใหญ่ปากั้วซัน ซึ่งเป็นแลนด์มาร์กของเมืองจังฮั่ว เนื่องจากวัดนี้ตั้งอยู่บนเขาและมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ตั้งอยู่ด้านหน้าของวัด ซึ่งสามารถเข้าไปในตัวขององค์พระได้อีกด้วย โดยที่ด้านในขององค์พระมีประติมากรรมบอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติที่สวยงามยิ่งให้เราได้ศึกษา ที่วัดนี้ยังเป็นจุดชมวิวตัวเมืองจังฮั่วได้ดีอีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

บ่าย นำท่านสู่ อุทยานอาหลีซัน (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะไต้หวัน ตั้งแต่สมัยที่ญี่ปุ่นยังปกครองอยู่ มีทั้งนักเขียนและศิลปินมากมายมาหาแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานที่นี่เนื่องจากมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ ทั้งป่าไม้ เทือกเขา ลำเนาไพร สมบูรณ์จนหาที่อื่นเปรียบไม่ได้ จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาเยือน เดินชมป่าสน 2,000 ปีทิวสนตั้งเรียงตระหง่าน พริ้วตามลมอย่างเป็นธรรมชาติที่สวยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะแก่การเก็บภาพไว้ในความทรงจำอย่างหาที่เปรียบไม่ได้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ALISHAN WUN-SUN HOTEL หรือเทียบเท่า 3+ ดาว

http://www.xn--rht54sl46a2kk.tw

 

วันที่สาม

อุทยานอาหลีซันนั่งรถไฟโบราณ (ชมพระอาทิตย์ขึ้น) – ผูหลี่อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก

04.30 .  นำทุกท่าน นั่งรถไฟโบราณ ซึ่งเป็นรถไฟเล็กโบราณที่ญี่ปุ่นทิ้งเป็นมรดกตกทอดเอาไว้ และยังเป็นรถไฟเล็กที่ในปัจจุบันยังเหลืออยู่ 1 แห่งใน 3 แห่งของโลก เพื่อเดินทางขึ้นไปถึงยอดของเทือกเขาอาหลีซันชมความงดงามของพระอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าหลังเทือกเขาที่สูงที่สุดในไต้หวัน (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ มีวิวทิวทัศน์เป็นทะเลหมอกและขุนเขาที่ตั้งเป็นปราการทางธรรมชาติที่งดงามเหมือนอยู่บนพื้นแห่งสรวงสวรรค์จากนั้นเดินทางกลับโรงแรมที่พัก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมือง ผูหลี่  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.20 ชั่วโมง) เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีอากาศที่บริสุทธิ์ที่สุดของไต้หวัน เนื่องจากเป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขาและล้อมรอบด้วยภูเขาสูงแปดทิศ และยังเป็นเมืองที่มีแหล่งน้ำแร่ที่ดีที่สุดของไต้หวันอีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์สลัด+สเต็กจานร้อน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก RED MAPLE BOUTIQUE HOTEL หรือเทียบเท่า  4 ดาว

www.taii.com.tw/en/room.php

*** หลังรับประทานอาหารค่ำ เชิญท่านผ่อนคลายความเหนื่อยล้าโดย การแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ในห้องส่วนตัว) เชื่อกันว่าแร่ธาตุในน้ำแร่นี้จะช่วยบำรุงสุขภาพ ทำให้ระบบโลหิตหมุนเวียนดีขึ้น ทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสวยงาม ***

 

วันที่สี่

ผูหลี่ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (วัดพระถังซำจั๋ง) – ศาลเจ้ากวนอูชิมชาอู่หลง ไทเป – ตึกไทเป 101 (ชมวิวชั้น 89) – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา เพื่อชมความสวยงามของทะเลสาบที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขาอันสวยงาม และนำท่านชม วัดพระถังซัมจั๋ง เพื่อนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง นำท่าน กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดกวนอู ศาลเจ้าขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอูเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงห์โตหินอ่อน2ตัว ซึ่งตั้งอยู่หน้าวัดมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน ทุกท่านไป ชิมชาอู่หลง ซึ่งชาอูหลงมีต้นกำเนิดที่ไต้หวันโดยเฉพาะที่จังหวัด หนันโถว แห่งนี้เป็นแหล่งปลูกชาอูหลงที่ดีที่สุด ท่านจะได้ชิมชาอูหลงเกรดเอที่ต้องปลูกบนภูเขาสูงของจังหวัดหนันโถวที่ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,000 เมตร ขึ้นไป

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร — EINHAN HOTEL

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 ปัจจุบันเป็นตึกที่สูงเป็นอันดับสองของโลก รองจากตึกเบิร์จคาลิฟา ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ นำท่าน ขึ้นลิฟท์ความเร็วสูงที่สุดในโลกสู่ชั้น 89 เพื่อชมทิวทัศน์ของเมืองไทเปแบบพาโนราม่าที่สวยงามมาก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย

หลังรับประทานอาหารค่ำ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งย่าน ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตะลุยตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงของไต้หวัน ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง และไม่ควรพลาดเมนูขึ้นชื่อของซื่อหลิน คือ เต้าหู้เหม็น นอกจากนี้ยังมี ปอเปี๊ยะห่อกะหรี่ปั๊บ กุนเชียงยักษ์ หรือซี่โครงหมูตุ๋นยาจีน เป็นต้น

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก PLATINUM HOTEL หรือเทียบเท่า  4 ดาว

https://www.platinumhotel.com.tw/

 

วันที่ห้า

ไทเปอุทยานเย๋หลิวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นร้านเค้กสับปะรด  วัดหลงซันซื่อแหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติงเถาหยวน                    

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานเย๋หลิ่ว เป็นแหลมที่เป็นส่วนหนึ่งของภูเขาต้าถุนซัน ที่ยื่นออกไปกลางทะเล ทำให้เกิดปรากฎการณ์ทางธรรมชาติจากการกัดเซาะโดยคลื่นลมทะเลและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ก่อให้เกิดหินรูปร่างสวยงามแปลกตา ต่าง อาทิ หินรูปเศียรราชินี หินรองเท้าเทพธิดา หินรูปเชิงเทียน ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก นำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านโบราณที่ตั้งอยู่บนภูเขาและสามารถมองลงไปเห็นถึงทะเลที่เคยเป็นเหมืองแร่ทองคำที่มีชื่อเสียงเคยมีประวัติพบทองคำก้อนโตขนาดถึง 200 กิโลกรัม ซึ่งปัจจุบันเหลือไว้เพียงร่องรอยความทรงจำที่เฟื่องฟูในอดีตที่ถูกลบเลือนไปตามกาลเวลา อิสระให้ท่านได้เดินชมหมู่บ้านกับบรรยากาศสวยๆสองข้างทางประดับไปด้วยโคมไฟสีแดงแบบจีน พร้อมชิมอาหารพื้นเมืองรสเลิศ และของที่ระลึกน่ารักๆ มากมาย จากนั้นนำท่านซื้อของฝากที่ ร้านเค้กสับปะรด เพื่อให้ท่านได้ลองลิ้มชิมรสขนมขึ้นชื่อของไต้หวัน ซึ่งมีรสชาติหวานกลมกล่อมจนทำให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร อาหารทะเล + กุ้งมังกรไต้หวัน

บ่าย จากนั้นนำท่านกราบไหว้ขอพร พระโพธิสัตว์กวนอิม ที่ วัดหลงซันซื่อ เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่โบราณอายุ 260 ปี สร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง ในแต่ละวันจะมีผู้คนมากราบไหว้และสวดมนตร์กันเป็นจำนวนมาก วัดนี้ถูกบูรณะมาแล้วหลายครั้งจากความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหว และที่หนักที่สุดคือช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งวัดนี้เสียหายทั้งหมด แต่เกิดสิ่งอัศจรรย์คือ องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม กลับไม่เกิดความเสียหายแม้แต่นิดเดียว นอกจากนี้ยังมีเทพเจ้าของลัทธิเต๋าอีกหลายองค์ให้ได้กราบไหว้ขอพร นำท่าน ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง แหล่งแฟชั่นวัยรุ่นของชาวไต้หวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นมากมาย อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น กระเป๋า รองเท้า และเครื่องประดับมากมาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร หม่าล่าชาบู+ไอศครีม Haagen-Dazs

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ORCHARD PARK HOTEL หรือเทียบเท่า

http://www.hotelorchardpark.com/

 

วันที่หก

ไทเปสนามบินเถาหยวนเชียงใหม่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางต่อสู่ สนามบินเถาหยวน เพื่อเดินทางกลับ เชียงใหม่

07.25 . เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินอีวาแอร์ เที่ยวบินที่ BR 257

10.25 . เดินทางถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ