ทัวร์เวียดนาม VIETNAM DISCOVERY 6D5N

เส้นทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทย เพราะเป็นเส้นทางที่สามารถท่องเที่ยวได้ครบ ไฮไลท์ ของประเทศเวียดนามภาคเหนือ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทางวัฒนธรรม ทางประวัติศาสตร์ และความทันสมัย เดินทางได้ตลอดทั้งปี

วันแรก             กรุงเทพฯ ฮานอย – ฮาลอง – ฮาลองไนท์มาเก็ต

08.30 น.  คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ L สายการบินเวียดนาม แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

11.55 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย เวียดนาม โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN 610

13.55 น.  เดินทางถึง กรุงฮานอย นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ อ่าวฮาลอง อ่าวที่มีเกาะหินปูนจำนวน 1,969 เกาะ โผล่พ้นขึ้นมาจากผิวทะเล บนยอดของแต่ละเกาะมีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น หลายเกาะมีถ้ำขนาดใหญ่อยู่ภายใน ด้วยความสวยงามและความสมบูรณ์ทางธรรมชาติของอ่าวฮาลอง ทำให้ที่นี่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์การยูเนสโกในปีค.ศ.1994 ให้ท่านชมทัศนียภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามสองข้างทาง

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำทุกท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกที่ ฮาลองไนท์มาเก็ต ซึ่งตลาดแห่งนี้ มีสินค้าพื้นเมืองให้ทุกท่านได้เลือกอย่างหลากหลายราคาถูก เหมาะอย่างยิ่งที่ทุกท่านจะได้เลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้าน เช่น กระเป๋า       ผ้าไหม ไม้หอมแกะสลัก กระเป๋าปักเลื่อม เสื้อผ้าชุดอ่าวหญ๋าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม) เป็นต้น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก GOLDEN HOTEL, HALONG หรือเทียบเท่า

              http://goldenhalonghotel.com/

(หมายเหตุ:การเดินทางไปเมืองฮาลองจะแวะพักรถให้ทุกท่านผ่อนคลายอิริยาบถที่ร้านขายของที่ระลึกระหว่างทาง 1 ครั้ง)

 

วันที่สอง    ฮาลอง ล่องเรืออ่าวฮาลอง – ถ้ำสวรรค์ฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ วัดหง็อกเซิน ช้อปปิ้งย่านถนนเก่า 36 สาย – การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน ล่องเรือ สัมผัสบรรยากาศอันแสนโรแมนติกของ อ่าวฮาลอง ซึ่งได้รับสมญานามว่า “กุ้ยหลินแห่งเวียดนาม” ชมความงามของเกาะที่มีหินน้อยใหญ่ตั้งตระหง่านเสียดยอดเรียงรายกว่า 2,000 เกาะ บนเนื้อที่ 1,500 ตารางกิโลเมตร ที่ธรรมชาติบรรจงสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นรูปลักษณ์แห่งจินตนาการ เช่น เกาะไก่ชน เกาะสุนัข เกาะแมว เป็นต้น และที่ขาดไม่ได้สำหรับการเดินทางมาที่อ่าวฮาลองคือการเดินชมความงามของถ้ำหินงอกหินย้อยอันตระการตาใน “ถ้ำสวรรค์” หรือ Paradise Cave นั่นเอง

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ

บ่าย            นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนามที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 1,000 ปี ชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบที่มีทัศนียภาพสวยงามใจกลางกรุงฮานอย ซึ่งมีประวัติว่า พระเจ้าเล ไท โต ได้รับดาบวิเศษที่พระองค์ใช้ในช่วง 10 ปีที่ต่อสู้กับราชวงศ์หมิงของประเทศจีน หลังจากปลดปล่อยประเทศให้เป็นอิสระแล้ว พระองค์ทรงลงเรือไปกลางทะเลสาบเพื่อคืนดาบวิเศษแก่เต่าศักดิ์สิทธิ์ กล่าวกันว่าเต่าขึ้นมาคาบดาบไปจากพระหัตถ์ของพระองค์แล้วหายลงไปในทะเลสาบ จากนั้นนำท่านข้ามสะพานแสงอาทิตย์ สะพานไม้สีแดงสดเพื่อชม วัดหง็อกเซิน หรือวัดเนินหยก ที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆในทะเลสาบ เชิญท่านนมัสการองค์กวนอูและเจ้าแม่ทับทิมที่ประดิษฐานอยู่ด้านใน วัดนี้สร้างเพื่ออุทิศให้แม่ทัพ เจิ่น ฮึง ด่าว ผู้กล้าชาวเวียดนามที่สามารถกอบกู้เอกราชจากกองทัพมองโกลในสมัยศตวรรษที่ 13 จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้านานาชนิด อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของที่ระลึก เป็นต้น ใน ย่านถนนเก่า 36 สาย

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านชม การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปะการละเล่นพื้นเมืองของชาวนายามว่างจากการทำไร่ทำนา เป็นศิลปะที่หาชมได้ยาก เป็นการแสดงที่บอกเล่าเรื่องราวของตำนาน ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตท้องถิ่นของชาวเวียดนาม ประกอบการบรรเลงดนตรีพื้นเมือง เพื่อให้เกิดความบันเทิงและได้อรรถรสในการชมมากยิ่งขึ้น

                             นำท่านเข้าสู่ที่พัก MEDALLION HOTEL , HANOI หรือเทียบเท่า

                             http://www.medallionhanoi.com/

(หมายเหตุ:การเดินทางไปเมืองฮานอยจะแวะพักรถให้ทุกท่านผ่อนคลายอิริยาบถที่ร้านขายของที่ระลึกระหว่างทาง 1 ครั้ง)

 

วันที่สาม    ฮานอย – สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักโฮจิมินห์ – เจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – สนามบินนอยไบ – ดานัง – ฮอยอัน

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่จัตุรัสบาดิ่งห์ ชม สุสานโฮจิมินห์ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1973 และเสร็จในปี ค.ศ.1975 ซึ่งบรรจุร่างอาบน้ำยาของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ซึ่งนอนอยู่บนแท่นในห้องเย็น (หมายเหตุ การเข้าชมต้องแต่งกายสุภาพ ไม่นำกล้องและกระเป๋าสะพายเข้าไป **สุสานโฮจิมินห์จะปิดทุกวันจันทร์และวันศุกร์ แต่สามารถชมภายนอกได้ และในเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมของทุกปี รัฐบาลจะปิดสุสานเพื่อนำร่างของประธานาธิบดีโฮจิมินห์มารักษาสภาพให้สมบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนได้เคารพสืบไป) และชม ทำเนียบประธานาธิบดี ซึ่งให้เป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ชม บ้านพักโฮจิมินห์ ซี่งเป็นบ้านไม้ยกพื้น ชมห้องทำงาน ห้องนอน และห้องต่าง ๆ ที่เรียบง่าย แล้วนำท่านชม เจดีย์เสาเดียว สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง เป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระ ภายในศาลาเป็นที่ประดิษฐานของรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหาร 10 กร แต่ละมือถือของมงคลรวม 8 อย่าง สร้างโดยกษัตริย์เล ไท โต ในปี ค.ศ.1049 ตามพระสุบินที่เจ้าแม่กวนอิมทรงนั่งในดอกบัวมาประทานพระโอรส เมื่อได้พระโอรสตามพระสุบินแล้ว จึงสร้างเจดีย์นี้ขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จากนั้นชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ (พิพิธภัณฑ์ปิดวันจันทร์ และ วันศุกร์ โดยวันเดินทางที่ตรงกับวันหยุดของพิพิธภัณฑ์ทางบริษัทฯ จะสลับไปวิหารวรรณกรรมแทน) ที่เป็นอาคารคอนกรีตขนาดมหึมาสร้างเมื่อครบรอบวันเกิดของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ มีการจัดแบ่งเป็นห้องต่างๆ เพื่อรวบรวมงานศิลปะ ภาพถ่ายขาวดำ และแสดงเรื่องราวของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ครั้งยังมีชีวิตอยู่จนกระทั่งกอบกู้เอกราชสำเร็จ

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SEN TAY HO

เมนู : บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ อาทิ อาหารเวียดนาม ไทย จีน ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น

บ่าย         นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่ เมืองดานัง

16.30 น.         เดินทางสู่ เมืองดานัง โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN 181

17.50 น.           เดินทางถึง เมืองดานัง เมืองท่าเศรษฐกิจสำคัญของเวียดนามตอนกลาง

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน หรือเมืองไฟโฟ เมืองที่เป็นที่รู้จักกันในหมู่พ่อค้าชาวจีน ญี่ปุ่นและตะวันตก ในฐานะท่าเรือสำคัญในสมัยศตวรรษที่ 16-18

              นำท่านเข้าสู่ที่พัก BELLE MAISON HADANA HOI AN RESORT&SPA หรือเทียบเท่า

              http://www.bellemaisonhadana.com/

 

วันที่สี่       ฮอยอัน – ชมเมืองเก่าฮอยอัน – เมืองเว้ – พระราชวังเก่าเมืองเว้ (นั่งรถกอล์ฟรับ-ส่งพระราชวังเก่าเว้ ) – เจดีย์เทียนมู – ล่องเรือแม่น้ำหอม

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน ชมเมืองฮอยอัน ซึ่งเป็นเมืองที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ตั้งแต่ปี ค.ศ.1999 ประกอบด้วย “บ้านไม้โบราณ” สถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างจีน ญี่ปุ่นและเวียดนาม มีอายุกว่า 200 ปี โดยมีเจ้าของอาศัยอยู่สืบทอดกันมาร่วม 8 ชั่วอายุคน ชม สะพานญี่ปุ่น” สะพานไม้เก่าแก่ที่มีหลังคา สร้างขึ้นเพื่อข้ามแม่น้ำทูโบน และเพื่อเชื่อมเขตการค้าในฮอยอันระหว่างชุมชนญี่ปุ่นกับจีนตั้งแต่ปี ค.ศ.1593 ปัจจุบันถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอันที่ไม่ควรพลาดในการเก็บภาพเป็นที่ระลึก จากนั้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองฮอยอัน อาทิเช่น โคมไฟสีสันสดใส ภาพวาด งานหัตถกรรมและของที่ระลึกต่างๆอีกมากมาย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเว้ โดยใช้อุโมงค์ไฮวาน ซึ่งเชื่อมระหว่างดานังกับเว้ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.2005 ระยะทาง 6,280 เมตร ถึงเมืองเว้ ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของเวียดนามในรัชสมัยราชวงศ์เหงียน

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย            ชม พระราชวังเก่าเว้ (นั่งรถรถกอล์ฟ รับ-ส่ง พระราชวังเก่าเว้ ) ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของพระจักรพรรดิราชวงศ์เหงียนถึง 13 รัชกาล ชมความเจริญที่เคยรุ่งเรืองในอดีต ชมศิลปะการตกแต่ง ซึ่งได้รับยกย่องให้เป็นมรดกของโลก นำท่านชม เจดีย์เทียนมู ชมเจดีย์ที่สวยงามและเก่าแก่ของวัด ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญของเวียดนาม โดยสร้างบนเนินดินเป็นทรงแปดเหลี่ยมสูง 21 เมตร ชมหอระฆังทรงหกเหลี่ยมที่มีน้ำหนักถึง 2,052 กิโลกรัม เชื่อกันว่า เมื่อตีระฆังแล้วเสียงจะดังไปไกลถึง 10 กิโลเมตร นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำแม่น้ำหอม  ที่มาของชื่อแม่น้ำสายนี้เป็นเพราะในยามค่ำคืน แม่น้ำสายนี้จะพัดพาเอาความหอมของต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมมาตามสายน้ำนั่นเอง ผ่านสะพานประวัติศาสตร์สมัยสงคราม  ชมชีวิตชาวบ้านที่ขุดทรายขายเป็นอาชีพบนแม่น้ำแห่งนี้ ตลอดจนชีวิตชนบทของสองฝั่งแม่น้ำหอม และภายในเรือยังมีการแสดงดนตรีพื้นเมืองคอยบรรเลง

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

              นำท่านเข้าสู่ที่พัก GREEN HOTEL, HUE หรือเทียบเท่า

              http://www.greenhotel-hue.com

(หมายเหตุ: การเดินทางไปเมืองเว้จะแวะพักรถให้ทุกท่านผ่อนคลายอิริยาบถที่ร้านขายของที่ระลึกระหว่างทาง 1 ครั้ง)

 

วันที่ห้า      เมืองเว้โฮจิมินห์ โบสถ์นอร์ทเธอดาม ไปรษณีย์กลาง – อุโมงค์ขูจี – โฮจิมินห์ – ล่องเรือทานอาหารค่ำชมวิวแม่น้ำไซง่อน

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ( BREAKFAST BOX จากทางโรงแรม )

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองเว้ เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่ นครโฮจิมินห์

08.20 น.            ออกเดินทางสู่ นครโฮจิมินห์ โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN 1371

09.50 น.           เดินทางถึง สนามบินทันเชิงยัท นครโฮจิมินห์ ท่านชมความงดงามของสถาปัตยกรรมตะวันตกของ โบสถ์นอร์ทเธอดาม โบสถ์หลังคาสูงที่สร้างในสมัยที่เวียดนามยังเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส โดยสร้างเพื่อให้เป็นโบสถ์ประจำเมืองไซ่ง่อนและได้สร้างตามต้นแบบของประเทศฝรั่งเศส ปัจจุบันใช้เป็นหอสวดมนต์สำหรับคริสต์ศาสนิกชน และชม ไปรษณีย์กลาง ที่ตั้งอยู่ใกล้กับโบสถ์นอร์ทเธอดาม มีการออกแบบและก่อสร้างในสไตล์ฝรั่งเศสและได้รับการออกแบบตกแต่งอย่างงดงามด้วยกระจกสี เป็นไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม มีความโอ่โถงและอ่อนช้อย ให้ท่านถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย            นำท่านเดินทางสู่ อุโมงค์ขูจี ชมอุโมงค์ของชาวเวียดกงที่ขุดขึ้นขนาดพอดีตัวชาวเอเชียในสมัยที่ทหารเวียดนามใต้ทำสงครามกับกองทัพอเมริกัน ซึ่งในอดีตชาวเวียดนามจะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ถึง 80,000 คนในระหว่างการเกิดสงคราม และยังเคยใช้เป็นที่บัญชาการทางทหารและเป็นหลุมหลบภัยซึ่งมีความยาวกว่า 200 กิโลเมตร อุโมงค์นี้ยังสามารถทะลุออกสู่แม่น้ำไซง่อนได้อีกด้วย อุโมงค์บางช่วงใหญ่พอจะจัดเก็บเสบียงอาหาร อาวุธยุทโธปกรณ์ มีห้องพยาบาล ห้องนอน ห้องครัว ห้องฉายหนัง และมีทางเชื่อมไปแหล่งน้ำใต้ดิน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ โฮจิมินห์ หรือชื่อเดิม ไซ่ง่อน (Saigon) เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง โฮจิมินห์เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเวียดนาม และมีการลงทุนจากต่างประเทศมากถึงร้อยละ 34.9 ของทั้งประเทศ

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำบนเรือพร้อมชมทิวทัศน์สองฝากฝั่งของแม่น้ำไซ่ง่อน

                นำท่านเข้าสู่ที่พัก BONG SEN 1 HOTEL, HO CHI MINH หรือเทียบเท่า

              http://bongsenhotel.com/

 

วันที่หก     โฮจิมินห์– ไชน่าทาวน์ – วัดเทียนหาว ช้อปปิ้งตลาดเบนถันโฮจิมินห์ – กรุงเทพฯ

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ ย่านไชน่าทาวน์ ชุมชนชาวจีนในเวียดนามเป็นแหล่งค้าขายทั้งปลีกและส่งที่ใหญ่ที่สุดในโฮจิมินห์ ชม วัดเทียนหาว ที่สร้างขึ้นต้นศตวรรษที่ 19 นมัสการเจ้าแม่ทับทิม เทพีที่คอยปกปักรักษาชาวประมงให้ปลอดภัยในการออกเดินทางในทะเล เป็นที่นับถือของชาวประมงเป็นอย่างมาก นำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดเบนถัน ตลาดใหญ่ใจกลางเมืองโฮจิมินห์ ท่านสามารถเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึก และสินค้าพื้นเมือง อาทิ ชา กาแฟ อาหารสด อาหารแห้ง ไม้แกะสลัก เรือสำเภาไม้ รองเท้า กระเป๋า และผ้าปักนานาชนิดในราคาย่อมเยา

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย            จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ ทันเชิงยัท เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับ

16.55 น.           เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN 603

18.30 น.           เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ