ทัวร์เวียดนาม CNX DANANG BANA HILLS

เส้นทางท่องเที่ยวเวียดนามในมุมใหม่ เที่ยวครบไฮไลท์ของเวียดนามกลาง ทั้งมรดกโลกของเมืองเว้และฮอยอัน สัมผัสธรรมชาติแบบดั้งเดิม ไม่พลาดกับการเที่ยวบน ” Bana Hills”

 

วันแรก     เชียงใหม่ สนามบินดานัง – เจ้าแม่กวนอิมเซินตร่า – ฮอยอัน – นั่งเรือกระด้งที่หมู่บ้านกั๊มทาน – เมืองโบราณฮอยอัน – ช้อปปิ้งฮอยอันยามเย็น

06.00 น.  คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่อาคารผู้โดยสารขาออกประตู 8 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง จากนั้นนำท่านเช็คอินเคาน์เตอร์ สายการบินสายการบินไทยแอร์เอเชีย

08.05 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินสายการบินไทยแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ FD 906

10.00 น.     เดินทางถึง เมืองดานัง เมืองท่าเศรษฐกิจสำคัญของเวียดนามตอนกลาง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นําท่านมัสการ องค์เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดหลิงอิ๋ง อยู่บนเกาะเซินตร่า (Son Tra) ทางเหนือของเมืองดานัง เป็นวัดใหญ่ที่สุดของที่นี่ รูปปั้นปูนขาวของเจ้าแม่กวนอิมยืนหันหลังให้ภูเขา หันหน้าออกสู่ทะเลเพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลา เสียงระฆังวัดที่ตีประสานกับเสียงคลื่นนั้นช่วยให้ชาวเรือรู้สึกสงบ และสร้างขวัญกําลังใจอย่างดีเยี่ยม และเป็นที่เคารพนับถือของคนดานัง

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย        จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน (Cam Thanh Water Coconut Village) สนุกสนานไปกับกิจกรรม นั่งเรือกระด้งที่หมู่บ้านกั๊มทาน หมู่บ้านเล็กๆ ในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พักอาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลักของคนที่นี่คืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมือง ผู้ชายกับผู้หญิงจะหยอกล้อกันไปมานำที่พายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน นำท่านเที่ยวชม เมืองโบราณฮอยอัน ชมบ้านไม้เก่า สถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณที่มีอายุกว่า 200 ปี โดยมีเจ้าของอาศัยอยู่สืบทอดกันมาร่วม 6 ชั่วอายุคนและศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์หลายแห่ง ชมสะพานญี่ปุ่น สะพานเก่าแก่ที่เชื่อมโยงถนนสองแห่ง สร้างขึ้นอย่างแข็งแรงตั้งแต่ปี 1593 โดยชาวญี่ปุ่นที่มาอาศัยอยู่ในเมืองฮอยอันต่อมามีการขยายถนนลอดใต้สะพาน เพื่อให้รถผ่านได้โดยชาวฝรั่งเศส เมื่อครั้งที่เข้ามามีบทบาทในการปกครองเวียดนาม และต่อมาได้มีการบูรณะซ่อมแซมครั้งใหญ่ในปี 1986

(หมายเหตุ: การเดินทางไปเมืองฮอยอันจะแวะพักรถให้ทุกท่านผ่อนคลายอิริยาบถที่ร้านขายของที่ระลึกระหว่างทาง 1 ครั้ง)

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

**หลังอาหารค่ำอิสระให้ท่านเที่ยวชมเมืองฮอยอัน บรรยากาศยามค่ำคืน**

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Thuy Duong 3 Hotel, Hoi An หรือเทียบเท่า

              http://www.thuyduonghotel-hoian.com/

 

วันที่สอง   ฮอยอัน บานาฮิลล์ (เคเบิ้ล + สวนดอกไม้ โดยรถรางเคเบิ้ล + ชมวัดลินห์อึ๋ง + ชมสะพาน Golden Bridge + THE FANTASY PARK) – ดานัง – สะพานแห่งความรัก (ถ่ายภาพกับสะพานมังกร และ รูปปั้นปลามังกร)

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาบานาฮิลล์ นั่งกระเช้าบานาฮิลล์ที่ยาว ระยะทาง 5 ก.ม.ผ่านภูเขาและสายหมอกสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดปีชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ของภูเขาฮายเวิ่น ซึ่งสมัยก่อนชาวฝรั่งเศสตั้งใจจะสร้างเป็นเมืองต่างอากาศอีกแห่งหนึ่งของเวียดนามบนภูเขา กระเช้าที่ Ba Na Hills แห่งนี้ได้ Guinness World Records สองอย่าง เมื่อ วันที่ 25 มีนาคม ปี 2009 คือ กระเช้าที่ยาวที่สุด (5,042 m) โดยไม่หยุดแวะ และกระเช้าที่สูงที่สุดที่ (1,291 m) โดยไม่หยุดแวะเช่นเดียวกัน จากนั้นพาท่านเที่ยวชมยัง สวนดอกไม้ โดยรถรางเคเบิ้ล มีคำกล่าวว่า “หากมาเที่ยวชมบานาฮิลล์ ไม่ได้มาเที่ยวสวนดอกไม้ เสมือนมาไม่ถึงบานาฮิลล์” ด้วยอากาศที่เย็นเกือบตลอดปี บนยอดเขา Bana Hills ทำให้ดอกไม้บนเขาแห่งนี้มีสีสันสวยสด งดงามมาก และนำท่านขึ้น ชมวัดลินห์อึ๋ง (สักการะ พระศากยมุนี) พระพุทธรูปปูนขาวสูง 27 เมตร เด่นสง่ากลางภูเขาบานาฮิลล์ จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดิน ชมสะพาน Golden Bridge ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมได้ไม่นานมานี้ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพและชมวิวทิศทัศน์

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ให้ท่านอิสระจินตนาการของการผจญภัยไปกับสวนสนุก THE FANTASY PARK พร้อมเครื่องเล่นมากมาย บนยอดเขาบานาแห่งนี้ ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์ของหนัง 4D ,ระทึกขวัญกับบ้านผีสิง, ไดโนเสาร์ เกมส์สนุกๆเครื่องเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ(Alpine Coster) , แมงมุมเวียนหัว ตลอดไปจนถึงระทึกขวัญสั่นประสาทอีกมากมาย หรือ สนุกกับการช้อปปิ้งของที่ระลึกภายในสวนสนุกอย่างจุใจและอีกมากมายที่รอท่านพิสูจน์ (เครื่องเล่นและพิพิธภัณฑ์บางรายการจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น WAX MUSEUM, COTTON ANIMAL, CARNIVAL) ได้เวลาสมควรท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง นําท่านชม สะพานแห่งความรัก ที่นิยมของหนุ่มสาวคู่รักกันมาซื้อกุญแจคล้องใส่สะพาน จากนั้นนําท่านชม รูปปั้นปลามังกร ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองดานัง ชม สะพานมังกร สัญลักษณ์แห่งใหม่เมืองดานังในโอกาสครบรอบ 38 ปีที่เมืองดานังได้รับอิสรภาพและเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเมืองดานังต้องมาเที่ยวชม

ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hung Anh, Da Nang หรือเทียบเท่า

   https://hung-anh-hotel.business.site/

  

วันที่สาม   ดานัง – สนามบินดานัง – เชียงใหม่

06.00 น.       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

07.00 น.       นำท่านเดินทางสู่ สนามบินดานัง เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับ

10.30 น.            เดินทางกลับเชียงใหม่ การบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 907

12.25 น.          เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ