ทัวร์เวียดนาม BANANA HUE-HOI AN – DANANG

เส้นทางท่องเที่ยวเวียดนามในมุมใหม่ เที่ยวครบไฮไลท์เวียดนามกลาง ทั้งมรดกโลกของเมืองเว้และฮอยอัน สัมผัสกับธรรมและวัฒนธรรมแบบดั่งเดิม ไม่พลาดกับการเที่ยวสวนสนุกและเมืองตากอากาศชื่อดัง “Bana Hills”

V04 1 Vn Hue Hoi An Danang (bana Hills) 4d3n 01

 

วันแรก

กรุงเทพฯเมืองดานังเว้เจดีย์เทียนมูล่องแม่น้ำหอมพร้อมชมการขับร้องพื้นเมือง

07.30 . คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ F สายการบินบางกอก แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

09.55. ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ เที่ยวบินที่  PG947

11.40 . เดินทางถึง เมืองดานัง เมืองท่าเศรษฐกิจสำคัญของเวียดนามตอนกลาง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเว้ โดยใช้อุโมงค์ไฮวาน ซึ่งเชื่อมระหว่างดานังกับเว้ สร้างขึ้นเมื่อปี ..2005 ระยะทาง 6,280 เมตร ถึงเมืองเว้ ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของเวียดนามในรัชสมัยราชวงศ์เหงียน

นำท่านชม เจดีย์เทียนมู ชมเจดีย์ที่สวยงามและเก่าแก่ของวัด ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญของเวียดนาม โดยสร้างบนเนินดินเป็นทรงแปดเหลี่ยมสูง 21 เมตร ชมหอระฆังทรง หกเหลี่ยมที่มีน้ำหนักถึง 2,052 กิโลกรัม เชื่อกันว่า เมื่อตีระฆังแล้วเสียงจะดังไปไกลถึง 10 กิโลเมตร นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำหอม หรือภาษาเวียดนามเรียกว่า ซงเฮือง มีต้นกำเนิดของลำน้ำมากจากป่าที่อุดมไปด้วยดอกไม้ป่าที่ส่งกลิ่นหอม เมื่อดอกไม้ใบไม้ได้ร่วงร่วงหล่นลงไปในแม่น้ำและลอยมากับสายน้ำจึงได้รับการขนานนามว่าเป็นแม่น้ำหอม(จากดอกไม้นั่นเอง) แม่น้ำหอมเป็นแม่น้ำสายสั้นๆไหลผ่านกลางเมืองเว้ ในเขตจังหวัดถัวเทียนเว้ แม่น้ำกว้างแต่ไม่ลึกและใสสะอาด ตลอดลำน้ำสองฟากฝั่ง มีความสวยงามทั้งแมกไม้ วัดวาอาราม รวมถึงสุสานจักรพรรดิแห่งราชวงศ์เหวียนในอดีตยามค่ำคืนในแม่น้ำหอม กษัตริย์จะทรงล่องเรือชมการร่ายรำขับกล่อมดนตรี ซึ่งการแสดงนี้ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาจนปัจจุบัน  ให้ท่านชมบรรยากาศพร้อมชมการขับร้องดนตรีพื้นเมือง ตลอดจนชมวิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้ำหอมอันเป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงเมืองเว้ ประเทศเวียดนาม

(หมายเหตุ: การเดินทางไปเมืองเว้จะแวะพักรถให้ทุกท่านผ่อนคลายอิริยาบถที่ร้านขายของที่ระลึกระหว่างทาง 1 ครั้ง)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  Rosaleen Boutique hotel, Hue หรือเทียบเท่า

 

วันที่สอง

เว้พระราชวังเว้ (รวมค่ารถกอล์ฟ) – นั่งเรือกระด้งที่หมู่บ้านกั๊มทานฮอยอันเมืองโบราณฮอยอันช้อปปิ้งฮอยอันยามเย็น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม พระราชวังเก่าเว้ (นั่งรถกอล์ฟ ชมพระราชวังเก่าเว้ ) ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของพระจักรพรรดิราชวงศ์เหงียนถึง 13 รัชกาล ชมความเจริญที่เคยรุ่งเรืองในอดีต ชมศิลปะการตกแต่ง  ซึ่งได้รับยกย่องให้เป็นมรดกของโลก 

 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน (Cam Thanh Water Coconut Village) สนุกสนานไปกับกิจกรรม นั่งเรือกระด้งที่หมู่บ้านกั๊มทาน หมู่บ้านเล็กๆ ในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พักอาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลักของคนที่นี่คืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมือง ผู้ชายกับผู้หญิงจะหยอกล้อกันไปมานำที่พายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน นำท่านเที่ยวชม เมืองโบราณฮอยอัน ชมบ้านไม้เก่า สถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณที่มีอายุกว่า 200 ปี โดยมีเจ้าของอาศัยอยู่สืบทอดกันมาร่วม 6 ชั่วอายุคนและศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์หลายแห่ง ชมสะพานญี่ปุ่น สะพานเก่าแก่ที่เชื่อมโยงถนนสองแห่ง สร้างขึ้นอย่างแข็งแรงตั้งแต่ปี 1593 โดยชาวญี่ปุ่นที่มาอาศัยอยู่ในเมืองฮอยอันต่อมามีการขยายถนนลอดใต้สะพาน เพื่อให้รถผ่านได้โดยชาวฝรั่งเศส เมื่อครั้งที่เข้ามามีบทบาทในการปกครองเวียดนาม และต่อมาได้มีการบูรณะซ่อมแซมครั้งใหญ่ในปี 1986

   (หมายเหตุ: การเดินทางไปเมืองฮอยอันจะแวะพักรถให้ทุกท่านผ่อนคลายอิริยาบถที่ร้านขายของที่ระลึกระหว่างทาง 1 ครั้ง)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร

**หลังอาหารค่ำอิสระให้ท่านเที่ยวชมเมืองฮอยอัน บรรยากาศยามค่ำคืน**

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  Thuy Duong 3 Hotel, Hoi An  หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม

ฮอยอันบานาฮิลล์ (เคเบิ้ล + สวนดอกไม้ โดยรถรางเคเบิ้ล + ชมวัดลินห์อึ๋ง + ชมสะพาน Golden Bridge + THE FANTASY PARK) – ดานัง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาบานาฮิลล์ นั่งกระเช้าบานาฮิลล์ที่ยาว ระยะทาง 5 ..ผ่านภูเขาและสายหมอกสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดปีชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ของภูเขาฮายเวิ่น ซึ่งสมัยก่อนชาวฝรั่งเศสตั้งใจจะสร้างเป็นเมืองต่างอากาศอีกแห่งหนึ่งของเวียดนามบนภูเขา กระเช้าที่ Ba Na Hills แห่งนี้ได้ Guinness World Records สองอย่าง เมื่อ วันที่ 25 มีนาคม ปี 2009  คือ  กระเช้าที่ยาวที่สุด (5,042 m) โดยไม่หยุดแวะ และกระเช้าที่สูงที่สุดที่ (1,291 m) โดยไม่หยุดแวะเช่นเดียวกัน จากนั้นพาท่านเที่ยวชมยัง สวนดอกไม้ โดยรถรางเคเบิ้ล มีคำกล่าวว่าหากมาเที่ยวชมบานาฮิลล์ ไม่ได้มาเที่ยวสวนดอกไม้ เสมือนมาไม่ถึงบานาฮิลล์ด้วยอากาศที่เย็นเกือบตลอดปี บนยอดเขา Bana Hills ทำให้ดอกไม้บนเขาแห่งนี้มีสีสันสวยสด งดงามมาก และนำท่านขึ้น ชมวัดลินห์อึ๋ง (สักการะ พระศากยมุนี) พระพุทธรูปปูนขาวสูง 27 เมตร เด่นสง่ากลางภูเขาบานาฮิลล์ จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดิน ชมสะพาน Golden Bridge ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมได้ไม่นานมานี้ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพและชมวิวทิศทัศน์

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ภัตตาคาร

ให้ท่านอิสระจินตนาการของการผจญภัยไปกับสวนสนุก THE FANTASY PARK พร้อมเครื่องเล่นมากมาย บนยอดเขาบานาแห่งนี้ ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์ของหนัง 4D ,ระทึกขวัญกับบ้านผีสิง, ไดโนเสาร์ เกมส์สนุกๆเครื่องเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ(Alpine Coster) , แมงมุมเวียนหัว ตลอดไปจนถึงระทึกขวัญสั่นประสาทอีกมากมาย  หรือ สนุกกับการช้อปปิ้งของที่ระลึกภายในสวนสนุกอย่างจุใจและอีกมากมายที่รอท่านพิสูจน์ (เครื่องเล่นและพิพิธภัณฑ์บางรายการจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น WAX MUSEUM, COTTON ANIMAL, CARNIVAL) ได้เวลาสมควรท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  Hung Anh, Da Nang หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่

ดานังองค์เจ้าแม่กวนอิม  ะพานแห่งความรัก (ถ่ายภาพกับสะพานมังกร และ รูปปั้นปลามังกร) – ตลาดฮานสนามบินดานังกรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม     

นําท่านชม รูปปั้นปลามังกร ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองดานัง ชม สะพานมังกร สัญลักษณ์แห่งใหม่เมืองดานังในโอกาสครบรอบ 38 ปีที่เมืองดานังได้รับอิสรภาพและเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเมืองดานังต้องมาเที่ยวชม

นำท่านเดินทางเพื่อไหว้สักการะ องค์เจ้าแม่กวนอิม ที่ชาวเมืองดานังเคารพนับถือ ที่ได้สร้างขึ้นตามหลักศาสตร์ฮวงจุ้ยเพื่อป้องกันพายุที่จะพัดเข้ามาสู่เมืองดานัง เก็บภาพแห่งความสวยงามวัดหลินอึ๋ง  เป็นสถานที่น่าเที่ยวชมอีกแห่งหนึ่งของเมืองดานัง หากมองจากตัวเมืองดานังจะเห็นวัดหลินอึ๋งอยู่อีกด้านหนึ่งติดภูเขา เจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สุดในเวียดนาม ทำเลที่ตั้งหรือฮวงจุ้ยดีมาก รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งหันหน้าออกทะเลด้านหลังชนภูเขา ตั้งอยู่บนฐานดอกบัวสง่างามเหลือเกิน ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพรช่วยปกปักรักษา หลินอึ่งมีความหมายว่า    สมปรารถนาทุกประการ ตั้งอยู่บนชายหาดพระพุทธเจ้าภาษาเวียดนามคำว่าบ๊ายบุต ที่บริเวณลานวัดมีพระอรหันต์18องค์ เป็นหินอ่อนแกะสลักที่มีเอกลักษณ์ท่าทางที่ถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษย์ซึ่งแฝงไว้ด้วยคติธรรมอย่างลึกซึ้ง จากจุดวัดหลินอึ๋งสามารถมองเห็นตัวเมืองดานังได้อย่างชัดเจนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

  บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน (Han Market) ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮาน ไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น้ำ ด้านหน้าตลาดมีประติมากรรมริมแม่น้ำเป็นรูปปั้นหญิงสวยงาม มีทั้งของสดและของที่ระลึกให้เลือกซื้อได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินดานัง เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

18.55 . เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 998

20.45 . เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ