ทัวร์เกาหลี KOREA YEOSU-BUSAN WINTER

เส้นทางท่องเที่ยวใหม่ของชาวไทย เพราะเป็นเส้นทางที่สามารถท่องเที่ยวได้ครบ ไฮไลท์ ของประเทศเกาหลีในแถบปูซาน ไม่ว่าจะเป็น สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทางวัฒนธรรม ทางประวัติศาสตร์ และ ความทันสมัย เดินทางได้ทุกวัย

K04 1 Coverpage 01

 

วันแรก

กรุงเทพฯ

22.30 น.          คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ N สายการบินโคเรี่ยนแอร์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

 

วันที่สอง

กรุงเทพฯ – สนามบินปูซาน – โบซอง – ไร่ชาเขียวโบซอง – หมู่บ้านพื้นเมืองนากานอัพซอง – ยอซู

01.40 น.   ออกเดินทางสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบินโคเรี่ยนแอร์ เที่ยวบินที่ KE662 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

08.40 น.          เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติปูซาน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาในประเทศเกาหลีจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอต้อนรับคณะ

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ไร่ชาเขียวโบซอง แหล่งปลูกชาเชียวขนาดใหญ่ของเกาหลีซึ่งปลูกบนภูเขาอยู่ทางตอนใต้ของโบซอง ทำให้มองเห็นไร่ชาเป็นแนวสีเชียวสูงตํ่าสลับกันไปตามแนวภูเขา ไร่ชาโบซองแห่งนี้เป็นไร่ชาเขียวที่แรกๆของเกาหลี ที่มีการใช้วิธีการปลูกชาแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมและชาวไร่ที่นี่ก็ยังมีความชำนาญในการปลูกชาเขียวเป็นอย่างดี จึงทำให้เป็นแหล่งผลิตชาเขียวขึ้นชื่อของเกาหลี นอกจากชาที่มีคุณภาพแล้ว ไร่ชาเองก็มีบรรยากาศที่สวยงามจนเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มักจะมีการถ่ายทำภาพยนตร์กันอีกด้วย จึงทำให้เป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศ

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร —บริการ BULKOKI บาร์บีคิว หรือบลูโกกิเกาหลี

โดยนำเนื้อหมูสไลด์หมักกับซอสและเครื่องเคียงต่าง ๆ ให้ออกรสหวานนุ่ม เวลาทานนำมาย่างขลุกขลิก กับซุปบนกระทะแบนหรือทรงครึ่งวงกลมพร้อมผักกะหล่เส้นจันทน์ โดยจะมีลักษณะออกเป็นแบบน้ำข้น เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆและเครื่องเคียงต่าง

บ่าย              นำทุกท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านพื้นเมืองนากานอัพซอง ตั้งอยู่ในเขตซอลลานัมโด เป็นหมู่บ้านที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีขนาดใหญ่ มีคนอาศัยอยู่เกือบ 100 หลังคาเรือน ซึ่งบ้านแต่ละหลังยังคงรักษาของดั้งเดิมเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็น ห้องที่ทำมาจากดิน, ห้องครัวแบบดั้งเดิม, ระเบียงบ้านแบบเกาหลีโบราณ รวมทั้งบ้านหลังคามุงด้วยฟางที่เป็นเหมือนเอกลักษณ์ของบ้านเกาหลีแบบโบราณ นอกจากอาคารบ้านเรือนแล้วยังมีปราสาทโบราณที่เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านนี้อีกด้วย จะมีทางเดินเหมือนกำแพงเมืองยกสูงจากพื้น และเดินตรงไปยังปราสาทได้ไปถึงขอบฟ้า

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร —บริการ KALBI คาลบี้ อาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติออกรสหวาน นุ่ม และกลมกล่อม นำหมูสะเต๊กส่วนที่ติดกับกระดูก (เชื่อว่าเป็นส่วนที่อร่อยที่สุด) ย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม และตัดเป็นชิ้นพอคำ ห่อทานแบบเมี่ยงคำ โดยใส่น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวและเครื่องเคียงที่ชอบ หรือข้าวสวยร้อนๆตามที่ชอบ บริการเครื่องเคียงต่างๆ และน้ำซุป

 นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก MVL HOTEL YEOSU หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม

ทงยอง – อุทยานแห่งชาติทางทะเล (นั่งกระเช้า) – เรือเต่าที่ท่าเรือคังกูอัน – ปูซาน – ตลาดปลาจุนกัง – ตลาดนัมโพดง

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ทงยอง (TONGYONG) ภูเขา TONGYEONG MIREUKSAN ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 461 เมตร มีความยาวที่สุดใน ประเทศเกาหลี ที่ยาวที่สุดในเกาหลีใต้ มีความยาวถึง 1,975 เมตร ณ เมือง TONGYONG ให้ทุกท่านได้สัมผัสชมความงามของทัศนียภาพของอุทยานแห่งชาติทางทะเล HALLYEOSUDO (กระเช้า) ** ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ** ที่มีความงดงามราวกับเกาะสวรรค์ พร้อมให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจและเต็มอิ่มกับธรรมชาติที่สวยงามในมุมสูง

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการ SEAFOOD STEAM BOWL SOUP ซีฟู้ดหม้อไฟทะเล นำของทะเลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกุ้ง   หอย ปู ปลาหมึก ปูอัด พร้อมเครื่องต่าง ๆ เช่น ต้นกระเทียม ผักตามฤดู หัวหอม เป็นต้น มาจัดเรียงให้สวยงามภายในหม้อไฟ และเติมน้ำซุปซีฟู้ดลงไป พอน้ำเดือด ให้นำอุด้งหรือเส้นก๋วยเตี๋ยวลงไปต้ม เพื่อรับประทานเป็นอุด้งซีฟู้ด หรือทานคู่กับข้าวสวย น้ำจิ้มซีอิ้วเกาหลี พริกป่นและเครื่องเคียงต่าง ๆ  

บ่าย   นำท่านเดินทางสู่ เรือเต่าที่ท่าเรือคังกูอัน (Gangguan Port Geobukseon Ship) เรือเต่าถูกสร้างจากโครงการซึ่งมีมูลกว่า 2.2 พันล้านวอน ของรัฐบาลกรุงโซล (Seoul) ที่มอบหมายให้ กองทัพเรือแห่งประเทศเกาหลีใต้ จัดสร้างเรือเต่าขึ้นมาใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ของการสร้างเรือเต่า เพื่อรำลึกถึงจิตวิญญาณ แห่งความรักชาติ ของนายพลอีซุน เรือเต่าถูกสร้างและจัดแสดงไว้ ในบริเวณปลายน้ำของแม่น้ำฮันกัง (Hangang River) ในบริเวณที่เป็นส่วนหนึ่ง ของเขตปลอดทหาร DMZ (Demilitarized Zone) เป็นพื้นที่ซึ่งได้เปิดให้สาธารณะชน สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ เป็นครั้งแรกในรอบ 52 ปี นับตั้งแต่การแบ่งแยกประเทศเกาหลี

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาจุนกัง Jungang Premium Fish Market ใกล้กับท่าเรือ Gangguan ที่นี่ถือเป็นตลาดสด พื้นเมืองสำคัญของคนปูซาน เพราะเมืองปูซานเป็นเมืองชายทะเลอาชีพหลักคือประมงและอู่ต่อเรือ ที่นี่จึงเป็น ตลาดค้าปลาและอาหารทะเลที่ได้รับความนิยมของชาวเกาหลีใต้ ภายในตลาดท่านสามารถเลือกซื้ออาหารทะเลสด และสามารถนำไปประกอบอาหารทานกันแบบสดๆ ในสไตล์ที่คุณชอบ นอกจากนี้ยังมีร้านค้าประเภทอาหารทะเลแห้ง เช่นปลาแห้ง ปลาหมึกแห้ง กุ้งแห้ง และกิมจิที่ทำจากปลาหมึกที่เป็นที่นิยมให้ท่านเลือกชิมและเลือกซื้อเป็นของฝาก อีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ปูซาน เพื่อนำท่านสู่ที่ ตลาดนัมโพดง นี่เปรียบเสมือนย่านเมียงดงที่โซล เพราะเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้ามากมายในใจกลางเมืองปูซาน ที่น่าจะถูกอกถูกใจขาช้อปไม่น้อย ที่นี่เต็มไปด้วยร้านค้าให้ขาช้อปได้เพลิดเพลินเจริญใจ สินค้าสตรีทแบรนด์ต่างๆ ถูกยกมาตั้งไว้ที่นี่เช่นเดียวกับในเมืองโซล รวมไปถึงร้านเครื่องสำอาง ร้านอาหาร และร้านกาแฟ

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการ GINSENG CHICKEN SOUP หรือ ไก่ตุ๋น โสมทรงเครื่อง เป็นอาหารวังในสมัยก่อน ปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง เชื่อกันว่าบำรุงและเสริมสุขภาพ พิถีพิถันด้วยการคัด เลือกไก่ขนาดกำลังเหมาะผ่านการเลี้ยงจนอายุได้ 45 วัน แล้วนำเครื่องยาจีน อาทิ เกาลัด เก๋ากี้ พุทราจีน และรากโสมเล็กๆ พร้อมด้วยข้าวเหนียวใส่ลงไป ในตัวไก่แล้วผ่านการตุ๋นจนได้ที่ เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดำ และเกลือ เพิ่มรสชาติด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยว แบบเกาหลี เกลือ และพริกไทยป่น แถมท้ายด้วยเหล้าเกาหลี ที่เรียกว่า “โซจู” ทำให้รสชาติเข้มข้นยิ่งขึ้น

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก COMMODORE HOTEL BUSAN หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่

วัดพูลกุกซา – ถ้ำซ็อกคูรัม – ทางเดินลอยฟ้าชองซาโพ – ศูนย์โสม – ช้อปปิ้งห้างชินเซเกะ

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำทุกท่านเดินทางสู่ วัดพูลกุกซา เป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดวัดหนึ่งในประเทศเกาหลี เนื่องจากแสดงถึงฝีมือ ของสถาปนิก สมัยชิลลาและความเชื่อในพุทธศาสนาในสมัยนั้นอย่างแท้จริง แต่เดิมเมื่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ.535 มีทั้งสิ่งก่อสร้างที่เป็นไม้และเป็นหิน แต่ปัจจุบันนี้คงเหลือแต่สะพานบันได และเจดีย์ที่ทำจากหิน ได้มีการบูรณะวัดนี้เมื่อ ค.ศ.752 และ ได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจาก องค์การยูเนสโก (UNESCO’S WORLD CULTURAL HERITAGE) ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม ปี 1955 นับเป็นสถานที่สำคัญและโดดเด่นทางวัฒนธรรมของเกาหลีอีกแห่งหนึ่งและ นำทุกท่านชม ถ้ำซ็อกคูรัม เป็นศาสนสถานในศาสนาพุทธที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ซึ่งมีอายุเก่าแก่และโบราณพอ ๆ กับวัดพูลกุกซา และมีการแกะสลักขึ้นในสมัยชิลลาเช่นเดียวกัน ศาสนวัตถุที่ถูกประดิษฐานอยู่ภายในถ้ำ ได้แก่ พระพุทธรูปขนาดใหญ่ตรงกลาง สายพระเนตรทอด สู่ป่าเขาผ่านทะเลตะวันออกไปถึงขอบฟ้า พระพุทธรูปนี้ถูกล้อมรอบด้วยรูปปั้นของพระโพธิสัตว์และเทพยดาที่ช่วยปกปักรักษา ส่วนผนังถ้ำซึ่งเป็นรูปทรงโดมทำจากหินแกรนิตก็มีการสลักลวดลายอันวิจิตร นับเป็นอัจฉริยภาพทางสถาปัตยกรรมในปี ค.ศ.1995 องค์การยูเนสโกได้จัดให้วัดพูลกุกซา และถ้ำซ็อกคูรัม เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของโลก

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร — บริการ – ฮันชิก ลักษณะเป็นชุดโต๊ะโบราณเกาหลีเพื่อสุ ขภาพโดยมีกับข้าวถ้วยเล็กๆหลากหลายชนิดและหลายประเภท ได้เลือกชิมและทานคู่กับข้าวสวยที่อร่อยที่สุดของประเทศเกาหลี ซึ่งชุดอาหารที่เสิร์ฟนั้นจะแตกต่างกันไปตามฤดูกาลและภูมิภาค       

บ่าย   นำทุกท่านเข้าสู่ ทางเดินลอยฟ้าชองซาโพ (Cheongsapo Daritdol Observatory) สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของปูซานและประเทศเกาหลีใต้ที่น่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากคือ ทางเดินลอยฟ้าชองซาโพ เป็นที่สำหรับชมวิวสวยกลางทะเลที่ท้าทายความกล้าและน่าหวาดเสียวสุดๆ เพราะจุดชมวิวนี้มีพื้นทางเดินเป็นกระจกใสที่มีความยาว 72.5 เมตร และสูงถึง 20 เมตร ซึ่งพื้นทางเดินที่เป็นกระจกใสนี้ทำให้เราสามารถเห็นคลื่นที่ซัดกระทบกับชายฝั่งและโขดหินที่อยู่ด้านล่างได้อย่างชัดเจน นับเป็นหนึ่งในที่เที่ยวปูซานที่ท้าทายความกล้าเป็นอย่างมาก นำทุกท่านเข้าสู่ ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพ ในบรรดาสมุนไพร ทั้งหมดในเกาหลี โสม จัดเป็นสมุนไพรที่คนนิยมใช้กันมากที่สุด เพราะเชื่อว่าโสมสามารถรักษาโรคได้สารพัดโรค วงจรการเก็บเกี่ยวโสมใช้เวลาตั้งแต่ 1-6 ปีโสมอายุ 6 ปี ถือได้ว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดี ที่สุด ในสมัยโบราณโสมถือเป็นของล้ำค้ายิ่งกว่าทอง โสมเกาหลีจึงจัดว่าเป็น สินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมเลือกซื้อโสมคุณภาพดีซึ่งรัฐบาลรับรองใช้บำรุงร่างกาย ซึ่งโสมที่นี้มีราคาถูกกว่าเมืองไทย 2 เท่า และยังเหมาะที่จะเป็นของฝากและของที่ระลึกแก่คนที่ท่านรักอีกด้วย จากนั้นนำทุกท่านช้อปที่ SHINSEGAE สาขา CENTUM CITY ที่ได้ชื่อว่าเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นห้างในเครือของ SHINSEGAE ที่เป็นต้นตำรับของห้างที่เกาหลี ภายในห้าง SHINSEGAE CENTUM CITY จะเป็นเหมือนเมืองเลย มีการออกแบบทั้งภายในและภายนอกที่สวยงาม มีทุกสิ่งอย่างให้เลือกซื้อเลือกหากัน ตั้งแต่สินค้าความงาม แฟชั่น เทคโนโลยี แบรนด์หรูๆครบทุกแบรนด์ ร้านหนังสือ KYOBO BOOK STORE ที่เป็นร้านจำหน่ายหนังสือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้เลย ไปจนถึงลานสเก็ตน้ำแข็ง สนามไดร์กอล์ฟ สปา สวนุสนุก สวนสัตว์ คาราโอเกะ โรงภาพยนตร์ และสวนอาหารจากทั่วทุกมุมโลก เรียกได้ว่ามีทุกอย่างเสร็จสรรพเลยทีเดียว

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการ — THE PARTY SEAFOOD BUFFET อิ่มแบบไม่อั้นกับบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด ให้ท่านได้เลือกสรรอาหารทะเล สดๆ ใหม่ๆ สนุกกับการปรุงเป็นชาบูในสไตล์ตัวท่านเอง เทมปุระ บุฟเฟ่ต์ และซูชิหน้าต่างๆ อาหารนานาชนิดต้นฉบับเกาหลี และเครื่องดื่มหลากหลายชนิดให้ท่านได้เลือกรับประทานได้อย่างไม่อั้น

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก COMMODORE HOTEL BUSAN หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

ปูซาน – ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – หอคอยปูซาน (ลิฟต์) – ถนนสายบันเทิง – KOREAN SHOPPING CENTER – สนามบินปูซาน – กรุงเทพฯ

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ KOREAN HERB CENTER ศูนย์สมุนไพร (ฮอกเก นามู) ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ทั่วโลกยอมรับ รวมถึงสถาบันต่างๆ ว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบำรุงตับและดูแลตับได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยขับล้างดีท๊อกสารพิษออกจากร่างกาย เช่น แอลกอฮอล์ สารกันบูด สีผสมอาหาร ฯลฯ ซึ่งจะเป็นสมุนไพรที่หาได้ยากในปัจจุบัน สามารถทานได้ทั้งผู้ใหญ่ เด็ก รวมไปถึงหญิงตั้งครรภ์ ท่านจะได้ชมการสาธิต การทดลองว่าสมุนไพรชนิดนี้มีคุณค่าเพียงใดต่อโลกใบนี้ นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน ตั้งอยู่บนเนินเขา สถานที่ทำให้เราเพลิดเพลินไปกับการลัดเลาะไปตามตรอกซอกซอย กับบรรยากาศสีสันสดใสของแต่ละบ้าน ที่เกิดจากการร่วมมือของชาวบ้านท้องถิ่นและความคิดสร้างสรรค์ของนักศิลปะเกาหลีที่ร่วมกันปรับแต่งหมู่บ้านจนออกมาสวยงาม ภายในรูปแบบโครงการที่เกิดจากเจ้าเมืองปูซาน (แต่เดิมนั้นเป็นถิ่นฐานของผู้คนที่อพยพขึ้นมาครั้งสงครามเกาหลีซึ่งภายหลังสงครามเกาหลี และเป็นแหล่งเสื่อมโทรมในอดีต) อีกทั้งยังมีจุดชมวิวที่เห็นน้ำทะเลกว้างไกลสุดตา

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการ — SHABU ชาบู อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่สมัยมองโกเลีย บุกคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟของญี่ปุ่น โ ดยนำเครื่องเคียงต่าง ๆ เช่นผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู โอเด้ง เบคอนหมูที่จัดเตรียมไว้ มาจัดเรียงให้สวยงามในหม้อ เวลาทาน เติมน้ำซุปชาบูปรุงรสแล้วต้มให้เดือด แล้วจึงนำอุด้งสดลงต้มสามารถรับประทานเป็น อุด้งร้อน และ ทานพร้อมข้าวสวยร้อน น้ำจิ้มซีอิ๊วเกาหลี และเครื่องเคียงคู่ โต๊ะ

บ่าย   นำท่านเดินทางสู่ หอคอยปูซาน (Busan Tower) ซึ่งเป็นหนึ่งในแลนมาร์คของเมืองปูซาน ที่สูง 120 เมตร และเปิดให้ขึ้นไปชมวิวของเมืองได้โดยรอบที่จะสวยงามมาก โดยเฉพาะช่วงค่ำ ที่จะเห็นแสงสีของเมืองปูซานอย่างชัดเจน

นำท่านสู่ ถนนสายบันเทิง หรือ PIFF STREET (Pusan International Film Festival) ป็นศูนย์กลางในการจัดงานภาพยนตร์นานาชาติที่รู้จักกันในนามเทศกาลหนังพูซาน เริ่มเปิดในปี 1996 ปัจจุบันจะมีเทศกาลหนังในช่วงเดือนกันยายน หรือเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ในบริเวณนี้ยังมีโรงละครนัมโพดง และเวทีกลางแจ้งบริเวณอ่าว Suyeongman ในเดือนสิงหาคมของทุกปี ทุกคนจะได้ชมการแสดง, การเต้นระบำ และดนตรีมากมายในบริเวณหาด Gwangalli  ก่อนอำลาเกาหลีให้ท่านได้ละลายเงินวอนที่ KOREAN SHOPPING CENTER ศูนย์รวมของพื้นเมือง ขนมแบบต่าง ๆ ช็อกโกแล๊ตหิน ซีเรียลช็อกโค ผลิตภัณฑ์โสมในรูปแบบของขนมชาโคลนพอกหน้า ผลไม้ หมอนสุขภาพ กิมจิ ชินราเมงหรือมาม่าเกาหลีที่ชื่นชอบของชาวต่างประเทศ เป็นต้น ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่สนามบินปูซาน

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการ OSAM โอซัม หรือ หมูปลาหมึกย่าง บาร์บีคิวมักสไตล์สมัยใหม่เกาหลีคนต่างประเทศนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย โดยนำบาร์บีคิวหมูปลาหมึกลงในกระทะครึ่งวงกลมพร้อมน้ำซุปปรุงรส เมื่อสุกรับประทานพร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวย หากต้องการแบบรสชาติเกาหลีแท้ๆ ก็สามารถใส่กิมจิหมักลงต้มด้วย ก็จะได้รสชาติอีกแบบหนึ่ง (บริการเพียงบางเมืองของประเทศ)

เดินทางสู่สนามบินปูซาน

20.35 น.        เดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบินโคเรี่ยนแอร์ เที่ยวบินที่ KE661

 

วันที่หก

กรุงเทพฯ

00.30 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ