ทัวร์ฮ่องกงบินตรงจากเชียงใหม่ CHIANGMAI-HONGKONG 5D 4N (OPTION DISNEYLAND)

เที่ยวฮ่องกงบินตรงจากเชียงใหม่ นั่งกระเช้านองปิง ไหว้พระใหญ่ลันตา ไหว้พระขอพรเจ้าแม่กวนอิมรีพัลล์เบย์และแชกงหมิว ช้อปปิ้งจุใจในย่านจิมชาจุ่ย ทัวร์เสริมฮ่องกงดีสนีย์แลนด์

วันแรก                   เชียงใหม่ – ฮ่องกง

12.30 น.        คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตู 8 โดยมีเจ้าหน้าที่ของ PEACH CHINA คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระและพาท่านไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค

15.40 น.        ออกเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค เที่ยวบินที่  CX5233

19.25 น.        เดินทางถึงสนามบิน CHEK LAP KOK ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง ลงทุนด้วยเงินจำนวนมหาศาลร่วมแสนล้านด้วยการถมทะเลเป็นเกาะขนาดมหึมา เพื่อสร้างสนามบินโดยเฉพาะ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOTEL SAV, HONGKONG หรือเทียบเท่า

http://www.hotelsav.com/

 

วันที่สอง       ฮ่องกง – กระเช้านองปิง – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – พระใหญ่ลันเตา –ซิตี้เกต เอาท์เลต

เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารแบบติ่มซำ

นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจ จากกระเช้าลอยฟ้านองปิง (Ngong Ping Skyrail 360) เส้นทางการท่องเที่ยวบนกระเช้าเคเบิลที่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามได้แบบพาโนรามิคเชื่อมจากใจกลางเมืองตุงชุงถึงหมู่บ้านนองปิงบนเกาะลันเตา ระยะทางกว่า 5.7 ก.ม.จากกระเช้าท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันงดงามของสนามบินนานาชาติฮ่องกงทิวทัศน์เหนือท้องทะเลจีนใต้ทิวทัศน์ของเนินเขาอันเขียวขจี ลำธาร น้ำตกและป่าอันเขียวชอุ่มของอุทยานลันเตาเหนือ จากนั้นนำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ที่จำลองชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนมีบรรยากาศสบายๆ แทรกตัวด้วยร้านน้ำชา ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ท่านจะได้สักการะ พระใหญ่เกาะลันเตา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกองค์พระทำขึ้นจากการเชื่อมแผ่นทองสัมฤทธิ์กว่า 200 แผ่น เข้าด้วยกัน น้ำหนักรวม 250 ตัน และสูง 34 เมตร หันพระพักตร์ไปทางด้านทะเลจีนใต้และมองอย่างสงบ

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร – NGONG PING GARDEN

จากนั้นนำท่านสู่ ซิตี้เกต เอาท์เลต ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย กับ OUTLET สินค้าแบรนเนมระดับโลกมากมาย เช่น Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence หรือว่าจะเป็น Burberry รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยี่ห้อและชั้นใต้ดินจะมี Supermaket ขนาดใหญ่ให้ท่านได้จับจ่ายกันได้อย่างจุใจ

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOTEL SAV, HONGKONG หรือเทียบเท่า

http://www.hotelsav.com/

 

วันที่สาม       ฮ่องกง – จุดชมวิววิคทอเรียพีค (รถบัส) – หาดรีพัลส์เบย์ – โรงงานจิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว – อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยถนนนาธาน

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารแบบติ่มซำ

นำท่านชมวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงบริเวณยอดเขา The Peak หรือ วิคตอเรียพีค ถ่ายรูปคู่กับวิวทิวทัศน์ของตึกสูงบนเกาะฮ่องกง จุดชมวิวที่สูงที่สุดและสวยที่สุดของฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศสดชื่น    สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะฮ่องกงและเกาลูน ทั้งเกาะได้อย่างชัดเจน เป็นจุดชมวิว ชมไฟตึกสูงในฮ่องกง ยอดเขาที่สูง 552 เมตรจากระดับน้ำทะเล ตั้งอยู่ในเกาะฮ่องกง นำท่านนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ณ ชายหาดรีพัลส์เบย์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาสักการะบูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่ทับทิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันว่าถ้าใครมาขอก็มักสมหวังทุกครั้งไป นำชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับท่านสามารถหาซื้อได้ในราคาพิเศษ

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวันขึ้นปีใหม่ นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ย่านถนนนาธาน ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลก อิสระท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิ่มจุใจ ศูนย์การค้าชั้นนำของฮ่องกงมีทุกสิ่งที่คุณต้องการจากทั่วทุกมุมโลก อีกทั้งยังสามารถเลือกอร่อยกับร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือเลือกช้อปปิ้งที่ โอเชี่ยนเทอร์มินอล แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชั้นนำที่มีให้เลือกชมและช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูที่ Toy’s Us เป็นต้น

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOTEL SAV, HONGKONG หรือเทียบเท่า

http://www.hotelsav.com/

 

วันที่สี่           ฮ่องกง – **อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองฮ่องกง หรือซื้อทัวร์เสริมฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่ชำระเพิ่มท่านละ 3,400 บาท รวมค่ารถไฟ MRT)

เช้า               รับประทานอาหารเช้า อิสระตามอัธยาศัย

จากนั้นให้ท่านเลือกอิสระช้อปปิ้ง หรือซื้อทัวร์เสริมฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่ชำระเพิ่มท่านละ  3,400บาท, เด็กชำระเพิ่มท่านละ 2,900 บาท) เชิญท่านพบกับความอลังการของอาณาจักรสวนสนุกอันยิ่งใหญ่แห่งใหม่ล่าสุดของโลก “HONGKONG DISNEYLAND” ท่านจะได้หรรษากับสวนสนุก อย่างจุใจและคุ้มค่า ฟรี!! เครื่องเล่นทุกชนิด  ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นอันทันสมัยและสุดสนุกที่สุดแห่งใหม่ของโลก ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน MAIN STREET USA โซนร้านค้าขายของที่ระลึกและร้านอาหารมากมายและสุดสนุกกับรถไฟไอน้ำโบราณรอบสวนสนุก และขบวนพาเหรดอันยิ่งใหญ่ตระการตา ท่านจะพบกับตัวการ์ตูนขวัญใจพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก TOMORROW LAND โซนเครื่องเล่นในโลกอนาคตอันทันสมัย SPACE MOUNTAIN เครื่องที่สนุกสุดๆ BUZZ LIGHTYEAR ASTRO BLASTERS เครื่องเล่นที่ปกป้องจักรวาลยิงต่อสู้ผู้รุกรานพร้อมเก็บคะแนน ORBITRON เครื่องเล่นขับยานอวกาศสุดสนุก FANTASY LAND สุดสนุกกับเมืองเทพนิยาย ท่านจะได้พบกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาและตัวการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ  อาทิเช่น สโนว์ไวท์, เจ้าหญิงนิทรา, ซิลเดอเรลา, มิกกี้เมาท์, หมีพู และเพื่อนๆตัวการ์ตูนอันเป็นที่ใฝ่ฝันของทุกคน ADVENTURE LAND ดินแดนแห่งการผจญภัยอันตื่นเต้น JUNGLE RIVER CRUISE ล่องเรือผจญภัยกับสัตว์ป่าอันน่าตื่นเต้นนานาชนิด TARZAN’S TREEHOUSE บ้านต้นไม้ของทาร์ซาน ท่านจะได้พบกับ FESTIVAL OF THE LION KING เพลิดเพลินกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาของเหล่าตัวการ์ตูนในเรื่อง THE LION KING, RAFTS TO TARZAN’S TREEHOUSE สุดสนุกกับการล่องแพข้ามสู่เกาะทาร์ซาน LIKI TIKIS ท่านจะได้เพลิดเพลินกับเสียงดนตรีแห่งป่า  อิสระให้ท่านได้มีโอกาสเก็บภาพในช่วงเวลาอันน่าประทับใจเพื่อเป็นที่ระลึก และเมื่อสิ้นแสงอาทิตย์กล่าวอำลาด้วยพลุไฟอันตระการตาที่ถูกจัดแสดงอย่างยิ่งใหญ่ส่งท้ายการเฉลิมฉลองที่คุณจะจดจำจนไม่มีวันลืม ที่ขยายเพิ่มอยู่ในโซนของTomorrow Land กับ Stark Expo โดยประกอบไปด้วย 1 เครื่องเล่น 1 โซนถ่ายรูปและ โซนขายของที่ระลึก   Iron Man Experience เครื่องเล่นจะเป็นห้องภาพยนตร์ 4 มิติ ใส่แว่นตาคูลๆ ก่อนเข้าก็จะมีจัดแสดงข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวเอกของงาน โทนี่ สตาร์ก (Ironman) และบริษัท เริ่มตั้งแต่ประวัติความเป็นมา ,เพื่อนๆ ในทีมอเวนเจอร์, ผู้ช่วยสุดเจ๋งจาร์วิส, นวัตกรรมใหม่เช่นกระจกนาโนซ่อมแซมตัวเองได้ และสุดท้ายเป็น หุ่นยนต์รถ 5 แบบ ที่เราจะได้นั่งในเครื่องเล่นนี้  Iron Man Tech Showcase สำหรับแฟนตัวจริงต้องไม่พลาดมาถ่ายรูปคู่กับ ฮีโร่ตัวเป็นๆ

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย              เชิญท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งหรือสนุกสนานกันอย่างต่อเนื่องกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดในฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOTEL SAV, HONGKONG หรือเทียบเท่า

http://www.hotelsav.com/

วันที่ห้า         ช้อปปิ้ง – ฮ่องกง – เชียงใหม่

เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารแบบติ่มซำ

อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย ย่านช้อปปิ้ง จิมซาจุ่ย แหล่งช้อปปิ้งชั้นนำของฮ่องกง ให้ท่านได้ท่องเที่ยวและช้อปปิ้งอย่างเต็มที่กับสินค้าหลากหลายชนิด อาทิ MARK&SPENSOR, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, G2000 เป็นต้น)

*** อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพื่อไม่รบกวนเวลาช้อปปิ้ง

พร้อมคณะ ณ จุดนัดหมาย นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมเดินทางกลับ

15.20 น.        เดินทางกลับเชียงใหม่ โดย สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค เที่ยวบินที่  CX5232

17.20 น.        เดินทางถึงเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ