ทัวร์ฮ่องกงบินตรงจากเชียงใหม่ CHIANGMAI-HONGKONG

เที่ยวฮ่องกงบินตรงจากเชียงใหม่ นั่งกระเช้านองปิง ไหว้พระใหญ่ลันตา ไหว้พระขอพรเจ้าแม่กวนอิมรีพัลล์เบย์และแชกงหมิว เดินเล่นถ่ายรูปสุดชิคที่ Old townwer และช้อปปิ้งจุใจใน ซิตี้เกต เอาท์เลต

วันแรก                   เชียงใหม่ – ฮ่องกง – Old Town ย่านเมืองเก่าฝั่งเซ็นทรัล

08.30 น.        คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตู 8 โดยมีเจ้าหน้าที่ของ PEACH CHINA คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระและพาท่านไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค

11.20 น.        ออกเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX5233

15.00 น.        เดินทางถึงสนามบิน CHEK LAP KOK ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงลงทุนด้วยเงินจำนวนมหาศาลร่วมแสนล้านด้วยการถมทะเลเป็นเกาะขนาดมหึมา เพื่อสร้างสนามบินโดยเฉพาะ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Old Town ย่านเมืองเก่าฝั่งเซ็นทรัล ย่านเมืองเก่าของฮ่องกงที่มีเสน่ห์ของการผสมผสานระหว่างความแตกต่างของศิลปวัฒนธรรมซีกโลกตะวันออกและตะวันตกได้อย่างกลมกลืน โดยเฉพาะเส้นถนน Hollywood ถนนเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเป็นถนนสายแรกๆ ของฮ่องกงนอกจากถนนเส้นนี้จะเต็มไปด้วยร้านขายของแอนทีคเก่าแก่หลายร้านยังมีไฮไลท์อย่างอาคารสถาปัตยกรรมสไตล์โคโลเนียลโบราณที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เติมเสน่ห์ความมีชีวิตชีวาด้วยลวดลายกราฟฟิตี้บนอาคาร สามารถเดินเที่ยวถ่ายรูปชิลๆ ได้

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก COZI OASIS HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.hotelcozi.com/oasis

 

วันที่สอง       ฮ่องกง – วัดเจ้าแม่กวนอิม (ฮ่องฮำ) – โรงงานจิวเวอร์รี่ – วัดแชกุงหมิว – กระเช้านองปิง – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – พระใหญ่ลันเตา – ซิตี้เกต เอาท์เลต

เช้า               รับประทานอาหารเช้า แบบติ่มซำ

นำท่านเดินทางไปไหว้ เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ (Kun Im Temple Hung Hom) เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกง ขอพรเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา ช่วยคุ้มครองและปกปักรักษาวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ Hung Hom เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 ถึงแม้จะเป็นวัดขนาดเล็กที่ไม่ได้สวยงามมากมาย แต่เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ชาวฮ่องกงนับถือมาก นำชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับท่านสามารถหาซื้อได้ในราคาพิเศษ นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง และให้ท่านหมุนกังหันทองแดงที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ มาให้ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวันขึ้นปีใหม่

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจ จากกระเช้าลอยฟ้านองปิง (Ngong Ping Skyrail 360) เส้นทางการท่องเที่ยวบนกระเช้าเคเบิลที่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามได้แบบพาโนรามิคเชื่อมจากใจกลางเมืองตุงชุงถึงหมู่บ้านนองปิงบนเกาะลันเตา ระยะทางกว่า 5.7 ก.ม.จากกระเช้าท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันงดงามของสนามบินนานาชาติฮ่องกงทิวทัศน์เหนือท้องทะเลจีนใต้ทิวทัศน์ของเนินเขาอันเขียวขจี ลำธาร น้ำตกและป่าอันเขียวชอุ่มของอุทยานลันเตาเหนือ จากนั้นนำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ที่จำลองชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนมีบรรยากาศสบายๆ แทรกตัวด้วยร้านน้ำชา ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก สุดทางท่านจะได้สักการะ พระใหญ่เกาะลันเตา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกองค์พระทำขึ้นจากการเชื่อมแผ่นทองสัมฤทธิ์กว่า 200 แผ่น เข้าด้วยกัน น้ำหนักรวม 250 ตัน และสูง 34 เมตร หันพระพักต์ไปทางด้านทะเลจีนใต้และมองอย่างสงบลงมายังหุบเขาและโขดหินเบื้องล่างซึ่งเป็นพระพุทธรูปนั่งทำจากทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุด จากนั้นนำท่านสู่ ซิตี้เกต เอาท์เลต ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย กับ OUTLET สินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence หรือว่าจะเป็น Burberry รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยี่ห้อและชั้นใต้ดินจะมี Supermaket ขนาดใหญ่ให้ท่านได้จับจ่ายกันได้อย่างจุใจ

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก COZI OASIS HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.hotelcozi.com/oasis

 

วันที่สาม       ฮ่องกง – หาดรีพัลส์เบย์  – ซิตี้ทัวร์จุดชมวิววิคทอเรียพีค (รถบัส) – เชียงใหม่

เช้า               รับประทานอาหารเช้า แบบติ่มซำ

นำท่านนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ณ ชายหาดรีพัลส์เบย์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาสักการะบูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่ทับทิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันว่าถ้าใครมาขอก็มักสมหวังทุกครั้งไป นำท่านชมวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงบริเวณยอดเขา The Peak หรือ วิคตอเรียพีค ถ่ายรูปคู่กับวิวทิวทัศน์ของตึกสูงบนเกาะฮ่องกง จุดชมวิวที่สูงที่สุดและสวยที่สุดของฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศสดชื่นสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะฮ่องกงและเกาลูน ได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจนเป็นจุดชมวิว ชมไฟตึกสูงในฮ่องกง ยอดเขาที่สูง 552 เมตรจากระดับน้ำทะเล ตั้งอยู่ในเกาะฮ่องกง

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              พร้อมคณะ ณ จุดนัดหมาย นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมเดินทางกลับ

15.20 น.        เดินทางกลับเชียงใหม่ โดย สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค เที่ยวบินที่  CX5232

17.25 น.        เดินทางถึงเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ