ทัวร์ยุโรป GRAPES ICELAND NORTHERN LIGHT

ไอซ์แลนด์ ดินแดนแห่งนักเดินทางล่าแสงเหนือ

 

E13 1 1

E13 1 2

วันแรก      กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ โดย AY 144 (23.05-05.20+1)      

20.00 น.     คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น4 เคาน์เตอร์สายการบินฟินแอร์ (AY) เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

23.05 น.     ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยเที่ยวบิน AY-144

 

วันที่สอง     กรุงเฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) – เคฟลาวิก (ไอซ์แลนด์) โดย AY 991 (07.45-09.35) – เรคยาวิคโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา – Hofdi House – เพอร์แลน – เมืองเซลฟอสส์

05.20 น.     เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แวะเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อสู่กรุงเรคยาวิค

07.45 น.     ออกเดินทางสู่เมืองเคฟลาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ โดยเที่ยวบิน AY-991

09.35 น.     เดินทางถึงสนามบินเคฟลาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ (เวลาที่ไอซ์แลนด์ช้ากว่าเฮลซิงกิ 3 ชม.) จากนั้นนำท่านนั่งรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่ เมืองเรคยาวิค (Reykjavik) เมืองหลวงในตำแหน่งที่สูงที่สุดของโลก

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)

บ่าย            นำท่าน ถ่ายภาพความงามของโบสถ์ประจำเมือง โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา (Hallgrímskirkja) เป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ ตัวโบสถ์มีความสูงถึง 74.5 เมตร สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชั่นนิส เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี1945 แล้วเสร็จปี ค.ศ.1986 บริเวณด้านหน้าของโบสถ์ยังมีอนุสาวรีย์ของเลฟร์ อีริกสัน (Leifr Eiriksson)ยืนตระหง่านอยู่เบื้องหน้า ซึ่งในประวัติศาสตร์ไอซ์แลนด์ถือว่าวาเลฟร์ เป็นชาวนอสร์ ชาติยุโรปคนแรกที่ไปเหยียบดินแดนแถบอเมริกาเหนือซึ่งรวมถึงกรีนแลนด์ด้วย โดยอนุสาวรีย์นี้สหรัฐอเมริกามอบให้แก่ไอซ์แลนด์เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 1,000 ปี รัฐสภาของไอซ์แลนด์

จากนั้นนำท่านชมสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งคือ Hofdi House บ้านที่มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ชาติอันน่าสนใจ เคยใช้เป็นที่รับรองและจัดเลี้ยงผู้นำ 2 ประเทศมหาอำนาจผู้ยิ่งใหญ่ในการยุคสงครามเย็น

จากนั้นนำท่านชม เพอร์แลน (Perlan) สถานที่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเรคยาวิก เนื่องจากตั้งอยู่บนเนินเขา มีความสูงเท่ากับอาคาร 5 ชั้น จากพื้นดิน 25.7 เมตร เป็นอาคารขนาดใหญ่ ด้านบนเป็นรูปทรงคล้ายลูกโลกครึ่งวง ตั้งอยู่บนฐานที่คล้ายถังน้ำขนาดใหญ่ 4 ฐาน ที่มองเห็นได้ในระยะไกลโดดเด่น Perlan ในภาษาไอซ์แลนด์ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า The Pearl ที่แปลว่า อ่าว ซึ่งการสร้างสถานที่แห่งนี้จะให้หมายถึงว่าเป็นสัญลักษณ์ของอ่าวเรคจาวิก

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซลฟอสส์ (Sellfoss)

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม (อาหารพื้นเมือง)

              นำท่านเข้าสู่ที่พัก Selfoss Hotel หรือเทียบเท่า

https://hotelselfoss.is/web/en/home/

**หากมีการพยากรณ์ว่ามีโอกาสเกิดแสงเหนือเราสามารถชมแสงเหนือได้บริเวณที่พัก

 

วันที่สาม    เมืองเซลฟอสส์ – เส้นทางวงกลมทองคำ – อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ – น้ำตกกูลฟอสส์ – เมืองเซลฟอสส์

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

              นำท่านเที่ยวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของประเทศไอซ์แลนด์ใน เส้นทางวงกลมทองคำ หรือ (Golden Circle) สัมผัสทัศนียภาพของทุ่งหญ้าสลับกับทุ่งลาวา ฝูงสัตว์นานาชนิดทั้ง แกะ วัว ม้า ที่เลี้ยงและหากินตามธรรมชาติ นำท่านเข้าชมความงามของธรรมชาติที่สรรสร้างขึ้นภายใน  อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ (Thingvellir National Park) ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ตั้งอยู่ระหว่างรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ Þingvallavatn ซึ่งเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ ใกล้กับคาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และ ภูเขาไฟเฮนกิลล์ Hengill เป็นจุดกำเนิดทางประวัติศาสตร์และทางธรณีวิทยา เพราะเป็นจุดที่มีรอยเลื่อนของโลก (The Mid-Atlantic Rift) เป็นระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร ระหว่างทางแวะชมร่องรอยปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้วมีน้ำท่วมขังจนเป็นทะเลสาบกว้าง

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์)

บ่าย          นำท่านเดินทางสู่กูลฟอสส์ (Gullfoss) เพื่อชมความงามของ น้ำตกกูลฟอสส์ (Gullfoss Waterfall) หรือ ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ ถือเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศ และยังเป็น 1 ใน 3 สถานที่ในเส้นทาง “วงแหวนทองคำ” สถานที่ที่ผู้มาเยือนไอซ์แลนด์ไม่ควรพลาด ชื่อน้ำตก Gullfoss นี้มาจากคำว่า Gull ที่แปลว่าทองคำและ Foss ที่แปลว่าน้ำตก เมื่อรวมกันหมายถึง น้ำตกทองคำ เป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติระดับโลกที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งและลดระดับลงในโตรกเขาเบื้องล่างในระดับความสูงกว่า 30 เมตร

นำท่านชม น้ำพุร้อนเกย์ซีร์  (Geysir) น้ำพุร้อนที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของไอซ์แลนด์ มีความร้อนประมาณ 400 องศาเซลเซียส พุ่งขึ้นมาจากใต้ดิน ในอดีตน้ำพุร้อน สามารถพุ่งได้สูงถึง 200 ฟุตทีเดียว แต่น่าเสียดายที่ในปัจจุบันไม่เป็นเช่นนั้นอีกแล้ว แต่ก็ยังสามารถพุ่งได้มากสุดที่ประมาณ 60 – 100 ฟุต ทุกๆ 5 นาที นับเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งที่ท่านไม่ควรพลาดชมเช่นเดียวกัน

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)

              นำท่านเข้าสู่ที่พัก Selfoss Hotel หรือเทียบเท่า

https://hotelselfoss.is/web/en/home/

**หากมีการพยากรณ์ว่ามีโอกาสเกิดแสงเหนือเราสามารถชมแสงเหนือได้บริเวณที่พัก

วันที่สี่              เมืองเซลฟอสส์ – น้ำตกเซลจาลันต์ฟอสส์ – น้ำตกสโคการ์ฟอสล์ – ธารน้ำแข็งเมียร์ดาลโจกุล – ขับรถสโนว์โมบิลตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็ง – เมืองวิค

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองวิค (Vik) ระหว่างทางชม น้ำตกเซลจาลันต์ฟอสส์(Seljalansfoss Waterfalls) นอกจากความสวยงามแล้วยังมีความแปลกและน่าค้นหา เราสามารถเดินเข้าไปบริเวณด้านหลังม่านน้ำตกและถ่ายรูปได้

จากนั้นไปชมน้ำตกที่พลาดไม่ได้อีกแห่ง น้ำตกสโคการ์ฟอสล์ (Skogarfoss Waterfalls) ด้วยความสูง 60 เมตร น้ำตกแผ่กระจายมาจากหน้าผาสูง แรงกระแทกของปลายสายน้ำเกิดเป็นละอองฟุ้งไปทั่วบริเวณ ยามที่แดดส่องกระทบบรรยากาศจึงเกิดปรากฏการณ์รุ้งกินน้ำเป็นประจำ หญ้าตระกูลมอสและเฟิร์นเติบโตปกคลุมหินที่เรียงรายริมลำธารเบื้องล่างโอบล้อมไปด้วยทุ่งลาวาโตรกผาและหุบเหวเป็นทัศนียภาพที่สวยงามและน่าประทับใจกับผู้ที่มาเยือนไอซ์แลนด์ น้ำตกแห่งนี้จึงเป็นทำเลหลักในการถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่อง เช่น Thor: The Dark World , The Secret Life of Walter Mitty รายการทีวีต่างๆ และมิวสิควีดิโอนานาชาติ

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)

บ่าย          จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมียร์ดาลส์โจกูล (Myrdalsjokull) เพื่อนำท่านเก็บเกี่ยวประสบการณ์การท่องเที่ยวบนธารน้ำแข็ง นำท่านสัมผัสประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตกับการนั่งรถทรัค (SUPER TRUCK) สู่ทุ่งน้ำแข็งขนาดใหญ่ ให้ท่าน ขับรถสโนว์โมบิลตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็ง Mýrdalsjökull Glacier บนดินแดนที่อยู่สูงที่สุดของโลก มีความกว้างใหญ่เป็นอันดับ 4 ที่มีพื้นที่กว่า 596 ตารางกิโลเมตร ตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็งกว้างอย่างเต็มอิ่มตลอด 1 ชั่วโมง รถ 1 คัน นั่ง 2 ท่าน มีบริการชุดกันความหนาว, หมวกกันน็อก, ถุงมือ, รองเท้าบู๊ท)

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองวิค (Vik)

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม (อาหารพื้นเมือง)

              นำท่านเข้าสู่ที่พัก Dyrholaey Hotel , Vik หรือเทียบเท่า

http://www.dyrholaey.is/#!/splash

**หากมีการพยากรณ์ว่ามีโอกาสเกิดแสงเหนือเราสามารถชมแสงเหนือได้บริเวณที่พัก

 วันที่ห้า      เมืองวิค – ทะเลสาบธารน้ำแข็งโจกุลซาลอน – หาดไดมอนด์บีช – อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล – เมืองวิค

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ โจกุลซาลอน (Jökulsárlón) ทะเลสาบธารน้ำแข็ง ซึ่งรู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นทะเลสาบธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งมากขึ้นๆ ในทุกๆ ปี ปัจจุบันมีพื้นที่กว้างถึง 18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความลึกของน้ำในทะเลสาบถึง 200 เมตร อีกหนึ่งทำเลถ่ายทำภาพยนตร์ดังๆระดับโลก อาทิ Game of Thrones, James Bond: Die Another Day ตื่นตาตื่นใจกับไอซ์เบิร์กและภูเขาน้ำแข็งก้อนโต เรียงรายโผล่พ้นพื้นน้ำของทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดดก่อให้เกิดสีสันสวยงามน่าประทับใจยิ่ง นับได้ว่าเป็นภาพธรรมชาติที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก อิสระให้ท่านเก็บภาพความสวยงามของธรรมชาติตามอัธยาศัย (โดยปกติเรือจะเปิดให้บริการตั้งแต่เดือน พ.ค.-ต.ค. เท่านั้น)

จากนั้นนำท่านชม หาดไดมอนด์บีช (Diamond Beach) หาดทรายสีดำที่มีก้อนน้ำแข็งใหญ่น้อยลอยจากธารน้ำแข็งมาเกยบนชายหาด ยามตกกระทบกับแสงจะสะท้อนแสงแวววาวเหมือนเพชรที่วางเรียงรายบนชายหาด นับเป็นอีกทัศนียภาพที่งดงามแปลกตา อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)

บ่าย          นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟลล์ (Skaftafell National Park) หากมีเวลาและขึ้นอยู่กับสภาพอากาศท่านสามารถเดินเข้าไปชมน้ำตกดำชวาติฟอสส์ (Svartifoss Waterfalls) แต่ทว่าทุกท่านต้องออกแรงเดินไป-กลับ 3 กม. (ใช้เวลาเดินประมาณ 1.45 ชม.) ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองวิค

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม (อาหารพื้นเมือง)

              นำท่านเข้าสู่ที่พัก Dyrholaey Hotel , Vik หรือเทียบเท่า

http://www.dyrholaey.is/#!/splash

**หากมีการพยากรณ์ว่ามีโอกาสเกิดแสงเหนือเราสามารถชมแสงเหนือได้บริเวณที่พัก

 

วันที่หก             เมืองวิค – หาดทรายสีดำ – เมืองกรินดาวิก – บลูลากูน – เมืองเคฟลาวิก

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม หาดทรายสีดำ (Black Beach) ซึ่งเกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวาและแนวหินบะซอลต์ นับเป็นหนึ่งในชายหาดที่แปลกตาและมีความสวยงามที่หนึ่งบนโลก ติดกับหาดทรายดำนี้มีแท่งหินบะซอลต์ทรงกระบอกหกเลี่ยมเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ อยู่เป็นจำนวนมาก ราวกับเป็นปฏิมากรรมที่ตั้งใจสร้างขึ้นมาเรียกว่า Reynisdrangur

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองกรินดาวิก (Grindavik)

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(อาหารพื้นเมือง)

บ่าย          นำท่านสู่ บลูลากูน (Blue Lagoon) หรือ ทะเลสาบสีฟ้า สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพระดับโลกและโด่งดังที่สุดของประเทศไอซ์แลนด์ นักท่องเที่ยวกว่า 95% ต่างไม่พลาดกับการมาเยือนสถานที่แห่งนี้ อิสระให้ท่านได้แช่น้ำแร่ธรรมชาติเพื่อเป็นการผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง ท่านจะได้ผ่อนคลายไปกับ Stream & Sauna (มีบริการผ้าขนหนูให้ท่าน กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำและหมวกคลุมผมไปด้วยสำหรับการแช่น้ำแร่ในบลูลากูน , เครื่องดื่ม 1 ดริ้งค์ ไวน์ เบียร์ หรือ ซอฟดริ้งค์, Silica Mud Mark)

นำท่านเดินทางสู่เมืองเคฟลาวิก

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย)

              นำท่านเข้าสู่ที่พัก Park Inn by Radisson Reykjavik Keflavík Airport, Keflavík หรือเทียบเท่า

https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/

 

วันที่เจ็ด      เมืองเคฟลาวิก – เมืองเฮลซิงกิ โดย AY 992 (10.25-15.55) –ช้อปปิ้งถนนเอสปลานาดิ – สนามบินเฮลซิงกิ

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

06.45 น.     นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

10.25 น.     ออกเดินทางสู่เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยเที่ยวบิน AY-992

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวันอิระตามอัธยาศัย

15.55 น.     เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ (เวลาที่ไอซ์แลนด์ช้ากว่าเฮลซิงกิ 3 ชั่วโมง) รถโค้ชปรับอากาศนำคณะเดินเล่นชมเมืองเฮลซิงกิ ซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างสวีดิชและรัสเซีย ฟินแลนด์ เจ้าของสมญานามธิดาสาวแห่งทะเลบอลติก เพิ่งฉลองครบรอบ100 ปีแห่งอิสรภาพเมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2017 ที่ผ่านมา อีกทั้งได้รับการจัดอันดับจาก UN REPORT ปี 2018 ว่า เป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก ปี 2018 ในบรรดา156 ประเทศทั่วโลก อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย หรือ ช้อปปิ้งบริเวณถนนเอสปลานาดิ (Esplanadi) ย่านถนนคนเดินสำหรับนักช้อปที่ต้องไม่พลาดมาเยือน เป็นแหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมือง ซึ่งมีทั้งสินค้าพื้นเมือง และห้างสรรพสินค้าสต๊อกแมนน์ห้างใหญ่ที่สุดในสแกนดิเนเวีย

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม (อาหารจีน)

20.00 น.     ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเฮลซิงกิ

 

วันที่แปด    เฮลซิงกิ – กรงเทพฯ โดย AY 143 (00.45-15.40)

00.45  น.          ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 143

15.40 น.   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ