ทัวร์ยุโรป GRAPES GRAND SWITZERLAND

เส้นทางท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ดื่มด่ำบรรยากาศธรรมชาติ ภูเขาสูงใหญ่แบบเต็มอิ่ม สัมผัสสถานที่สำคัญของเมือง นั่งรถไฟที่ช้าที่สุดของโลกแต่โรแมนติกที่สุด มารวมเก็บความประทับใจกับวิวสวยๆไปกับเรา 

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
21.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาท์เตอร์ D สายการบินไทย

วันที่ 2

กรุงเทพฯ TG970 (00.35-0!6.55) – ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์) – ชาฟเฮาเซน – น้ําตกไรน์ – ชไตน์อัมไรน์ – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหิน
เดินทางสู่เมืองชาฟเฮาเซน ใช้เวลาประมาณ 50 นาที

น้ําตกไรน์ 
น้ําตกแห่งนี้เป็นน้ําตกที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในยุโรป เกิดจากการละลายของหิมะ บนยอดเขามีความกว้าง 150 เมตร สูงถึง 23 เมตร ในฤดูหนาวมีกระแสน้ําไหล 250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในฤดูร้อนกระแสน้ําไหลสูงถึง 700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ด้วยกระแสน้ําที่ไหลแรงทําให้มีจุดที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสความชุ่มฉ่ำจากละอองน้ําได้

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

เดินทางสู่เมืองชไตน์อัมไรน์ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

ชไตน์อัมไรน์

เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ติดกับชายแดนเยอรมนี ที่ที่แม่น้ำไรน์ไหลไปรวมกับทะเลสาบ คอนสแตนซ์กลิ่นอายของยุคกลาง บ้านเรือนสไตล์กึ่งไม้อันเป็นเอกลักษณ์ และ ภาพวาดเฟรสโก้บนผนังบ้าน ทำให้เมืองเล็กๆแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว ยอดนิยม

เดินทางสู่เมืองลูเซิร์น ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.

ลูเซิร์น

อดีตหัวเมืองโบราณของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า “หลังคาแห่ง ทวีปยุโรป” (The Roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่าง เทือกเขาแอลป์แล้วยังมีภูเขาใหญ่น้อย สลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ่าอันเขียวชอุ่ม

อนุสาวรีย์สิงโตหิน

ผลงานแกะสลักหินบนหน้าผา สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิส ที่เสียชีวิต ในประเทศฝรั่งเศสในสงครามปฏิวัติใหญ่ ค.ศ. 1792 โดยสิงโตแสดงถึงความ กล้าหาญซื่อสัตย์ และจงรักภักดี

นำท่านสู่ที่พัก ASTORIA HOTEL, LUCERNE หรือเทียบเท่า รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม อาหารพื้นเมือง

วันที่ 3 ลูเซิร์น – เองเกิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – อินเทอร์ลาเก้น – ลูเซิร์น

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

เดินทางเข้าสู่สถานีเองเกิลเบิร์ก ใช้เวลาประมาณ 40 นาที

นั่งกระเช้าขึ้นเขาทิตลิส นั่งกระเช้าโรแตร์ กระเช้าที่หมุนรอบตัวเองได้แห่งแรกของโลก ชื่นชมทัศนียภาพ แบบ 360 องศา ขึ้นสู่สถานีบนยอดเขาทิตลิสที่มีความสูง 3,032 เมตร ยอดเขาที่มี หิมะปกคลุมตลอดทั้งปี

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารบนยอดเขาทิตลิส

เดินทางลงจากยอดเขาทิตลิส เดินทางเข้าสู่เมืองอินเทอร์ลาเก้น ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.

อินเทอร์ลาเก้น

อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 570 เมตร ระหว่าง 2 ทะเลสาบ คือ ทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz) และทะเลสาบธูน (Thun) โอบล้อมไปด้วยภูเขา ทุ่งหญ้า ทะเลสาบ และ สวนผลไม้ อีกทั้งนอกจากนี้ที่นี่ยังสามารถมองเห็นยอดเขา 3 แห่ง คือ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) ซึ่งมีสถานีรถไฟบนยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรป ณ 4,158 เมตร ยอดเขาเมินช์ (Mönch) และยอดเขาไอเกอร์ (Eiger) ทิวทัศน์แถบนี้จึงบริสุทธิ์และ สวยงามเกินคำบรรยาย จนคนกล่าวว่า “สวยเหมือนเมืองในฝัน”

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

เดินทางเข้าสู่เมืองลูเซิร์น ใช้เวลาประมาณ 40 นาที นำท่านสู่ที่พัก HOTEL ASTORIA, LUCERNE หรือเทียบเท่า

ที่พักในวันรุ่งขึ้นตั้งในเมืองเซอร์แมท คณะทัวร์จะต้องเดินทางโดยรถไฟ และถือกระเป๋าต่อเพื่อไปยังโรงแรม เพื่อความสะดวกจึงขอแนะนำให้ท่านแบ่งสัมภาระเป็นกระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก สำหรับ 1 คืน โดยกระเป๋าจะอยู่ในความดูแลของท่านเองตลอดการเดินทาง

 

วันที่ 4 ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – อิสระชมเมืองเก่า – อันเดอร์แมท – นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส – เซอร์แมท

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

สะพานไม้ชาเปล

สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น สะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก สร้างตั้งแต่ศต.ที่ 14 ทว่า ในปี 1993 ถูกไฟไหม้ทำลายไปบางส่วน รวมถึงภาพวาดบนหน้าจั่วตามขื่อของ สะพานไม้กว่า 147 ภาพ เสียหายไปจนเหลือแค่เพียง 47 ภาพ อย่างไรก็ตาม สะพานแห่งนี้ก็ได้รับการบูรณะภายในปีถัดมา

อิสระชมเมืองเก่า

ท่านสามารถเดินเล่นภายในเมืองเก่าลูเซิร์น ชื่นชมกับภาพเฟรสโก้ตามกำแพงบ้าน ต่างๆสดชื่นกับอากาศอันบริสุทธิ์ของเมือง พร้อมกับช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายชนิด เช่น นาฬิกาที่ได้รับการการันตีจากสวิตเซอร์แลนด์ ช็อคโกแลต เสื้อผ้า และอื่นๆ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

เดินทางเข้าสู่สถานีรถไฟอันเดอร์แมท ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.

เดินทางสู่เมืองเซอร์แมท โดยนั่งรถไฟ

เซอร์แมท

เมืองที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองปลอดมลพิษโลก ตั้งอยู่บนความ สูงกว่า 1,620 เมตร ภายในเมืองไม่อนุญาตให้รถยนต์วิ่ง ซึ่งนักท่องเที่ยว ที่จะเข้ามาที่นี่ต้องโดยสารรถไฟมาเท่านั้น รถที่สามารถวิ่งได้ในเมืองนี้จึง เป็นรถประเภทรักษาสิ่งแวดล้อมและไม่ก่อให้เกิดมลพิษ คือใช้แบตเตอรี่ หรือไฟฟ้าแทนน้ำมันที่สำคัญเป็นที่ตั้งของภูเขาที่สวยที่สุดอย่างมัทเทอร์ฮอร์น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำท่านสู่ที่พัก SUNTAR HOTEL, ZERMATT หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 5 เซอร์แมท – นั่งกระเช้ากลาเซียร์ พาราไดซ์ขึ้นสู่ยอดเขาไคลน์มัทเทอร์ฮอร์น – เวเวย์ – ส้อมยักษ์กลางทะเลสาบ – รูปปั้นชาร์ลีแชปปลิ้น – โลซานน์ – ศาลาไทย – มองเทรอซ์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

นั่งกระเช้ากลาเซียร์พาราไดซ์ขึ้นสู่ยอดเขาไคลน์มัทเทอร์ฮอร์น

เดินทางขึ้นสู่ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์นที่ความสูง 3,883 เมตร โดยกระเช้าไฟฟ้า ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ถึงจุดชมวิวกลาเซียร์พาราไดซ์ เพื่อชมความงดงาม ของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ที่มีความสูงถึง 4,478 เมตร ที่ได้ชื่อว่าเป็นภูเขาที่มี รูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอลป์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขาไคลน์มัทเทอร์ฮอร์น

หมายเหตุ  : ท่านสามารถขึ้นไปยังจุดชมวิวบนยอดเขา Gornergrat ได้ โดยรถไฟ แต่ความสูงเพียง 3,089 เมตร ซึ่งน้อยกว่ายอดเขา ไคล์นแมทเทอร์ฮอร์น ถึง 800 เมตร ทำให้ความสวยงามของทิวทัศน์ที่มองเห็นแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดและถ้าท่านต้องการถ่ายภาพ คู่กับยอดเขา แมเทอร์ฮอร์น Grape Europe แนะนำให้ท่านขึ้นสู่ยอดเขา ไคลน์ แมทเทอร์ฮอร์น จะได้ภาพถ่ายที่สวยงาม และใกล้ชิดกว่า

นั่งรถไฟจาก เมืองเซอร์แมท – เมืองแทช และเดินทางเข้าสู่เมืองเวเวย์ ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.

เมืองเวเวย์

โดยตัวเมืองตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ได้รับขนานนาม ว่าเป็น”ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส (Pearls of the Swiss Riviera)” ดินแดนที่เหมาะแก่ การทำกิจกรรมแทบทุกฤดูกาล และพบกับความงดงามของย่านเมืองเก่า (Old Town) มีพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์เป็นที่เก็บรักษาเฟอร์นิเจอร์, งานฝีมือ, อาวุธโบราณ, เหรียญ และอื่นๆ

ส้อมยักษ์กลางทะเลสาบ

ส้อมยักษ์ตั้งอยู่ในทะเลสาบใกล้กับสวนสาธารณะของเมืองเวเวย์ สร้างเป็นสัญลักษณ์ ของบริษัทเนสเล่ย์ เนื่องจากเป็นบ้านเกิดของบริษัทเนสเล่ย์ ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งสำนักงาน ใหญ่ของบริษัทเนสเล่ย์ ปัจจุบันได้ย้ายไปอยู่ที่ทำการใหม่ใกล้ท่าเรือ อาคารแห่งเดิม จึงกลายเป็นพิพิทธภัณฑ์เนสเล่ย์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร

รูปปั้นชาร์ลีแชปปลิ้น

ชาร์ลี แชปปลิ้น ดาราตลกชื่อก้องโลก เป็นชาวลอนดอนโดยกำเนิด เค้าเป็น ทั้งดาราผู้เขียนบท ผู้กำกับในยุคหนังเงียบ ภาพยนตร์ที่ทำให้เค้าโด่งดังคือ The Tramp ซึ่งปรากฎในชุดเดียวกันกับรูปปั้น ชาร์ลี แชปปลิ้นเลือกที่จะมา ใช้ชีวิตบั้นปลายและเสียชีวิตที่นี่ ชาวเมืองจึงสร้างรูปปั้นไว้เป็นอนุสรณ์ เพื่อระลึกถึง

เดินทางเข้าสู่เมืองโลซานน์ ใช้เวลาประมาณ 20 นาที

เมืองโลซานน์

ตั้งบนเนินเขาและทะเลสาบน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของโลกโดย เป็นพื้นที่ชุมชนดั้งเดิมซึ่งใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นหลัก เนื่องจากมีอาณาเขตติดต่อกับ เมืองเอเวียงประเทศฝรั่งเศส เพียงโดยสารเรือจากท่าเรือโลซานน์ข้ามทะลสาบ เจนนีวา เป็นเมืองที่ที่สมาชิกราชนิกุลทั้ง 4 พระองค์ ของไทยพำนักอยู่ในฤดูร้อน ตลอดระยะเวลา 18 ป

ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ

ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะ ปาร์ค ดู เดอนองตู สร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และเพื่อเฉลิมฉลองวาระสำคัญ 2 วาระ คือวโรกาสที่ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ทางการทูต ระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2552

เดินทางเข้าสู่เมืองมองเทรอซ์ ใช้เวลาประมาณ 20 นาที

เมืองมองเทรอซ์

เมืองเล็กๆแสนน่ารักที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบเจนีวา เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ซึ่งเมืองแห่งนี้ถือเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่ง ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่เป็นอีกจุดหมายปลายทางในฝันของใครหลายคนที่ แม้แต่ผู้ที่เคยมาเยือนแล้วก็อยากที่จะกลับมาซึมซับบรรยากาศ ณ เมืองแห่งนี้อีก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านสู่ที่พัก EUROTEL HOTEL, MONTREUX หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 มองเทรอซ์– ปราสาทชิลยอง – สถานีโกล ดูปิยอง – ขึ้นสู่ยอดเขากลาเซียร์ 3000 (Peak Walk & Alpine Coaster) – เบิร์น

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

ปราสาทชิลยอง (ชมด้านใน)

ปราสาทยุคกลางของราชวงศ์ซาวอย ที่มีความเก่าแก่กว่า 1,000 ปี สัญลักษณ์ การท่องเที่ยวของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในอดีตเคยเป็นจุดควบคุมการเดินทาง ของนักเดินทางและเก็บค้าผ่านทางของขบวนเรือสินค้า ที่สัญจรผ่านไปมา รวมถึง เคยใช้เป็นคุกลับที่มืดมิด และโหดร้ายอีกด้วย

เดินทางเข้าสู่สถานีโกล ดู ปิยอง ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.

ยอดเขากลาเซียร์ 3,000

นั่งกระเช้าขึ้นสู่ความสูง 2,971 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ท้าความกล้ากับ ทางเดินอันแสนหวาดเสียว Peak Walk สะพานแขวนที่มีความยาว 107 เมตร ข้ามผ่านช่องว่างระหว่างภูเขา จากจุดชมวิวท่านจะสามารถเห็นเทือกเขาแอลป์ รวมถึงยอดเขามองบลังค์จุงเฟรา ไอเกอร์ และเมินช์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง บนยอดเขากลาเซียร์ 3000 พร้อมชมวิวกับอาหารมื้อพิเศษสุด

นั่งรถไฟเหาะ Alpine Coaster ให้ท่านได้สนุกสานกับกิจกรรมนั่งรถไฟเหาะ Alpine Coaster บนยอดเขากลาเซียร์ 3000 ท่านละ 1 รอบ

เดินทางเข้าสู่เมืองเบิร์น ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.

กรุงเบิร์น

เมืองหลวงของสวิสเซอร์แลนด์ ที่มีหมีเป็นสัญลักษณ์ เป็นเมืองเก่าจากยุคกลาง ที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นภูมิประเทศ และแม่น้ำ ที่ยังคงรูปลักษณ์ดั้งเดิมตั้งแต่เมื่อ 800 ปีที่แล้ว ความงดงามทางสถาปัตยกรรม ความคลาสสิกของอาคารบ้านเรือน ธรรมชาติที่แวดล้อม รวมไปถึงวิถีชีวิตของผู้คนที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ จึงได้รับ การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

นำท่านสู่ที่พัก ALLEGRO HOTEL, BERN หรือเทียบเท่า

วันที่ 7 เบิร์น – นาฬิกาดาราศาสตร์ – อพาร์ทเมนต์ไอน์สไตน์ – ซูริค – โบสถ์โกรสมึนสเตอร์ – อิสระช้อปปิ้ง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

นาฬิกาดาราศาสตร์ Zytglogge

สัญลักษณ์สำคัญของกรุงเบิร์น มีนาฬิกาโบราณตั้งอยู่ทั้ง 2 ด่าน โดยด่านทิศตะวันตกเป็นนาฬิกามีเข็มธรรมดา ส่วนด้านทิศตะวันออกเป็นนาฬิกา ดาราศาสตร์โบราณ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1530 โดยจะมีตุ็กตากลออกมาเคลื่อนไหว ประกอบเสียงบอกชั่วโมง เรียกรอยยิ้มจากผู้คนที่ผ่านไปมาได้เป็นอย่างดี

อพาร์ทเมนต์ไอน์สไตน์(ด้านนอก)

บ้าน 1 ใน 5 หลัง ของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นักวิทยาศาสตร์ระดับโลก ตั้งอยู่ที่บ้าน หมายเลข 49 ถนน Kramgasse ซึ่งเขาพักอยู่ที่ชั้นสองของบ้านหลังนี้ระหว่างปีค.ศ. 1903 – 1905 ปัจจุบันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ และคาเฟ่

เดินทางเข้าสู่เมืองซูริค เวลาประมาณ 1.30 ชม. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

ซูริค

ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของสวิตเซอร์แลนด์และเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสวิต นอกจากนี้ซูริคยังเป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจของประเทศอีกด้วย ทำให้ซูริคมี ความเจริญทางเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก แต่เทคโนโลยีเหล่านั้นกลับผสมผสาน กับความเรียบง่ายของการใช้ชีวิตได้อย่างลงตัว ทำให้ซูริคมีความสวยงามและมี เสน่ห์เป็นของตัวเอง

โบสถ์โกรสมึนสเตอร์

โบสถ์หอคอยคู่สูงระฟ้า เป็นโบสถ์สำคัญและเก่าแก่ของเมืองที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงปีค.ศ. 1100 ภายในมีงานประติมากรรมและสถาปัตยกรรมการตกแต่งที่สวยงาม รวมทั้งยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังบอกเล่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์ และยังเป็นที่ เก็บรักษาพระคัมภีร์โบราณทางคริสต์ศาสนา

อิสระช้อปปิ้ง

ถนน Bahnhofstrasse ที่ทอดยาวจากสถานีรถไฟ ผ่านเมืองเก่าไปจนถึงสุด ริมน้ำเดิมเคยเป็นทางรถม้า ปัจจุบันเป็นถนนคนเดิน แหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญ ของซูริคสองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านค้าทั้งแบรนด์เนม และร้านอาหาร ขึ้นชื่อว่าเป็นถนนคนเดินที่สวยและหรูหราที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน นำท่านเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL MESSE HOTEL, ZURICH หรือเทียบเท่า

วันที่ 8 ซูริค – สนามบินซูริค – TG 971 (13.15-06.10+1)

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติซูริค เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

13.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 971

วันที่ 9กรุงเทพฯ

06.10 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ