ทัวร์ยุโรป GRAPES GERMANY CZECH AUSTRIA

เยอรมัน-เช็ค-ออสเตรีย

 

 

วันแรก      กรุงเทพฯ – แฟรงก์เฟิร์ต โดย TG920 (23.45-06.15+1)

20.00 น.     พร้อมคณะ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

23.45 น.    นำท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG920 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11.15 ชม.)

 

วันที่สอง    กรุงเทพฯ – เมืองแฟรงก์เฟิร์ต (เยอรมันนี) – จัตุรัสโรเมอร์ – เมืองนูเรมเบิร์ก – ชมเมืองนูเรมเบิร์ก

06.15 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านชม เมืองแฟรงก์เฟิร์ต (FRANKFURT) เมืองหลวงทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรปแห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไมน์และมีพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก แฟรงก์เฟิร์ท ถือเป็นศูนย์กลางทางการเงินของทวีปยุโรป ธนาคารกลางยุโรปตั้งอยู่ในเมืองนี้และแฟรงก์เฟิร์ตยังจัดว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่มั่งคั่งที่สุดในเยอรมนี เนื่องจากแฟรงก์เฟิร์ตเป็นเพียงเมืองเดียวในประเทศที่มีหมู่ตึกระฟ้า นอกจากนี้เมืองนี้ยังเป็นที่รู้จักกันดี ในฐานะเมืองที่เต็มไปด้วยพิพิธภัณฑ์ระดับโลกและไวน์แอปเปิ้ลรสเลิศ และยังเป็นเมืองหลวงทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโร นำท่านชม จัตุรัสโรเมอร์(ROMERBERG) ย่านใจกลางเมืองเก่า อันเป็นที่ตั้งของ ศาลาว่าการเมือง (THE ROMER) ศิลปะแบบโกธิค ที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นในปี1405 ตรงกันข้ามกับศาลาว่าการเมือง ท่านจะพบกับอาคารกึ่งไม้ซุงอันงดงามแบบฟาคแวร์กเฮ้าส์ ที่เรียกว่า “ออสไซเล่อ” (OSTZEILE) ที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นมาใหม่โดยสามารถรักษารายละเอียดของอาคารดั้งเดิมที่เคยถูกทำลายหมดสิ้นเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองได้ทุกรายละเอียด ถ่ายภาพความสวยงามของ น้ำพุแห่งความยุติธรรม (GERECHTIGKEITSBRUNNEN) ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่กลางลาน

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย            จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองนูเรมเบิร์ก (NUREMBERG) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) อีกหนึ่งเมืองโบราณที่ได้รับสมญานามว่าเมืองแห่งเทพนิยายของเยอรมัน มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 900 ปี โดยในอดีตเป็นเมืองของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ และในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเมืองแห่งนี้ได้เป็นศูนย์ประชุมหลักของพรรคนาซี ซึ่งถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักในปี ค.ศ. 1945 จากสัมพันธมิตร แต่ปัจจุบันได้ทำการบูรณะขึ้นใหม่ให้งดงามดังเดิม หากใครเป็นคนที่ชื่นชอบความสวยงามของธรรมชาติ ขุนเขาสลับซับซ้อน ปราสาทราชวังแบบในการ์ตูน ทางเดินโรยกรวดปูหินแบบยุคกลาง โบสถ์สวยเก่าแก่ หิมะที่ปกคลุมขาวโพลนไปทั่วทั้งเมืองในฤดูหนาว ต้องที่นี่เลยเพราะนูเรมเบิร์กนั้นเสมือนดังเมืองแห่งเทพนิยายที่ได้รับการรักษาเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ นำท่านถ่ายรูปกับวิหารเซนต์ลอเรนซ์ (St. Lorenz) วิหารสวยประจำเมือง ที่เห็นในปัจจุบันคือตัววิหารที่ทำการบูรณะขึ้นมาใหม่ เนื่องจากตัววิหารตั้งแต่ดั้งเดิมนั้นถูกทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ตัววิหารการตกแต่งในลักษณะของสถาปัตยกรรมแบบยุคกลางที่ให้ความขลังและความสง่างาม ชม น้ำพุแห่งความดีงาม (Tugendbrunnen) บนสุดประดับด้วยรูปปั้นเทพีแห่งความยุติธรรม มือซ้ายถือตาชั่ง มือขวาถือดาบ ปิดตา เหมือนที่เราเห็นบ่อยๆ ตามจตุรัสต่างๆ ในยุโรป แต่ที่เพิ่มเติมคือ ที่ฐานน้ำพุด้านล่าง มีรูปปั้นเทพีอีก 7 องค์ ที่มีน้ำพุพ่นออกมาจากหน้าอก

นำท่านสู่ จัตุรัสกลางใจเมือง (HAUPTMARKT) ซึ่งมีตลาดนัดขนาดใหญ่ประจำเมือง อันถือเป็นตลาดนัดคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมนี ชม โบสถ์พระแม่มาเรีย (FRAUENKIRCHE) จุดเด่นคือ มีนาฬิกาตุ๊กตาไขลานที่หน้าจั่วของโบสถ์พระแม่มาเรีย ตัวนาฬิกาและตุ๊กตาประดับนี้ถูกสร้างเพิ่มเติมภายหลังในปี ค.ศ. 1509 เพื่อเป็นการรำลึกถึง พระราชกฤษฎีกาทองคำปี 1356 ที่ตราขึ้นตามพระราชบัญชาของจักรพรรดิคาร์ลที่ 4 แห่งจักรวรรดิโรมันอัน ศักดิ์สิทธิ์

นำท่านชมย่านเมืองเก่า (Old town) ที่มีอายุยาวนาน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1300 โดยมีกำแพงเมืองความยาวกว่า 5 กม. รอบล้อมตัวเมืองเก่าไว้ ภายในมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆหลายจุด เช่น Nuremberg Castle และ City wall

 ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง ลิ้มรสขาหมูเยอรมัน + ไส้กรอกเยอรมัน เสิร์ฟพร้อมเบียร์ดังท้องถิ่นท่านละ 1 แก้ว

              นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hilton Nuremberg Hotel, Nuremberg หรือเทียบเท่า

              https://www3.hilton.com/en/hotels/bavaria/

 

วันที่สาม   เมืองนูเรมเบิร์ก – กรุงปราก (สาธารณรัฐเช็ก) – เข้าชมปราสาทปราก – สะพานชาร์ลส์ – จตุรัสเมืองเก่าปราก

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (PRAGUE) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. 30 นาที) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเชค ซึ่งอยู่ใจ กลางแคว้นโบฮีเมีย เมืองที่มีหลากหลายฉายา เช่น นครแห่งมนต์ขลัง นครแห่งความรุ่งโรจน์ นครร้อยหอคอยปารีสตะวันออก หรือน้องสาวของเวียนนา เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันงดงาม

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

บ่าย         นำท่าน เข้าชมปราสาทปราก (Prague Castle) (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยายด้านใน) ที่งดงามซึ่งส่วนหนึ่งได้กลายเป็นที่ทำงานของประธานาธิบดี ชมวิหาร ST.VITUS จุดกำเนิดของกรุงปรากที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ของชาวเชค ชม GOLDEN LANE ถนนค้าขายที่แปลกตาที่สุด

จากนั้นเดินทางสู่ สะพานชาร์ลส์ (Charles Bridges) สะพานเก่าแก่สัญลักษณ์ของเมืองที่สร้างข้ามแม่น้ำวัลตาวา จุดเด่นของสะพานแห่งนี้คือมีการประดับด้วยรูปปั้นนักบุญถึง 28 องค์ จตุรัสเมืองเก่า (Old Town Square) บริเวณที่มีความสวยงามและเสน่ห์ อันน่าหลงไหล มีศิลปะการก่อสร้างที่ผสมผสานหลายแบบ ทั้งโกธิค เรเนสซองส์ และบาร็อค อาคารบ้านเรือนและวิหารเก่าแก่ อายุหลายร้อยปี จนได้รับการคัดเลือกจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก ชมอนุสาวรีย์ยานฮุส (Jan Hus Monument) ผู้ซึ่งอุทิศตนเพื่อต่อสู้กับการฉ้อราษฎ์ในคริสตจักร และเขาถูกจับเผาทั้งเป็นในปี ค.ศ. 1415 จากนั้นไม่นานเขาก็ได้รับยกย่องให้เป็นวีรบุรุษของชาวปราก นำชมหอนาฬิกาดาราศาสตร์ (Prague Astronomical Clock) ที่นักท่องเที่ยวจะมาเฝ้ารอการตีบอกเวลาทุกๆ 1 ชั่วโมง จะมีรูปปั้นสิบสองนักบุญเดินเวียนออกมาบริเวณเวทีเล็กๆ เหนือนาฬิกา ซึ่งนักบุญแต่ละองค์ก็จะมีอิริยาบถแตกต่างกันตามความหมายของชื่อ อาทิเช่น Venity คือความฟุ้งเฟ้อ หลงตัวเอง เพราะฉะนั้นจึงมองแต่ตัวเองในกระจก เป็นต้น

 ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง ลิ้มรสซุปและไวน์พร้อมโชว์พื้นเมือง

              นำท่านเข้าสู่ที่พัก Majestic Plaza Hotel, Prague หรือเทียบเท่า

              https://www.hotel-majestic.cz/

วันที่สี่              กรุงปราก – เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ – ปราสาทคลุมลอฟ – จัตุรัสเมืองเก่า – เวียนนา (ออสเตรีย)

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

              นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เมืองทางตอนใต้ของประเทศ และแคว้นโบฮีเมีย ซึ่งเป็นเมืองที่แวดล้อมไป ด้วยขุนเขาและสายน้ำท่ามกลางธรรมชาติอันสมบูรณ์อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของเขื่อนกั้นน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในภาคพื้นยุโรปตอนกลาง

นำท่านชม ปราสาทคลุมลอฟ (Krumlov Castle) ปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากปราสาทกรุงปราก สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ซึ่งมีความใหญ่โต และแสดงถึงพลังอำนาจของกษัตริย์ในอดีต อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สำคัญของเมือง ให้ท่านเดินเล่นบริเวณลานหน้าปราสาท และสวนตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย         นำท่าน ชมเมืองบริเวณจัตุรัสเมืองเก่า ซึ่งมีแม่น้ำวิตาวา (Vitava river) ล้อมรอบไว้เกือบทั้งหมด ชมสภาพบ้านเรือนที่มีความเก่าแก่ไม่ต่ำกว่า 700 ปี เดินเล่นชมเมืองในย่านเมืองเก่า ที่มีชื่อเสียงของศิลปะ และสถาปัตยกรรมอันยอดเยี่ยม ความงดงามของเมืองทำให้มักถูกเรียกขานว่าเป็น ไข่มุกแห่งโบฮีเมีย เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองนั้นเป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ของเมืองนี้ องค์การยูเนสโก จึงได้บันทึกไว้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม และธรรมชาติในปี 1992

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่กรุง เวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. 30นาที) นครหลวงแห่งดนตรี อายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ศูนย์กลางอำนวยการของจักรวรรดิออสโตร-ฮังกาเรียน

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาหารพื้นเมือง เสิร์ฟซี่โครงหมูรมควัน + Sacher Cake เค้กชื่อดังของเวียนนา

              นำท่านเข้าสู่ที่พัก Mercure Hotel Raphael Wien, Viennaหรือเทียบเท่า

              https://www.accorhotels.com/gb/hotel-A0Q7-hotel-mercure-raphael-wien/index.shtml

             

วันที่ห้า             เวียนนา – พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท – พระราชวังเชิร์นบรุนน์ (เข้าชมด้านใน) – โบสถ์เซนต์สตีเฟ่นส์ – คาร์ทเนอร์สตรีท

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท (Parndorf Outlet) เอาท์เลทแห่งแรกและเป็นแหล่งช้อปปิ้งใหญ่ของประเทศออสเตรีย ห่างจากกรุงเวียนนา 47 กิโลเมตร เอาท์เลทแห่งนี้มีร้านค้ามากกว่า 120 ร้าน สินค้าแบรนด์ชื่อดังต่างๆ จากทุกมุมโลกให้เลือกมากมายอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น Bally, Burberry, Calvin Klein, Camel, Fossil, Guess, Lacoste, Levi’s, NIKE, Samsonite, Swarovski, The North Face, Timberland, Tommy Hilfiger, TUMI, Valentino, Versace ฯลฯ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

 เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

บ่าย         นำชม พระราชวังเชิร์นบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยายด้านใน) พระราชวังฤดูร้อนของพระราชวังฮับสบูร์ก สร้างขึ้นปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระนางมาเรียเทเรซ่า ทรงตั้งพระทัยว่าพระราชวังแห่งนี้จะต้องยิ่งใหญ่และงดงาม ไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในกรุงปารีส นำชมความงามภายในพระราชวังกว่า 20 ห้อง ที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงาม อาทิเช่น ห้องบรรทม ห้องจัดเลี้ยง ห้องทรงงาน ห้องบอลลูมที่ใช้เต้นรำหรือแสดงดนตรี

จากนั้นนำท่านสู่ถนนสายวงแหวนริงสเตรเซ่ อันเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญต่างๆ อาทิ โรงละครโอเปร่าอันเก่าแก่ พระราชวังฮาฟบวร์ก อาคารรัฐสภา ศาลาว่าการ มหาวิทยาลัย และโบสถ์ประจำเมือง จากนั้นนำท่านชมความงามของ โบสถ์เซนต์สตีเฟ่นส์ (St. Stephen’s Cathedral) โบสถ์ศิลปะแบบโกธิคที่สูงเด่นเป็นสง่าอยู่ใจกลางเมือง จากนั้นอิสระช้อปปิ้ง คาร์ทเนอร์สตรีท (Kartner Street) ย่านช้อปปิ้งหลักของเวียนนา ที่เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายยี่ห้อชั้นนำตลอดสองข้างทาง

 ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำณ ภัตตาคารอาหารไทย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Mercure Hotel Raphael Wien, Viennaหรือเทียบเท่า

              https://www.accorhotels.com/gb/hotel-A0Q7-hotel-mercure-raphael-wien/index.shtml

 

วันที่หก            เวียนนา – กรุงเทพฯ

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

           ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา  กรุงเวียนนา เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

14.35 น.    ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 937

 

วันที่เจ็ด     เดินทางถึงกรุงเทพฯ

05.35 น.    เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ