ทัวร์ยุโรป GRAPES FRANCE BELGIUM NETHERLAND GERMANY 8D5N

เบลเยี่ยม-เนเธอแลนด์-ลักเซมเบิร์ก-ฝรั่งเศส (เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลุฟวร์)

 

 

วันแรก      สนามบินสุวรรณภูมิ

20.00 น.     พร้อมคณะ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

 วันที่สอง    กรุงเทพฯ – ปารีส (ฝรั่งเศส) โดย TG930 (00.05-07.10) – พระราชวังแวร์ซายส์ –  ย่านมงต์มาตร์ – มหาวิหารซาเครเกอร์ – ล่องเรือแม่น้ำแซน

00.05 น.    นำท่านเดินทางสู่ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG930

07.10 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชาร์ลเดอโกล ประเทศฝรั่งเศส นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace) ที่ได้ชื่อว่างดงามวิจิตรบรรจงที่สุดในยุโรป ซึ่งสร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ชมพลับพลาที่ท้องพระโรงห้องพระบรรทมพระราชินี และห้องต่างๆ ที่วิจิตรงดงามด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังศิลปวัตถุล้ำค่ารวมถึงเฟอร์นิเจอร์มากมายที่เป็นต้นแบบเฟอร์นิเจอร์หลุยส์ที่โด่งดังไปทั่วโลก ชมห้องประวัติศาสตร์ ฮอลล์ ออฟ มิเรอร์ ที่เยอรมนียอมลงนามในสนธิสัญญาสงบศึกเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่2

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเดินทางสู่ ย่านมงต์มาตร์ (Montmartre) เป็นย่านสำคัญอีกแห่งของเมืองปารีส อยู่สุดเขตทางเหนือของปารีส มีลักษณะเป็นเนินเขาสูง 130 เมตร เป็นที่พำนักของชุมชนชาวปารีเซียมายาวนาน รวมถึงยังเป็นจุดกำเนิดผลงานด้านศิลปะของศิลปินมากมายแห่งของเมืองปารีสในอดีต นำท่านชม มหาวิหารซาเครเกอร์(Sacré-Cœur) หรือมหาวิหารแห่งพระหฤทัย ความสูง 83 เมตร ซึ่งเป็นโบสถ์คาทอลิกที่ตั้งอยู่บนเนิน Montmartre หรือเรียกอีกชื่อว่า ภูเขาแห่งผู้พลีชีพในศาสนา ภายในโบสถ์ยังมีภาพโมเสกที่ใหญ่ที่สุดโลก รวมถึงไปร์ออแกนขนาดใหญ่ของโบสถ์ที่ถูกสร้างโดย อริสทิด คาวาเย –คอลต์ ประติมากรรมของมหาวิหารซาเครเกอร์จะเป็นการก่อสร้างสไตล์บาเซนไท ที่เต็มไปด้วยมนต์ขลัง ที่นี่ยังเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ มีทัศนียภาพที่สวยงาม

นำท่าน ล่องเรือชมแม่น้ำแซน (Bateaux-Mouches) ชมความสวยงามของสองฝากฝั่งแม่น้ำแซน ซึ่งระหว่างทางจะผ่านสถานที่สำคัญๆเช่นพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ หอไอเฟล โบสถ์นอร์ทเธอดาม โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์อีกหลายแห่ง

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

              นำท่านเข้าสู่ที่พัก Novotel Paris Centre Tour Eiffel, Paris หรือเทียบเท่า

              https://www.novotel-paris-toureiffel.com/

 

วันที่สาม   ปารีส – ประตูชัย – จตุรัสคองคอร์ด – หอไอเฟล – เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลุฟร์ – ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมนครปารีสนครหลวงที่สุดแสนโรแมนติก ชมประตูชัย (ARC DE TRIOMPHE) ของพระเจ้านโปเลียนอาร์ค เดอทริออม ถนนชองเชลิเช (CHAMPS ELYSEES) ถนนที่มีต้นไม้เรียงรายทั้งสองข้างทางอย่างน่าเดินเล่นต้นแบบถนนราชดำเนิน

ผ่านชม จตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) ซึ่งออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) สถาปนิกผู้ริเริ่มสร้างเมืองแวร์ซายส์ให้พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ที่ชวนให้ระลึกถึงการปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส ใกล้กันเป็นสวนตุยเลอลีส์ สวนแบบฝรั่งเศสที่ออกแบบไว้อย่างงดงาม นําถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกับ หอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส ด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้างขึ้นใน ปีค.ศ.1889 ที่บริเวณ จัตุรัสทรอคคาเดโร่ (Trocadéro)

นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ลุฟร์ (LOUVRE MUSEUM) เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีชื่อเสียงเก่าแก่และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ คาเปเทียง ตัวอาคารเดิมทีเคยเป็นพระราชวังหลวง ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวนมาก อาทิ ภาพโมนาลิซ่าตัวจริง วีนัสตัวจริง มัมมี่จากอียิปต์และงานศิลปะอีกกว่าสามแสนชิ้น ไม่มีพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ไหนใหญ่กว่านี้อีกแล้ว

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย            อิสระช้อปปิ้ง ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galeries Lafayette)  ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่และมีชื่อเสียงมากที่สุดในฝรั่งเศส แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมทั้งเสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องสำอางค์างชื่อดังที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมกว่า 50 ยี่ห้อ อาทิ Burberry, Lowe, Dolce & Gabbana, Gucci, Louis Vuitton, Longchamp ฯลฯ

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

              นำท่านเข้าสู่ที่พัก Novotel Paris Centre Tour Eiffel, Paris หรือเทียบเท่า

              https://www.novotel-paris-toureiffel.com/

 

วันที่สี่              กรุงปารีส – เมืองลีล – ชมเมืองลีล – กรุงบรัสเซลส์ (ประเทศเบลเยียม) – อะตอมเมี่ยม – รูปปั้นหนูน้อยแมนเนเก้นพิส – จัตุรัสกร็องด์ ปลาช – เมืองแอนต์เวิร์ป

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

              นำท่านเดินทางสู่ เมืองลีล(Lille) (ระยะทาง 240 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในแคว้นแฟลนเดอร์สฝรั่งเศสซึ่งเป็นเขตแดนทางตอนเหนือของฝรั่งเศสที่มีพรมแดนติดกับเบลเยี่ยม ลีลเป็นเมืองหลวงทางประวัติศาสตร์ของแคว้นแฟลนเดอร์สซึ่งเพิ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของประเทศฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1713 ภายใต้สนธิสัญญาอูเทรคต์ นำท่านชม จตุรัสใจกลางเมืองลีล (Lille Grand place) เป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์หลักที่สำคัญของเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นอนุสาวรีย์ที่สวยที่สุดแห่งเมืองลีล  มีสถานที่สำคัญของเมืองตั้งอยู่ได้แก่ Vieille Bourse หรือ Old exchange ซึ่งเป็นที่อาคารที่สวยที่สุดในลีล ที่ได้รับการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานจากสถาปนิก Julien Destree ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1652 ไปถึงปี 1653 ผลงานนี้มีเอกลักษณ์ของการผสมผสานทางศิลปะที่ชัดเจนของสถาปัตยกรรมตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ไปจนถึงศตวรรษที่ 30  ชม อนุสาวรีย์ Lille’s Deesse  ซึ่งเป็นรูปปั้นของเทพธิดาที่เป็นที่ระลึกถึงความแข็งแกร่งและความต้านทานของเมืองลีลแห่งนี้ต่อการถูกล้อมรอบจากออสเตรียในปี ค.ศ. 1792 โดยอนุสาวรีย์นี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1845 เป็นประติมากรรมจากผลงานของประติมากร Theophile Bra  และยังเป็นสถานที่ตั้งของ Grand Garde ที่สร้างขึ้นโดย Thomas Joseph Gombert ในปี ค.ศ. 1717 ซึ่งเป็นผลงานที่ได้นำสถาปัตยกรรมสไตล์คลาสสิกแบบใหม่มาผสมผสานกับสถาปัตยกรรมอิฐและหินเฟลมมิช  ซึ่งแต่เดิมนั้น Grade garde เป็นอาคารพักอาศัยของทหารยาม  แต่ในปัจจุบันนั้น Grabd garde ได้ถูกเปลี่ยนมาเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของ Theatre du Nord

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย         นำท่านเดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์ (BRUSSELS) (ระยะทาง 60 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยมและยังเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองนานาชาติแห่งสหภาพยุโรป นำท่าน ชมเมืองบรัสเซลส์ ถ่ายรูปกับอะตอมเมี่ยม (THE ATOMIUM) ซึ่งเป็นประติมากรรมรูปอะตอมมหึมา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์จากการรวมตัว ครั้งแรกของกลุ่มประเทศยุโรปเมื่อปี ค.ศ. 1959 ผ่านชมอาคารบ้านเรือนในยุคเก่าๆสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างกอธิค และนีโอกอธิค ผ่านชมบริเวณพระราชวังที่ประทับของกษัตริย์แห่งเบลเยี่ยม (THE ROYAL PALACE OF BRUSSELS)

ชม รูปปั้นหนูน้อยแมนเนเก้นพิส(MANNEKEN PIS) อนุสาวรีย์หนูน้อยยืนปัสสาวะ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง จากนั้นนำท่านชม จัตุรัสกร็องด์ ปลาช (THE MEDIEVAL GRAND PLACE) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่สวยที่สุดในทวีปยุโรปรอบจัตุรัสเป็นอาคารโบราณน่าสนใจทั้งสิ้น

จนกระทั่งได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองแอนต์เวิร์ป เป็นเมืองหลวงขนาดใหญ่อันดับ 2 รองจากกรุงบรัสเซลส์ (ระยะทาง 45 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาหารพื้นเมือง

              นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hilton Antwerp Hotel, Antwerp หรือเทียบเท่า

              www3.hilton.com/en/hotels/antwerp/

             

วันที่ห้า             เมืองแอนต์เวิร์ป – เมืองเดลฟท์ (เนเธอร์แลนด์) – ชมเมืองเดลฟท์ – กรุงเฮก – ชมกรุงเฮก –  เมืองซานดาม – ชมหมู่บ้านซานส์ สคันส์ – กรุงอัมสเตอร์ดัม

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ เมืองเดลฟท์ (DELFT) (ระยะทาง 110 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.30 นาที) เมืองเล็กที่สุดของเนเธอร์แลนด์  ตั้งอยู่ระหว่างรอตเตอร์ดัมและกรุงเฮก นำชมเมืองเล็กๆ แต่มีความสวยงามและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างมาก เนื่องจากเป็นที่พำนักของเจ้าชายวิลเลียมแห่งออเรนจ์ (WILLIAM OF ORANGE) ในช่วงปี ค.ศ. 1572-1584 ผู้ต่อสู้เพื่อทวงเอกราชคืนจากสเปน จนได้ชื่อว่าเป็นบิดาของประเทศเนเธอร์แลนด์ อิสระเดินเล่นชมเมืองบริเวณจัตุรัสกลางเมือง GROTE MARKET ชมศาลาว่าการเมืองเดลฟท์ที่เก่าแก่ที่สุดในเนเธอร์แลนด์ ชมโบสถ์เก่า (OLD CHURCH) ที่มีความสูงเป็นอันดับสองของประเทศ เป็นที่ฝั่งพระศพเจ้าชายวิลเลียมแห่งออเรนจน์ และโบสถ์ใหม่ (NEW CHURCH) ออกแบบโดยเกาเปอร์ส สูง 108 เมตร สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1396-1496 โบสถ์สไตล์โกธิค เป็นที่ฝังพระศพของราชวงศ์ฮอลแลนด์

ชม OOSTPOORT ประตูเมืองเก่าที่ยังคงสภาพเดิมและมีความสวยงาม แล้วอิสระเดินเล่นชมเมืองและช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อ DELFTWARE เครื่องเครือบกระเบื้องสีฟ้าขาว ที่พบว่ามีต้นกำเนิดมาจากเมืองจีนในศตวรรษที่ 17

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงเฮก (THE HAGUE) (ระยะทาง 12 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเนเธอร์แลนด์ รองจากกรุงอัมสเตอร์ดัมและรอตเตอร์ดัม ปัจจุบันกรุงเฮก เป็นที่ตั้งของรัฐบาลดัตช์ อาคารรัฐสภา ศาลฎีกา และสภาแห่งรัฐ รวมไปถึงเป็นเมืองที่ประทับของพระราชินีแห่งเนเธอร์แลนด์อีกด้วย นำท่านถ่ายรูปกับ ศาลโลก หรือ พระราชวังแห่งสันติภาพ (PEACE PALACE) เป็นที่เก็บรักษากฎหมายระหว่างประเทศ (SEAT OF INTERNATIONAL LAW) ที่ตั้งกองบัญชาการของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ศาลอนุญาโตตุลาการถาวร และเนติบัณฑิตยสถานแห่งกรุงเฮกและหอสมุดอันล้ำค่า

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

บ่าย         นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซานส์ สคันส์ (ZAANSE SCHANS) (ระยะทาง 75 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมเก่าแก่และวิถีชีวิตของชาวเนเธอร์แลนด์สมัยก่อนที่มีกลิ่นอายหรือสัญลักษณ์ของความเป็นเนเธอร์แลนด์ไว้ได้อย่างครบถ้วน อดีตในหมู่บ้านนี้มีกังหันลมกว่า 800 ตัวที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งอาจจะลดน้อยลงไปบ้างในปัจจุบันและได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ผู้คนได้เข้าชม นอกจากหมู่บ้านซานส์ สคันส์ ยังมีโรงสาธิตวิธีการทำชีส และทำรองเท้าไม้ให้ท่านได้เข้าชม อิสระให้ท่านเที่ยวชมหมู่บ้านน่ารักแห่งนี้ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม (AMSTERDAM) (ระยะทาง 30 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเทล (AMSTEL) เริ่มก่อตั้งประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์ มีประชากรประมาณ 1.5 ล้านคน เป็นเมืองศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ ที่สำคัญแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป โดยเฉพาะช่วงคริสต์ศตวรรษที่17 ซึ่งเป็นช่วงยุคทองของเนเธอร์แลนด์

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Mercure Hotel, Amsterdam หรือเทียบเท่า

http://mercure-hotel-amsterdam-city.hoteleamsterdam.net/en/

 

วันที่หก            กรุงอัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – โรงงานเจียระไนเพชร –   เมืองโคโลญจน์  (เยอรมันนี) – มหาวิหารโคโลญจน์  

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน ล่องเรือหลังคากระจก (Lover Boat) ชมกรุงอัมสเตอร์ดัม ซึ่งตลอดเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมาคลองเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญที่สุดของเมืองนี้ และอัมสเตอร์ดัมก็มีคลองจำนวนมากที่สุดในโลกด้วย (ประมาณ 100 คลองยาวรวมกัน 97 กม.) และมีสะพานข้ามคลอง 600 สะพาน สถานที่สำคัญน่าชมที่สุดของอัมสเตอร์ดัมเกือบทั้งหมดจะอยู่ริมคลองรวมทั้งคฤหาสน์บ้านช่องของคหบดีเก่าแก่ด้วย แม้กระทั่งตลาดดอกไม้สดของเมืองหลวงแห่งนี้ก็ยังอยู่ริมคลอง

นำท่านเยี่ยมชม โรงงานเจียระไนเพชร อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุด แห่งหนึ่งของโลก ชมขั้นตอนการคัดเลือกเพชรโดยละเอียดจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรให้เป็นอัญมณีที่มีค่าที่สุด ท่านสามารถเลือกซื้อ ได้ตามอัธยาศัย พร้อม Certificate รับรอง

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย         ออกเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ (COLOGNE) (ระยะทาง 270 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.30 นาที) เมืองใหญ่ 1 ใน 5 ของเยอรมนี แหล่งกำเนิดหัวน้ำหอมโอเดอโคโลญจน์ 4711 นำชม มหาวิหารโคโลญจน์ ที่งดงามสร้างเด่นสง่าอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ สัญลักษณ์แห่งเมืองโคโลญจน์ เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคดั้งเดิมขนานแท้ เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ฐานแคบ สร้างในปี 1248 ใช้เวลาสร้างยาวนานถึง 632 ปี เสร็จสมบูรณ์ในปี 1880 ครั้งหนึ่งสมเด็จพระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 ของประเทศไทย ได้เคยเสด็จมาเยือน เมื่อคราวเสด็จประพาสเยอรมันครั้งแรกในปี 1897

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำณ ภัตตาคารอาหารจีน ลิ้มรสขาหมูเยอรมัน + เบียร์ดังท้องถิ่นท่านละ 1 แก้ว

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Mercure Hotel Koh West, Cologne หรือเทียบเท่า

http://mercure-west.colognebesthotels.com/en/

 

วันที่เจ็ด     โคโลญจน์ – เมืองแฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – ช้อปปิ้งแฟรงก์เฟิร์ต –แฟรงค์เฟิร์ต – กรงเทพฯ โดย TG923 (20.40-12.30+1)

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

           นำท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต (FRANKFURT) เมืองหลวงทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรปแห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไมน์และมีพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก แฟรงก์เฟิร์ท ถือเป็นศูนย์กลางทางการเงินของทวีปยุโรป ธนาคารกลางยุโรปตั้งอยู่ในเมืองนี้และแฟรงก์เฟิร์ตยังจัดว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่มั่งคั่งที่สุดในเยอรมนี เนื่องจากแฟรงก์เฟิร์ตเป็นเพียงเมืองเดียวในประเทศที่มีหมู่ตึกระฟ้า นอกจากนี้เมืองนี้ยังเป็นที่รู้จักกันดี ในฐานะเมืองที่เต็มไปด้วยพิพิธภัณฑ์ระดับโลกและไวน์แอปเปิ้ลรสเลิศ และยังเป็นเมืองหลวงทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโร นำท่านชม จัตุรัสโรเมอร์ (ROMERBERG) ย่านใจกลางเมืองเก่า อันเป็นที่ตั้งของ ศาลาว่าการเมือง (THE ROMER) ศิลปะแบบโกธิค ที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นในปี1405 ตรงกันข้ามกับศาลาว่าการเมือง ท่านจะพบกับอาคารกึ่งไม้ซุงอันงดงามแบบฟาคแวร์กเฮ้าส์ ที่เรียกว่า “ออสไซเล่อ” (OSTZEILE) ที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นมาใหม่โดยสามารถรักษารายละเอียดของอาคารดั้งเดิมที่เคยถูกทำลายหมดสิ้นเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองได้ทุกรายละเอียด ถ่ายภาพความสวยงามของ น้ำพุแห่งความยุติธรรม (GERECHTIGKEITSBRUNNEN) ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่กลางลาน

 เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านสู่ ถนนสายช้อปปิ้ง Zeil ถนนใจกลางเมืองของแฟรงค์เฟิร์ต เป็นถนนสายแห่งการช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงและคึกคักที่สุดมีสินค้านานาชนิด อาทิเช่น Louis Vitton, Chanel, Gucci, ร้านนาฬิกา Bucherer, สินค้าเสื้อแฟชั่นวัยรุ่นทันสมัย เช่น Zara, H&M เป็นต้น

ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมันนี เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) และช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี

20.40 น.       ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 923

วันที่แปด    เดินทางถึงกรุงเทพฯ

12.30 น.    เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ