ทัวร์ยุโรป GRAPES FINLAND AURORA ICEBREAKER 7D4N

เที่ยวเมืองซานตาครอสชมแสงเหนือสนุกกับกิจกรรมฤดูหนาว

ทัวร์ยุโรป ฟินแลนด์ ชมแสงเหนือสนุกกับกิจกรรมฤดูหนาว 7วัน4คืน E14_1

ทัวร์ยุโรป ฟินแลนด์ ชมแสงเหนือสนุกกับกิจกรรมฤดูหนาว 7วัน4คืน E14_1

โปรแกรมทัวร์ยุโรปวันแรก      กรุงเทพฯ – กรุงเฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) โดย AY 144 (23.05-05.20+1)      

20.00 น.   คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น4 เคาน์เตอร์สายการบินฟินแอร์ (AY) เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

23.05 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยเที่ยวบิน AY-144

 

โปรแกรมทัวร์ยุโรปวันที่สอง     กรุงเฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) – สนามบินโอวลุ โดย AY435 (07.55-09.05) – เมืองเคมี่ – SNOW EXPERIENCE 365

05.20 น.   เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แวะเปลี่ยนเครื่อง

07.55 น.   ออกเดินทางสู่  สนามบินโอวลุ (Oulu) ประเทศฟินแลนด์ โดยเที่ยวบิน AY-435

09.05 น.   เดินทางถึงเดินทางถึง สนามบินโอวลุ (Oulu) เมืองโอวลุ ตั้งอยู่บนชายฝั่ง BAY OF BOTHNIA ใกล้กับเส้นอาร์กติก เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดทางตอนเหนือของฟินแลนด์ มีประชากรประมาณ 1.3 แสนคน มากเป็นอันดับหกของประเทศ เป็นศูนย์กลางการปกครองและการค้าในภูมิภาค และยังเป็นที่รู้จักในด้านเป็นเมืองเทคโนโลยี ถือว่าเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องการเล่นสกี มีธรรมชาติที่สวยงาม เป็นเมืองที่มีสีสันและมักมีเทศกาลมากมายที่สร้างความคึกคักเป็นอย่างมากเลยทีเดียว

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

บ่าย            นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเคมี่ (Kemi) (ระยะทาง 106 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เมืองที่ตั้งริมทะเลบนอ่าวบอทเนียแห่งทะเลบอลติก ให้ท่านได้สนุกสนานกับ SNOW EXPERIENCE 365 ซึ่งเปิดให้เข้าชมตลอดทั้งปี ภายในจะมีกำแพงที่มีหิมะปกคลุม ทางเดินที่ทำจากน้ำแข็งเหมือนฉากในเทพนิยาย เพลิดเพลินไปกับศิลปะแกะสลักน้ำแข็งที่น่าตื่นตาตื่นใจและทดลองกับกิจกรรม ice slide

 ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม (อาหารพื้นเมือง)

              นำท่านเข้าสู่ที่พัก Scandic Kemi Hotel, Kemi หรือเทียบเท่า

https://www.scandichotels.com/hotels/finland/kemi/scandic-kemi

 

โปรแกรมทัวร์ยุโรปวันที่สาม    เคมี่ – นั่งเรือตัดน้ำแข็ง POLAR EXPLORER ICEBREAKER – เมืองโรวาเนียมี

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

              นำท่านสู่ ท่าเรือตัดน้ำแข็งของ Polar Explorer Icebreaker (ระยะทาง71.1 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. 30 นาที) นำท่านเช็คอินขึ้นเรือตัดน้ำแข็ง (Polar Explorer Icebreaker) เพลิดเพลินกับการล่องเรือท่ามกลางทะเลน้ำแข็งสัมผัสความสวยงามของทะเลน้ำแข็ง ด้วยการล่องเรือตลอดระยะเวลา 3 ชั่วโมงเปิดมุมมองใหม่ในการท่องเที่ยว สัมผัสความสวยงามของทะเลน้ำแข็ง ที่ไม่มีพายุ คลื่นลมสงบ และทัศนียภาพของหิมะสีขาวแบบสุดลูกหูลูกตา ระหว่างนั้นเรือของเราจะค่อยๆ แล่นผ่านก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่แยกตัวออกมาจากแผ่นน้ำแข็งขนาดมหึมา ท่านสามารถเดินเล่นบนทุ่งน้ำแข็งหนา และว่ายน้ำทะเล Ice Swimming ในบ่อน้ำกลางทะเลที่หนาวเย็น ที่ล้อมรอบไปด้วยน้ำแข็งหนาที่มีอุณหภูมิที่ติดลบกว่า 20 องศาเซลเซียส ด้วยชุดความร้อนพิเศษ (survival suit) ซึ่งปกป้องร่างกายท่านจากความเย็นอันหนาวยะเยือกที่ระดับต่ำกว่าลบยี่สิบองศาเซลเซียส พร้อมรับประกาศนียบัตรการมาเยือนทะเลน้ำแข็งกับทางเรือตัดน้ำแข็ง Polar Explorer Icebreaker cruises ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1976 มีความยาวของลำเรือ 78 เมตร และมีความกว้างกว่า 14 เมตร สามารถบรรจุนักท่องเที่ยวได้มากที่สุดในยุโรป

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์)

บ่าย          นำท่านเดินทางสู่ เมืองโรวาเนียมี (Rovaniemi) (ระยะทางประมาณ 170 กิโลเมตร / 2 ชั่วโมง 30 นาที)นครหลวงของเขตแลปแลนด์(Finish Lapland) ดินแดนมหัศจรรย์บริเวณเส้น อาร์คติก (เส้นแบ่งเขตอบอุ่นกับเขตหนาวเหนือ) ระหว่างทางท่านจะเพลิดเพลินกับทัศนียภาพทุ่งหิมะแห่งเขตแลปแลนด์ ตลอดจนได้เห็นภูมิประเทศอันแปลกตาหิมะสลับกับทิวสนและผืนน้ำทีจับตัวเป็นน้ำแข็ง นับเป็นทัศนียภาพอันแปลกตาและสวยงามมาก ซึ่งสามารถเห็นได้เพียงช่วงฤดูหนาวแห่งแลปแลนด์นี้เท่านั้น

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

              นำท่านเข้าสู่ที่พัก Scandic Rovaniemi City hotel, Rovaniemi หรือเทียบเท่า

              https://www.scandichotels.fi/hotellit/suomi/rovaniemi/scandic-rovaniemi-city

 

โปรแกรมทัวร์ยุโรปวันที่สี่              เมืองโรวาเนียมี –  ขับรถสโนว์โมบิลตะลุยทุ่งหิมะ – ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ (ทดลองขับเลื่อนหิมะโดยสุนัขฮักกี้) – หมู่บ้านซานตาคลอส – เมืองโรวาเนียมี

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสัมผัสประสบการณ์กับการ ขับรถสโนว์โมบิลตะลุยทุ่งหิมะ (คันละ 2 ท่าน) พาหนะที่คล่องตัวที่สุดในการเดินทางบนหิมะหรือน้ำแข็ง โดยท่านจะได้รับคำแนะนำในการขับขี่ที่ถูกต้อง สนุกสนานและปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ และชำนาญเส้นทางในการเดินทางท่องเที่ยวแบบสโนว์โมบิลซาฟารี โดยทางบริษัทฯ จะมีการจัดเตรียมเครื่องกันหนาวให้ท่านอย่างครบถ้วนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ (Husky Farm) ฮัสกี้เป็นสุนัขที่มีมายาวนานกว่า 3,000 ปีมาแล้ว เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของ หรือเป็นพาหนะในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง และหิมะ จึงถือได้ว่าเป็นสุนัขลากเลื่อนพันธุ์แท้ ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุดในบรรดาสุนัขลากเลื่อนทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจากสุนัขมีน้ำหนักเบา คล่องตัว ว่องไว แข็งแรง อดทนต่อความหนาวเย็น และความอดอยากในฤดูหนาวได้ดี รวมทั้งมีความอดทนต่อความเหนื่อยล้าเป็นที่หนึ่ง จึงทำให้สามารถลากเลื่อนด้วยความเร็วเป็นเวลาติดต่อกันนานๆ ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่าศูนย์องศา สุนัขลากเลื่อนยังเป็นกีฬายอดนิยม โดยมีมัชเชอร์ (Musher) เป็นผู้บังคับเลื่อนในการแข่งขันแต่ละครั้งจนแพร่หลายไปยังหลายประเทศแถบขั้วโลก ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์การขับเคลื่อนสุนัขลากเลื่อน พร้อม จิบชาเบอร์รี่อุ่น ๆ ที่ขึ้นชื่อของดินแดนแถบนี้

 เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย)

บ่าย          นำท่านเข้าชม หมู่บ้านซานตาคลอส ตั้งอยู่บนเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล ภายในหมู่บ้านมีที่ทำการไปรษณีย์ สำหรับท่านที่ต้องการส่งของขวัญไปยังคนที่ท่านรัก,ร้านขายของที่ระลึก, ถ่ายรูปกับคุณลุงซานต้าที่ใจดีเป็นที่ระลึกในการมาเยือน (ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์) พร้อมรับใบประกาศนียบัตรใบที่ระลึกในการข้ามเส้น Arctic Circle

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)

              นำท่านเข้าสู่ที่พัก Scandic Rovaniemi City hotel, Rovaniemi หรือเทียบเท่า

              https://www.scandichotels.fi/hotellit/suomi/rovaniemi/scandic-rovaniemi-city

 

โปรแกรมทัวร์ยุโรปวันที่ห้า      เมืองโรวาเนียมี– ฟาร์มกวางเรนเดียร์ (นั่งรถลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์ +ประกาศนียบัตรการขับขี่กวาง) – เมืองอิวาโล – หมู่บ้านออโรร่า  

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเยี่ยมชม ฟาร์มกวางเรนเดียร์ (Reindeer Farm) เข้าพิธีต้อนรับของชาวแลปแลนด์ จิบชา   เบอร์รี่อุ่น ๆ ชาขึ้นชื่อของดินแดนแถบนี้ ก่อนชมฟาร์มกวางเรนเดียร์ สัตว์ขึ้นชื่อของฟินแลนด์ โดยเฉพาะชาวแลปป์ ชนพื้นเมืองที่มักเลี้ยงไว้ใช้งานในเขตหนาวชมความน่ารักของกวางแสนรู้และนำท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ท่านจะต้องประทับใจไม่รู้ลืมด้วยการ นั่งรถลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์ (Reindeer Drive) ยานพาหนะของซานตาครอสไปบนลานหิมะ ท่านสามารถให้อาหารและสัมผัสความน่ารักของกวางเรนเดียร์ได้อย่างใกล้ชิด อิสระทุกท่านช้อปปิ้งของที่ระลึก **พร้อมรับประกาศนียบัตรการขับขี่กวางจากทางศูนย์กวางฟินแลนด์

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)

บ่าย          จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอิวาโล (Ivalo) (312 กม. ใช้เวลาประมาณ 4 ชม. 30 นาที) เพื่อนำท่านสู่ หมู่บ้านออโรร่า (Aurora Village) ตั้งอยู่เหนือเส้นเขตขั้วโลกเหนือเขต แลปแลนด์ ของประเทศฟินแลนด์ โดยสถานที่แห่งนี้อยู่ท่ามกลางความหนาวเหน็บของอากาศที่ปกคลุมไปทั่วบริเวณ และยังมีวิวทิวทัศน์ ให้ชื่นชมความสวยงามของป่าเขา ท่ามกลางหิมะขาวโพลนที่ท่านจะต้องประทับใจไม่มีวันลืม สำหรับหมู่บ้านเรือนกระจกแห่งนี้ สร้างด้วยกระจกนำความร้อนแบบพิเศษ ซึ่งจะทำให้ระดับอุณหภูมิภายในห้องอบอุ่นตลอด พร้อมห้องน้ำและห้องอาบน้ำส่วนตัวภายในห้อง

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม (บุฟเฟ่ต์)

              นำท่านเข้าสู่ที่พัก Aurora Village Ivalo- Aurora cabins, Ivalo หรือเทียบเท่า

https://www.auroravillage.fi/

ที่พักทุกห้องหลังคาเป็นกระจก หากโชคดีท่านจะได้เห็นความสวยงามของลำแสงออโรร่าจากภายในห้องพัก ออโรร่า (Aurora) เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเฉพาะช่วงฤดูหนาวในบริเวณขั้วโลกเท่านั้น

 

โปรแกรมทัวร์ยุโรปวันที่หก             หมู่บ้านออโรร่า – SIIDA SAMI MUSEUM NORTHERN LAPLAND NATURE CENTRE – ขับรถโกคาร์ทบนสนามน้ำแข็ง – เมืองอิวาโล

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินารี (Inari) นำท่านเข้าชม SIIDA SAMI MUSEUM NORTHERN LAPLAND NATURE CENTRE ในหมู่บ้านอินารี จัดแสดงเรื่องราวมากมายทั้งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของ เซมิและวิถีชีวิตของชาวเซมิ นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของระบบนิเวศของพืชและสัตว์ตามฤดูกาลต่างๆ อักทั้งยังมีร้านของที่ระลึกและร้านกาแฟเล็กๆ

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(อาหารพื้นเมือง)

บ่าย          นำท่านสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่สนุกสนานกับการ ขับรถโกคาร์ทบนสนามน้ำแข็ง(Ice Karting Race) นำท่านขับรถโกคาร์ทบนสนามน้ำแข็งท่ามกลางป่าที่มีหิมะบกคลุมขาวโพลน เป็นกิจจกรรมใหม่ที่จะพาท่านเรียนรู้ทักษะการขับรถโกคาร์ทบนลานหิมะและใช้ทักษะทางเทคนิคเอาชนะความเร็ว นอกจากนั้นยังมีการแข่งขันจริงที่ผู้เข้าเส้นชัยก่อนจะเป็นผู้ชนะ พร้อมเครื่องดื่มร้อนๆคลายหนาว

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองอิวาโล

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม (อาหารพื้นเมือง)

              นำท่านเข้าสู่ที่พัก Ivalo Hotel, Ivalo หรือเทียบเท่า

https://hotelivalo.fi/en/about-contact/

 

โปรแกรมทัวร์ยุโรปวันที่เจ็ด      เมืองอิวาโล – เมืองเฮลซิงกิ โดย AY 602 (09.10-10.40) – จัตุรัสรัฐสภา – เข้าชมโบสถ์หิน – อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ – ช้อปปิ้งถนนเอสปลานาดิ – สนามบินเฮลซิงกิ

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ สนามบินอิวาโล

09.10 น.   ออกเดินทางสู่เมืองเฮลซิงกิ โดย สายการบินฟินแอร์ เที่ยวบิน AY-602

10.40 น.  เดินทางถึง สนามบินเฮลซิงกิ จากนั้นรถโค้ชปรับอากาศนำคณะชมเมืองเฮลซิงกิ ซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างสวีดิชและรัสเซีย ฟินแลนด์ เจ้าของสมญานามธิดาสาวแห่งทะเลบอลติก เพิ่งฉลองครบรอบ100 ปีแห่งอิสรภาพเมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2017 ที่ผ่านมา อีกทั้งได้รับการจัดอันดับจาก UN REPORT ปี 2018 ว่า เป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก ปี 2018 ในบรรดา156 ประเทศทั่วโลก พาชม จัตุรัสรัฐสภ(Senate Square) ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน

 เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(อาหารจีน)

บ่าย          นำท่านเข้าชม โบสถ์หิน (Temppeliaukio Church)  เป็นโบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมแปลกกว่าที่อื่น โดยแต่เดิมพื้นที่ของโบสถ์นี้เป็นเนินเขา และผู้ออกแบบได้ใช้วิธีสร้างโบสถ์ที่น่าสนใจ คือระเบิดเนินหินตรงกลาง เพื่อสร้างโบสถ์ในนั้น โบสถ์นี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น โบสถ์แห่งความรัก และมีความเชื่อว่าเมื่อใครก็ตามจุดเทียนอธิฐานเรื่องเกี่ยวกับความรักในโบสถ์นี้แล้วจะสมหวังในสิ่งที่อธิษฐาน คนฟินแลนด์มีความเชื่อเรื่องนี้เนื่องจากโบสถ์นี้สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2511 และเสร็จเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของปีถัดไป และนั่นคือสาเหตุที่หนุ่มสาวชาวเฮลซิงกินิยมเลือกมาจัดงานแต่งงานกันที่โบสถ์แห่งนี้ โดยโบสถ์แห่งนี้ยังเป็นหนึ่งใน “HELSINKI’S MOST POPULAT TOURIST ATTRACTIONS” อีกด้วย

จากนั้นนำท่านชม อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ (Sibelius) คีตกวีเอกชาวฟินน์ผู้แต่งเพลงฟินแลนด์เดียที่สวนสาธารณะเวลล์

จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย หรือ ช้อปปิ้งบริเวณถนนเอสปลานาดิ (Esplanadi) ย่านถนนคนเดินสำหรับนักช้อปที่ต้องไม่พลาดมาเยือน เป็นแหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมือง ซึ่งมีทั้งสินค้าพื้นเมือง และห้างสรรพสินค้าสต๊อกแมนน์ห้างใหญ่ที่สุดในสแกนดิเนเวีย

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม (อาหารไทย)

20.30 น.   ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเฮลซิงกิ

 

โปรแกรมทัวร์ยุโรปวันที่แปด    เฮลซิงกิ – กรงเทพฯ โดย AY 143 (00.45-15.40)

00.45  น.          ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 143

15.40 น.   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ