ทัวร์ยุโรป GRAPES ENGLAND SCOTLAND WALES

เที่ยวครบไฮไลท์ อังกฤษ์ สกอตแลนด์ เวลล์

Grapes Best Of England Cover Page1

Grapes Best Of England Cover Page2

 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ

20.00 . พร้อมคณะ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก  ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

 

วันที่สอง กรุงเทพฯลอนดอน (โดย TG 910 00.55-07.15) – เมืองซาลส์เบอรี่สโตนเฮนจ์เมืองบาธเข้าชมโรมันบาธวิหารเมืองบาธเมืองคาร์ดิฟฟ์

00.55 . นำท่านเดินทางสู่ ออกเดินทางสู่ กรุงลอนดอน โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 910

07.15 . เดินทางถึง  สนามบินฮีทโทรว์ กรุงลอนดอน เมืองหลวงประเทศอังกฤษ นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์เบอรี่ (Salisbury) อันเป็นที่ตั้งของกลุ่มแท่ง หินสโตนเฮนจ์ (Stoehenge) (ระยะทาง 144 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. 30 นาที) วงหินปริศนาแห่งเกาะอังกฤษนับเป็น หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคเก่า สร้างขึ้นราว 2,000 ปี ได้รับยกย่องให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคหินใหม่และยังได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ..1986 โดยองค์การยูเนสโก้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ (Bath) (ระยะทาง 64 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. 30 นาที) ดินแดนแห่งอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่บนเกาะอังกฤษเมื่อกว่า 2,000 ปี นำท่าน เข้าชมโรมันบาธ (Roman Bath) โรงอาบน้ำโรมันแห่งนี้สร้างขึ้นในปี ..70 บ่อน้ำภายในเป็นแหล่งน้ำพุร้อนตามธรรมชาติ มีอุณหภูมิสูงถึง 46.5 องศาเซลเซียส โรงอาบน้ำแห่งนี้เป็นที่พบปะสมาคมของผู้คนในเมืองมากกว่าจะเป็นแค่มาอาบน้ำ หรือแช่ตัว ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ จึงกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญอีกแห่งของเมืองบาธจากนั้นนำท่านชมเมืองบาธ

  ชม วิหารเมืองบาธ (Bath Abbey) ถูกสร้างขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 12 วิหารแห่งนี้เป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมกอธิคที่ใหญ่ที่สุดทางฝั่งตะวันตกของอังกฤษ ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ภายในวิหารตกแต่งอย่างวิจิตร โดยเฉพาะเพดานกลางวิหาร ที่ออกแบบให้มีลักษณะแฉกออกคล้ายรูปพัด

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองคาร์ดิฟฟ์ (Cardiff) (ระยะทาง 90 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. 45 นาที) เมืองหลวงของเวลส์ นำท่านถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง (CITY HALL) ย่านที่ทำการรัฐสภา ผ่านสนามมิลเลนเนียม สนามฟุตบอลเก่าแก่และมีชื่อเสียง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคารพื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Holiday Inn Cardiff – North M4, Jct.32, Cardiff หรือเทียบเท่า

www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/cardiff/

 

 

วันที่สาม เมืองคาร์ดิฟฟ์เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์  คอทส์โวลส์ สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน   บ้านเกิดเชคสเปียร์เมืองเบอร์มิ่งแฮม

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ (Bourton on the water) (136 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) เป็นหนึ่งใน Cotswold Village ที่มีชื่อเสียงในเมือง Gloucestershire   ซึ่งบ้านที่นี่จะสร้างด้วยหินคอทสวอลด์ (Cotswold) ทั้งหมู่บ้านเป็นเอกลักษณ์ และสวยงาม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ Windrush อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน (Stratford-Upon-Avon) (42 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) นำท่าน ชมเมือง สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน เป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเอวอน อาคารบ้านเรือนยังคงบรรยากาศดั้งเดิมไว้ คือเป็นบ้านสองชั้น ผนังก่ออิฐ ฝาผนังชั้นสองประดับด้วยไม้ ทำเป็นลวดลายสลับกัน ร้านค้า ผับบาร์ และร้านอาหารมีป้ายแขวนยื่นออกมาถนนและทางเดินถูกประดับด้วยพุ่มไม้ดอก สีสันสวยงาม

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย นำท่านชม บ้านเกิดเชคสเปียร์ (Nash’s House / William Shakespeare House) (ชมด้านนอก)

วิลเลียม เชคสเปียร์ เป็นชื่อเต็มของยอดกวีเอกของโลก เกิดและเติบโตที่เมือง สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน ลักษณะบ้านเป็นบ้านสองชั้น มีห้องทำงาน ห้องนอน ห้องครัว ห้องรับประทานอาหาร ห้องนั่งเล่น และข้าวของเครื่องใช้ จัดแสดงให้ชมรวมถึงรูปปั้นครึ่งตัวขนาดเท่าจริงตั้งไว้อยู่ริมหน้าต่างปัจจุบันได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าเยี่ยมชม ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่เมือง เบอร์มิ่งแฮม (Birmingham) (46กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hilton Garden Inn Birmingham Brindleyplace, Birmingham  หรือเทียบเท่า

www.hilton.com/en/hotels/bhxbpgi-hilton-garden-inn-birmingham-brindleyplace/

 

วันที่สี่ เมืองเบอร์มิ่งแฮมเมืองยอร์คมหาวิหารยอร์ค มินสเตอร์ถนนแชมเบิลส์  นั่งรถไฟด่วน (ยอร์คเอดินเบอระ) – เอดินเบอระ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองยอร์ค (York) (208 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 4 ชม.) นำท่านชมความสวยงาม และยิ่งใหญ่ของมหาวิหารยอร์ค มินสเตอร์ (York Minster) ที่เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองนี้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย นำท่านเดินเล่น ถนนแชมเบิลส์ (Little Shambles) ย่านอาคารรูปทรงแปลกตา หลังคาโย้เข้าหากัน ถนนเก่าแก่แห่ง York สายนี้เป็นแรงบันดาลใจของตรอกไดแอกอนในเรื่อง Harry Potter

ได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทางโดยรถไฟด่วนสู่เมือง เอดินเบอระ (Edinburgh)  เมืองหลวงของสกอตแลนด์ (ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ชม.30 นาที) ประหยัดเวลากว่ารถโค้ชไป 2 ชม.ครึ่ง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  Holiday Inn Edinburgh hotel, Edinburgh หรือเทียบเท่า

https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/gb/en/edinburgh/edbcr/hoteldetail

 

วันที่ห้า เอดินเบอระ  รอยัลไมล์พระราชวังโฮลี่รู้ด (ผ่านชม) – เข้าชมปราสาทเอดินเบอระ  เมืองวินเดอร์เมียร์   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านผ่านชมรัฐสภาแห่งใหม่ของสกอตแลนด์ (เพิ่งแยกออกมาจากรัฐสภาของสหราชอาณาจักร) ตั้งอยู่บนถนนสายหลักของเอดินเบอระคือ รอยัลไมล์ (The Royal Mile) ถนนสายประวัติศาสตร์ที่มีความเก่าแก่ที่สุดในเอดินเบอระมีความยาว และใหญ่ที่สุดในโลก  อีกทั้งอยู่ไม่ไกลจากปราสาทเอดินเบอระจึงทำให้การเดินทางไปยังปราสาทมีความสะดวกมาก นำท่านเดินทางสู่ปราสาทเอดินเบอระ โดยใช้เส้นทาง The Royal Mile  ผ่านชมพระราชวังโฮลี่รู้ด (Rolyrood palace) พระราชวังเก่าแก่ที่มีความงดงาม

  จากนั้นนำท่าน เข้าชมปราสาทเอดินเบอระ (Edinburgh Castle) ตั้งอยู่บนเนินเขาอันสง่างาม ซึ่งเริ่มสร้างขึ้นในราวช่วงศตวรรษที่ 11-16 พร้อมชมนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของเมืองเอดินบะระ เป็นโบราณสถานอันล้ำค่า และหวงแหนของชาวสก็อตทุกคน ปัจจุบันภายในปราสาท เป็นพิพิธภัณฑ์ และเป็นสถานที่เก็บสมบัติล้ำค่ามากมาย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย ออกเดินทางสู่เมืองวินเดอร์เมียร์(Windermere) (245 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาประมาณ 4 ชม.) ดินแดนแห่งทะเลสาบเลคดิสทริค (Lake District) เขตอุทยานแห่งชาติที่มีทะเลสาบใหญ่น้อยอยู่ถึง 16 แห่ง เป็นสถานตากอากาศ ยอดนิยมของคนอังกฤษและนักท่องเที่ยวจากทั่วยุโรป 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  Beech Hill Hotel & Spa, Windermere หรือเทียบเท่า

https://beechhillhotel.co.uk/

 

 

วันที่หก เมืองวินเดอร์เมียร์ล่องเรือชมทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ –  เมืองลิเวอร์พูล –   สนามฟุตบอลแอนฟิลด์ (ถ่ายภาพด้านนอก) – เมืองแมนเชสเตอร์ เข้าชมสนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบวินเดอร์เมียร์  พร้อมชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่ยังคงสภาพที่เป็นธรรมชาติไว้อย่างสมบรูณ์  ทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ มีความยาวประมาณ 18 กิโลเมตร และส่วนกว้างที่สุดราวๆ 1 กิโลเมตรครึ่งคนอังกฤษเรียกกันว่าทะเลสาบริบบิ้นซึ่งเป็นทะเลสาบในลักษณะไม่กว้างนักแต่ยาวเหยียดคล้ายๆผ้าริบบิ้นที่ใช้ผูกของขวัญ ทะเลสาบวินเดอร์เมียร์เป็น 1 ใน 16 ทะเลสาบในบริเวณวนอุทยานแห่งชาติที่เรียกว่า เลคดิสทริคต์ (Lake District)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลิเวอร์พูล (Liverpool) เมืองปากแม่น้ำเมอร์ซี่ (138 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ชม. 30 นาที)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย นำท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ สนามฟุตบอลแอนฟิลด์ (Anfield Stadium) ของสโมสรลิเวอร์พูล เจ้าของฉายา หงส์แดง และคำขวัญ “You’ll Never Walk Alone” สร้างขึ้นในปี .. 2429 ให้ท่านได้บันทึกภาพ และเดินเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

  จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) (55 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ชม.) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแคว้นอังกฤษ มีชื่อเสียงจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก และได้การยอมรับจากหลายฝ่ายว่าเป็นเมืองรองของสหราชอาณาจักร แมนเชสเตอร์เป็นศูนย์กลางศิลปะ สื่อ และธุรกิจขนาดใหญ่ เป็นเมืองมีชื่อเสียงไปทั่วโลกจากทีมลูกหนัง โดยมีสโมสร ฟุตบอล 2 สโมสรได้แก่ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด หรือทีมปีศาจแดง และแมนเชสเตอร์ซิตี นำท่านเยือน สโมสรปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (Manchester United Football Club)  เข้าชม พิพิธภัณฑ์ของทีมฟุตบอลแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ถ่ายภาพกับถ้วยรางวัลของทีมในดวงใจที่ได้รับตั้งแต่ก่อตั้งสโมสร หากโชคดี ท่านอาจมีโอกาสเห็นนักฟุตบอล พร้อมขอลายเซ็น จากนั้นนำท่าน เข้าชมสนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด (Old Trafford Stadiumสนามฟุตบอลที่คนทั่วโลกใฝ่ฝันที่อยากจะเข้ามาเยือนสักครั้งในชีวิต (ในช่วงก่อนที่จะมีการแข่งขัน 1 วัน และวันแข่งขันจะไม่อนุญาตให้เข้าชม) เลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึก อาทิ ผ้าพันคอ เสื้อ หมวก จากร้านของที่ระลึกในสโมสรแห่งนี้

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก AC Hotel by Marriott Manchester Salford Quays, Manchester หรือเทียบเท่า

www.marriott.com/hotels/travel/manac-ac-hotel-manchester-salford-quays/

 

วันที่ห้า เมืองแมนเชสเตอร์เมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด  ชมเมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด  บิสเตอร์วิลเลจ เอ้าท์เล็ตลอนดอน      

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ อ๊อกซ์ฟอร์ด (ระยะทาง 273 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองเเห่งมหาวิทยาลัย เนื่องจากเป็นเมืองที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลก และเป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงามเป็นอย่างมาก นำท่านชมเมืองอ็อกฟอร์ด ชม สะพานถอนหายใจ มีชื่อจริงว่า สะพานเฮทฟอร์ด เพราะสะพานนี้เชื่อมอาคารของวิทยาลัยเฮทฟอร์ดเข้าด้วยกัน ทำให้คนรู้จักกันในนามสะพานถอนหายใจ จากสะพานชื่อเดียวกันที่เวนิส แม้ว่าจริงๆแล้วสะพานแห่งนี้มีหน้าตาคล้ายคลึงกับสะพานรีอัลโต้ที่เวนิสเสียมากกว่า นำท่านชม วิทยาลัยไครส์เชิร์ช (ชมด้านนอก) หนึ่งใน 38 วิทยาลัยของมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1546 โด่งดังจากภาพยนตร์เรื่อง Harry Potter เนื่องจากมีฉากหลายฉากที่ได้รับ แรงบันดาลใจมาจากวิทยาลัยแห่งนี้ นอกจากนี้มหาวิหารของวิทยาลัยนี้ก็ยังเป็นมหาวิหารประจำเมืองอีกด้วย

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย เดินทางเข้าสู่เมืองบิสเตอร์ (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)  นำท่านช้อปปิ้ง บิสเตอร์วิลเลจ เอ้าท์เล็ต สวรรค์ของนักช้อปปิ้ง เป็นสถานที่รวมสินค้าแบรนด์เนมราคาถูกมากกว่าร้อยแบรนด์ทั้งร้านบูติก ร้านขายของเฉพาะอย่าง ซึ่งโดดเด่นและดีที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ให้ท่านได้จับจ่ายซื้อของอย่างสะดวกจุใจและประทับใจ ซึ่งมีสินค้าหลากหลายแบรนด์ อาทิ GUCCI, ARMANI, PRADA, DKNY เป็นต้น  ให้เวลาท่านเดินช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

 ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ กรุงลอนดอน (ระยะทาง 103 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคารอาหารไทย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hilton London Kensington, London หรือเทียบเท่า

www3.hilton.com/en/hotels/united-kingdom/hilton-london-kensington-LHRHITW/

 

วันที่หก ลอนดอนอาคารรัฐสภาเวสต์มินสเตอร์ (ชมด้านนอก) – หอนาฬิกาบิ๊กเบนสะพานเวสต์มินสเตอร์ลอนดอนอายพระราชวังบักกิงแฮม (ชมด้านนอก) –   อิสระช้อปปิ้งย่านถนนอ๊อกฟอร์ด

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน ชมกรุงลอนดอน มหานครอันยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นเมืองหลวงแห่งเครือจักรภพ และศูนย์รวมอำนาจการปกครองของสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน และเป็นศูนย์รวม สถาปัตยกรรมที่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก นำท่านชม อาคารรัฐสภาเวสต์มินสเตอร์ (ชมด้านนอก) อาคารสไตล์กอธิค หรือที่คุ้นกันในชื่อ House of Parliament เดิมเป็นที่พักของกษัตริย์อังกฤษมาตั้งแต่เมื่อ 900 ปีก่อน แล้วปัจจุบันได้เปลี่ยนมาใช้เป็นอาคารรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร อาคารหลังนี้สร้างขึ้นในปี ..1840 หลังจากอาคารหลังเก่าถูกไฟไหม้ อาคารหลังนี้สร้างบนพื้นที่เดิมกว่า 20 ไร่ ริมแม่น้ำเทมส์ มีห้องกว่า 1,000 ห้อง และหอคอยหลักๆ 3 หอด้วยกัน ชม หอนาฬิกาบิ๊กเบน เป็นหอนาฬิกาประจำพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ซึ่งในปัจจุบันใช้เป็นรัฐสภาอังกฤษ ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬิกานี้ถูกสร้างหลังจากไฟไหม้พระราชวังเวสต์มินสเตอร์เดิม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม .. 2377 โดยชาลส์ แบร์รี เป็นผู้ออกแบบ หอนาฬิกามีความสูง 96.3 เมตร ตัวนาฬิกาอยู่สูงจากพื้น 55 เมตร ตัวอาคารสร้างด้วยสถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย ชม สะพานเวสต์มินสเตอร์ สะพานข้ามแม่น้ำเทมส์ในกรุงลอนดอนที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นในปี 1862 สะพานแรกที่สร้างบนทำเลนี้สร้างในปี 1738 ว่ากันว่าสะพานเดิมนั้นแกว่งไกว บ่อยครั้งและเริ่มจมหลังจากสร้างเสร็จไม่ถึงสิบปี สะพานปัจจุบันยาว 252 เมตร และประกอบด้วยทางลอดโค้งใต้สะพาน 7 ช่อง

นำท่านชมเมืองลอนบน ลอนดอนอาย (London Eye)  หนึ่งในสิ่งก่อสร้างตามโครงการต้อนรับสหัสวรรษใหม่ เป็นชิงช้าสวรรค์ที่เคย สูงที่สุดในโลก (ปี 2000-2006) ด้วยความสูง 135 เมตร ลอนดอนอายจะทำให้ทุกท่านได้สัมผัสทัศนียภาพทั่วกรุงลอนดอนอย่างตื่นตาตื่นใจ วงล้อแห่งนี้ มีทั้งหมด 32 กระเช้า บรรจุได้แคปซูลละ 25 คน รอบหนึ่งจะใช้เวลาหมุน 30 นาทีเพียงพอที่จะดื่มด่ำบรรยากาศบนท้องฟ้าเหนือกรุงลอนดอนได้เต็มที่

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย นำท่านชม พระราชวังบักกิงแฮม(ชมด้านนอก) เป็นพระราชวังที่เป็นที่ประทับเป็นทางการของราชวงศ์อังกฤษ ตั้งอยู่ที่กรุงลอนดอนในสหราชอาณาจักรเป็นสถานที่ที่ใช้สำหรับการเลี้ยงรับรองของรัฐและยังเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวสำคัญที่หนึ่งของกรุงลอนดอน และยังเป็นที่รวมพลังใจทั้งในการฉลองและในยามคับขันของชาวอังกฤษ

อิสระช้อปปิ้งย่านถนนอ๊อกฟอร์ด และผ่านชมห้างแฮร์รอดส์ ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง HARRODS ใจกลางลอนดอน จากนั้นให้ท่านช็อปปิ้งที่ OXFORD STREET ถนนเส้นยาวที่มีห้างสรรพสินค้าเรียงรายอยู่ โดยเฉพาะ SELFRIDGES ห้างสรรพสินค้ามหึมาที่เดินทั้งวันก็ไม่หมด แต่ที่ห้ามพลาดคือแผนกรองเท้าที่สวยงามและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ก่อนจะเดินไปช็อปต่อที่ถนนสุดหรู BOND STREET ที่เรียงรายด้วยร้านแบรนด์เนมชื่อดัง 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hilton London Kensington, London หรือเทียบเท่า

www3.hilton.com/en/hotels/united-kingdom/hilton-london-kensington-LHRHITW/

 

วันที่เจ็ด ลอนดอนเข้าชมหอคอยลอนดอน (มีไกด์บรรยายด้านใน) – ทาวเวอร์ บริดจ์  เข้าชมพระราชวังวินด์เซอร์อากาศยานฮีทโธรว์กรงเทพฯ โดย TG917 (21.35-16.00+1)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน เข้าชมหอคอยลอนดอน (มีไกด์บรรยายด้านใน) หรือ ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน เป็นพระราชวังหลวงและป้อมปราการ สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ หอคอยใช้เป็นป้อมพระราชวังของพระมหากษัตริย์ และที่จำขังสำหรับนักโทษที่มียศศักดิ์สูง และยังเป็นที่สำหรับประหารชีวิตและทรมาน คลังเก็บอาวุธ ท้องพระคลัง สวนสัตว์ และตั้งแต่ปี ..1303 เป็นที่เก็บรักษามงกุฎและเครื่องราชาภิเษกของสหราชอาณาจักร ชม ทาวเวอร์ บริดจ์ สะพานนี้ติดอันดับสะพานที่สวยงามของโลก เป็นทั้งสะพานยก และสะพานแขวนที่มีหอคอยคู่ตั้งเด่นกลางแม่น้ำเทมส์ สะพานนี้เปิดให้ใช้เมื่อ ..1894 สะพานนี้มีเครื่องสูบพลังงานไอน้ำที่มีกลไกสลับซับซ้อนที่สุดในยุคนั้น ทำหน้าที่ยกสะพานให้เรือบรรทุกแล่นผ่าน ผู้คนที่ต้องการจะเดินข้ามแม่น้ำจึงต้องปีนหอคอย มีบันไดกว่า 300 ขั้นและใช้ทางเดินคู่ขนานด้านบนที่เชื่อมหอคอยทั้งสองแทน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ทางสู่ เมืองวินด์เซอร์ (Windsor) (ระยะทาง 45 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1.15 ชั่วโมง) เพื่อนำท่าน เข้าชมพระราชวังวินด์เซอร์ (Windsor Castle)ปราสาทในรูปแบบของอังกฤษโบราณ หนึ่งในที่ประทับในช่วงฤดูร้อนของราชวงศ์อังกฤษ นำชมภายในของพระราชวังวินด์เซอร์ที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมอย่างสวยงามหลังการถูกไฟไหม้ครั้งใหญ่เมื่อหลายปีก่อน ในพระราชวังท่านจะได้ชมเครื่องใช้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สวยงามมากๆ

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ อากาศยานฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) และช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี

21.35 . ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 917

 

วันที่แปด เดินทางถึงกรุงเทพฯ

16.00 . เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ