ทัวร์ยุโรป GRAPES BEST OF ENGLAND

Grapes Best Of England Cover Page2

วันแรก      สนามบินสุวรรณภูมิ

20.00 น.     พร้อมคณะ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

 

วันที่สอง    กรุงเทพฯ – ลอนดอน (โดย TG 910 00.15-06.20) – เมืองซาลส์เบอรี่ – สโตนเฮนจ์ – เมืองบาธ – เข้าชมโรมันบาธ – วิหารเมืองบาธ – สะพานพัลท์นีย์

00.15 น.    นำท่านเดินทางสู่ ออกเดินทางสู่ กรุงลอนดอน โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 910

06.20 น.    เดินทางถึง  สนามบินฮีทโทรว์ กรุงลอนดอน เมืองหลวงประเทศอังกฤษ นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์เบอรี่ (SALISBURY) อันเป็นที่ตั้งของกลุ่มแท่ง หินสโตนเฮนจ์ (STONEHENGE) (ระยะทาง 115 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. 30 นาที) วงหินปริศนาแห่งเกาะอังกฤษนับเป็น หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคเก่า สร้างขึ้นราว 2,000 ปี ได้รับยกย่องให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคหินใหม่และยังได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1986 โดยองค์การยูเนสโก้

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย            นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ (BATH) (ระยะทาง 35 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) ดินแดนแห่งอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่บนเกาะอังกฤษเมื่อกว่า 2,000 ปี นำท่าน เข้าชมโรมันบาธ (ROMAN BATH) โรงอาบน้ำโรมันแห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.70 บ่อน้ำภายในเป็นแหล่งน้ำพุร้อนตามธรรมชาติ มีอุณหภูมิสูงถึง 46.5 องศาเซลเซียส โรงอาบน้ำแห่งนี้เป็นที่พบปะสมาคมของผู้คนในเมืองมากกว่าจะเป็นแค่มาอาบน้ำ หรือแช่ตัว ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ จึงกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญอีกแห่งของเมืองบาธจากนั้นนำท่านชมเมืองบาธ

ชม วิหารเมืองบาธ (Bath Abbey) ถูกสร้างขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 12 วิหารแห่งนี้เป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมกอธิคที่ใหญ่ที่สุดทางฝั่งตะวันตกของอังกฤษ ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ภายในวิหารตกแต่งอย่างวิจิตร โดยเฉพาะเพดานกลางวิหาร ที่ออกแบบให้มีลักษณะแฉกออกคล้ายรูปพัด ชม สะพานพัลท์นีย์ (Pulteney Bridge) สร้างข้ามแม่น้ำเอวอน เป็นผลงานสถาปัตยกรรมที่ใช้หินบาธในการก่อสร้าง แต่ความพิเศษอยู่ตรงที่ด้านบนของสะพานมีอาคาร ร้านค้าต่างๆอยู่ทั้งสองฝั่งของแนวสะพาน ซึ่งสะพานนี้มีความยาว 300 เมตร ด้านล่างสะพานมีการสร้างฝายกั้นน้ำลักษณะคล้ายเกือกม้า สายน้ำลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ จึงเกิดเป็นภาพสวยงามเหมาะสำหรับเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกอีกสักภาพ

นำท่านถ่ายภาพด้านหน้า อาคารรอยัลเครสเซน (ROYAL CRESCENT) กลุ่มอาคาร 30 หลังที่สร้างเชื่อมต่อกันเป็นรูปครึ่งวงกลมคล้ายรูปพระจันทร์เสี้ยว เป็นสถาปัตยกรรมแบบพาลาเดี้ยน อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองบาธตามอัธยาศัย

 

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

              นำท่านเข้าสู่ที่พัก Francis Hotel Bath – MGallery, Bath หรือเทียบเท่า

              www.accorhotels.com/gb/hotel-6636-francis-hotel-bath-mgallery-by-sofitel/index.shtml

 

วันที่สาม   บาธ – คอทส์โวลส์ – เที่ยวเมืองเบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์ – สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน – บ้านเกิดเชคสเปียร์ – แมนเชสเตอร์

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ (BOURTON ON THE WATER) (80 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. 30 นาที) เป็นหนึ่งใน Cotswold Village ที่มีชื่อเสียงในเมือง Gloucestershire   ซึ่งบ้านที่นี่จะสร้างด้วยหินคอทสวอลด์ (Cotswold) ทั้งหมู่บ้านเป็นเอกลักษณ์ และสวยงาม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ Windrush อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน (Stratford-Upon-Avon) (40 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) นำท่าน ชมเมือง สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน เป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเอวอน อาคารบ้านเรือนยังคงบรรยากาศดั้งเดิมไว้ คือเป็นบ้านสองชั้น ผนังก่ออิฐ ฝาผนังชั้นสองประดับด้วยไม้ ทำเป็นลวดลายสลับกัน ร้านค้า ผับบาร์ และร้านอาหารมีป้ายแขวนยื่นออกมาถนนและทางเดินถูกประดับด้วยพุ่มไม้ดอก สีสันสวยงาม

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย         นำท่านชม บ้านเกิดเชคสเปียร์ (Nash’s House / William Shakespeare House) (ชมด้านนอก)

วิลเลียม เชคสเปียร์ เป็นชื่อเต็มของยอดกวีเอกของโลก เกิดและเติบโตที่เมือง สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน ลักษณะบ้านเป็นบ้านสองชั้น มีห้องทำงาน ห้องนอน ห้องครัว ห้องรับประทานอาหาร ห้องนั่งเล่น และข้าวของเครื่องใช้ จัดแสดงให้ชมรวมถึงรูปปั้นครึ่งตัวขนาดเท่าจริงตั้งไว้อยู่ริมหน้าต่างปัจจุบันได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าเยี่ยมชม ผ่านชม Shekespeare’s Church หรือ Holy Trinity Church เป็นโบสถ์ที่เชกเปียร์เข้ารีตทำพิธีล้างศีลบาปในวัยเด็กและเป็นสุสานของเขาด้วย ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (200 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. 30 นาที) เมืองใหญ่และมีประชากรมากอันดับสองรองจากเมืองลอนดอน

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

              นำท่านเข้าสู่ที่พัก DoubleTree by Hilton Hotel, Manchester หรือเทียบเท่า

https://doubletree3.hilton.com/en/hotels/united-kingdom/doubletree-by-hilton-hotel-manchester-piccadilly-MANPDDI/

 

วันที่สี่              แมนเชสเตอร์ – เข้าชมสนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด – พิพิธภัณฑ์ของทีมฟุตบอลแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด – ชมเมืองแมนเชสเตอร์ – เมืองเบอร์มิงแฮม  

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

              นำท่านเยือน สโมสรปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (Manchester United Football Club)  เข้าชม พิพิธภัณฑ์ของทีมฟุตบอลแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ถ่ายภาพกับถ้วยรางวัลของทีมในดวงใจที่ได้รับตั้งแต่ก่อตั้งสโมสร หากโชคดี ท่านอาจมีโอกาสเห็นนักฟุตบอล พร้อมขอลายเซ็น จากนั้นนำท่าน เข้าชมสนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด (Old Trafford Stadium) สนามฟุตบอลที่คนทั่วโลกใฝ่ฝันที่อยากจะเข้ามาเยือนสักครั้งในชีวิต (ในช่วงก่อนที่จะมีการแข่งขัน 1 วัน และวันแข่งขันจะไม่อนุญาตให้เข้าชม) เลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึก อาทิ ผ้าพันคอ เสื้อ หมวก จากร้านของที่ระลึกในสโมสรแห่งนี้

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย         นำท่าน ชมเมืองแมนเชสเตอร์ ชม จัตุรัสอัลเบิร์ต (Albert Square) จตุรัสที่มีชื่อเสียงในเรื่องสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และการจัดงานทางวัฒนธรรม และยังถูกล้อมรอบด้วยอาคารมรดกโลกอันเป็นเอกลักษณ์ทั้งสามด้าน ซึ่งอาคารที่โดดเด่นที่สุดคือศาลากลาง (ทาวน์ฮอลล์) ขนาดใหญ่นั่นเอง และที่ Albert Square คนจะแน่นมากในช่วงที่มีการจัดงานในโอกาสพิเศษ เช่น เทศกาลแข่งขันฟุตบอล โดยแฟนบอลของสองทีมพรีเมียร์ลีกประจำเมืองนี้จะมารวมตัวกันเป็นพันๆ คนที่ จัตุรัสอัลเบิร์ตนี้เพื่อฉลองชัยให้กับทีมของพวกเขา

ชม ศาลาว่าการเมืองแมนเชสเตอร์ (Town Hall) ศาลากลางเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์นีโอกอธิควิคตอเรียนซึ่งสร้างเสร็จในปี 1877 บริเวณภายนอกโดดเด่นด้วยหอระฆังความสูง 285 ฟุต (87 เมตร) ซึ่งมีระฆัง เกรทเอเบิลที่เมืองแมนเชสเตอร์สร้างแข่งกับหอนาฬิกาบิ๊กเบนของลอนดอน ชม วิหารแมนเชสเตอร์ (Manchester Cathedral) วิหารที่สร้างขึ้นในยุคกลางมีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปีและสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์มิงแฮม (ระยะทาง 145 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. 30 นาที)

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาหารพื้นเมือง

              นำท่านเข้าสู่ที่พัก Jurys Inn Hotel, Birmingham หรือเทียบเท่า

              https://www.jurysinns.com/hotels/birmingham/?utm_source=google&utm_medium=local

      

วันที่ห้า             เมืองเบอร์มิงแฮม – เมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด – วิทยาลัยไครส์เชิร์ช – บิสเตอร์ – บิสเตอร์วิลเลจ เอ้าท์เล็ต – ลอนดอน    

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ อ๊อกซ์ฟอร์ด (ระยะทาง 120 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองเเห่งมหาวิทยาลัย เนื่องจากเป็นเมืองที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลก และเป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงามเป็นอย่างมาก นำท่านชมเมืองอ็อกฟอร์ด

นำท่านชม สะพานถอนหายใจ มีชื่อจริงว่า สะพานเฮทฟอร์ด เพราะสะพานนี้เชื่อมอาคารของวิทยาลัยเฮทฟอร์ดเข้าด้วยกัน ทำให้คนรู้จักกันในนามสะพานถอนหายใจ จากสะพานชื่อเดียวกันที่เวนิส แม้ว่าจริงๆแล้วสะพานแห่งนี้มีหน้าตาคล้ายคลึงกับสะพานรีอัลโต้ที่เวนิสเสียมากกว่า นำท่านชม วิทยาลัยไครส์เชิร์ช (ชมด้านนอก) หนึ่งใน 38 วิทยาลัยของมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1546 โด่งดังจากภาพยนตร์เรื่อง Harry Potter เนื่องจากมีฉากหลายฉากที่ได้รับ แรงบันดาลใจมาจากวิทยาลัยแห่งนี้ นอกจากนี้มหาวิหารของวิทยาลัยนี้ก็ยังเป็นมหาวิหารประจำเมืองอีกด้วย

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

บ่าย         เดินทางเข้าสู่เมืองบิสเตอร์ (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) นำท่านช้อปปิ้ง บิสเตอร์วิลเลจ เอ้าท์เล็ต สวรรค์ของนักช้อปปิ้ง เป็นสถานที่รวมสินค้าแบรนด์เนมราคาถูกมากกว่าร้อยแบรนด์ทั้งร้านบูติก ร้านขายของเฉพาะอย่าง ซึ่งโดดเด่นและดีที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ให้ท่านได้จับจ่ายซื้อของอย่างสะดวกจุใจและประทับใจ ซึ่งมีสินค้าหลากหลายแบรนด์ อาทิ GUCCI, ARMANI, PRADA, DKNY เป็นต้น  ให้เวลาท่านเดินช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ กรุงลอนดอน (ระยะทาง 90 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Millennium & Copthorne Hotel, London หรือเทียบเท่า

www.millenniumhotels.com/en/london/

 

วันที่หก            ลอนดอน – อาคารรัฐสภาเวสต์มินสเตอร์ (ชมด้านนอก) – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – สะพานเวสต์มินสเตอร์ – ลอนดอนอาย – พระราชวังบักกิงแฮม (ชมด้านนอก) – อิสระช้อปปิ้งย่านถนนอ๊อกฟอร์ด

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน ชมกรุงลอนดอน มหานครอันยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นเมืองหลวงแห่งเครือจักรภพ และศูนย์รวมอำนาจการปกครองของสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน และเป็นศูนย์รวม สถาปัตยกรรมที่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก นำท่านชม อาคารรัฐสภาเวสต์มินสเตอร์ (ชมด้านนอก) อาคารสไตล์กอธิค หรือที่คุ้นกันในชื่อ House of Parliament เดิมเป็นที่พักของกษัตริย์อังกฤษมาตั้งแต่เมื่อ 900 ปีก่อน แล้วปัจจุบันได้เปลี่ยนมาใช้เป็นอาคารรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร อาคารหลังนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1840 หลังจากอาคารหลังเก่าถูกไฟไหม้ อาคารหลังนี้สร้างบนพื้นที่เดิมกว่า 20 ไร่ ริมแม่น้ำเทมส์ มีห้องกว่า 1,000 ห้อง และหอคอยหลักๆ 3 หอด้วยกัน ชม หอนาฬิกาบิ๊กเบน เป็นหอนาฬิกาประจำพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ซึ่งในปัจจุบันใช้เป็นรัฐสภาอังกฤษ ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬิกานี้ถูกสร้างหลังจากไฟไหม้พระราชวังเวสต์มินสเตอร์เดิม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2377 โดยชาลส์ แบร์รี เป็นผู้ออกแบบ หอนาฬิกามีความสูง 96.3 เมตร ตัวนาฬิกาอยู่สูงจากพื้น 55 เมตร ตัวอาคารสร้างด้วยสถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย ชม สะพานเวสต์มินสเตอร์ สะพานข้ามแม่น้ำเทมส์ในกรุงลอนดอนที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นในปี 1862 สะพานแรกที่สร้างบนทำเลนี้สร้างในปี 1738 ว่ากันว่าสะพานเดิมนั้นแกว่งไกว บ่อยครั้งและเริ่มจมหลังจากสร้างเสร็จไม่ถึงสิบปี สะพานปัจจุบันยาว 252 เมตร และประกอบด้วยทางลอดโค้งใต้สะพาน 7 ช่อง

นำท่านชมเมืองลอนบน ลอนดอนอาย (London Eye) หนึ่งในสิ่งก่อสร้างตามโครงการต้อนรับสหัสวรรษใหม่ เป็นชิงช้าสวรรค์ที่เคย สูงที่สุดในโลก (ปี 2000-2006) ด้วยความสูง 135 เมตร ลอนดอนอายจะทำให้ทุกท่านได้สัมผัสทัศนียภาพทั่วกรุงลอนดอนอย่างตื่นตาตื่นใจ วงล้อแห่งนี้ มีทั้งหมด 32 กระเช้า บรรจุได้แคปซูลละ 25 คน รอบหนึ่งจะใช้เวลาหมุน 30 นาทีเพียงพอที่จะดื่มด่ำบรรยากาศบนท้องฟ้าเหนือกรุงลอนดอนได้เต็มที่

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย         นำท่านชม พระราชวังบักกิงแฮม(ชมด้านนอก) เป็นพระราชวังที่เป็นที่ประทับเป็นทางการของราชวงศ์อังกฤษ ตั้งอยู่ที่กรุงลอนดอนในสหราชอาณาจักรเป็นสถานที่ที่ใช้สำหรับการเลี้ยงรับรองของรัฐและยังเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวสำคัญที่หนึ่งของกรุงลอนดอน และยังเป็นที่รวมพลังใจทั้งในการฉลองและในยามคับขันของชาวอังกฤษ

 อิสระช้อปปิ้งย่านถนนอ๊อกฟอร์ด และผ่านชมห้างแฮร์รอดส์ ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง HARRODS ใจกลางลอนดอน จากนั้นให้ท่านช็อปปิ้งที่ OXFORD STREET ถนนเส้นยาวที่มีห้างสรรพสินค้าเรียงรายอยู่ โดยเฉพาะ SELFRIDGES ห้างสรรพสินค้ามหึมาที่เดินทั้งวันก็ไม่หมด แต่ที่ห้ามพลาดคือแผนกรองเท้าที่สวยงามและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ก่อนจะเดินไปช็อปต่อที่ถนนสุดหรู BOND STREET ที่เรียงรายด้วยร้านแบรนด์เนมชื่อดัง

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง — ลิ้มรสเบอร์เกอร์เนื้อหอมกรุ่นนุ่มลิ้น หรือล็อบสเตอร์ย่างราดซอสรสเลิศ (เลือกได้ 1 เมนู)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Millennium & Copthorne Hotel, London หรือเทียบเท่า

www.millenniumhotels.com/en/london/

 

วันที่เจ็ด     ลอนดอน – เข้าชมหอคอยลอนดอน (มีไกด์บรรยายด้านใน) – ทาวเวอร์ บริดจ์ –  พิพิธภัณฑ์บริติช (ชมด้านใน) – อากาศยานฮีทโธรว์ – กรงเทพฯ โดย TG917 (21.35-16.00+1)

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

            นำท่าน เข้าชมหอคอยลอนดอน (มีไกด์บรรยายด้านใน) หรือ ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน เป็นพระราชวังหลวงและป้อมปราการ สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ หอคอยใช้เป็นป้อมพระราชวังของพระมหากษัตริย์ และที่จำขังสำหรับนักโทษที่มียศศักดิ์สูง และยังเป็นที่สำหรับประหารชีวิตและทรมาน คลังเก็บอาวุธ ท้องพระคลัง สวนสัตว์ และตั้งแต่ปี ค.ศ.1303 เป็นที่เก็บรักษามงกุฎและเครื่องราชาภิเษกของสหราชอาณาจักร ชม ทาวเวอร์ บริดจ์ สะพานนี้ติดอันดับสะพานที่สวยงามของโลก เป็นทั้งสะพานยก และสะพานแขวนที่มีหอคอยคู่ตั้งเด่นกลางแม่น้ำเทมส์ สะพานนี้เปิดให้ใช้เมื่อ ค.ศ.1894 สะพานนี้มีเครื่องสูบพลังงานไอน้ำที่มีกลไกสลับซับซ้อนที่สุดในยุคนั้น ทำหน้าที่ยกสะพานให้เรือบรรทุกแล่นผ่าน ผู้คนที่ต้องการจะเดินข้ามแม่น้ำจึงต้องปีนหอคอย มีบันไดกว่า 300 ขั้นและใช้ทางเดินคู่ขนานด้านบนที่เชื่อมหอคอยทั้งสองแทน

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน — ลิ้มรสเป็ดย่างยอดนิยม โฟรซีซั่นร้านอาหารชื่อดัง เมนูแนะนำและเมนูเด็ดของร้าน ต้องลิ้มรสสักครั้งเมื่อมาเยือน

บ่าย         นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์บริติช (ชมด้านใน) พิพิธภัณฑ์นี้เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของโลกผ่านทางวัตถุโบราณจากอารยธรรมต่างๆของมนุษยชาติ โครงกระดูกมัมมี่ของชาวอียิปต์โบราณรูปปั้นของเทพเจ้ากรีกทั้ง 12 องค์ จากขุนเขาโอลิมปัส ศิลปวัตถุจากตะวันออกจนถึงสมบัติล้ำค่าจากยุคมืดในยุโรป เป็นพิพิธภัณฑ์เก่าที่รวบรวมของล้ำค่าหายากนับไม่ถ้วนให้ได้ชมกันอย่างเต็มที่

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ อากาศยานฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) และช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี

21.35 น.    ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 917

 

วันที่แปด    เดินทางถึงกรุงเทพฯ

16.00 น.    เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ