ทัวร์ยุโรป GRAPES CLASSIC EAST EUROPE

เยอรมัน-ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-เชก

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก 10วัน7คืน E01_1

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก 10วัน7คืน E01_1

 

วันแรก

กรุงเทพฯ

20.00 น.     พร้อมคณะ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

 

วันที่สอง

กรุงเทพฯ – มิวนิค (เยอรมันนี) โดย TG 924 (00.50-07.05) – เมืองฟุซเซ่น – เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ (ขึ้นด้วยรถบัสลงด้วยรถม้า) – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียน – เฟราเอ็นเคียร์เช่อ

00.50 น.    นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG924

07.05 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมัน นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว เดินทางสู่ เมืองฟุซเซ่น (Fussen) (ระยะทาง 160 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) ชมเมืองฟุซเซ่น เมืองเล็กๆ สุดทางสายโรแมนติก เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางไปปราสาท เป็นเมืองท่องเที่ยวธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวหลายต่อหลายคนชื่นชอบ ทั้งบรรยากาศ ที่เงียบสงบ บ้านเมืองที่ดูน่ารัก ชาวเมืองที่รอต้อนรับอย่างอบอุ่น และการตกแต่ง ทั้งโรงแรมและร้านอาหารให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในเมืองแห่งเทพนิยาย

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย            นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ที่แสนงดงามท่ามกลางพันธุ์ไม้นานาพันธุ์ที่ท่านจะประทับใจไปกับความงาม และบรรยากาศรอบตัวที่แสนจะโรแมนติกดั่งเทพนิยาย ซึ่งวอลซ์ ดิสนีย์ ได้จำลองแบบไปสร้างปราสาทไว้ในดิสนีย์แลนด์ จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของดิสนีย์แลนด์ นำท่านนั่งรถท้องถิ่นนำท่านเดินทางขึ้นสู่ตัวปราสาทระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์อันงดงาม ของตัวปราสาทที่โดดเด่นและมีทะเลสาบล้อมรอบ ชม สะพานมาเรียน สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แด่พระมารดาของกษัตริย์ลุดวิกที่ 2 ซึ่งพาดผ่านโตรกผา พอลเล็ทสูง 200 เมตร เหนือทะเลสาปแอลป์เซ เป็นจุดชมวิวมุมกว้างที่งดงาม และน่าประทับใจที่สุดของปราสาท สามารถชมปราสาทโฮเฮนชวานเกาที่ตั้งอยู่บนหน้าผาเหนือทะเลสาบแอลป์เซเป็นอีกมุมที่น่าเก็บภาพเช่นเดียวกัน จากน้ำนำท่านเข้าชม ปราสาทนอยชวานไตน์ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคผสมยุคกลาง ภายในห้องต่างๆตกแต่งด้วยจิตรกรรมเกี่ยวกับเทพกรีก โรมัน และนิทานเกี่ยวกับอัศวินในยุคกลางซึ่งงดงามมาก นำท่านเข้าชมความงามของห้องต่างๆ กระทั่งได้เวลาอัน

จากนั้นนำทางลงสู่ด้านล่างโดยรถม้า เพื่อเดินทางสู่ มิวนิค (ระยะทาง 110 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. 40 นาที) นำท่านชม จัตุรัสมาเรียน หัวใจของเขตเมืองเก่าในยุคกลาง ที่นี่เคยเป็นตลาด แต่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการ จัดงานสำคัญทางวัฒนธรรมต่างๆ มาเรียนพลัตซ์มีสิ่งที่น่าชมมากมาย อาทิ Mariensäule ที่มีรูปปั้นพระแม่มารีทองคำบนเสาสูง และ Neues Rathaus ศาลา ว่าการเมืองสไตล์นีโอโกธิคอันโด่งดัง ชม เฟราเอ็นเคียร์เช่อ ยอดหอคอยคู่รูปโดมทรงหัวหอม หรือโบสถ์พระแม่มารี สร้างด้วยอิฐสีแดง สูง 99 เมตร หอคอยคู่นี้สร้างขึ้นทีหลังโบสถ์เมื่อปี 1525 ส่วนตัวโบสถ์ สร้างเมื่อปี 1494 เป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองมิวนิค ยอดหอคอยตั้งสูงโดดเด่น ภายในโบสถ์มีรอยเท่าของปีศาจตามตำนานของการสร้างโบสถ์ (ชมด้านนอก)

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง ลิ้มรสขาหมูเยอรมัน เสิร์ฟพร้อมเบียร์ดังท้องถิ่นท่านละ 1 แก้ว

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Leonardo Hotel München City Center, Munich หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม

เมืองมิวนิค – ซาลส์บวร์ก (ออสเตรีย) – สวนมิราเบล – บ้านเกิดโมสาร์ท – อนุสาวรีย์โมสาร์ท –เมืองฮัลล์สตัทท์ – ทะเลสาบโวล์ฟกัง

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

              นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) (ระยะทาง 175 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. 30 นาที)  เมืองสวยแสนโรแมนติกที่สุดเมืองหนึ่งของทวีปยุโรป ได้รับการอนุรักษ์เป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ.1996 เป็นบ้านเกิดของคีตกวีผู้ยิ่งใหญ่ของโลกนามโมสาร์ท และใช้เป็นสถานที่ในการถ่ายทำภาพยนตร์อมตะ(ที่สร้างจากเรื่องจริงของคุณครูมาเรีย) เรื่องมนต์รักเพลงสวรรค์ ซึ่งทำให้เมืองนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก โดยเมืองนี้มีอดีตที่เติบโตมาจากการผลิตเกลือและการค้าเกลือซึ่งในยุคนั้นมีค่าประดุจทองคำขาว ดังนั้น“เกลือ”จึงเป็นที่มาของทั้งชื่อแคว้นและเมือง น่านชม สวนมิราเบล (mirabell garde) เคยเป็นฉากในภาพยนตร์รักโรแมนติกสุดคลาสสิคในยุค 60 The Sound of Music ตั้งอยู่บนจตุรัสมิราเบลพลัทซ์ สวนภายในพระราชวังเดิมที่ตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้มากมาย หลากหลายสีสันอย่างสวยงามเต็มไปด้วยรูปปั้นและน้ำพุแบบบารอค

จากนั้นนำท่านชมร้านขายสินค้าพื้นเมืองที่ย่าน ถนนเกไทรเด (Getreidegasse)  ที่มีร้านค้าต่าง ๆ มากมาย ซึ่งป้ายร้านค้าจะเป็นรูปบ่งบอกถึงสินค้าที่ขายกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ ชม บ้านเกิดโมสาร์ท (ชมด้านนอก)เลขที่ 9 ถนน Getreidegasse ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนสภาพกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้ความรู้กับผู้ที่สนใจได้สัมผัสโลกของศิลปินเอก บ้านหลังนี้โมสาร์ทอาศัยอยู่จนถึง อายุ 17 ปี ในห้องพักแคบๆที่ชั้นล่างเท่านั้น ก่อนที่จะย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่ที่บริเวณ จัตุรัสมาคาร์ทพลัทซ์

ชม อนุสาวรีย์โมสาร์ท เป็น 1 ใน 4 ของจตุรัสสำคัญใจกลางเมืองเก่า โมสาร์ทพลัทซ์ มีอนุสาวรีย์รูปปั้นของ โมสาร์ทนักดนตรีชื่อดังตั้งโดดเด่นอยู่กลางจตุรัส สร้างขึ้นหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้ว 50 ปี บนพื้นหน้าอนุสาวรีย์มีป้ายเขียนบอกไว้ว่าเป็นเขตเมืองเก่าซาลส์บวร์ก องค์การยูเนสโก้ ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี 1997 ชม จตุรัสเรสซิเด้นท์ มีสถาปัตยกรรมน้ำพุสไตล์บารอครูปไตรตันและม้าพ้นน้ำ ตั้งอยู่บริเวณกลางจัตุรัสตรงข้ามทางเข้าวังของปริ้นซ์-อาร์คบิชอป จตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่พักผ่อนของชาวเมือง อีกหนึ่งจุด มีร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึกตั้งอยู่โดยรอบ

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย           นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt)(ระยะทาง 80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที)  เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก จนได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ริมทะเลสาบที่มีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึงพันคน มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงชัน บ้านเรือนในเมืองนี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่แคบๆ ริมทะเลสาบ Hallstatter See จึงต้องสร้างลดหลั่นเป็นชั้นๆ ตามแนวเขาเหมือนกับสวนลอยฟ้า เนื่องจากเขาตั้งสูงชันเหนือผืนน้ำจึงไม่มีที่ราบพอที่จะสร้างถนนให้รถวิ่งได้ มีแต่ทางเดินแคบๆผ่านหน้าบ้านที่เรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ ขึ้นไปตามไหล่เขาเท่านั้นดินแดนแถบนี้พบร่องรอยผู้คนที่อาศัยมานานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ราวห้าพันปีก่อนคริสตกาล เพราะที่นี่เป็นแหล่งเกลือขนาดใหญ่ อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโวล์ฟกัง (Wolfgang see) )(ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 นำท่านเข้าสู่ที่พัก Romantik Hotel Im Weissen Rössl, Sankt Wolfgang หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

ทะเลสาบโวล์ฟกัง – เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ (สาธารณรัฐเช็ก) – ปราสาทคลุมลอฟ (ด้านนอก) – จัตุรัสเมืองเก่า – กรุงปราก

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

              นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ระยะทาง 200 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) เมืองทางตอนใต้ของประเทศ และแคว้นโบฮีเมีย ซึ่งเป็นเมืองที่แวดล้อมไป ด้วยขุนเขาและสายน้ำท่ามกลางธรรมชาติอันสมบูรณ์อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของเขื่อนกั้นน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในภาคพื้นยุโรปตอนกลาง

นำท่านชม ปราสาทคลุมลอฟ (Krumlov Castle) ปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากปราสาทกรุงปราก สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ซึ่งมีความใหญ่โต และแสดงถึงพลังอำนาจของกษัตริย์ในอดีต อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สำคัญของเมือง ชมห้องต่างๆสไตล์เรอเนสซองซ์อันโอ่อ่ามั่งคั่ง ซึ่งรวมถึงโบสถ์ ห้องสวีทสไตล์บารอก หอศิลป์ภาพ และห้องเต้นรำ โรงละครสไตล์ร๊อคโคโคอันโดดเด่นของปราสาทพร้อมด้วยเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในการ ทำเอฟเฟกต่างๆแบบดั้งเดิม จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นบริเวณลานหน้าปราสาท และสวนตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย         นำท่าน ชมเมืองบริเวณจัตุรัสเมืองเก่า ซึ่งมีแม่น้ำวิตาวา (Vitava river) ล้อมรอบไว้เกือบทั้งหมด ชมสภาพบ้านเรือนที่มีความเก่าแก่ไม่ต่ำกว่า 700 ปี เดินเล่นชมเมืองในย่านเมืองเก่า ที่มีชื่อเสียงของศิลปะ และสถาปัตยกรรมอันยอดเยี่ยม ความงดงามของเมืองทำให้มักถูกเรียกขานว่าเป็น ไข่มุกแห่งโบฮีเมีย เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองนั้นเป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ของเมืองนี้ องค์การยูเนสโก จึงได้บันทึกไว้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม และธรรมชาติในปี 1992

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (Prague) (ระยะทาง 175 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. 30 นาที) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเชค ซึ่งอยู่ใจ กลางแคว้นโบฮีเมีย เมืองที่มีหลากหลายฉายา เช่น นครแห่งมนต์ขลัง นครแห่งความรุ่งโรจน์ นครร้อยหอคอยปารีสตะวันออก หรือน้องสาวของเวียนนา เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันงดงาม

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน            

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Grand Majestic Plaza Hotel, Prague หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า

กรุงปราก – เข้าชมปราสาทปราก – สะพานชาร์ลส์ – จตุรัสเมืองเก่า – อนุสาวรีย์ยานฮุส – หอนาฬิการดาราศาสตร์ – อิสระช้อปปิ้ง

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน เข้าชมปราสาทปราก (Prague Castle) (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยายด้านใน) ที่งดงามซึ่งส่วนหนึ่งได้กลายเป็นที่ทำงานของประธานาธิบดี ชมวิหาร ST.VITUS จุดกำเนิดของกรุงปรากที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ของชาวเชค ชม GOLDEN LANE ถนนค้าขายที่แปลกตาที่สุด

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

จากนั้นเดินทางสู่ สะพานชาร์ลส์ (Charles Bridges) สะพานเก่าแก่สัญลักษณ์ของเมืองที่สร้างข้ามแม่น้ำวัลตาวา จุดเด่นของสะพานแห่งนี้คือมีการประดับด้วยรูปปั้นนักบุญถึง 28 องค์

จากนั้นนำท่านชม จตุรัสเมืองเก่า (Old Town Square) บริเวณที่มีความสวยงามและเสน่ห์ อันน่าหลงไหล มีศิลปะการก่อสร้างที่ผสมผสานหลายแบบ ทั้งโกธิค เรเนสซองส์ และบาร็อค อาคารบ้านเรือนและวิหารเก่าแก่ อายุหลายร้อยปี จนได้รับการคัดเลือกจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก ชมอนุสาวรีย์ยานฮุส (Jan Hus Monument) ผู้ซึ่งอุทิศตนเพื่อต่อสู้กับการฉ้อราษฎ์ในคริสตจักร และเขาถูกจับเผาทั้งเป็นในปี ค.ศ. 1415 จากนั้นไม่นานเขาก็ได้รับยกย่องให้เป็นวีรบุรุษของชาวปราก นำชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ (Prague Astronomical Clock) ที่นักท่องเที่ยวจะมาเฝ้ารอการตีบอกเวลาทุกๆ 1 ชั่วโมง จะมีรูปปั้นสิบสองนักบุญเดินเวียนออกมาบริเวณเวทีเล็กๆ เหนือนาฬิกา ซึ่งนักบุญแต่ละองค์ก็จะมีอิริยาบถแตกต่างกันตามความหมายของชื่อ อาทิเช่น Venity คือความฟุ้งเฟ้อ หลงตัวเอง เพราะฉะนั้นจึงมองแต่ตัวเองในกระจก เป็นต้น อิสระให้ท่านเดินเล่นหรือช้อปปิ้งแบรนด์เนมย่านเมืองเก่า

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง ลิ้มรสซุปและไวน์พร้อมโชว์พื้นเมือง

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Grand Majestic Plaza Hotel, Prague หรือเทียบเท่า

 

วันที่หก

กรุงปราก – บราติสลาวา (ประเทศสโลวัก) – ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา (ด้านนอก) สะพาน UFO – เมืองเก่าบราติสลาวา – เมืองบูดาเปสต์ (ประเทศฮังการี) – ป้อมปราการซีตาเดลล่า

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ บราติสลาวา ประเทศสโลวัก (ระยะทาง 330 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) เมืองหลวงของสาธารณรัฐสโลวาเกียตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศ ค่อนมาทาง ดินแดนออสเตรียไม่ไกลจากกรุงเวียนนา เป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดี รัฐสภา และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ และยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์ โรงละคร หอศิลป์ และสถาบันอื่นๆที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการศึกษา นำท่านชม ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา (ด้านนอก) ปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาคาร์เบเธียนทางตะวันตกของตัวเมืองริมแม่น้ำดานูบ ตัวอาคารมีหอคอยสูง 80 เมตรทั้ง 4 ด้าน ผสมผสานด้วยศิลปะแบบโกธิค เรอเนซองส์ และบารอค ช่วงสงคราม นโปเลียน เคยถูกเพลิงเผาผลาญในปี 1811 ปัจจุบันเป็นทั้งพิพิธภัณฑ์และสภาแห่งชาติ

และชม สะพาน UFO นิวบริดจ์หรือสะพานปฏิวัติแห่งชาติสโลวัค สะพานที่เชื่อมเมืองเก่ากับเมืองใหม่ เข้าด้วยกัน สร้างขึ้นระหว่างปี 1967-1972 กลางสะพานมีหอคอยทรงสูง เปิดเป็นจุดชมวิวและภัตตาคารลอยฟ้าที่ความสูง 431 เมตรจากระดับน้ำทะเล ด้วยรูปทรงที่คล้ายกับ UFO จึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน World Federation of Great Towers ของโลก

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย         นำท่านชม เมืองเก่าบราติสลาวา สัมผัสบรรยากาศเมืองเก่า แวะถ่ายภาพกับรูปปั้นที่ซ่อนอยู่ในตัวเมือง ไม่ว่าจะเป็น รูปปั้นนโปเลียนหน้าสถานทูตฝรั่งเศส หรือรูปปั้นปาปารัซซี่ ชม ประตูไมเคิล ก่อสร้างสไตล์โกธิคสูง 51 เมตร เดิมมีอยู่ทั้งหมด 4 แห่ง ปัจจุบัน เป็นประตูเพียงแห่งเดียวที่ยังเหลืออยู่ ประตูไมเคิลมียอดโดมทรงหัวหอมตามศิลปะ บารอค 3 ชั้น ลดหลั่นกัน ประตูแห่งนี้ตั้งอยู่ศูนย์กลางเมืองเก่า สองฝั่งถนนมีอาคาร เก่าแก่หลากสีสันสไตล์อาร์ตนูโวตั้งเรียงรายอยู่ทำให้บรรยากาศคึกคัก

ชม รูปปั้นคนตกท่อคูมิล Man at Work ที่โด่งดัง ณ แห่งนี้เคยถูกรถชนมาแล้วถึง 2 ครั้ง ในปัจจุบันจึงมี ป้ายเขียนว่า “Man at Work” ปักอยู่บริเวณดังกล่าว เป็นสัญลักษณ์ช่วงที่เป็น คอมมิวนิสต์และตำนานยังกล่าวต่อไปว่าอาจจะเป็นคุณลุงที่เหน็ดเหนื่อยกับการทำงาน อยากจะพักผ่อนบ้างตามประสาคนทำงานหนัก ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี (ระยะทาง 200 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.30 นาที) เมืองหลวงของประเทศฮังการี ที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่น่าสนใจ อีกทั้งความสวยงามทางธรรมชาติ ที่มีแม่น้ำดานูบไหลผ่านกลางเมืองทำให้เมืองแบ่งออกเป็นสองฝั่งคือเมืองเก่า หรือ บูดา ที่ยังคงความสวยงามของประวัติศาสตร์ อันเก่าแก่ และเมืองใหม่ หรือ เปสต์ ที่มีความหรูหราทันสมัย และยังมีเรื่องเล่าว่า เป็นที่แรกในโลกที่สร้างรถไฟใต้ดิน แต่เปิดใช้ทีหลังรถไฟใต้ดินของอังกฤษ นำท่านเดินทางสู่ ป้อมปราการซีตาเดลล่า จุดชมวิวเมืองเก่าแก่ที่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น วิวช่วงกลางวันหรือกลางคืน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบูดาเปสต์ฝั่งทิศตะวันตกบนเขาเกลเล็ต ซึ่งเป็นชื่อของบาทหลวงที่ได้นำศาสนาศริสตผืเข้ามาสู่ฮังการี เขาแห่งนี้มีความสูงถึง 235 เมตร บริเวณรอบๆป้อมแห่งนี้จะมีร้านขายของมากมาย

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาหารพื้นเมือง แบบกูลาช

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Danubius Health Spa Resort Margitsziget, Budapest หรือเทียบเท่า

 

วันที่เจ็ด

เมืองบูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ  – จตุรัสฮีโร่ – ป้อมปราการชาวประมง – มหาวิหารแมททิอัส – พาร์นดอร์ฟ(ออสเตรีย) – ช้อปปิ้ง McArthurGlen Designer Outlet – เวียนนา

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ล่องชมความงดงามของสถาปัตยกรรมสองฝั่ง อาทิ อาคารรัฐสภา, สะพานเชนบริเวณคาสเซิล ฮิลล์ ฯลฯ

จากนั้นนำท่านสู่บริเวณ จัตุรัสวีรบุรุษ หรือ HERO SQUARE ที่นับเป็นสัญลักษณ์ของตัวเมืองที่สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์แก่วีรบุรุษชาวแมกย่าร์ผู้ร่วมก่อตั้งประเทศครบรอบ 1,000 ปี

จากนั้นนำท่านขึ้นชม  CASTLE HILL ในฝั่งบูดาซึ่งท่านจะได้ชมทิวทัศน์งดงามของตัวเมืองจาก ป้อมปราการชาวประมง (FISHERMAN’S BASTION) อนุสรณ์จากการสู้รบของชาวประมงกับพวกที่รุกรานบูดาเปสต์ในช่วงปีค.ศ.1241 นำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารแมททิอัส (MATTHIAS  CHURCH)  ที่ได้รับผลกระทบจากกการปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมัย อาทิ ถูกดัดแปลงให้เป็นมัสยิดเมื่อครั้งถูกยึดครองด้วยชาวเติร์ก ชมบริเวณรอบนอกที่งดงาม และได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ให้สวยงามยิ่งใหญ่ดังเดิม นำท่านสู่จตุรัสเวอริชมอร์ตี้ เป็นแหล่งศูนย์รวมของกิจกรรมนานาชนิด ตอนเหนือสุดของจัตุรัสเป็นที่ตั้งของโบสถ์เซนต์สตีเฟ่นสไตล์นีโอโรมาแนสก์ ซึ่งชาวฮังการีนิยมมานมัสการมือขวาของนักบุญสตีเฟ่นกัน

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย         นำท่านเดินทางสู่ เมืองพาร์นดอร์ฟ (ระยะทาง 200 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. 30 นาที) นำท่านช้อปปิ้ง McArthurGlen Designer Outlet Parndorf เอาท์เลทแห่งแรกและเป็นแหล่งช้อปปิ้งใหญ่ของประเทศออสเตรีย ห่างจากกรุงเวียนนา 47 กิโลเมตร เอาท์เลทแห่งนี้มีร้านค้ามากกว่า 120 ร้าน สินค้าแบรนด์ชื่อดังต่างๆ จากทุกมุมโลกให้เลือกมากมายอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น Bally, Burberry, Calvin Klein, Camel, Fossil, Guess, Lacoste, Levi’s, NIKE, Samsonite, Swarovski, The North Face, Timberland, Tommy Hilfiger, TUMI, Valentino, Versace ฯลฯ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียน เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย (ระยะทาง 60 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hilton Vienna Danube Waterfront, Vienna หรือเทียบเท่า

 

วันที่แปด

เวียนนา – เข้าชมพระราชวังเชิร์นบรุนน์ – ฮุนเดิร์ทวัสเซอร์เฮ้าส์ –โบสถ์เซนต์สตีเฟ่นส์ – คาร์ทเนอร์สตรีท

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำชม พระราชวังเชิร์นบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยายด้านใน) พระราชวังฤดูร้อนของพระราชวังฮับสบูร์ก สร้างขึ้นปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระนางมาเรียเทเรซ่า ทรงตั้งพระทัยว่าพระราชวังแห่งนี้จะต้องยิ่งใหญ่และงดงาม ไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในกรุงปารีส นำชมความงามภายในพระราชวังกว่า 20 ห้อง ที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงาม อาทิเช่น ห้องบรรทม ห้องจัดเลี้ยง ห้องทรงงาน ห้องบอลลูมที่ใช้เต้นรำหรือแสดงดนตรี

จากนั้นนำท่านชม ฮุนเดิร์ทวัสเซอร์เฮ้าส์ ย่านบ้านสไตล์เอ็กเพรสชั่นนิส สร้างโดยศิลปินชาวออสเตรีย ฟรีเดนสไรซ์ ฮุนเดิร์ทวัสเซอร์ เอาตึกเก่าๆมาดัดแปลง แหวกแนวความคิดเดิมๆที่ศิลปะอยู่ในกรอบ ด้วยการแต่งแต้มสีสันสดใส เส้นกับลวดลายและเส้นคดเคี้ยว รวมถึงความเป็นหนึ่ง เดียวกับธรรมชาติ

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

บ่าย         จากนั้นนำท่านสู่ถนนสายวงแหวนริงสเตรเซ่ อันเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญต่างๆ อาทิ โรงละครโอเปร่าอันเก่าแก่ พระราชวังฮาฟบวร์ก อาคารรัฐสภา ศาลาว่าการ มหาวิทยาลัย และโบสถ์ประจำเมือง จากนั้นนำท่านชมความงามของ โบสถ์เซนต์สตีเฟ่นส์ (St. Stephen’s Cathedral) โบสถ์ศิลปะแบบโกธิคที่สูงเด่นเป็นสง่าอยู่ใจกลางเมือง จากนั้นอิสระช้อปปิ้ง คาร์ทเนอร์สตรีท (Kartner Street) ย่านช้อปปิ้งหลักของเวียนนา ที่เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายยี่ห้อชั้นนำตลอดสองข้างทาง

 ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เสิร์ฟซี่โครงหมูรมควัน และปิดท้ายด้วยของหวาน Sacher Cake ชื่อดังของเวียนนา

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hilton Vienna Danube Waterfront, Viennaหรือเทียบเท่า

 

วันที่หก

เวียนนา – กรุงเทพฯ

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

           ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา  กรุงเวียนนา เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

14.35 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 937

 

วันที่เจ็ด

เดินทางถึงกรุงเทพฯ

05.35 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ