ทัวร์ยุโรป E06_3 GRAPE BENELUX

เส้นทางไฮไลท์ เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี ชื่นชมความงดงามของเมืองยุคกลาง วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ รืนรมย์กับบ้านเรือนหลากหลายสีสัน ล่องเรือดืมด่ำบรรยากาศริมน้ำเมืองอัมสเตอร์ดัม

วันแรก 1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

21.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย

วันที่ 2

กรุงเทพฯ – บรัชเซลส์(เบลเยี่ยม)TG 934 (00.30-07.05) – ชมเมืองลักเซมเบิร์ก – เทรีย์- โคโลญจน์

00.30 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 934

07.05 น. เดินทางถึง สนามบินบรัชเซลส์

เดินทางเข้าสู่เมืองลักเซมเบิร์ก ประเทศลักเซมเบิร์ก ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.

ลักเซมเบิร์ก

นครรัฐที่มีพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป เนื้อที่ประมาณ 2,586 ตร.กม. เป็นศูนย์กลางการปกครอง และการท่องเที่ยวในเขตมรดกโลกทางวัฒนธรรม ที่ประกาศยกย่องโดยองค์การยูเนสโก

ชมย่านเมืองเก่าลักเซมเบิร์ก

ย่านแกรนด์ดยุก จตุรัสปลาซดาร์แมส ชมโบสถ์นอร์ธเทอดามประติมากรรมสำริด ของแกรนด์ดัชเชสชาร์ล็อตต์ และศาลาว่าการเมืองพระราชวังที่ประทับของแกรนด์ดยุก ชื่นชมทิวทัศน์รอบเมือง และเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกในย่านเมืองเก่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

เดินทางเข้าสู่เมืองเทรียร์ ประเทศเยอรมันนี ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.

เทรียร์

เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในเยอรมันสร้างขึ้นตั้งแต่ยุคโรมันรุ่งเรืองเมื่อสองพันกวาปี มาแล้ว ตั้งอยู่เรียบแม่น้ำโมเซล (Mosel) อยู่ทิศตะวันตกของเยอรมันติดกับ ชายแดนลักเซมเบิร์กซึ่ง มีอาคารโรมันและยุคกลาง โบสถเก่าแก่ ไร่องุ่น และหุบ เขาที่มีเสน่ห์ของเมืองนี้ จากประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองจึงได้รับการจด ทะเบียนขึ้นเป็นมรดกโลก

ประตูเมืองโรมันโบราณ (Porta Nigra)

ประตูเมืองขนาดใหญ่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังเปนประตูเมือง โรมันที่ได้รับการยอมรับว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในทางตอนเหนือของเทือกเขาแอลป ถูกสร้างขึ้นจากหินทรายสีเทา ในช่วงระหว่างคริสตศักราช 186 -200 ประตูเดิม ประกอบด้วยสองอาคารสี่ชั้น แต่อย่างไรก็ตามประตูถูกใช้มาหลายศตวรรษ จนกระทั่งสิ้นสุดลงในยุคโรมัน

มหาวิหารเทรียร์

หนึ่งในมหาวิหารที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศเยอรมนี เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิก และเป็นที่ศาสนาเป็นรากฐานที่ใหญ่ที่สุดในเทรียร์ วิหารใช่เวลายาวนานในการ ออกแบบก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ สวนกลางของวิหารถูกสร้างขึ้นจากอิฐโรมันในช่วงต้น ศตวรรษที่สี่ และแนวคิดอันหลากหลาย ประกอบด้วยลักษณะที่สำคัญของศิลปะ คริสเตียน ในปีค.ศ.1986 โบสถ์ได้รับการจดทะเบียนให่เป็นมรดกโลกซึ่งเป็นส่วน หนึ่งของอนุสาวรีย์โรมันมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์และโบสถ์ Our Lady in Trier

เดินทางเข้าสู่เมืองโคโลญจน์ ประเทศลักเซมเบิร์ก ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก PULLMAN HOTEL, COLOGNE หรือเทียบเท่า

วันที่ 3

โคโลญจน์ (เยอรมนี) – มหาวิหารโคโลญจน์ – หมู่บ้านประมงโวเลนดัม(เนเธอร์แลนด์) – หมู่บ้านซานส์สคันส์ – ซานดัม – อัมสเตอร์ดัม

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

เมืองโคโลญจน์

เมืองแห่งน้ำหอม ศูนย์กลางในด้านการค้า ศิลปะวิทยาการและศูนย์กลางศาสนา ที่ตั้งของมหาวิหารแห่งเมืองโคโลญจน์ ตัวเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ สัมผัสบรรยากาศอันคึกคัก ย่านถนนคนเดินที่เต็มไปด้วยร้านค้าพื้นเมืองมากมาย

มหาวิหารแห่งโคโลญจน์

มหาวิหารแห่งโคโลญจน์ สัญลักษณ์แห่งเมืองโคโลญจน์ เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิค ดั้งเดิมขนานแท้ เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ฐานแคบ สร้างในปี 1248 ใช้เวลาสร้าง ยาวนานมาราธอน 632 ปี เสร็จสมบูรณผืในปี 1880 ครั้งหนึ่งสมเด็จพระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 ของประเทศไทย ได้เคยเสด็จมาเยือน เมื่อคราวเสด็จประพาสเยอรมัน ครั้งแรกในปี 1897

เดินทางเข้าสู่หมู่บ้านประมงโวเลนดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.

หมู่บ้านประมงโวเลนดัม

ฉายา “ไข่มุกแห่งซุยเดอร์ซี” เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมาก ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นเมืองประมงทางทะเลที่มีความโดดเด่น ในเรื่องของท่าเรือและหมู่บ้านชาวประมงอันแสนคึกคักรวมไปถึงลักษณะการแต่ง กายในแบบดั้งเดิมของชาวดัตช

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

หมู่บ้านซานส์สคันส์

ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ชาวดัชต์ ที่ใช้กังหันลมกว่าร้อยแห่งในงานอุตสาหกรรม มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17-18 เพื่อผลิตกระดาษหรืองานไม่ ภายในเมืองยังมี พิพิธภัณฑ์เบเกอรี่ ชีสฟาร์ม ร้านขายเครื่องกาแฟและชา โรงหีบน้ำมัน

ร้านรองเท้าไม้

หนึ่งในสัญลักษณ์ของฮอลแลนด์ เนื่องด้วยเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศลุ่มน้ำในพื้นที่ ตอนเหนือของยุโรป ชาวดัตช์ยุคก่อนจึงนำไม้เนื้อแข็งมาทำรองเท่า เพื่อป้องกัน ความชื้น และน้ำกัดเท้า ปัจจุบันยังเป็นอุปกรณ์สำคัญที่เกษตรกรดัตช์ นิยมใช้กันอยู่

ซานส์ดัม

เมืองเล็กๆที่มีแม่น้ำซานไหลผ่ากลางเมือง เป็นเมืองที่มีความสำคัญมาตั้งแต่ยุคทอง ของเนเธอร์แลนด์ เปนศูนยกลางผลิตต่างๆ เช่น โรงสี โรงเลื่อย ใช้พลังงานต้นทุนต่ำ ที่ได้จากกังหันลมป้อนแก่อุตสาหกรรมต่อเรือ มีสถาปัตย์แบบทรงบ้านเนเธอร์แลนด์ ขนานแท้ที่นิยมออกแบบหลังคาหน้าจั่วให้ลวดลายไม่ซ้ำกัน

เดินทางเข้าสู่เมืองอัมสเตอร์ดัม ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน นำท่านเข้าสู่ที่พัก WESTCORD FASHION HOTEL, AMSTERDAM หรือเทียบเท่า

วันที่ 4

อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – โรงงานเจียรไนเพชร – จตุรัสดัมสแควร์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

ล่องเรือหลังคากระจก (Lover Boat)

ชมวิวรอบคลองของเมืองที่จะให้ท่านได้เห็นบ้านเรือนของชาวดัชต์ที่สร้างมาตั้งแต่ ศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ มีตะขออยู่ชั้นบนสุดของ อาคาร เอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน

โรงงานเจียระไนเพชร

อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุด แห่งหนึ่งของโลก ชมขั้นตอนการคัดเลือกเพชรโดยละเอียดจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรให้เป็นอัญมณีที่มีค่าที่สุด ท่านสามารถเลือกซื้อ ได้ตามอัธยาศัย พร้อม Certificate รับรอง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

จตุรัสดัมสแควร์

จตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) ศูนย์กลางของเมืองที่มีอนุสรณ์สงคราม เพื่อรําลึก ถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่สร้างขึ้นใน ช่วงกลางคริสศตวรรษที่ 17

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง นำท่านเข้าสู่ที่พัก WESTCORD FASHION HOTEL, AMSTERDAM หรือเทียบเทา

วันที่ 5

อัมสเตอร์ดัม – กรุงเฮก – รอตเตอร์ดัม – เกนต์ (เบลเยี่ยม) – บรูจ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST) เดินทางเข้าสู่กรุงเฮก ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.

กรุงเฮก

เมืองใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเนเธอร์แลนด์ ที่ตั้งของหน่วยงานราชการ สถานทูต รวมถึงศาลโลกซึ่งเป็นหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ อาคารศาลโลก หรือ พระราชวังแห่งสันติภาพ ที่เคยใช้ตัดสินคดีระหว่างไทยกับกัมพูชาในกรณีเขา พระวิหารเมื่อปีพ.ศ 2505

เดินทางเข้าสู่เมืองรอตเตอร์ดัม ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

ตึกทรงลูกเต๋า

ตึกทรงลูกเต๋า (Cubic House) ได้ไอเดียมาจากหนังสือนิยายเล่มหนึ่งในอดีต โดยตึกทรงลูกเต๋าติดกันหลาย ๆ ลูกนี้ คือ อพาร์ทเมนท์หรือออฟฟิศขนาดเล็ก ให้คนเช้าอยู่ได้จริง ลูกเต๋าหนึ่งลูก คือ หนึ่งยูนิต ความฉลาดของสิ่งก่อสร้างนี้ คือ ลูกเต๋าจะต้องตั้งอยู่แบบเฉียงๆ เพราะใช้เสารับน้ำหนักเพียงแค่ต้นเดียว

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

เดินทางเข้าสู่เมืองเกนต์ ประเทศเบลเยี่ยม ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.

เมืองเกนต์

เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสี่ของ เบลเยี่ยม เมืองแห่งนี้มีเสน่ห์ไม่แพ้เมืองบรูจ ถนนหนทางทั้งเมืองปูหินแบบโบราณ ในยุคกลาง เมืองเกนต ได้ชื่อว่าเปนรองปารีสเพียงแห่งเดียว

เดินทางเข้าสู่เมืองบรูจ ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.

เมืองบรูจ

เมืองเก่าที่ล้อมรอบด้วยสะพานเล็กๆ ที่ตั้งคร่อมอยู่เหนือลำคลองบ้าน หลังคาทรงจั่ว ซึ่งได่ชื่อว่าสวยงามที่สุดในเบลเยี่ยม และได้รับการอนุรักษ์ ไว้เป็นอย่างดีจนเป็นเมืองที่สวยมากอีกแห่งหนึ่งของยุโรป

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำท่านสู่ที่พัก NH HOTEL, BRUGGE หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 6

บรูจ – บรัสเซลส์ (เบลเยี่ยม) – อะตอมเมี่ยม – จตุรัสกรองด์ ปลาซ – พระราชวังบรัชเซล – แมนเนเกน – ช้อปปิ้ง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

เดินทางเข้าสู่เมืองบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.

เมืองบรัสเซลส์

เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม และเป็นศูนย์กลางหรือเมืองหลวงอย่างไม่เป็นทางการ ของสหภาพยุโรป นำท่านชมหนูน้อยแมนเนเก้นพิส สัญลักษณ์ของบรัสเซล ที่สร้างขึ้น เพื่อระลึกถึง เด็กชายที่มาพบสายชนวนระเบิดกำลังติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพื่อดับชนวน และป้องกันเมืองไว้ได้

อะตอมเมี่ยม

ชมสิ่งก่อสร้างที่สำคัญเมื่อครั้งงานจัดแสดงสินค้าโลก เวิร์ลด์เอ็กซ์โป เมื่อปี 1958 อะตอมเมี่ยม (Atomium) สถาปัตยกรรมสำหรับโลกอนาคต

จตุรัสกรองด์ ปลาซ

เป็นจตุรัสที่สวยงามที่สุดในยุโรป เป็นกลุ่มอาคารที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรม ทั้งบารอค โกธิค นีโอ-โกธิค และเป็นสถานที่ยูเนสโก้ยกย่องให้เป็นมรดกโลก ตั้งแต่ปี ค.ศ.1983

แมนเนเกน

เด็กชายกำลังปัสสาวะ บางครั้งเรียกเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า le Petit Julien แปลว่า จูเลียนน้อย เป็นน้ำพุขนาดเล็กหล่อด้วยทองแดงเป็นรูปเด็กชายยืนเปลือยกาย กำลังปัสสาวะใส่อ่าง มีความสูงประมาณ 61 ซ.ม. ตั้งอยู่ใจกลางกรุงบรัสเซลส์ โดยช่างหล่อชาวฝรั่งเศสถูกนำมาติดตั้งราวปี ค.ศ. 1618 เป็นสถานที่ท่องเที่ยว สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศเบลเยี่ยม

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

พระราชวังบรัชเซล

เป็นพระราชวังที่พำนักของพระราชวงศ์แห่งเบลเยี่ยม ตั้งอยู่ในเขตกรุงบรัสเซลส์ ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองประมาณ 5 กิโลเมตร พระราชวังหลวงนสร้างมาตั้งแต่ ศตวรรษที่ 19 และพระราชวังแห่งนี้ก็ยังคงได้รับการใช้งานอยู่จนถึงปัจจุบัน

ช้อปปิ้งย่าน Boulevard de Waterloo

ย่านชอปปิ้งยอดฮิตที่สุดของเบลเยี่ยมในกรุงบรัสเซลส์ตั้งอยู่บนถนนสองสาย ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการเป็นศูนย์รวมของร้านขายสินค้าเป็นย่านการค้าที่ทันสมัย เป็นแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม เป็นจุดจำหน่ายสินค้าแบรนเนมนานาชนิดที่ทันสมัย มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ท่านจะได้ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังอาทิเช่น Gucci, Hermes,Louis Vuitton CHANEL เป็นต้น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน นำท่านสู่ที่พัก PULLMAN HOTEL, BRUSSELS หรือเทียบเท่า

วันที่ 7

บรัชเซลส์ – สนามบินบรัชเซลส์ – กรุงเทพฯ TG 935 (13.10-06.10+1)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)

10.00 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานบรัชเซลส์ เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) และช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี

13.10 น. นำท่านออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน TG 935

วันที่ 8

กรุงเทพฯ

06.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ