ทัวร์ยุโรป GRAPES ROMANTIC ALPINE GERMANY AUSTRIA SWITZERLAND

เยอรมัน-ออสเตรีย-สวิตเซอร์แลนด์

 

 

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ

21.00 . พร้อมคณะ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก  ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

 

วันที่สอง

กรุงเทพฯมิวนิค (เยอรมันนี) โดย TG924 (00.50-07.00) – โอเบอรามาเกา  – ชวานสเกาปราสาทนอยชวานสไตน์ (เข้าชม) – มิวนิค

00.50 . นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค  ประเทศเยอรมัน  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG924

07.00 . เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมันนี นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองโอเบอรามาเกา (Oberammergau) (ระยะทาง 90 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชม. 30 นาที) เมืองเล็กๆแสนน่ารัก อาคารบ้านเรือนล้วนประดับไปด้วยภาพเขียนสีเกี่ยวกับคริสต์ศาสนา ร้านรวงล้วนแต่จำหน่ายของที่ระลึกสำหรับศาสนิกชน เหตุเพราะเคยได้รับภัยพิบัติจากโรคร้าย

นำท่านเดินทางสู่ ชวานสเกา (Hohenschwangau) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชม.) อันเป็นที่ตั้งของปราสาทแห่งเทพนิยายนอยชวานสไตน์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ที่แสนงดงามท่ามกลางพันธุ์ไม้นานาพันธุ์ที่ท่านจะประทับใจไปกับความงาม และบรรยากาศรอบตัวที่แสนจะโรแมนติกดั่งเทพนิยาย ซึ่งวอลซ์ ดิสนีย์ ได้จำลองแบบไปสร้างปราสาทไว้ในดิสนีย์แลนด์ จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของดิสนีย์แลนด์ นำท่านนั่งรถท้องถิ่นนำท่านเดินทางขึ้นสู่ตัวปราสาทระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์อันงดงาม ของตัวปราสาทที่โดดเด่นและมีทะเลสาบล้อมรอบ

  ชม สะพานมาเรียน สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แด่พระมารดาของกษัตริย์ลุดวิกที่ 2 ซึ่งพาดผ่านโตรกผา พอลเล็ทสูง 200 เมตร เหนือทะเลสาปแอลป์เซ เป็นจุดชมวิวมุมกว้างที่งดงาม และน่าประทับใจที่สุดของปราสาท สามารถชมปราสาทโฮเฮนชวานเกาที่ตั้งอยู่บนหน้าผาเหนือทะเลสาบแอลป์เซเป็นอีกมุมที่น่าเก็บภาพเช่นเดียวกัน จากน้ำนำท่านเข้าชม ปราสาทนอยชวานไตน์ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคผสมยุคกลาง ภายในห้องต่างๆตกแต่งด้วยจิตรกรรมเกี่ยวกับเทพกรีก โรมัน และนิทานเกี่ยวกับอัศวินในยุคกลางซึ่งงดงามมาก นำท่านเข้าชมความงามของห้องต่างๆ กระทั่งได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (Munic) (ระยะทาง 120 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก NYX Hotel by Leonardo Hotels, Munich หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

มิวนิคเมืองฮัลล์สตัทท์  หมู่บ้านริมทะเลสาบฮัลล์สตัทท์  เมืองซาลส์บวร์กสวนมิราเบล  – บ้านเกิดโมสาร์ท (ด้านนอก) – อนุสาวรีย์โมสาร์ท 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลล์สตัทท์(Hallstatt) (ระยะทาง 275 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาทีเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก จนได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ริมทะเลสาบที่มีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึงพันคน มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงชัน บ้านเรือนในเมืองนี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่แคบๆ ริมทะเลสาบ Hallstatter See จึงต้องสร้างลดหลั่นเป็นชั้นๆ ตามแนวเขาเหมือนกับสวนลอยฟ้า เนื่องจากเขาตั้งสูงชันเหนือผืนน้ำจึงไม่มีที่ราบพอที่จะสร้างถนนให้รถวิ่งได้ มีแต่ทางเดินแคบๆผ่านหน้าบ้านที่เรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ ขึ้นไปตามไหล่เขาเท่านั้นดินแดนแถบนี้พบร่องรอยผู้คนที่อาศัยมานานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ราวห้าพันปีก่อนคริสตกาล เพราะที่นี่เป็นแหล่งเกลือขนาดใหญ่ อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย ท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) (ระยะทาง 90 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. 30 นาที)  เมืองสวยแสนโรแมนติกที่สุดเมืองหนึ่งของทวีปยุโรป ได้รับการอนุรักษ์เป็นมรดกโลกเมื่อปีค..1996 เป็นบ้านเกิดของคีตกวีผู้ยิ่งใหญ่ของโลกนามโมสาร์ท และใช้เป็นสถานที่ในการถ่ายทำภาพยนตร์อมตะ(ที่สร้างจากเรื่องจริงของคุณครูมาเรีย) เรื่องมนต์รักเพลงสวรรค์ ซึ่งทำให้เมืองนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก โดยเมืองนี้มีอดีตที่เติบโตมาจากการผลิตเกลือและการค้าเกลือซึ่งในยุคนั้นมีค่าประดุจทองคำขาว ดังนั้นเกลือจึงเป็นที่มาของทั้งชื่อแคว้นและเมือง น่านชม สวนมิราเบล (mirabell garde) เคยเป็นฉากในภาพยนตร์รักโรแมนติกสุดคลาสสิคในยุค 60 The Sound of Music ตั้งอยู่บนจตุรัสมิราเบลพลัทซ์ สวนภายในพระราชวังเดิมที่ตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้มากมาย หลากหลายสีสันอย่างสวยงามเต็มไปด้วยรูปปั้นและน้ำพุแบบบารอค  

จากนั้นนำท่านชมร้านขายสินค้าพื้นเมืองที่ย่าน ถนนเกไทรเด (Getreidegasse)  ที่มีร้านค้าต่าง มากมาย ซึ่งป้ายร้านค้าจะเป็นรูปบ่งบอกถึงสินค้าที่ขายกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ ชม บ้านเกิดโมสาร์ท (ชมด้านนอก) เลขที่ 9 ถนน Getreidegasse ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนสภาพกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้ความรู้กับผู้ที่สนใจได้สัมผัสโลกของศิลปินเอก บ้านหลังนี้โมสาร์ทอาศัยอยู่จนถึง อายุ 17 ปี ในห้องพักแคบๆที่ชั้นล่างเท่านั้น ก่อนที่จะย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่ที่บริเวณ จัตุรัสมาคาร์ทพลัทซ์

ชม อนุสาวรีย์โมสาร์ท เป็น 1 ใน 4 ของจตุรัสสำคัญใจกลางเมืองเก่า โมสาร์ทพลัทซ์ มีอนุสาวรีย์รูปปั้นของ โมสาร์ทนักดนตรีชื่อดังตั้งโดดเด่นอยู่กลางจตุรัส สร้างขึ้นหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้ว 50 ปี บนพื้นหน้าอนุสาวรีย์มีป้ายเขียนบอกไว้ว่าเป็นเขตเมืองเก่าซาลส์บวร์ก องค์การยูเนสโก้ ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี 1997

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Mercure Hotel City, Salzburg หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

เมืองซาลส์บวร์กทะเลสาบโคนิกซี  – ล่องเรือชมความงามทะเลสาบโคนิกซี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – เมืองอินน์สบรูกหลังคาทองคำ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม ทะเลสาบโคนิกซี (Konigssee lake) (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  หรือทะเลสาบกษัตริย์ เป็นทะเลสาบในหุบเขาอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของแคว้นบาวาเรียน

นำท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบโคนิกซี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ของทิวทัศน์ที่สวยงามจนได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกของโลก อีกทั้งยังเป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดน้ำใสที่สุด และสะอาดที่สุดในเยอรมนี ด้วยเหตุนี้เองจึงอนุญาตให้เฉพาะเรือพายและเรือที่ใช้ไฟฟ้าเท่านั้นที่สามารถแล่นไปมาในทะเลสาบได้ และใกล้ๆ ทะเลสาบโคนิคซี่ ยังมี โบสถ์เซนต์บาโธโลมา (St. Bartoloma Church) โบสถ์ที่มีชื่อเสียงที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบโคนิคซี่ และยังเป็นอีกหนึ่งโบสถ์ที่ไดรับความนิยมในหมู่นักถ่ายภาพอีกด้วย  

นำท่านเดินทางสู่ เมืองแบร์กเทสการ์เดน (Berchtesgaden) (ระยะทางกิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาทีเมืองเล็กๆน่ารักที่ถูกโอบล้อมโดยเทือกเขาแอลป์โดดเด่นด้วยทัศนียภาพของธรรมชาติที่งดงามอีกทั้งเป็นเมืองที่ฮิตเลอร์ได้สร้างรังนกอินทรีอันโด่งดังในช่วงสงครามโลกครั้งที่

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินน์สบรูก (Innsbruck) (ระยะทาง 200 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงเมืองหลวงของแคว้นทีโรลตะวันตก ท่านจะได้เห็นความแตกต่างที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวของศิลปะ วัฒนธรรมเก่าแก่ที่สั่งสมมานานกว่า 800 ปี

นำท่าน ชมเมืองที่ตั้งอยู่ในอ้อมกอดของเทือกเขาแอล์ปที่สูงเสียดฟ้า และมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดปีประทับใจไปกับบ้านเรือนที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ด้านสถาปัตยกรรมไว้ได้อย่างงดงามไม่ว่าจะเป็นซุ้มดอกไม้หรือไม้เลื้อยตามประตูบานหน้าต่าง ถ่ายภาพกับ หลังคาทองคำ (Goldenes Dachl) หน้ามุขศิลปะโกธิกตอนปลายประดับด้วยแผ่นทองแดงเคลือบทอง 2,657 ชิ้น ซึ่งสมัยจักรพรรดิมักซิมิเลียนที่ 1 ทรงให้สร้างเพื่อใช้เป็นที่ประทับเพื่อชมการแสดงต่างๆ ปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Penz Hotel West, Innsbruck หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

เมืองอินน์สบรูกเมืองวาดุซอินเทอร์ลาเกนอิสระช้อปปิ้งในอินเทอร์ลาเกน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองวาดุซ (Vaduz) (ระยะทาง 175 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมืองหลวงของ (Liechtenstein) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำไรน์ (Rhine River) แม่น้ำสายสำคัญของยุโรป เป็นเมืองที่มีมนต์เสน่ห์แห่งเทือกเขาแอลป์ ตั้งอยู่ระหว่างประเทศออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์สถานที่ท่องเที่ยวหลักๆของเมืองจะอยู่รวมกันบนถนนชเตดท์เลอ (Stadtle) จะมีที่ทำการรัฐบาล โบสถ์ พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ ศาลาว่าการเมือง ร้านอาหาร มากมาย  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองอินเทอร์ลาเก้น (Interlagen) (ระยะทาง 200 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)  เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมืองท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ อิสระให้ท่านเดินเล่นพักผ่อนชื่นชมบรรยากาศของตัวเมืองที่มีทุ่งหญ้ากว้างกลางเมือง มีสวนดอกไม้เล็กๆ น่ารัก สร้างสีสันให้ตัวเมือง รวมทั้งมี อาคารคาสิโน คูซาล อายุกว่า 100 ปี ที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและยังเป็นคาสิโนของเมืองอีกด้วย หรือเลือกซื้อสินค้าของสวิส เช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Metropole Hotel, Interlaken หรือเทียบเท่า

วันที่หก

เมืองอินเทอร์ลาเกนเมืองกรินเดอร์วาลกรุนยอดเขาจุงฟราวยอร์คเมืองเลาเทอร์บรุนเนนเมืองซูริค

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดอร์วาลกรุน (Grindelwald Grund) (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) จุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวเขาจุงฟราว โดยเมื่อปี 2001 ยูเนสโก้ประกาศให้เขาจุงฟราวเป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป

นำท่านนั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติ ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของสวิส แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่สถานีไคลน์ไชเด็ค(Kleine Scheidegg) ขึ้นพิชิตยอดเขาจุงฟราวที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 3,454 เมตร ซึ่งได้รับกำรยกย่องว่าเป็น TOP OF EUROPE จนถึงสถานีจุงฟราว(Jungfraujoch) ชมวิวสวยและสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นบนสถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ Sphinx

แล้วนำชมถ้ำน้ำแข็ง (Ice Palace) ที่ได้รับการขุดเจาะและตกแต่งไว้อย่างงดงาม หรือเล่นหิมะบนลานสกี ก่อนให้เวลาเดินเล่นสบายๆ หรือซื้อไปรษณียบัตรส่งกลับบ้านจาก TOP OF EUROPE

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองบนยอดเขา

บ่าย จากนั้นอิสระให้ท่านเก็บภาพที่ระลึกบนลานกว้างที่เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลน จนถึงเวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับโดยใช้เส้นทางที่สุดแสนโรแมนติกอีกเส้นหนึ่ง นำท่านเดินทางกลับลงจากยอดเขา แวะเปลี่ยนรถไฟที่ สถานีไคลน์ไชเด็ค (Kleine Scheidegg)  เดินทางสู่ เมืองเลาเทอร์บรุนเนน (Lauterbrunnen)  นำท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) (ระยะทาง 150 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. 30 นาทีเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสวิส

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคารอาหารไทย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Novotel Zurich Airport Messe, Zurich หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด

ซูริคกรุงเทพฯ โดย TG 971 (13.15-06.10+1)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสนามบินซูริค โคลเทน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) และช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี

13.30 . ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971

 

วันที่แปด

เดินทางถึงกรุงเทพฯ

05.30 . เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ